Kategorie

Dziennik Ustaw

Sygn. akt III SW 1/13

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73

Tekst pierwotny

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:

Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra

Sędziowie SN: Teresa Flemming-Kulesza, Małgorzata Gersdorf, Katarzyna Gonera, Beata Gudowska, Zbigniew Hajn, Józef Iwulski, Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Halina Kiryło, Zbigniew Korzeniowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, Maciej Pacuda, Romualda Spyt, Krzysztof Staryk, Jolanta Strusińska-Żukowska

Protokolant: Paweł Nowacki

z udziałem Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Andrzeja Kisielewicza, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu jawnym w dniu 26 czerwca 2013 r., biorąc pod uwagę, że:

1. podstawą prawną przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest art. 283 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.),

2. zgodnie z art. 244 § 1 w związku z art. 258 Kodeksu wyborczego Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na podstawie sprawozdania przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru senatora, przeciwko któremu wniesiono protest,

3. ze sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej przesłanego do Sądu Najwyższego w dniu 7 maja 2013 r. wynika, że nie są jej znane fakty mogące być podstawą kwestionowania ważności wyborów,

4. do Sądu Najwyższego nie wpłynął żaden protest przeciwko ważności wyborów,

5. Prokurator Generalny wniósł o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

6. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wniósł o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 244 w związku z art. 258 w związku z art. 283 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

stwierdza ważność

wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73, których wyniki zostały podane w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 498).

Przewodniczący: Walerian Sanetra

Prezes Sądu Najwyższego

Sędziowie Sądu Najwyższego: Teresa Flemming-Kulesza, Małgorzata Gersdorf, Katarzyna Gonera, Beata Gudowska, Zbigniew Hajn, Józef Iwulski, Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Halina Kiryło, Zbigniew Korzeniowski, Roman Kuczyński, Jerzy Kuźniar, Maciej Pacuda, Romualda Spyt, Krzysztof Staryk, Jolanta Strusińska-Żukowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-09
  • Data wejścia w życie: 2013-07-09
  • Data obowiązywania: 2013-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw