reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lutego 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. W 2015 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który w 2014 r. poniósł szkody wyrządzone przez dziki w uprawach rolnych położonych na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420, z późn. zm.1)).

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być również udzielona producentowi rolnemu, który uzyskał pomoc na warunkach określonych w § 14f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.2)).

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, stanowi równowartość szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki, oszacowanych przez Zespół do oceny rozmiaru szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach rolniczych na obszarze województwa podlaskiego powołany przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, jednak nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 15 000 euro ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustaloną zgodnie z ust. 4, pomniejsza się o wysokość odszkodowania za szkody określone w ust. 1, uzyskanego przez producenta rolnego na podstawie przepisów prawa łowieckiego, a w przypadku pomocy otrzymanej na warunkach określonych w § 14f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – również o wysokość tej pomocy.

6. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta, złożony w terminie do dnia 31 marca 2015 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) numer działki ewidencyjnej, na której jest prowadzona uprawa, w której szkody zostały wyrządzone przez dziki, wraz z nazwą obrębu ewidencyjnego, w którym ta działka się znajduje, oraz powierzchnię tej działki.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się:

1) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni upraw, na której w 2014 r. wyrządzone zostały szkody określone w ust. 1;

3) oświadczenie producenta rolnego o tym, czy uzyskał:

a) odszkodowanie z tytułu szkód określonych w ust. 1, przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego, a jeżeli uzyskał takie odszkodowanie – również o jego wysokości,

b) pomoc, o której mowa w § 14f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a jeżeli uzyskał taką pomoc – również o jej wysokości;

4) oświadczenie producenta rolnego, że w przypadku otrzymania pomocy, o której mowa w ust. 1, nie będzie ubiegał się o odszkodowanie przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego z tytułu wyrządzonych szkód określonych w ust. 1.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1205, 1394 i 1846.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 645 i Nr 95, poz. 793, z 2010 r. Nr 4, poz. 27, Nr 107, poz. 681 i 682 i Nr 208, poz. 1374, z 2012 r. poz. 408 i 988, z 2013 r. poz. 998 oraz z 2014 r. poz. 527, 1333, 1536, 1630 i 1904.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama