| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 lutego 2014 r.

zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2008 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2013 r. poz. 990) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 uchyla się pkt 3;

2) w § 13 uchyla się pkt 4;

3) w dziale II w rozdziale 1 tytuł oddziału 4 otrzymuje brzmienie:

„Organizacja wojskowej prokuratury garnizonowej”;

4) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. W wojskowych prokuraturach garnizonowych nie tworzy się komórek organizacyjnych.”;

5) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Do podstawowych zadań wojskowej prokuratury garnizonowej należy:

1) prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne organy lub im powierzonych:

a) o czyny zabronione wyczerpujące znamiona przestępstwa innego niż wymienione w § 24 pkt 1,

b) innych, w tym również zleconych do prowadzenia przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego lub wojskowego prokuratora okręgowego;

2) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

3) planowanie i realizacja kontroli przestrzegania prawa i profilaktyki;

4) załatwianie petycji, skarg, wniosków i meldunków;

5) zbieranie i analiza danych dotyczących stanu przestępczości oraz danych statystycznych (sprawozdania zbiorcze);

6) wykonywanie zadań związanych z systemem informatycznym ProkStat;

7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych;

8) prowadzenie spraw:

a) organizacyjnych, kadrowych i szkoleniowych,

b) finansowych, administracyjno-gospodarczych i socjalno-bytowych;

9) zapewnienie gotowości mobilizacyjnej i realizacja zadań w tym zakresie;

10) zapewnienie przestrzegania bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w wojskowej prokuraturze garnizonowej;

11) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej.”;

6) uchyla się § 31;

7) w § 43 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wojskowy prokurator garnizonowy – pisma kierowane do wojskowego prokuratora okręgowego oraz naczelnika wydziału wojskowej prokuratury okręgowej;”;

8) § 69 otrzymuje brzmienie:

„§ 69. 1. Wizytację i lustrację wojskowej prokuratury okręgowej przeprowadzają wizytatorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

2. Wizytację i lustrację wojskowej prokuratury garnizonowej przeprowadzają wizytatorzy wojskowej prokuratury okręgowej.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 637 oraz z 2013 r. poz. 1247 i 1623. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1430.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »