| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 14d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;

2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy mimo ciążącego na gminie obowiązku zapewnienia tym dzieciom miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego;

3) sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy;

4) sposób rozliczania dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

§ 2.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla gmin na dotacje, o których mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, i informuje o dokonanym podziale właściwego wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

2. Wojewoda, po otrzymaniu informacji o dokonanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podziale środków budżetu państwa na dotacje, o których mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, dla poszczególnych gmin, w terminie 7 dni sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o uruchomienie środków budżetu państwa.

§ 3.
1. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, a także osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja, informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

2. Do dnia 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą listę dzieci, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja.

3. Do dnia 31 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wojewoda na podstawie list, o których mowa w ust. 2, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, z rozróżnieniem na poszczególne gminy na obszarze województwa.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1–3, przekazuje się w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.

§ 4.
1. Przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, na rok 2013 i na rok 2014 są rozliczane przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, na rok 2015 i kolejne lata budżetowe są rozliczane przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Gminy przekazują właściwemu wojewodzie roczne rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa za okres jednego roku budżetowego w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym ta dotacja została udzielona.

4. Wojewoda, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym dotacja z budżetu państwa została udzielona, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze zestawienie wykorzystania tej dotacji przez gminy w danym roku budżetowym.

5. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 3, oraz zestawienie wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w ust. 4, przekazuje się w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.

6. Postać elektroniczną wzoru rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

7. Dane zawarte w postaci elektronicznej rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, są zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.

§ 5.
1. Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, dotyczy wydatków bieżących poniesionych w rozdziałach: 80104 – Przedszkola, 80105 – Przedszkola specjalne oraz 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, dotyczy wydatków bieżących, na których poniesienie gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

3. W rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, uwzględnia się średnioroczną liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym obliczaną, po zaokrągleniu w górę do wartości setnej, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

M – liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy, zgodnie z art. 14d ust. 3 i 6 ustawy,

N – liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, wykazana w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego.

4. W rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, uwzględnia się kwotę dotacji z budżetu państwa pobraną w nadmiernej wysokości obliczaną, po zaokrągleniu w dół do pełnych groszy, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

> 0,

– różnica pomiędzy liczbą dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy, a średnioroczną liczbą dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w roku budżetowym obliczana, z dokładnością do wartości setnej, według wzoru:

R = MK

gdzie:

– liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla gminy, zgodnie z art. 14d ust. 3 i 6 ustawy,

– średnioroczna liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w roku budżetowym obliczana zgodnie z ust. 3,

– dotacja z budżetu państwa otrzymana przez gminę w roku budżetowym,

– kwota dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej do końca roku budżetowego,

– kwota dotacji z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja otrzymana z budżetu państwa lub jej część, która do końca roku budżetowego została przeznaczona na pokrycie innych wydatków niż wymienione w ust. 1, obliczana według wzoru:

W = DXP

gdzie:

– kwota dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem wydatków bieżących, na których poniesienie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

§ 6.
Podział dotacji z budżetu państwa pomiędzy gminy na rok 2013 przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nastąpi nie później niż do dnia 2 września 2013 r.
§ 7.
Do dnia 31 grudnia 2016 r. rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa dotyczy także wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
§ 8.
Roczne rozliczenie wykorzystania przez gminy dotacji z budżetu państwa za rok 2013 obejmuje wydatki poniesione w okresie od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 9.
W rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa za rok 2013 i rok 2014 do kalkulacji kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w § 5 ust. 4, oraz do kalkulacji średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 5 ust. 3, uwzględnia się liczbę dzieci w wieku 2,5–5 lat.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z wyjątkiem przepisów § 3:

1) ust. 1, 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;

2) ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Minister Edukacji Narodowej: wz. T. Sławecki

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 13 sierpnia 2013 r. (poz. 956)

Załącznik nr 1

WZÓR

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

WZÓR

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »