| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 164, poz. 1308 oraz z 2011 r. Nr 226, poz. 1360).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 17, § 22, § 25 pkt 2, § 33 ust. 1, § 34 ust. 1, § 36 ust. 1 oraz § 39 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia w zakresie dotyczącym spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2013 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134, poz. 781, z 2012 r. poz. 596 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613.

Załącznik 1. [STATUT BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 sierpnia 2013 r. (poz. 967)

STATUT BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”, oraz na podstawie postanowień statutu.

§ 2. Siedzibą Funduszu jest Warszawa.

§ 3. Fundusz posiada osobowość prawną.

II. Organizacja Funduszu

§ 4. Organami Funduszu są Rada Funduszu i Zarząd Funduszu.

§ 5. 1. Skład Rady Funduszu, tryb powoływania i odwoływania Przewodniczącego i członków Rady Funduszu oraz wygaśnięcia ich mandatów określa ustawa.

2. Powołanie członków Rady Funduszu przez Związek Banków Polskich następuje w sposób zapewniający reprezentację całego sektora bankowego, z uwzględnieniem jego struktury kapitałowej.

3. Przewodniczący i członkowie Rady Funduszu nie pozostają z Funduszem w stosunku pracy.

§ 6. Rada Funduszu oraz Zarząd, realizując zadania określone w ustawie lub statucie, podejmują decyzje oraz wydają opinie w formie uchwał.

§ 7. Skład Zarządu Funduszu, tryb powoływania i odwoływania Zarządu Funduszu oraz wygaśnięcia mandatów jego członków określa ustawa.

§ 8. 1. Członkowie Zarządu Funduszu pozostają z Funduszem w stosunku pracy.

2. Rada Funduszu określa regulamin wynagradzania członków Zarządu Funduszu.

§ 9. Prezes Zarządu Funduszu jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Funduszu.

§ 10. 1. Rada Funduszu i Zarząd Funduszu wykonują swoje funkcje przy pomocy Biura Funduszu.

2. Do zakresu działania Biura Funduszu należy:

1) zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi organów Funduszu w związku z realizacją zadań Funduszu;

2) gromadzenie i analizowanie informacji, w szczególności dotyczących podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania, zwanych dalej „podmiotami objętymi systemem gwarantowania”, oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613), zwanych dalej „kasami”;

3) prowadzenie obsługi prawnej Funduszu;

4) prowadzenie spraw administracyjnych i spraw personalnych pracowników Funduszu;

5) prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości Funduszu;

6) opracowywanie analiz i prognoz dotyczących podmiotów objętych systemem gwarantowania i kas;

7) działalność informacyjno-promocyjna w zakresie związanym z funkcjonowaniem Funduszu;

8) działalność w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym z zagranicznymi instytucjami gwarantowania depozytów i ich stowarzyszeniami.

3. Regulamin organizacyjny Biura Funduszu, ustalający strukturę organizacyjną oraz zasady działania Biura Funduszu, określa Zarząd Funduszu w uzgodnieniu z Radą Funduszu.

III. Szczegółowe zadania organów Funduszu

§ 11. Zadania Funduszu realizują jego organy w ramach uprawnień określonych w ustawie oraz w statucie.

Rada Funduszu

§ 12. Wykonując nadzór nad działalnością Funduszu, Rada Funduszu może:

1) uchwalać zalecenia dla Zarządu Funduszu, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu przez Zarząd jego zadań;

2) zawiesić wykonanie albo uchylić uchwałę Zarządu Funduszu sprzeczną z prawem lub uchwałą Rady Funduszu;

3) zawieszać w czynnościach lub odwoływać członków Zarządu Funduszu.

§ 13. Wykonując kontrolę nad działalnością Funduszu, Rada Funduszu i poszczególni jej członkowie działający z upoważnienia Rady Funduszu są uprawnieni do badania pełnego zakresu działalności Funduszu, w szczególności mogą:

1) sprawdzać akta i dokumentację;

2) dokonywać kontroli majątku Funduszu i kontroli finansowej;

3) wydawać polecenia złożenia przez pracowników Funduszu sprawozdań i wyjaśnień;

4) uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Funduszu.

§ 14. Informacje uzyskane przez Przewodniczącego i członków Rady Funduszu przy pełnieniu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę służbową.

§ 15. 1. Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, określa wysokość stawki obowiązkowej opłaty rocznej dla podmiotów objętych systemem gwarantowania, zgodnie z art. 13 i art. 14 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy.

2. Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, określa wysokość stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych, o których mowa w art. 25 ustawy, tworzonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania.

3. Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1 i 2, na dany rok kalendarzowy jest określana przez Radę Funduszu do dnia 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego i przekazywana podmiotom objętym systemem gwarantowania, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Funduszu, a także podawana do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej Funduszu.

4. Rada Funduszu, podając do wiadomości wysokość stawki obowiązkowej opłaty rocznej dla podmiotów objętych systemem gwarantowania, określa dzień, na który suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.2)) stanowi podstawę do wyliczenia obowiązkowej opłaty rocznej, oraz termin, do którego podmioty objęte systemem gwarantowania są obowiązane do jej wniesienia.

§ 16. 1. Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, określa wysokość stawki obowiązkowej opłaty rocznej dla kas, zgodnie z art. 13c ustawy.

2. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 1, na dany rok kalendarzowy jest określana przez Radę Funduszu do dnia 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego i przekazywana kasom w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Funduszu, a także podawana do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej Funduszu.

3. Rada Funduszu, podając do wiadomości wysokość stawki obowiązkowej opłaty rocznej dla kas, określa dzień, na który wartość aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych stanowi podstawę do wyliczenia obowiązkowej opłaty rocznej, oraz termin, do którego kasy są obowiązane do jej wniesienia.

§ 17. 1. Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, podejmuje decyzję o dokonaniu wypłat środków gwarantowanych z funduszy własnych w przypadkach, o których mowa w art. 16a ust. 2–4 ustawy, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 38r ust. 1 i 3 ustawy.

2. W przypadkach dokonywania wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w art. 26i ust. 2, art. 26p ust. 2, art. 38w ust. 2 oraz art. 38zd ust. 1 ustawy, decyzję o dokonaniu wypłat środków gwarantowanych z funduszy własnych podejmuje Zarząd Funduszu.

§ 18. 1. Rada Funduszu sprawuje nadzór nad umownym systemem gwarantowania środków pieniężnych.

2. Rada Funduszu zatwierdza umowę o utworzeniu umownego funduszu gwarantowania środków pieniężnych i zasadach jego działania.

Zarząd Funduszu

§ 19. Zarząd Funduszu na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 i 5a ustawy, corocznie, nie później niż do dnia 15 listopada każdego roku kalendarzowego, przedstawia Radzie Funduszu wnioski w sprawie ustalenia na rok następny wysokości stawek obowiązkowych opłat rocznych, o których mowa w art. 13, art. 13c i art. 14 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy, oraz wysokości stawki funduszy ochrony środków gwarantowanych, o których mowa w art. 25 ustawy.

§ 20. Zarząd Funduszu sprawdza prawidłowość naliczenia obowiązkowych opłat rocznych przez:

1) podmioty objęte systemem gwarantowania, na podstawie danych umożliwiających taką weryfikację, przekazanych przez Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego oraz podmioty objęte systemem gwarantowania;

2) kasy, na podstawie danych umożliwiających taką weryfikację, przekazanych przez Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, kasy oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

§ 21. Zarząd Funduszu może wystąpić z wnioskiem o ustanowienie Funduszu kuratorem w przypadkach, o których mowa w art. 20a ust. 2 lub art. 20e ust. 2 ustawy.

§ 22. Zarząd Funduszu występuje z wnioskiem o przedłużenie terminu wypłat środków gwarantowanych w przypadkach, o których mowa w art. 22 ust. 4 lub art. 38o ust. 5 ustawy.

§ 23. 1. Zarząd Funduszu określa dzień utworzenia funduszu ochrony środków gwarantowanych w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1a zdanie trzecie ustawy.

2. Zarząd Funduszu określa warunki przystąpienia oddziału instytucji kredytowej do systemu gwarantowania środków pieniężnych w porozumieniu z organem, o którym mowa w art. 2b ust. 3 ustawy.

§ 24. Zarząd Funduszu określa sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, oraz wzory formularzy sprawozdań przesyłanych przez podmioty objęte systemem gwarantowania.

§ 25. Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o wystąpieniu do Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem o udzielenie Funduszowi kredytu krótkoterminowego, o którym mowa w:

1) art. 16a ust. 5 ustawy, po podjęciu przez Radę Funduszu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy;

2) art. 38r ust. 4 ustawy, po podjęciu przez Radę Funduszu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4a ustawy.

§ 26. 1. Zarząd Funduszu jest obowiązany do bieżącego gromadzenia i analizowania informacji dotyczących sytuacji finansowej podmiotów objętych systemem gwarantowania oraz kas, w celu realizacji zadań Funduszu.

2. Porozumienia lub umowy, o których mowa w art. 38 ust. 5 oraz art. 38zh ust. 6 ustawy, dotyczące przedmiotu, zakresu, trybu i terminów przekazywania informacji, o których mowa w art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 38zh ust. 4 i 5 ustawy, wymagają przed zawarciem przez Zarząd Funduszu opinii Rady Funduszu.

§ 27. Zarząd Funduszu decyduje o wystąpieniu z żądaniem udzielenia informacji przez:

1) podmioty objęte systemem gwarantowania, korzystające z pomocy finansowej Funduszu, na podstawie art. 20b ustawy;

2) kasy korzystające z pomocy Funduszu, na podstawie art. 20f ustawy;

3) podmioty korzystające ze wsparcia Funduszu, na podstawie art. 20i ustawy.

§ 28. Zarząd Funduszu, po uzgodnieniu z Radą Funduszu zakresu informacji niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań Funduszu, występuje do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem, o którym mowa w art. 38 ust. 7 ustawy.

§ 29. 1. Udzielenie pomocy finansowej podmiotom objętym systemem gwarantowania oraz kasom, a także udzielenie wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kasy lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych, następuje na podstawie uchwały Zarządu Funduszu.

2. Udzielenie podmiotom objętym systemem gwarantowania pomocy finansowej w formie poręczenia lub gwarancji ze środków funduszu pomocowego następuje po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.

3. Udzielenie podmiotom objętym systemem gwarantowania pomocy finansowej w formie pożyczki ze środków:

1) funduszu pomocowego w wysokości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 6 000 000 euro,

2) funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych w wysokości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 2 000 000 euro

– następuje po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.

4. Udzielenie pomocy finansowej kasom oraz udzielenie wsparcia podmiotom przejmującym kasę, przejmującym wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kasy lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych, ze środków funduszu gwarancyjnego kas następuje po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.

5. Do nabywania wierzytelności kas, o którym mowa w art. 4 ust. 1d pkt 2 ustawy, stosuje się ust. 4, natomiast do nabywania wierzytelności banków, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1a ustawy, stosuje się ust. 3.

6. Rada Funduszu wydaje opinie, o których mowa w ust. 2–4, w terminie dwóch tygodni od dnia przedłożenia wniosku Zarządu w tej sprawie.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do wyliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu wystąpienia Zarządu Funduszu o wyrażenie opinii przez Radę Funduszu.

§ 30. Obejmowanie lub nabywanie przez Fundusz akcji banku, o których mowa w art. 4 ust. 1d pkt 4 ustawy, następuje na podstawie uchwały Zarządu Funduszu, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.

§ 31. 1. Zarząd Funduszu kontroluje:

1) prawidłowość wykorzystania pomocy udzielonej podmiotowi objętemu systemem gwarantowania lub kasie, z punktu widzenia celowości i efektywności wykorzystania środków oraz zgodności z prawem i postanowieniami umów, na podstawie których Fundusz udzielił pomocy;

2) realizację programu postępowania naprawczego podmiotu objętego systemem gwarantowania lub kasy w sytuacjach określonych w ustawie;

3) prawidłowość wykorzystania wsparcia udzielonego podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kasy lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych, z punktu widzenia celowości i efektywności wykorzystania środków oraz zgodności z prawem i postanowieniami umów, na podstawie których Fundusz udzielił wsparcia.

2. Zarząd Funduszu monitoruje sytuację ekonomiczno-finansową i system zarządzania:

1) podmiotu objętego systemem gwarantowania korzystającego z pomocy finansowej udzielonej na podstawie ustawy;

2) kasy korzystającej z pomocy finansowej udzielonej na podstawie ustawy;

3) podmiotu, któremu Fundusz udzielił wsparcia na podstawie ustawy.

3. Zasady wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 1, określa Zarząd Funduszu.

IV. Rodzaje i sposób tworzenia funduszy własnych oraz zasady gospodarki finansowej

§ 32. 1. Fundusz tworzy następujące fundusze własne:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz pomocowy;

3) fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych;

4) fundusz zapasowy;

5) fundusz z aktualizacji wyceny;

6) fundusz środków odzyskanych z mas upadłości;

7) fundusz gwarancyjny kas, zwany dalej „funduszem kas”.

2. W przypadku gdy wartość zobowiązań Funduszu z tytułu środków gwarantowanych w podmiocie objętym systemem gwarantowania, w stosunku do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, przewyższa wartość należności Funduszu z tytułu obowiązku wpłaty funduszy ochrony środków gwarantowanych, różnica pomiędzy tymi wartościami zmniejsza fundusze własne Funduszu jako „Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji”.

3. Wartość zobowiązań Funduszu z tytułu środków gwarantowanych w kasie, w stosunku do której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, zmniejsza fundusze własne Funduszu jako „Zmniejszenie funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji”.

4. „Zmniejszenia funduszy własnych w przypadku spełnienia warunku gwarancji”, o których mowa w ust. 2 i 3, są pokrywane z funduszy własnych, zgodnie z decyzją właściwego organu Funduszu, o której mowa w § 17.

5. Fundusz tworzy inne fundusze własne, jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6. Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, może podjąć uchwałę o przekazaniu środków pomiędzy funduszami własnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7.

§ 33. 1. Fundusz statutowy jest tworzony w celu zapewnienia środków na nabycie rzeczowego majątku trwałego Funduszu, wypłatę środków gwarantowanych, zgodnie z art. 16a ust. 4 i art. 38r ust. 3 ustawy, oraz na pokrycie ewentualnej straty, zgodnie z decyzją Rady Funduszu, o której mowa w § 43 ust. 5.

2. Na fundusz statutowy składają się środki pochodzące z następujących źródeł:

1) wpłat Narodowego Banku Polskiego i ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, o których mowa w art. 45 ustawy;

2) dotacji udzielonych, na wniosek Funduszu, z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych;

3) nadwyżki bilansowej, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy – w części określonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w § 43 ust. 5, z uwzględnieniem art. 16 ust. 2a i 2b ustawy.

§ 34. 1. Fundusz pomocowy jest tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie wypłaty środków gwarantowanych, zgodnie z art. 16a ust. 3 ustawy i art. 38r ust. 3 ustawy, oraz na finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy, a także na pokrycie ewentualnej straty, zgodnie z decyzją Rady Funduszu, o której mowa w § 43 ust. 5.

2. Fundusz pomocowy jest tworzony z:

1) kwot należnych od podmiotów objętych systemem gwarantowania z tytułu opłat rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy;

2) nadwyżki bilansowej, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy, w części przeznaczonej decyzją Rady, o której mowa w § 43 ust. 5, na zwiększenie tego funduszu;

3) rozwiązanych odpisów aktualizujących aktywa sfinansowane z funduszu pomocowego lub rozwiązanych rezerw na gwarancje lub poręczenia, udzielone z funduszu pomocowego.

3. Fundusz pomocowy jest wykorzystywany na:

1) pokrycie zobowiązań z tytułu gwarantowania środków gwarantowanych;

2) pokrycie straty netto lub straty z lat ubiegłych w części określonej decyzją Rady, o której mowa w § 43 ust. 5;

3) odpisy aktualizujące aktywa sfinansowane z funduszu pomocowego;

4) rezerwy na gwarancje i poręczenia.

4. Dla celów ewidencyjnych fundusz pomocowy dzieli się na fundusz pomocowy do wykorzystania i fundusz pomocowy wykorzystany. Zwiększenia funduszu pomocowego, o których mowa w ust. 2, i zmniejszenia funduszu pomocowego, o których mowa w ust. 3, wpływają na stan funduszu pomocowego do wykorzystania.

5. Udzielone przez Fundusz pożyczki, zrealizowane gwarancje, poręczenia i nabyte wierzytelności zmniejszają stan funduszu pomocowego do wykorzystania, powiększając jego część wykorzystaną.

6. Spłata pożyczek oraz kwoty uzyskane z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń, a także sprzedaż nabytych uprzednio wierzytelności zwiększają stan funduszu pomocowego do wykorzystania, zmniejszając część funduszu pomocowego wykorzystanego.

§ 35. 1. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych jest tworzony w celu zapewnienia środków finansowych na cele określone w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.3)).

2. Na fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych składają się środki wraz z odsetkami, pochodzące z następujących źródeł:

1) zlikwidowanego Funduszu Rozwoju Banków Spółdzielczych, o którym mowa w art. 32 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

2) wypłacone z budżetu państwa środki z tytułu wykupu obligacji określonych w art. 33 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

3) rozwiązanych odpisów aktualizujących aktywa sfinansowane z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych.

3. Odpisy aktualizujące aktywa sfinansowane z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych zmniejszają jego wartość.

4. Przepisy § 34 ust. 4–6 stosuje się odpowiednio.

§ 36. 1. Fundusz zapasowy jest tworzony w celu zapewnienia środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, a także na bieżącą realizację zadań statutowych Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 16a ust. 4 i art. 38r ust. 3 ustawy.

2. Fundusz zapasowy jest tworzony z nadwyżki bilansowej, przekazanej zgodnie z decyzją Rady Funduszu, o której mowa w § 43 ust. 5, oraz z części różnic z aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w § 37 ust. 3.

3. Fundusz zapasowy może być wykorzystany na:

1) pokrycie straty bilansowej, w części określonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w § 43 ust. 5;

2) wypłaty środków gwarantowanych.

4. Decyzję o wykorzystaniu funduszu zapasowego na cele określone w ust. 3 podejmuje, na wniosek Zarządu Funduszu, Rada Funduszu.

§ 37. 1. Fundusz z aktualizacji wyceny służy do ewidencji zmian wartości środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny, przeprowadzanych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zwiększeniu każdorazowo w wyniku podwyższenia wartości środków trwałych.

3. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zmniejszeniu o część różnic z aktualizacji wyceny środków trwałych uprzednio stanowiących majątek Funduszu, a następnie zbywanych, objętych darowiznami lub zlikwidowanych.

§ 38. 1. Fundusz środków odzyskanych z mas upadłości jest tworzony na potrzeby ewidencjonowania środków finansowych wykorzystywanych w celach określonych w art. 16a ust. 2 ustawy.

2. Na fundusz środków odzyskanych z mas upadłości składają się środki pochodzące z sum odzyskanych z mas upadłości banków, których deponentom Fundusz wypłacił środki gwarantowane, oraz środki wyegzekwowane przez Fundusz w związku z niedokonaniem w terminie wpłat z funduszy ochrony środków gwarantowanych przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania.

§ 39. 1. Fundusz kas jest tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie wypłaty środków gwarantowanych, zgodnie z art. 38r ust. 1 i art. 16a ust. 4 ustawy, oraz na finansowanie zadań Funduszu w zakresie restrukturyzacji kas, o których mowa w art. 4 ust. 1d pkt 1–4 ustawy, a także na pokrycie ewentualnej straty, zgodnie z decyzją Rady Funduszu, o której mowa w § 43 ust. 5.

2. Fundusz kas jest tworzony z:

1) kwot należnych od kas z tytułu obowiązkowych opłat rocznych, o których mowa w art. 13c ust. 1 ustawy;

2) nadwyżki bilansowej, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy, w części przeznaczonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w § 43 ust. 5, na zwiększenie tego funduszu;

3) dotacji otrzymanych lub należnych z budżetu państwa, o ile nie stanowią one zobowiązań Funduszu;

4) dotacji otrzymanych lub należnych od Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej;

5) otrzymanych przez Fundusz środków funduszu stabilizacyjnego przekazanych przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;

6) otrzymanych przez Fundusz spłat roszczeń, o których mowa w art. 20j ustawy;

7) otrzymanych przez Fundusz kwot, o których mowa w art. 38t ust. 3 ustawy;

8) rozwiązanych odpisów aktualizujących aktywa sfinansowane z funduszu kas lub rozwiązanych rezerw na gwarancje lub poręczenia, udzielone z funduszu kas.

3. Fundusz kas jest wykorzystywany na:

1) pokrycie zobowiązań z tytułu gwarantowania środków gwarantowanych;

2) pokrycie straty netto lub straty z lat ubiegłych w części określonej decyzją Rady Funduszu, o której mowa w § 43 ust. 5;

3) dotacje, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt 4 ustawy;

4) odpisy aktualizujące aktywa sfinansowane z funduszu kas;

5) rezerwy na gwarancje i poręczenia.

4. Dla celów ewidencyjnych fundusz kas dzieli się na fundusz kas do wykorzystania i fundusz kas wykorzystany. Zwiększenia funduszu kas, o których mowa w ust. 2, i zmniejszenia funduszu kas, o których mowa w ust. 3, wpływają na stan funduszu kas do wykorzystania.

5. Udzielone z funduszu kas przez Fundusz pożyczki, zrealizowane gwarancje, poręczenia, nabyte wierzytelności i wydatki na nabycie lub objęcie akcji zmniejszają stan funduszu kas do wykorzystania, powiększając fundusz kas wykorzystany.

6. Spłata pożyczek oraz kwoty uzyskane z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń, a także sprzedaż nabytych uprzednio wierzytelności oraz nabytych lub objętych akcji zwiększają stan funduszu kas do wykorzystania, zmniejszając fundusz kas wykorzystany.

§ 40. 1. Środki pieniężne oraz papiery wartościowe Funduszu są gromadzone w Narodowym Banku Polskim na rachunkach bieżących, rachunkach lokat jednodniowych i innych lokat terminowych, na wyodrębnionym rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych, w Rejestrze Papierów Wartościowych Narodowego Banku Polskiego oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub w wybranej przez Fundusz firmie inwestycyjnej.

2. W celu dokonywania rozliczeń dotyczących obrotu skarbowymi papierami wartościowymi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, Fundusz może posiadać również inny niż wymieniony w ust. 1 rachunek bankowy.

§ 41. 1. Środki pieniężne służące realizacji zadań w zakresie funkcjonowania systemu gwarantowania dla podmiotów objętych systemem gwarantowania Fundusz gromadzi na wyodrębnionym rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych.

2. Na rachunek specjalny rozliczeń gwarancyjnych, o którym mowa w ust. 1, wpływają środki, o których mowa w art. 16a ust. 1–5 i art. 26c ustawy, w szczególności:

1) wpłaty z funduszy ochrony środków gwarantowanych, dokonywane przez podmioty objęte systemem gwarantowania, na podstawie uchwały Zarządu Funduszu, o której mowa w art. 26l ust. 1 pkt 4 ustawy;

2) środki odzyskane przez Fundusz z masy upadłości w przypadkach, o których mowa w art. 16a ust. 2 ustawy;

3) środki z funduszy własnych, o których mowa w art. 16a ust. 3 i 4 ustawy;

4) środki uzyskane zgodnie z art. 15 pkt 5 i 6a oraz art. 16a ust. 5 ustawy.

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych mogą być przeznaczone na lokaty w Narodowym Banku Polskim. Odsetki od tych lokat zasilają rachunek specjalny rozliczeń gwarancyjnych.

4. Niewypłacone przez Fundusz środki pieniężne, przeznaczone na wypłatę środków gwarantowanych dla deponentów podmiotów objętych systemem gwarantowania, wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 3, są przechowywane na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji. Po tym terminie mogą być one przekazane na inny rachunek Funduszu.

5. Podstawą przekazania środków z rachunku specjalnego rozliczeń gwarancyjnych zarządowi komisarycznemu, podmiotowi uprawnionemu do reprezentacji lub podmiotowi, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych, jest uchwała Zarządu Funduszu, o której mowa w art. 26l ust. 1 pkt 3 ustawy.

6. Zanim wpłaty z funduszy ochrony środków gwarantowanych zostaną dokonane przez podmioty objęte systemem gwarantowania, rachunek specjalny rozliczeń gwarancyjnych może być zasilany środkami z rachunku bieżącego Funduszu. Środki przekazane przez Fundusz na rachunek specjalny rozliczeń gwarancyjnych podlegają zwrotowi na rachunek bieżący Funduszu po wpłacie środków przez podmioty objęte systemem gwarantowania.

§ 42. 1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporządzany przez Zarząd Funduszu i uchwalany przez Radę Funduszu w terminie do końca roku obrotowego poprzedzającego rok, którego dotyczy.

2. Plan finansowy powinien posiadać wyodrębnione części dotyczące:

1) planowanej wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych;

2) planowanej wysokości funduszu pomocowego, z uwzględnieniem spłat pożyczek i przewidywanego jego wykorzystania;

3) planowanej wysokości funduszu kas;

4) planowanego wyniku finansowego, z uwzględnieniem:

a) przychodów z działalności statutowej,

b) kosztów realizacji zadań statutowych,

c) wyniku na operacjach finansowych,

d) kosztów działalności Funduszu,

e) innych przychodów, kosztów, zysków i strat Funduszu;

5) planowanego stanu aktywów i pasywów Funduszu.

§ 43. 1. Koszty ponoszone i przychody otrzymane z tytułu działalności Funduszu są odnoszone bezpośrednio na rachunek zysków i strat i wykazywane oddzielnie: koszty, przychody, zyski i straty nadzwyczajne – w układzie rodzajowym.

2. Kwoty odpowiadające przedawnionym roszczeniom, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy, są wykazywane jako pozostałe przychody operacyjne Funduszu.

3. Nadwyżka bilansowa, jako dodatni wynik finansowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), powiększa fundusz pomocowy oraz fundusz kas. Przeznaczenie nadwyżki bilansowej na fundusz statutowy lub fundusz zapasowy może nastąpić w przypadkach określonych w art. 16 ust. 2a i 2b ustawy.

4. Do sposobu pokrycia straty Funduszu przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Decyzję o sposobie podziału nadwyżki bilansowej, a także o sposobie pokrycia straty bilansowej podejmuje Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów rocznego sprawozdania finansowego.

§ 44. Fundusz prowadzi księgi rachunkowe na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, określonych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy.

§ 45. Kwartalne sprawozdanie z działalności Funduszu przygotowuje Zarząd Funduszu i przedstawia je Radzie Funduszu w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału roku kalendarzowego, za który sprawozdanie zostało sporządzone.

§ 46. Rada Funduszu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia kwartalnego sprawozdania z działalności Funduszu i przedkłada je ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesowi Narodowego Banku Polskiego w terminie określonym w art. 7 ust. 2 pkt 3a ustawy.

§ 47. 1. Sprawozdanie z działalności Funduszu i sprawozdanie finansowe przygotowuje Zarząd Funduszu.

2. Sprawozdanie finansowe wraz z wynikami badania, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, jest przedstawiane Radzie Funduszu w terminie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.

3. Rada Funduszu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Funduszu i zbadanego sprawozdania finansowego oraz zwraca się z wnioskiem do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o wyrażenie opinii, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy.

4. Do dnia 30 czerwca każdego roku Rada Funduszu przedkłada sprawozdanie z działalności Funduszu i sprawozdanie finansowe z wynikami badania, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, wraz z opinią ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do zatwierdzenia Radzie Ministrów.

§ 48. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134, poz. 781, z 2012 r. poz. 596 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 777.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 52, poz. 344, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 oraz z 2009 r. Nr 127, poz. 1050.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »