| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 31a ust. 5, art. 42 ust. 1a i 1b oraz w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy;

2) środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, ich ilość oraz warunki stosowania;

3) warunki i sposób zwrotu wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, zwanych dalej „wyrobami zwolnionymi”.

§ 2. [Podmioty wystawiające dokument dostawy]

1. Dokument dostawy jest wystawiany przez:

1) podmiot prowadzący skład podatkowy – w przypadku:

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,

b) zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do jego składu podatkowego,

c) przemieszczania na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zwanych dalej „wyrobami opodatkowanymi zerową stawką akcyzy” z jego składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, zwanego dalej „zużywającym podmiotem gospodarczym”,

d) przemieszczania wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy do jego składu podatkowego od zużywającego podmiotu gospodarczego;

2) podmiot pośredniczący – w przypadku:

a) importu przez niego wyrobów zwolnionych,

b) dostarczania od niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego,

c) zwrotu do niego wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający;

3) zarejestrowanego odbiorcę, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy – w przypadku:

a) dostarczania od niego wyrobów zwolnionych nabytych wewnątrzwspólnotowo do podmiotu zużywającego,

b) dostarczania od niego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy do zużywającego podmiotu gospodarczego;

4) podmiot zużywający – w przypadku importu przez niego wyrobów zwolnionych;

5) pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe zwolnione od akcyzy, o których mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, zwane dalej „wyrobami węglowymi zwolnionymi” – w przypadku:

a) sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych zwolnionych finalnemu nabywcy węglowemu,

b) zwrotu do niego wyrobów węglowych zwolnionych przez finalnego nabywcę węglowego, który nabył od niego te wyroby

– gdy nie została wystawiona faktura lub faktura korygująca;

6) finalnego nabywcę węglowego – w przypadku:

a) nabycia wewnątrzwspólnotowego przez niego wyrobów węglowych zwolnionych,

b) zwrotu wyrobów węglowych zwolnionych nabytych wewnątrzwspólnotowo

– gdy to nabycie wewnątrzwspólnotowe nie zostało udokumentowane fakturą wystawioną przez sprzedawcę wyrobów węglowych zwolnionych lub gdy ten zwrot nie został udokumentowany fakturą korygującą.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c, pkt 2 lit. b oraz pkt 3, dokument dostawy jest wystawiany w trzech egzemplarzach, z których:

1) pierwszy jest przeznaczony dla podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, któremu dostarczane są wyroby zwolnione, albo dla zużywającego podmiotu gospodarczego, do którego przemieszczane są wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy;

2) drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych albo wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy i po potwierdzeniu ich odbioru przez podmiot pośredniczący, podmiot zużywający albo zużywający podmiot gospodarczy jest niezwłocznie zwracany podmiotowi, który wystawił dokument dostawy;

3) trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy.

3. W przypadku:

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz d, dokument dostawy jest wystawiany przez podmiot prowadzący skład podatkowy w trzech egzemplarzach, z których:

a) pierwszy i drugi jest przekazywany przez podmiot, który go wystawił, podmiotowi dokonującemu zwrotu wyrobów zwolnionych albo zużywającemu podmiotowi gospodarczemu, od którego wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy są przemieszczane,

b) trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy;

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, dokument dostawy jest wystawiany przez podmiot pośredniczący w trzech egzemplarzach, z których:

a) pierwszy i drugi jest przekazywany przez podmiot, który go wystawił, podmiotowi dokonującemu zwrotu wyrobów zwolnionych,

b) trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot dokonujący zwrotu wyrobów zwolnionych albo zużywający podmiot gospodarczy po otrzymaniu pierwszego i drugiego egzemplarza dokumentu dostawy:

1) potwierdza prawidłowość danych zawartych w dokumencie dostawy na jego drugim egzemplarzu;

2) dołącza do zwracanych albo przemieszczanych do składu podatkowego wyrobów zwolnionych albo wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy drugi egzemplarz dokumentu dostawy, o którym mowa w pkt 1, przeznaczony dla podmiotu, który go wystawił.

5. W przypadku:

1) powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów zwolnionych niedostarczonych z tego składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo podmiotu zużywającego, albo

2) przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w przypadku niedostarczenia ich do zużywającego podmiotu gospodarczego

– podmiot prowadzący skład podatkowy odnotowuje na drugim egzemplarzu dokumentu dostawy ilość wyrobów zwolnionych albo wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy niedostarczonych do ich odbiorcy, przyczynę niedostarczenia oraz datę powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego tych wyrobów, a następnie dołącza ten egzemplarz do dwóch pozostałych egzemplarzy dokumentu dostawy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 4, dokument dostawy jest wystawiany w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych, a drugi jest przeznaczony dla podmiotu zużywającego albo podmiotu pośredniczącego. Po dostarczeniu wyrobów zwolnionych do miejsca odbioru podmiot zużywający albo podmiot pośredniczący dokonuje na dokumencie dostawy dołączonym do przemieszczanych wyrobów zwolnionych potwierdzenia ich odbioru i dołącza go do drugiego egzemplarza dokumentu dostawy.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, dokument dostawy jest wystawiany nie później niż w 7. dniu od dnia wydania wyrobów węglowych, a w przypadku dostaw ciągłych wyrobów węglowych dokonywanych na podstawie zawartej umowy – przynajmniej raz w miesiącu, w dwóch egzemplarzach, z których:

1) pierwszy jest przeznaczony dla finalnego nabywcy węglowego;

2) drugi, na którym finalny nabywca węglowy niezwłocznie po jego otrzymaniu i nabyciu wyrobów węglowych potwierdza podpisem ich nabycie, z zastrzeżeniem art. 31a ust. 4 pkt 2 ustawy, jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy, któremu są zwracane wyroby węglowe zwolnione, niezwłocznie po dokonaniu zwrotu, w dwóch egzemplarzach, z których:

1) pierwszy, na którym pośredniczący podmiot węglowy potwierdza podpisem ich zwrot, jest przeznaczony dla finalnego nabywcy węglowego dokonującego ich zwrotu;

2) drugi jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, dokument dostawy jest wystawiany w jednym egzemplarzu, który jest przeznaczony dla finalnego nabywcy węglowego, który go wystawił. Po przemieszczeniu wyrobów węglowych do miejsca ich odbioru albo zwrotu finalny nabywca węglowy odnotowuje na dokumencie dostawy ich nabycie albo zwrot.

10. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia egzemplarza dokumentu dostawy podmiot, który go utracił, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. Na wniosek podmiotu, który utracił egzemplarz dokumentu dostawy, podmiot, który wystawił dokument dostawy, wydaje temu podmiotowi duplikat zagubionego lub zniszczonego egzemplarza dokumentu dostawy. Duplikat zagubionego lub zniszczonego egzemplarza dokumentu dostawy oznacza się na jego pierwszej stronie napisem „DUPLIKAT”.

11. Wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

12. Wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Zwrot wyrobów zwolnionych - oświadczenie]

1. Zwrot wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów zwolnionych może być dokonany, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 32 ust. 6 i 11 ustawy oraz jeżeli podmioty te złożyły podmiotowi, któremu są zwracane wyroby zwolnione, pisemne oświadczenie, że zwracane wyroby były wpisane do ewidencji, o której mowa w art. 138f ustawy.

2. Warunek złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, lub jest podmiotem zużywającym nieprowadzącym działalności gospodarczej z użyciem wyrobów zwolnionych.

3. Ilość wyrobów zwolnionych zwracanych do podmiotu pośredniczącego oraz do składu podatkowego określa się z zastosowaniem jednostek miary oraz parametrów służących do określenia tej ilości, które były stosowane w momencie dostarczania tych wyrobów do podmiotu dokonującego ich zwrotu.

§ 4. [Wykaz środków skażających]

1. Środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy, oraz ich ilość określa wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do stosowania zwolnień od akcyzy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Środek skażający określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. 16 może być stosowany wyłącznie jako środek skażający alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji:

1) kosmetyków klasyfikowanych do kodów CN ex 3003 10 00, ex 3003 20 00, ex 3003 39 00, ex 3003 40 00, ex 3003 90 10, ex 3003 90 90, ex 3004 10 10, ex 3004 10 90, ex 3004 20 10, ex 3004 20 90, ex 3004 32 10, ex 3004 32 90, ex 3004 39 10, ex 3004 39 90, ex 3004 40 10, ex 3004 40 90, ex 3004 50 10, ex 3004 50 90, ex 3004 90 19, ex 3004 90 99, 3303 00 10, 3303 00 90, 3304 10 00, 3304 20 00, 3304 30 00, 3304 91 00, 3304 99 00, 3305 10 00, 3305 20 00, 3305 30 00, 3305 90 10, 3305 90 90, 3306 10 00, 3306 20 00, 3306 90 00, 3307 10 00, 3307 20 00, 3307 30 00, 3307 41 00, 3307 49 00 albo 3307 90 00;

2) substancji zapobiegających atakom owadów klasyfikowanych do kodów CN ex 3808 91 90 albo ex 3808 99 90 stosowanych bezpośrednio na skórę ludzi i zwierząt;

3) mydła i organicznych produktów i preparatów powierzchniowo czynnych do mycia skóry klasyfikowanych do kodów CN 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00;

4) organicznych środków powierzchniowo czynnych (innych niż mydło) klasyfikowanych do kodów CN 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00, 3402 19 00, 3402 20 20, 3402 20 90, 3402 90 10 albo 3402 90 90.

3. Środki skażające określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w lp. 1–15 mogą być stosowane jako środki skażające alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji dowolnych produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

§ 5. [Skażanie alkoholu etylowego środkami skażającymi]

Skażanie alkoholu etylowego środkami skażającymi określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia odbywa się w obecności funkcjonariusza celnego.

§ 6. [Środki skażające]

Środki skażające określone w lp. 5, 16 i 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 1108) mogą być stosowane do dnia 18 maja 2016 r.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.3)

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 18, 211, 978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893 i 1932.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 1108), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479 i 1932).

Załącznik 1. [WZÓR – DOKUMENT DOSTAWY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2015 r. (poz. 2285)

Załącznik nr 1

WZÓR – DOKUMENT DOSTAWY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – DOKUMENT DOSTAWY WYROBÓW WĘGLOWYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – DOKUMENT DOSTAWY WYROBÓW WĘGLOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 3. [WYKAZ ŚRODKÓW SKAŻAJĄCYCH ALKOHOL ETYLOWY WYKORZYSTYWANY DO PRODUKCJI PRODUKTÓW NIEPRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, SŁUŻĄCY DO STOSOWANIA ZWOLNIEŃ OD AKCYZY]

Załącznik nr 3

WYKAZ ŚRODKÓW SKAŻAJĄCYCH ALKOHOL ETYLOWY WYKORZYSTYWANY DO PRODUKCJI PRODUKTÓW NIEPRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, SŁUŻĄCY DO STOSOWANIA ZWOLNIEŃ OD AKCYZY

Lp.

Środek skażający

Minimalny dodatek do 1 hl alkoholu 100 % obj.

1

2

3

1

Aceton

3 000 ml

2

Alkohol benzylowy

3 000 ml

3

Alkohol izopropylowy

10 000 ml

4

Benzyna

3 000 ml

5

Eter etylowo-tert butylowy

3 000 ml

6

Eter dietylowy

3 000 ml

7

Ftalan dietylu

1 000 ml

8

Keton etylowo-metylowy

3 000 ml

9

Środek skażający otrzymany z połączenia acetonu

2 000 ml

 

i benzoesanu denatonium

1 g

10

Środek skażający otrzymany z połączenia alkoholu izopropylowego

2 000 ml

 

i benzoesanu denatonium

1 g

11

Środek skażający otrzymany z połączenia ketonu etylowo-metylowego

2 000 ml

 

i benzoesanu denatonium

1 g

12

Nafta – frakcja naftowa z destylacji zachowawczej

2 000 ml

13

Nipagina (aseptina)

3 000 g

14

Octan etylu

5 000 ml

15

Szelak

3 000 g

16

Środek skażający otrzymany z połączenia alkoholu tertbutylowego

78 g

 

i benzoesanu denatonium

1 g

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »