| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 lutego 2016 r.

w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania

Na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 155) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) informacje, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowej;

2) rodzaje i zakres dokumentów potwierdzających spełnienie przez organizacje producentów, zrzeszenia organizacji producentów i organizacje międzybranżowe warunków uznania określonych w art. 48a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz w części II w tytule II w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”.

§ 2. [Elementy wniosku o uznanie organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowej]

Wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowej zawiera:

1) nazwę, siedzibę, adres, wskazanie formy prawnej i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej i sposób reprezentacji, zgodnie z aktem założycielskim;

3) wskazanie produktu lub grupy produktów należących do sektora wymienionego w art. 1 ust. 2 lit. p rozporządzenia nr 1308/2013, ze względu na które organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa ubiega się o uznanie;

4) w przypadku organizacji producentów – wykaz członków zawierający:

a) imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresy albo nazwy oraz siedziby i adresy,

b) numery identyfikacyjne nadane w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – jeżeli zostały nadane,

c) numery identyfikacyjne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numery PESEL) – w przypadku osób fizycznych, a jeżeli osoby fizyczne nie posiadają obywatelstwa polskiego – numery paszportów lub innych dokumentów tożsamości,

d) numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), numery w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli zostały nadane – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

e) informacje o ilości wytworzonego i wprowadzonego do obrotu mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka przez członków organizacji w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o uznanie;

5) w przypadku zrzeszenia organizacji producentów – informacje o nazwach, siedzibach i adresach organizacji producentów tworzących to zrzeszenie;

6) w przypadku organizacji międzybranżowej – informacje o nazwach, siedzibach i adresach podmiotów tworzących organizację międzybranżową ze wskazaniem udziału organizacji w obszarach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 157 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013.

§ 3. [Dokumenty dołączane do wniosku o uznanie organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowej]

Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się:

1) kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

2) w przypadku zrzeszenia organizacji producentów:

a) statut zgodny z wymogami, o których mowa w art. 152 ust. 3 oraz art. 161 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1308/2013,

b) oświadczenie każdej organizacji producentów tworzącej to zrzeszenie o jej członkostwie w tym zrzeszeniu sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”;

3) w przypadku organizacji międzybranżowej – oświadczenie tej organizacji potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 157 ust. 3 oraz w art. 163 ust. 1 lit. b–d rozporządzenia nr 1308/2013, sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji;

4) w przypadku organizacji producentów:

a) statut zgodny z wymogami, o których mowa w art. 152 ust. 3 oraz art. 161 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1308/2013,

b) oświadczenie każdego członka tej organizacji o jego członkostwie w tej organizacji, sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji,

c) oświadczenie każdego członka tej organizacji dotyczące wprowadzania do obrotu za pośrednictwem tej organizacji całości mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie członka tej organizacji, sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji,

d) informacje według stanu na dzień składania wniosku, o którym mowa w § 2, sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji, o posiadanych przez poszczególnych członków tej organizacji oraz organizację:

– działkach ewidencyjnych oraz ich powierzchni, na której jest prowadzona produkcja pasz wykorzystywanych w żywieniu posiadanych krów, ze wskazaniem numerów tych działek i obrębów ewidencyjnych, na których znajdują się te działki,

– krowach typu użytkowego mleczny lub kombinowany, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893), ze wskazaniem ich numerów identyfikacyjnych oraz numerów i adresów siedzib stad,

e) wykaz, według stanu na dzień składania wniosku, będących w posiadaniu poszczególnych członków organizacji oraz organizacji, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportu, przeznaczonych do wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu mleka i przetworów mlecznych, sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji,

f) dowody sprzedaży potwierdzające ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu w poszczególnych miesiącach w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w § 2, przez każdego członka tej organizacji albo oświadczenie każdego członka tej organizacji o ilości wyprodukowanego mleka lub przetworów mlecznych w przypadku, gdy mleko lub przetwory mleczne były sprzedawane bezpośrednio konsumentom, sporządzone na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Agencji,

g) informacje o możliwości udostępniania członkom tej organizacji pomocy w formie zasobów ludzkich, niezbędnych do realizacji wybranego przez organizację celu;

5) informacje o działaniach, jakie organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa zamierza realizować w okresie dwóch lat od dnia uzyskania uznania, zawierające zakres i opis tych działań oraz wskazanie źródeł ich finansowania, sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »