Kategorie

Dziennik Ustaw

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 283 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)), w związku z postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Władysława Ortyla, stanowi się, co następuje:

§ 1.
Zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 55 obejmującym obszary powiatów: dębicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie – do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 8 września 2013 r.
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

Załącznik 1. [Kalendarz wyborczy dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 września 2013 r. w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 55 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie]

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 4 lipca 2013 r. (poz. 787)

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 8 września 2013 r.
w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 55
z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

Data wykonania czynności wyborczych*)

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 18 lipca 2013 r.

– podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 55

do dnia 20 lipca 2013 r.

– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 22 lipca 2013 r.

– powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej

do dnia 30 lipca 2013 r.

do godz. 2400

– zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania

do dnia 4 sierpnia 2013 r.

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 9 sierpnia 2013 r.

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

do dnia 16 sierpnia 2013 r.

– zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 18 sierpnia 2013 r.

– powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;

– zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a;

– sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 18 sierpnia 2013 r.

do dnia 25 sierpnia 2013 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 24 sierpnia 2013 r.

do dnia 6 września 2013 r.

do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 25 sierpnia 2013 r.

– składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania;

– zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 29 sierpnia 2013 r.

– podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora;

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 3 września 2013 r.

– składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

w dniu 6 września 2013 r.

o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 8 września 2013 r.

godz. 700–2100

– głosowanie

 

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
  • Data wejścia w życie: 2013-07-08
  • Data obowiązywania: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw