Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie opłaty za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168, z 2012 r. poz. 789 oraz z 2013 r. poz. 621) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość oraz sposób wnoszenia opłaty pobieranej za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub art. 63 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1), oraz formularzy deklaracji przejęcia, o której mowa w art. 66 ust. 1 tego rozporządzenia.
§ 2.
Opłatę za wydanie każdego egzemplarza formularza dokumentu sprzedaży albo formularza deklaracji przejęcia, o których mowa w § 1, pobiera się w wysokości 0,40 zł.
§ 3.
Opłata, o której mowa w § 1, jest wnoszona przed wydaniem formularza:

1) gotówką – w kasie okręgowego inspektoratu rybołówstwa morskiego albo

2) przelewem – na rachunek bankowy okręgowego inspektoratu rybołówstwa morskiego.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
  • Data wejścia w życie: 2013-07-20
  • Data obowiązywania: 2013-07-20
  • Dokument traci ważność: 2019-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw