| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie ochrony gatunkowej grzybów

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) gatunki grzybów:

a) objętych ochroną ścisłą,

b) objętych ochroną częściową,

c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,

d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk;

2) właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów zakazy i odstępstwa od zakazów;

3) sposoby ochrony gatunków grzybów, w tym wielkość stref ochrony.

§ 2.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi i stanowisk są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 6.
1. W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą wprowadza się następujące zakazy:

1) umyślnego niszczenia;

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania;

3) niszczenia ich siedlisk;

4) pozyskiwania lub zbioru;

5) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;

6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;

7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;

8) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;

9) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

2. W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną częściową wprowadza się następujące zakazy:

1) umyślnego niszczenia;

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania;

3) niszczenia ich siedlisk;

4) pozyskiwania lub zbioru;

5) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;

6) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

3. W stosunku do innych niż dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się zakaz umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

§ 7.
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:

1) zakazy: umyślnego niszczenia, uszkadzania i niszczenia siedlisk – nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie tych zakazów, z wyjątkiem gatunków oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;

2) zakazy: umyślnego niszczenia i uszkadzania – nie dotyczą:

a) pozyskania okazów gatunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskanie,

b) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków pozyskanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w lit. a;

3) zakazy: umyślnego niszczenia, uszkadzania, przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków – nie dotyczą okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

§ 8.
W stosunku do gatunków grzybów objętych ochroną ścisłą oraz częściową stosuje się następujące sposoby ochrony:

1) inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji grzybów oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;

2) zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk grzybów, w szczególności:

a) drzew w odpowiednim wieku i gatunku,

b) rozkładającego się drewna w odpowiednim wieku i gatunku,

c) odkrytych piaszczysk,

d) skał i głazów oraz skupisk niewielkich kamieni,

e) łąk i pastwisk uprawianych i użytkowanych ekstensywnie;

3) ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk;

4) wykonywanie zabiegów ochronnych, utrzymujących właściwy stan siedlisk grzybów, w szczególności polegających na:

a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,

b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,

c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,

d) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla siedliska składu gatunkowego, w tym usuwanie inwazyjnych gatunków obcych,

e) zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów,

f) regulowaniu liczebności roślin i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;

5) zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;

6) zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;

7) przenoszenie grzybów z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska;

8) promowanie ochrony różnorodności biologicznej;

9) promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania grzybów;

10) edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;

11) prowadzenie upraw grzybów należących do gatunków objętych ochroną, wykorzystywanych do celów gospodarczych w celu ograniczenia pozyskania tych gatunków ze środowiska;

12) kontrola pozyskania grzybów gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane;

13) promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków objętych ochroną, oraz dostosowywanie sposobów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb ochrony gatunków;

14) realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków grzybów.

§ 9.
Do gatunków grzybów określonych w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 2–5, 8, 45, 47, 50, 53, 54, 110, 124, 125, 136, 137, 140, 145, 156–158, 186–190 i 197,

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 4–23, 28–31, 33, 34, 37, 40–42, 50, 53, 61, 62 i 74

– przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2015 r.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), które utraciło moc z dniem 2 października 2014 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985).

Załącznik 1. [GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. (poz. 1408)

Załącznik nr 1

GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

 

GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE

FUNGI

 

**

Diplocystaceae

1.

promieniak wilgociomierz

Astraeus hygrometricus

 

**

Physalacriaceae

2.

opieńka torfowiskowa (1)

Armillaria ectypa

3.

żyłkowiec różowawy (1)

Rhodotus palmatus

 

**

Sarcosomataceae

4.

*

Sarcosoma globosum

 

boczniakowate

Pleurotaceae

5.

boczniak mikołajkowy (1)

Pleurotus eryngii

 

borowikowate

Boletaceae

6.

borowik korzeniasty (1)

Boletus radicans

7.

borowik żółtobrązowy podgat. królewski (1)

Boletus appendiculatus ssp. regius

8.

borowik szatański (1)

Boletus satanas

 

czarkowate

Sarcoscyphaceae

9.

czareczka długotrzonowa (1)

Microstoma protracta

10.

czarka jurajska (1)

Sarcoscypha jurana

 

gąskowate

Tricholomataceae

11.

dwupierścieniak cesarski (1)

Catathelasma imperiale

12.

wilgotnica czapeczkowata (1)

Hygrocybe calyptriformis

 

gwiazdoszowate

Geastraceae

13.

gwiazda wieloporowa (1)

Myriostoma coliforme

14.

gwiazdosz * (1)

Geastrum lageniforme

15.

gwiazdosz angielski (1)

Geastrum berkeleyi

16.

gwiazdosz bury (1)

Geastrum elegans

17.

gwiazdosz karzełkowaty (1)

Geastrum schmidelii

18.

gwiazdosz kwiatuszkowaty (1)

Geastrum floriforme

19.

gwiazdosz szorstki (1)

Geastrum campestre

20.

gwiazdosz węgierski (1)

Geastrum hungaricum

21.

gwiazdosz workowaty (1)

Geastrum saccatum

22.

gwiazdosz wzniesiony (1)

Geastrum fornicatum

 

kolcownicowate

Bankeraceae

23.

kolczakówka dołkowana (1)

Hydnellum scrobiculatum

24.

kolczakówka kasztanowata (1)

Hydnellum ferrugineum

25.

kolczakówka niebieskawa (1)

Hydnellum caeruleum

26.

kolczakówka piekąca (1)

Hydnellum peckii

27.

kolczakówka pomarańczowa (1)

Hydnellum aurantiacum

28.

kolczakówka strefowana (1)

Hydnellum concrescens

29.

kolczakówka wonna (1)

Hydnellum suaveolens

30.

kolczakówka zielonożółta (1)

Hydnellum geogenium

31.

kolczakówka żółtobrązowa (1)

Hydnellum compactum

32.

sarniak * (1)

Sarcodon joeides

33.

sarniak * (1)

Sarcodon underwoodii

34.

sarniak sinostopy (1)

Sarcodon glaucopus

35.

sarniak szorstki (1)

Sarcodon scabrosus

36.

szaraczek sosnowy (1)

Boletopsis grisea

 

kustrzebkowate

Pezizaceae

37.

koronica ozdobna

Sarcosphaera coronaria

 

maślakowate

Suillaceae

38.

maślak trydencki (1)

Suillus tridentinus

 

pieczarkowate

Agaricaceae

39.

berłóweczka czeska (1)

Tulostoma kotlabae

40.

berłóweczka łuskowata (1)

Tulostoma squamosum

41.

berłóweczka rudawa (1)

Tulostoma melanocyclum

 

pniarkowate

Fomitopsidaceae

42.

jamkówka białobrązowa (1)

Antrodia albobrunnea

43.

pniarek lekarski (1)

Fomitopsis officinalis

44.

pomarańczowiec bladożółty (1)

Pycnoporellus alboluteus

45.

porojęzyk dębowy (1)

Buglossoporus quercinus

46.

późnoporka czerwieniejąca (amylek lapoński) (1)

Amylocystis lapponica

 

powłocznikowate

Corticiaceae

47.

powłocznik białofioletowy (1)

Corticium polygonioides

 

smardzowate

Morchellaceae

48.

krążkówka żyłkowana (1)

Disciotis venosa

 

soplówkowate

Hericiaceae

49.

soplówka jeżowata (1)

Hericium erinaceum

 

tęgoskórowate

Sclerodermataceae

50.

tęgoskór korzeniasty (1)

Scleroderma septentrionale

 

truflowate

Tuberaceae

51.

trufla wgłębiona

Tuber mesentericum

 

żagwiowate

Polyporaceae

52.

miękusz szafranowy

Hapalopilus croceus

53.

szkieletnica wonna (1)

Skeletocutis odora

54.

żagiew korzonkowa (1)

Polyporus rhizophilus

 

GRZYBY ZLICHENIZOWANE (POROSTY)

LICHENES

55.

biedronecznik Jeckera

Punctelia jeckeri

56.

biedronecznik zmienny

Punctelia subrudecta

57.

błyskotka brodawkowata

Fulgensia bracteata

58.

błyskotka jasna

Fulgensia fulgens

59.

brodaczka biczykowata

Usnea flagellata

60.

brodaczka bruzdkowana

Usnea foveata

61.

brodaczka buczynowa

Usnea faginea

62.

brodaczka dziobata

Usnea scrobiculata

63.

brodaczka dziwna

Usnea fascinata

64.

brodaczka estońska

Usnea esthonica

65.

brodaczka gładka

Usnea chaetophora

66.

brodaczka górska

Usnea montana

67.

brodaczka grabowa

Usnea carpinea

68.

brodaczka haczykowata

Usnea uncinulata

69.

brodaczka jamkowata

Usnea cavernosa

70.

brodaczka kaukaska

Usnea caucasica

71.

brodaczka kosmata

Usnea hirtella

72.

brodaczka leśna

Usnea sylvatica

73.

brodaczka łysiejąca

Usnea glabrata

74.

brodaczka maderska

Usnea madeirensis

75.

brodaczka marszczona

Usnea rugulosa

76.

brodaczka miotlasta

Usnea distincta

77.

brodaczka Motyki

Usnea motykana

78.

brodaczka nadobna

Usnea florida

79.

brodaczka najdłuższa

Usnea longissima

80.

brodaczka niezwykła

Usnea monstruosa

81.

brodaczka ostra

Usnea muricata

82.

brodaczka rogowata

Usnea ceratina

83.

brodaczka rozpierzchła

Usnea fulvoreagens

84.

brodaczka sina

Usnea glauca

85.

brodaczka sinawa

Usnea glaucescens

86.

brodaczka sitowa

Usnea perplectans

87.

brodaczka skalna

Usnea diplotypus

88.

brodaczka smukła

Usnea sublaxa

89.

brodaczka sorediowa (1)

Usnea lapponica

90.

brodaczka spleciona

Usnea plicata

91.

brodaczka subtelna

Usnea fragillescens

92.

brodaczka szczelinowata

Usnea glabrescens

93.

brodaczka szmaragdowa

Usnea smaragdina

94.

brodaczka szorstka

Usnea scabrata

95.

brodaczka sztywna

Usnea rigida

96.

brodaczka szydłowata

Usnea cornuta

97.

brodaczka śląska

Usnea silesiaca

98.

brodaczka trocinowata

Usnea scabriuscula

99.

brodaczka Wasmutha

Usnea wasmuthii

100.

brodaczka właściwa

Usnea barbata

101.

brodaczka włosowata

Usnea capillaris

102.

brodaczka wybielona

Usnea leucosticta

103.

brodaczka wyciągnięta

Usnea extensa

104.

brodaczka wyprostowana

Usnea prostrata

105.

brodaczka zachodnia

Usnea dasaea

106.

brodaczka zaniedbana

Usnea neglecta

107.

brodaczka zbita

Usnea compacta

108.

chrobotek alpejski

Cladonia stellaris

109.

chrobotek czarniawy

Cladonia stygia

110.

chrobotek zgrubiały (1)

Cladonia incrassata

111.

chróścik drobny

Stereocaulon nanodes

112.

chróścik główkowaty

Stereocaulon pileatum

113.

chróścik kalafiorowaty

Stereocaulon botryosum

114.

chróścik kępkowy

Stereocaulon evolutum

115.

chróścik koralowaty

Stereocaulon subcoralloides

116.

chróścik orzęsiony

Stereocaulon tomentosum

117.

chróścik palczasty

Stereocaulon dactylophyllum

118.

chróścik pasterski

Stereocaulon paschale

119.

chróścik skalny

Stereocaulon saxatile

120.

chróścik tasiemcowaty

Stereocaulon taeniarum

121.

czasznik modrozielony

Icmadophila ericetorum

122.

dołczanka gąbczasta

Solorina spongiosa

123.

dołczanka torbiasta

Solorina saccata

124.

galaretnica czarniawa (1)

Collema nigrescens

125.

galaretnica sztywna (1)

Collema flaccidum

126.

granicznik płucnik (1)

Lobaria pulmonaria

127.

granicznik tarczownicowy (1)

Lobaria scrobiculata

128.

granicznik tarczowy (1)

Lobaria amplissima

129.

jaskrawiec morski (1)

Caloplaca marina

130.

karlinka brodawkowata

Pycnothelia papillaria

131.

kobiernik Arnolda (1)

Parmotrema arnoldii

132.

kobiernik orzęsiony (1)

Parmotrema perlatum

133.

kobiernik postrzępiony (1)

Parmotrema crinitum

134.

kobiernik wybredny (1)

Parmotrema stuppeum

135.

kruszownica niezwykła

Umbilicaria dendrophora

136.

łusecznica koralkowata (1)

Parmeliella triptophylla

137.

łuszczak zwodniczy (1)

Psora decipiens

138.

mąkla odmienna

Evernia mesomorpha

139.

mąkla rozłożysta (1)

Evernia divaricata

140.

muszlik nadobny (1)

Normandina pulchella

141.

nibypłucnik Chicity

Cetrelia chicitae

142.

nibypłucnik dyskretny

Cetrelia cetrarioides

143.

nibypłucnik klasztorny

Cetrelia monachorum

144.

nibypłucnik wątpliwy

Cetrelia olivetorum

145.

obielec rozetowy (1)

Squamarina lentigera

146.

obrostnica rzęsowata

Anaptychia ciliaris

147.

odnożyca bałtycka

Ramalina baltica

148.

odnożyca jesionowa

Ramalina fraxinea

149.

odnożyca kępkowa

Ramalina fastigiata

150.

odnożyca Motyki

Ramalina motykana

151.

odnożyca murawkowata

Ramalina capitata

152.

odnożyca pośrednia

Ramalina intermedia

153.

odnożyca rynienkowata

Ramalina calicaris

154.

odnożyca tępa

Ramalina obtusata

155.

odnożyca włosowata (1)

Ramalina thrausta

156.

oskrzelka niwalna (1)

Flavocetraria nivalis

157.

pakość galaretowata (1)

Leptogium cyanescens

158.

pakość pilśniowata (1)

Leptogium saturninum

159.

pawężnica brodawkowata

Peltigera aphthosa

160.

pawężnica Degena

Peltigera degenii

161.

pawężnica Elżbiety

Peltigera elisabethae

162.

pawężnica forteczna

Peltigera monticola

163.

pawężnica jabłkowata

Peltigera malacea

164.

pawężnica łuseczkowata

Peltigera praetextata

165.

pawężnica Neckera

Peltigera neckeri

166.

pawężnica pagórkowa

Peltigera collina

167.

pawężnica pergaminowa

Peltigera membranacea

168.

pawężnica rozłożysta

Peltigera horizontalis

169.

pawężnica sałatowa

Peltigera hymenina

170.

pawężnica tarczkowata

Peltigera lepidophora

171.

pawężnica węgierska

Peltigera ponojensis

172.

pawężnica żeberkowata

Peltigera venosa

173.

pawężnica żyłkowana

Peltigera leucophlebia

174.

pawężniczka gładka

Nephroma bellum

175.

pawężniczka odwrócona

Nephroma resupinatum

176.

pawężniczka sorediowa (1)

Nephroma parile

177.

pawężnik Laurera (1)

Tuckneraria laureri

178.

pęcherzyca nadobna

Lasallia pustulata

179.

płucnica płotowa

Cetraria sepincola

180.

podgranicznik leśny (1)

Sticta sylvatica

181.

podgranicznik ponury (1)

Sticta fuliginosa

182.

przylepka oddzielona

Melanelia disjuncta

183.

przylepka sorediowa

Melanelia sorediata

184.

przylepka wątrobiasta

Melanelia hepatizon

185.

przylepka żałobna

Melanelia stygia

186.

przylepniczka listeczkowata (1)

Melanohalea laciniatula

187.

przylepniczka oliwkowa (1)

Melanohalea olivacea

188.

przylepniczka szorstka (1)

Melanohalea exasperata

189.

przylepniczka wytworna

Melanohalea elegantula

190.

przystrumycznik dziwlikowy (1)

Hypotrachyna afrorevoluta

191.

przystrumycznik pustułkowy

Hypotrachyna revoluta

192.

puchlinka ząbkowana (1)

Thelotrema lepadinum

193.

pustułka Bittera

Hypogymnia bitteri

194.

pustułka brunatniejąca

Hypogymnia austerodes

195.

pustułka oprószona

Hypogymnia farinacea

196.

pustułka rozdęta

Hypogymnia vittata

197.

strzępiec obrębiasty (1)

Pannaria conoplea

198.

szarzynka brodawkowata

Parmelina pastillifera

199.

szarzynka dębowa

Parmelina quercina

200.

szarzynka skórzasta

Parmelina tiliacea

201.

tapetka pokrzywiona

Arctoparmelia incurva

202.

tarczownica pogięta

Parmelia submontana

203.

tarczownica ścienna

Parmelia omphalodes

204.

tarczynka dziurkowana

Menegazzia terebrata

205.

turzynka okazała (1)

Heterodermia speciosa

206.

włostka ciemniejsza

Bryoria subcana

207.

włostka cieniutka

Bryoria capilaris

208.

włostka delikatna

Bryoria haynaldii

209.

włostka dwubarwna

Bryoria bicolor

210.

włostka gniazdowa

Bryoria furcellata

211.

włostka grzywiasta

Bryoria jubata

212.

włostka karpacka

Bryoria carpatica

213.

włostka Katarzyny

Bryoria catharinae

214.

włostka kędzierzawa

Bryoria crispa

215.

włostka Kummerlego

Bryoria kummerleana

216.

włostka Motyki

Bryoria motykana

217.

włostka Nadvornika

Bryoria nadvornikiana

218.

włostka osobliwa

Bryoria mirabilis

219.

włostka pogięta

Bryoria flexuosa

220.

włostka Smitha

Bryoria smithii

221.

włostka spleciona

Bryoria implexa

222.

włostka Tatarkiewicza

Bryoria tatarkiewiczii

223.

włostka Wranga

Bryoria vrangiana

224.

włostka wydłużona

Bryoria prolixa

225.

włostka Zofii

Bryoria sophiae

226.

zeżyca seledynowa

Flavopunctelia flaventior

227.

złociszek jaskrawy

Chrysothrix candelaris

228.

żełuczka brodawkowata

Xanthoparmelia verruculifera

229.

żełuczka Delisa

Xanthoparmelia delisei

230.

żełuczka drobna

Xanthoparmelia pulla

231.

żełuczka Mougeota

Xanthoparmelia mougeotii

232.

żyłecznik zwisający

Alectoria sarmentosa

 

Objaśnienia:

Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w następujący sposób:

– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

– nazwy naukowe wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

** Brak nazwy rodzajowej polskiej.

(1) – gatunek, dla którego nie stosuje się odstępstwa od zakazów określonego w § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).

Załącznik 2. [GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ]

Załącznik nr 2

GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

 

GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE

FUNGI

 

borowikowate

Boletaceae

1.

podgrzybek tęgoskórowy

Xerocomus parasiticus

2.

poroblaszek żółtoczerwony

Phylloporus pelletieri

3.

szyszkowiec łuskowaty

Strobilomyces strobilaceus

 

dzwonkówkowate

Entolomataceae

4.

dzwonkówka * (1)

Entoloma sphagnorum

5.

dzwonkówka bagienna (1)

Entoloma cuspidiferum

6.

dzwonkówka ciemniejąca (1)

Entoloma turci

7.

dzwonkówka szarofioletowa (1)

Entoloma bloxamii

 

gąskowate

Tricholomataceae

8.

białokrowiak trójbarwny (1)

Leucopaxillus compactus

9.

gąska pomarańczowa (1)

Tricholoma aurantium

10.

wilgotnica cytrynowozielona (1)

Hygrocybe citrinovirens

11.

wilgotnica okazała (1)

Hygrocybe splendidissima

12.

wilgotnica ozdobna (1)

Hygrocybe aurantiosplendens

13.

wilgotnica sklepiona (1)

Hygrocybe fornicata

14.

wilgotnica włoska (1)

Hygrocybe reidii

15.

wilgotnica zasadowa (1)

Hygrocybe ingrata

16.

wodnicha atramentowa (1)

Hygrophorus atramentosus

17.

wodnicha brunatnobiała (1)

Hygrophorus latitabundus

18.

wodnicha kozia (1)

Hygrophorus capreolarius

19.

wodnicha oliwkobrązowa (1)

Hygrophorus persoonii

20.

wodnicha różowoblaszkowa (1)

Hygrophorus calophyllus

21.

wodnicha zaróżowiona (1)

Hygrophorus erubescens

 

gołąbkowate

Russulaceae

22.

mleczaj strefowany (1)

Lactarius zonarioides

23.

mleczaj żółtofioletowy (1)

Lactarius repraesentaneus

 

gwiazdoszowate

Geastraceae

24.

gwiazdosz brodawkowy

Geastrum corollinum

25.

gwiazdosz czteropromienny

Geastrum quadrifidum

 

jodłownicowate

Bondarzewiaceae

26.

jodłownica górska

Bondarzewia mesenterica

 

kisielnicowate

Exidiaceae

27.

płomykowiec galaretowaty

Tremiscus helvelloides

 

krążkownicowate

Discinaceae

28.

piestrzenica * (1)

Gyromitra ambigua

29.

piestrzenica * (1)

Gyromitra fastigiata

 

kruchaweczkowate

Psathyrellaceae

30.

kruchaweczka * (1)

Psathyrella maculata

31.

kruchaweczka meduzogłowa (1)

Psathyrella caput-medusae

 

lakownicowate

Ganodermataceae

32.

lakownica żółtawa

Ganoderma lucidum

 

łęgotowate

Geoglossaceae

33.

małozorek zielony (1)

Microglossum viride

34.

włosojęzyk szorstki (1)

Trichoglossum hirsutum

 

maślakowate

Suillaceae

35.

borowiczak dęty

Boletinus cavipes

36.

maślak błotny (żółtawy)

Suillus flavidus

37.

maślak syberyjski

Suillus sibiricus

 

ozorkowate

Fistulinaceae

38.

ozorek dębowy

Fistulina hepatica

 

pieczarkowate

Agaricaceae

39.

kurzawka bagienna

Bovista paludosa

 

pierścieniakowate

Strophariaceae

40.

łuskwiak włóknistołuskowaty

Pholiota heteroclita

41.

polówka południowa (1)

Agrocybe cylindracea

 

pniarkowate

Fomitopsidaceae

42.

jamkówka kurczliwa (1)

Antrodia ramentacea

43.

pniarek różowy

Fomitopsis rosea

44.

żagwica listkowata

Grifola frondosa

 

siatkoblaszkowate

Gomphaceae

45.

buławka obcięta

Clavariadelphus truncatus

46.

buławka pałeczkowata

Clavariadelphus pistilaris

47.

buławka spłaszczona

Clavariadelphus ligula

48.

siatkoblaszek maczugowaty

Gomphus clavatus

 

siedzuniowate

Sparassidaceae

49.

siedzuń dębowy

Sparassis brevipes

 

skórnikowate

Stereaceae

50.

tarczóweczka wielkozarodnikowa (1)

Aleurocystidiellum subcruentatum

 

smardzowate

Morchellaceae

51.

naparstniczka czeska

Verpa bohemica

52.

naparstniczka stożkowata

Verpa conica

53.

smardz grubonogi

– okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella crassipes

54.

smardz jadalny

– okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella esculenta

55.

smardz półwolny

– okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella gigas

56.

smardz stożkowaty

– okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella conica

57.

smardz wyniosły

– okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella elata

 

soplówkowate

Hericiaceae

58.

soplówka bukowa

Hericium coralloides

59.

soplówka jodłowa

Hericium flagellum

 

szczeciniakowate

Hymenochaetaceae

60.

błyskoporek podkorowy (włóknouszek ukośny)

Inonotus obliquus

 

tocznikowate

Helotiaceae

61.

* (1)

Holwaya mucida

 

zasłonakowate

Cortinariaceae

62.

zasłonak słomkowożółty (1)

Cortinarius elegantior

 

żagwiowate

Polyporaceae

63.

żagiew wielogłowa

Polyporus umbellatus

 

GRZYBY ZLICHENIZOWANE (POROSTY)

LICHENES

64.

brązowniczka zielonawa

Tuckermannopsis chlorophylla

65.

brodaczka kępkowa

Usnea hirta

66.

brodaczka zwyczajna

Usnea dasypoga

67.

chrobotek leśny

Cladonia arbuscula

68.

chrobotek najeżony

Cladonia portentosa

69.

chrobotek reniferowy

Cladonia rangiferina

70.

chrobotek smukły

Cladonia ciliata

71.

chróścik inkrustowany (1)

Stereocaulon incrustatum

72.

chróścik karłowaty (1)

Stereocaulon condensatum

73.

chróścik obnażony (1)

Stereocaulon vesuvianum

74.

obierek wątrobiasty (1)

Placidium squamulosum

75.

odnożyca mączysta

Ramalina farinacea

76.

odnożyca opylona

Ramalina pollinaria

77.

pawężnica palczasta

Peltigera polydactylon

78.

pawężnica psia

Peltigera canina

79.

płaskotka reglowa

Parmeliopsis hyperopta

80.

płucnica darenkowa

Cetraria muricata

81.

płucnica islandzka

Cetraria islandica

82.

płucnica kędzierzawa

Cetraria ericetorum

83.

popielak pylasty

Imshaugia aleurites

84.

przylepnik złotawy

Melanelixia subaurifera

85.

pustułka rurkowata

Hypogymnia tubulosa

86.

wabnica kielichowata

Pleurosticta acetabulum

87.

włostka brązowa

Bryoria fuscescens

88.

złotlinka jaskrawa

Vulpicida pinastri

89.

żełuczka zmienna

Xanthoparmelia stenophylla

90.

żółtlica chropowata

Flavoparmelia caperata

 

Objaśnienia:

Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w następujący sposób:

– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

– nazwy naukowe wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

(1) – gatunek, dla którego nie stosuje się odstępstwa od zakazów określonego w § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).

Załącznik 3. [GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA]

Załącznik nr 3

GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Sposoby pozyskiwania

 

 

FUNGI

 

 

lakownicowate

Ganodermataceae

 

1.

lakownica żółtawa

Ganoderma lucidum

ręczny zbiór owocników, bez naruszania drewna, na którym one wyrastają

 

pniarkowate

Fomitopsidaceae

 

2.

żagwica listkowata

Grifola frondosa

ręczny zbiór owocników

 

szczeciniakowate

Hymenochaetaceae

 

3.

błyskoporek podkorowy (włóknouszek ukośny)

Inonotus obliquus

odcięcie narzędziem o ostrej krawędzi narośli na drzewie z błyskoporkiem podkorowym (forma anamorficzna), należy ograniczyć uszkodzenie drzewa

 

smardzowate

Morchellaceae

 

4.

smardz grubonogi

Morchella crassipes

ręczny zbiór owocników

5.

smardz jadalny

Morchella esculenta

ręczny zbiór owocników

6.

smardz półwolny

Morchella gigas

ręczny zbiór owocników

7.

smardz stożkowaty

Morchella conica

ręczny zbiór owocników

8.

smardz wyniosły

Morchella elata

ręczny zbiór owocników

 

żagwiowate

Polyporaceae

 

9.

żagiew wielogłowa

Polyporus umbellatus

ręczny zbiór owocników

 

 

LICHENES

 

10.

płucnica islandzka

Cetraria islandica

ręczny zbiór plech

 

Objaśnienia:

Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w następujący sposób:

– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

– nazwy naukowe wyróżniono czcionką pochyłą.

Załącznik 4. [GATUNKI GRZYBÓW WYMAGAJĄCE USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI I STANOWISK ORAZ WIELKOŚĆ STREF OCHRONY]

Załącznik nr 4

GATUNKI GRZYBÓW WYMAGAJĄCE USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI I STANOWISK ORAZ WIELKOŚĆ STREF OCHRONY

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Wielkość strefy ochrony

GRZYBY ZLICHENIZOWANE (POROSTY)

LICHENES

 

1.

granicznik płucnik

Lobaria pulmonaria

stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od stanowiska

2.

granicznik tarczownicowy

Lobaria scrobiculata

3.

granicznik tarczowy

Lobaria amplissima

4.

kobiernik Arnolda

Parmotrema arnoldii

5.

kobiernik orzęsiony

Parmotrema perlatum

6.

kobiernik postrzępiony

Parmotrema crinitum

7.

kobiernik wybredny

Parmotrema stuppeum

8.

mąkla rozłożysta

Evernia divaricata

9.

odnożyca włosowata

Ramalina thrausta

10.

pawężniczka sorediowa

Nephroma parile

11.

puchlinka ząbkowana

Thelotrema lepadinum

 

Objaśnienia:

Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w następujący sposób:

– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

– nazwy naukowe wyróżniono czcionką pochyłą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »