| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. [Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników]

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 59:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Prezesa Kasy powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Kasy.

2. Prezes Kasy może mieć jednego zastępcę albo zastępców. Zastępcę Prezesa Kasy powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek Prezesa Kasy. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje zastępcę Prezesa Kasy.”,

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko Prezesa Kasy i zastępcy Prezesa Kasy może zajmować osoba, która:”,

c) uchyla się ust. 5–15;

2) w art. 59a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Kasie, z wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 59 ust. 4 i art. 60 ust. 1, jest otwarty i konkurencyjny.”;

3) w art. 60:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Kasy powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1–3, a pozostałych pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę, chyba że odrębne przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie powołania.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1 oraz art. 59 ust. 4, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.3)).”.

Art. 2. [Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa]

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, 1433 i 1830) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.

2. Agencją kieruje Prezes i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes wykonuje zadania przy pomocy Wiceprezesów oraz dyrektorów oddziałów terenowych Agencji.

3. Wiceprezesów Agencji powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje Wiceprezesów Agencji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Prezes Agencji powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych w Biurze Prezesa i ich zastępców, głównego księgowego oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów terenowych Agencji.”,

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko Prezesa Agencji i Wiceprezesa Agencji może zajmować osoba, która:”,

d) uchyla się ust. 5–15,

e) po ust. 15 dodaje się ust. 15a i 15b w brzmieniu:

„15a. Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Biurze Prezesa i jego zastępcy, głównego księgowego oraz dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy może zajmować osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

15b. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 4 i 15a, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.4)).”;

2) w art. 9a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 9 ust. 4 i 15a, jest otwarty i konkurencyjny.”.

Art. 3. [Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych]

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678, 1505 i 1893) w art. 19:

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Głównego Inspektora powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora.

3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych na wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rynków rolnych odwołuje zastępców Głównego Inspektora.”;

2) w ust. 3a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko Głównego Inspektora i jego zastępców może zajmować osoba, która:”;

3) uchyla się ust. 3b–3l;

4) po ust. 3l dodaje się ust. 3m w brzmieniu:

„3m. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3a, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.5)).”.

Art. 4. [Ustawa o ochronie roślin]

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17) w art. 83:

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora.

3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rolnictwa odwołuje zastępców Głównego Inspektora.”;

2) w ust. 3c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko Głównego Inspektora i jego zastępców może zajmować osoba, która:”;

3) uchyla się ust. 3d–3n;

4) po ust. 3n dodaje się ust. 3o w brzmieniu:

„3o. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3c, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.6)).”.

Art. 5. [Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej]

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1482 i 1918) w art. 6:

1) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Główny Lekarz Weterynarii jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Lekarza Weterynarii.

4. Zastępców Głównego Lekarza Weterynarii powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii. Minister właściwy do spraw rolnictwa odwołuje zastępców Głównego Lekarza Weterynarii.”;

2) w ust. 5a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii i jego zastępców może zajmować osoba, która:”;

3) uchyla się ust. 5b–5l;

4) po ust. 5l dodaje się ust. 5m w brzmieniu:

„5m. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 5a, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.7)).”.

Art. 6. [Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych]

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.

3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji przy pomocy zastępców Prezesa Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych. Zastępców Prezesa Agencji powołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych na wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw rynków rolnych odwołuje zastępców Prezesa Agencji. Prezes Agencji powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych w Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów terenowych i ich zastępców.”,

b) w ust. 3a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:”,

c) uchyla się ust. 3b–3l,

d) po ust. 3l dodaje się ust. 3m i 3n w brzmieniu:

„3m. Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali i jego zastępcy oraz dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy może zajmować osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3n. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3a i 3m, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.9)).”;

2) w art. 6a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 6 ust. 3a i 3m, jest otwarty i konkurencyjny.”.

Art. 7. [Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego]

W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi – w przypadku dyrektora Centrum Doradztwa;”;

2) w art. 6a:

a) uchyla się ust. 2–10,

b) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Powołanie na stanowisko, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.10)).”.

Art. 8. [Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438 oraz z 2015 r. poz. 308 i 349) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem Agencji jest Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje zastępców Prezesa Agencji na wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje zastępców Prezesa Agencji.”,

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:”,

d) uchyla się ust. 5–15;

2) w art. 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierowników komórek organizacyjnych w Centrali Agencji i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes Agencji, a kierowników biur powiatowych i ich zastępców – dyrektor oddziału regionalnego.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali Agencji i jego zastępcy, dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy oraz kierownika biura powiatowego i jego zastępcy może zajmować osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”;

3) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. Powołanie na stanowiska, o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.11)).”;

4) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4, zwany dalej „naborem”, jest otwarty i konkurencyjny.”.

Art. 9. [Postępowanie dotyczące naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowiska pracy]

1. Postępowania dotyczące naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowiska pracy, o których mowa w:

1) art. 59 ust. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1,

2) art. 9 ust. 4 i 15a ustawy wymienionej w art. 2,

3) art. 19 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 3,

4) art. 83 ust. 3c ustawy wymienionej w art. 4,

5) art. 6 ust. 5a ustawy wymienionej w art. 5,

6) art. 6 ust. 3a i 3m ustawy wymienionej w art. 6,

7) art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 7,

8) art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 8

– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem.

2. Stosunki pracy pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowiskach, o których mowa w:

1) art. 59 ust. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1,

2) art. 9 ust. 4 i 15a ustawy wymienionej w art. 2,

3) art. 19 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 3,

4) art. 83 ust. 3c ustawy wymienionej w art. 4,

5) art. 6 ust. 5a ustawy wymienionej w art. 5,

6) art. 6 ust. 3a i 3m ustawy wymienionej w art. 6,

7) art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 7,

8) art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 8

– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stają się stosunkami pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.12)).

Art. 10. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego oraz ustawę z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268, 1506 i 1649.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, z 2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1419 i 1893.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »