reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 kwietnia 2014 r.

w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, związane z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmującym nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. Urz. UE L 95 z 29.03.2014, str. 24), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 324/2014”.

§ 2. [Zadania Agencji]

Agencja realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 324/2014, zwanej dalej „pomocą”, w tym, w zakresie określonym w:

1) art. 4 ust. 1 lit. a i b oraz art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 324/2014, przez pozyskiwanie informacji od Inspekcji Weterynaryjnej;

2) art. 4 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 324/2014, przeprowadza kontrole w trybie czynności sprawdzających, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

§ 3. [Obowiązki informacyjne Prezesa Agencji]

Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 4 i art. 5 rozporządzenia nr 324/2014.

§ 4. [Przesłanki udzielenia pomocy]

Pomoc jest udzielana, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 1, art. 3 i art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 324/2014.

§ 5. [Udzielenie pomocy]

1. Pomoc jest udzielana producentowi rolnemu będącemu posiadaczem świń, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 324/2014.

2. Pomoc jest udzielana w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie, do których przysługuje pomoc.

3. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera informacje niezbędne do ustalenia wysokości pomocy, w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer siedziby stada, z którego pochodzą świnie, nadany na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wskazanie adresu siedziby stada;

3) numer rejestracyjny wnioskodawcy, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, jeżeli został nadany;

4) numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma być wypłacona pomoc;

5) wykaz dostaw partii świń do uboju zawierający w szczególności numer i datę wystawienia faktury, datę sprzedaży, liczbę sprzedanych świń objętych kodem CN 0103 92 19 w sztukach i masę poubojową ciepłą (MPC) uzyskanych z nich tusz lub masę świń wyrażoną w wadze żywej oraz liczbę sprzedanych loch objętych kodem CN 0103 92 11 w sztukach i masę poubojową ciepłą (MPC) uzyskanych z nich tusz lub masę loch wyrażoną w wadze żywej.

4. Do wniosku dołącza się:

1) kopie faktur sprzedaży świń objętych wnioskiem potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę;

2) kopie wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii w wyniku podjęcia środków w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń świadectw zdrowia i pozwoleń na przemieszczanie świń objętych fakturami, o których mowa w pkt 1, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę;

3) specyfikację świń, z uwzględnieniem podziału na świnie objęte kodem CN 0103 92 19 oraz lochy objęte kodem CN 0103 92 11, objętych fakturami, o których mowa w pkt 1, zawierającą masę każdej sztuki wyrażoną w wadze żywej lub masie poubojowej ciepłej (MPC).

5. Wniosek o udzielenie pomocy składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

6. Wniosek o udzielenie pomocy składa się do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce siedziby stada, w terminie do dnia 30 maja 2014 r., chyba że wcześniej zostanie osiągnięty maksymalny całkowity limit pomocy, o którym mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 324/2014.

§ 6. [Wysokość pomocy]

1. Wysokość pomocy do każdej sztuki świni ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 324/2014.

2. Masę, o której mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 324/2014, ustala się, biorąc pod uwagę masę poubojową ciepłą (MPC) tuszy świni.

3. W przypadku gdy masa poubojowa ciepła (MPC) tuszy świni jest mniejsza niż 100 kg, wysokość pomocy przysługującej do tej świni stanowi iloczyn masy poubojowej ciepłej (MPC) tuszy świni i kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 324/2014.

4. W przypadku gdy podmiot prowadzący rzeźnię świń nie może ustalić:

1) masy poubojowej ciepłej (MPC) tuszy świni, masę tę ustala się jako iloczyn wagi żywej świni i współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78;

2) masy świni w wadze żywej, masę tę ustala się jako iloraz masy poubojowej ciepłej (MPC) tuszy i współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78.

5. Przeliczenie kwot wyrażonych w euro na złote następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 6 i art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.).

§ 7. [Osiągnięcie maksymalnego całkowitego limitu pomocy]

W przypadku osiągnięcia maksymalnego całkowitego limitu pomocy określonego w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 324/2014 Prezes Agencji niezwłocznie podaje tę informację do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji.

§ 8. [Natychmiastowa wykonalność decyzji o przyznaniu pomocy]

Decyzja o przyznaniu pomocy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama