Kategorie

Dziennik Ustaw

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie mocy obowiązującej decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro (Dz. U. poz. 748) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 października 2012 r. ratyfikował wyżej wymienioną decyzję.

Zgodnie z art. 2 decyzji wchodzi ona w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym również w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 1 maja 2013 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej decyzji:

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Bułgarii

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Irlandia

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malty

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Republika Portugalska

Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Królestwo Szwecji

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-05
  • Data wejścia w życie: 2013-07-05
  • Data obowiązywania: 2013-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw