| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 czerwca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 349 i 1660) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 24 i § 27;

2) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. Przepisy § 25 i 26 stosuje się odpowiednio do produkcji win gronowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy.”;

3) uchyla się § 31 i § 34;

4) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. 1. Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed dniem planowanego terminu niszczenia:

1) suszu tytoniowego nieprzydatnego do dalszego przerobu, pisemną informację zawierającą dane o dacie i godzinie planowanego niszczenia oraz masie niszczonego suszu;

2) wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, pisemną informację zawierającą dane o dacie i godzinie planowanego niszczenia oraz rodzaju i ilości niszczonych wyrobów.

2. Niszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2 i 3, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia odbywa się w obecności funkcjonariusza.

3. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym niszczeniu suszu tytoniowego oraz wyrobów akcyzowych, innych niż określone w ust. 2, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym w informacji terminie, podmiot dokonuje zniszczenia wyrobów bez obecności funkcjonariusza.”;

5) w § 45 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku przyjęcia alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych, z wyłączeniem alkoholu etylowego przemieszczanego cysterną kolejową, który został skażony zgodnie z § 11 ust. 1.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015 r.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 671.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »