reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 lipca 2013 r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób, zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, jednostki uprawnione do przeprowadzania tych badań, wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat za te badania.
§ 2.
1. Do przeprowadzania badań lekarskich jest uprawniony lekarz, który posiada:

1) uprawnienie do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)),

2) dodatkowe kwalifikacje wymagane do przeprowadzania badań lekarskich uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r. poz. 829)

– zwany dalej „uprawnionym lekarzem”.

2. Do przeprowadzania badań psychologicznych jest uprawniony psycholog, który posiada:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu psychologii,

2) dodatkowe kwalifikacje wymagane do przeprowadzania badań psychologicznych, uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

3) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej przez 2 lata w ostatnim pięcioleciu wykonywał usługi psychologiczne w zakresie diagnozowania, orzekania lub opiniowania psychologicznego

– zwany dalej „uprawnionym psychologiem”.

§ 3.
Badanie lekarskie obejmuje:

1) ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego;

2) badania specjalistyczne:

a) okulistyczne, w zakresie oceny narządu wzroku, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

b) psychiatryczne, w zakresie stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;

3) inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza, że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej.

§ 4.
1. Badanie psychologiczne obejmuje:

1) ocenę:

a) sprawności intelektualnej,

b) osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,

c) poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej;

2) inne badania psychologiczne, w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego psychologa, że są one niezbędne do prawidłowej oceny zdolności psychicznej osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej.

2. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego uprawniony psycholog wydaje opinię, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej przeprowadza się na wniosek tej osoby.

2. Badania lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej przeprowadza się na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3.

3. Wnioski wnosi się do uprawnionego lekarza.

4. Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

§ 6.
1. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego oraz na podstawie opinii uprawnionego psychologa uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Orzeczenie lekarskie wydaje się osobie badanej, drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego dołącza się do dokumentacji badań osoby badanej. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie dotyczy osoby posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej, kolejne egzemplarze tego orzeczenia otrzymują pracodawca oraz właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji.

§ 7.
1. W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim nieposiadania zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, uprawniony lekarz sporządza dodatkowy egzemplarz orzeczenia lekarskiego i przekazuje niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem poufności, właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.

2. O przyczynach uzasadniających stwierdzenie w orzeczeniu lekarskim nieposiadania zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej uprawniony lekarz informuje osobę badaną po zakończeniu badania oraz dołącza pisemne uzasadnienie do dokumentacji badań osoby badanej.

§ 8.
1. Od orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w § 6 ust. 1, przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie przysługuje osobie badanej, pracodawcy kierującemu na badania lekarskie i psychologiczne oraz właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.

3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej lub ze względu na siedzibę pracodawcy.

4. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie, od którego następuje odwołanie, wydał uprawniony lekarz zatrudniony w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do:

1) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,

2) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

3) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

– najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej lub ze względu na siedzibę pracodawcy.

5. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie, od którego następuje odwołanie, wydał uprawniony lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do:

1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku,

2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi,

3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

– najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej lub ze względu na siedzibę pracodawcy.

6. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie, od którego następuje odwołanie, wydał uprawniony lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

7. Uprawniony lekarz, za którego pośrednictwem jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

8. Podmiot odwoławczy jest obowiązany do przeprowadzenia badania lekarskiego i psychologicznego oraz wydania orzeczenia lekarskiego, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

9. Od orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym nie przysługuje odwołanie.

§ 9.
1. Badanie lekarskie i psychologiczne osoby posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej przeprowadza się co 3 lata.

2. Badanie lekarskie i psychologiczne osoby, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w okresach krótszych niż 3 lata:

1) jeżeli w orzeczeniu lekarskim wskazano krótszy termin następnego badania;

2) po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy;

3) na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji – w przypadku uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.

3. O terminie wykonania następnego badania lekarskiego i psychologicznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, decyduje uprawniony lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia osoby badanej.

§ 10.
1. Opłata za badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w:

1) § 3 i § 4 – wynosi łącznie 350 zł;

2) § 8 – wynosi 350 zł.

2. Stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne wykonywane przez podatników podatku od towarów i usług, zobowiązanych do rozliczenia podatku, podwyższa się odpowiednio o kwotę tego podatku.

3. Opłata podlega uiszczeniu przed przystąpieniem do badania lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w § 3 i § 4, u uprawnionego lekarza albo na wskazany przez niego rachunek bankowy. W przypadku badania lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w § 8, opłata podlega uiszczeniu w podmiocie odwoławczym albo na rachunek bankowy wskazany przez ten podmiot.

§ 11.
Opłatę za badanie lekarskie i psychologiczne ponosi w przypadku osoby:

1) ubiegającej się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej – osoba badana;

2) posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej – pracodawca lub właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji;

3) badanej w trybie odwoławczym – wnoszący odwołanie.

§ 12.
Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2 i 675.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. Nr 30, poz. 299 oraz z 2000 r. Nr 81, poz. 917).

Załącznik 1. [WZÓR - OPINIA PSYCHOLOGA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 lipca 2013 r. (poz. 855)

Załącznik nr 1

WZÓR - OPINIA PSYCHOLOGA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - ORZECZENIE LEKARSKIE]

Załącznik nr 2

WZÓR - ORZECZENIE LEKARSKIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - ORZECZENIE LEKARSKIE]

Załącznik nr 3

WZÓR - ORZECZENIE LEKARSKIE

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Santana Nowak

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach prawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama