REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 2060

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych;

2) wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

§ 2. [Dane zawarte w zgłoszeniu]

Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, zawiera następujące dane:

1) datę nabycia;

2) datę powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;

3) miejsce i cel składania zgłoszenia;

4) dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika obowiązanego do złożenia zgłoszenia;

5) dane identyfikujące i ostatni adres zamieszkania spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe;

6) tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych;

7) rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych;

8) dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych;

9) dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe;

10) sposób przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy;

11) podpis nabywcy (pełnomocnika).

§ 3. [Wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych]

Określa się wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Sposób składania zgłoszenia]

Do dnia 30 czerwca 2016 r. może być składane w postaci papierowej zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych zgodnie ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności i tytułem określonym w art. 1a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

§ 5. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762, z późn. zm.3)).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 211, 1045 i 1137.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 77, poz. 457 i Nr 235, poz. 1590, z 2011 r. Nr 216, poz. 1278 oraz z 2014 r. poz. 1379.

Załącznik 1. [WZÓR – SD-Z2]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 listopada 2015 r. (poz. 2060)

WZÓR – SD-Z2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-08
  • Data wejścia w życie: 2016-01-01
  • Data obowiązywania: 2016-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA