reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 65 ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje, wzory, kolory oraz normy należności umundurowania;

2) wzory oznak i emblematów;

3) sposób noszenia umundurowania, oznak i emblematów, a także sposób noszenia odznaki Straży Granicznej i symbolu;

4) warunki noszenia umundurowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwolnionych ze służby;

5) liczbę punktów przeliczeniowych dla poszczególnych przedmiotów oraz rodzajów umundurowania;

6) sposób realizacji norm należności oraz przypadki i sposób ich pomniejszania lub powiększania;

7) rodzaje umundurowania lub przedmioty umundurowania wydane w naturze lub formie równoważnika pieniężnego;

8) sposób ustalania i obliczania równowartości wydanego umundurowania, które podlega zwrotowi.

Rozdział 2

Rodzaje, wzory, kolory oraz normy należności umundurowania

§ 2. [Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej]

1. Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, składa się z następujących rodzajów umundurowania:

1) służbowego;

2) wyjściowego;

3) galowego;

4) polowego.

2. W celu umożliwienia wykorzystania umundurowania w różnych warunkach klimatycznych i pogodowych poszczególne rodzaje umundurowania nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych.

3. Zestawy ubiorcze są ustalone z uwzględnieniem pory roku. Rozróżnia się okres letni od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego. Miesiące marzec, kwiecień, październik i listopad stanowią okres przejściowy.

4. W okresie przejściowym funkcjonariusz podczas indywidualnych wystąpień, w zależności od warunków klimatycznych i pogodowych, nosi przedmioty umundurowania w zestawach ubiorczych przewidzianych na okres letni lub zimowy – według własnego uznania.

§ 3. [Podstawowe przedmioty umundurowania służbowego]

1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania służbowego są:

1) czapka służbowa letnia;

2) czapka służbowa zimowa;

3) koszula służbowa z długimi rękawami;

4) koszula służbowa z krótkimi rękawami;

5) koszulka służbowa polo;

6) spodnie służbowe;

7) kurtka służbowa;

8) podpinka kurtki służbowej;

9) półbuty służbowe;

10) trzewiki służbowe;

11) pas;

12) rękawiczki zimowe.

2. Wzory i zestawy ubiorcze umundurowania służbowego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Sposób noszenia umundurowania wyjściowego i galowego typu wojskowego]

Funkcjonariusze noszą umundurowanie wyjściowe i galowe typu wojskowego według wzorów i w sposób określony dla poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.

§ 5. [Podstawowe przedmioty umundurowania wyjściowego]

1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania wyjściowego są:

1) czapka garnizonowa;

2) kapelusz dla funkcjonariusza kobiety;

3) mundur wyjściowy – kurtka munduru wyjściowego ze spodniami munduru wyjściowego lub spódnicą munduru wyjściowego;

4) koszula wyjściowa z długimi rękawami;

5) koszula wyjściowa z krótkimi rękawami;

6) kurtka wyjściowa;

7) półbuty galowe lub botki zimowe;

8) czółenka galowe lub kozaki dla funkcjonariusza kobiety;

9) pasek;

10) rękawiczki zimowe.

2. Wzory i zestawy ubiorcze umundurowania wyjściowego i galowego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Podstawowe przedmioty umundurowania galowego]

1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania galowego są:

1) przedmioty umundurowania wyjściowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–4 i 6–10;

2) sznur galowy.

2. Wzory i opis sznurów galowych są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Podstawowe przedmioty umundurowania polowego]

1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania polowego są:

1) czapka polowa;

2) czapka służbowa zimowa;

3) bluza polowa;

4) spodnie polowe;

5) koszula polowa;

6) kurtka ubrania na złą pogodę;

7) podpinka kurtki ubrania na złą pogodę;

8) trzewiki polowe;

9) pas;

10) rękawiczki zimowe.

2. Umundurowanie polowe funkcjonariuszy ma nadruk maskujący.

3. Wzory i zestawy ubiorcze umundurowania polowego są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Wzór nadruku maskującego do umundurowania polowego jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. [Wzory i opis oznak stopni Straży Granicznej]

1. W skład umundurowania funkcjonariuszy wchodzą oznaki stopni Straży Granicznej noszone na umundurowaniu.

2. Wzory i opis oznak stopni Straży Granicznej są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. [Wzory nakryć głowy oraz wizerunków orła]

1. Funkcjonariusze noszą nakrycia głowy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, z umieszczonymi na nich wizerunkami orła.

2. Wzory nakryć głowy oraz wizerunków orła są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 10. [Normy należności umundurowania]

1. Przedmioty umundurowania funkcjonariuszom wydaje się w naturze zgodnie z normami należności umundurowania, które są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Kolejna należność przedmiotów umundurowania jest realizowana przez wypłatę równoważnika pieniężnego lub wydanie w naturze. Wydanie w naturze przedmiotów umundurowania powoduje pomniejszenie wartości równoważnika pieniężnego.

3. Norma należności bielizny jest realizowana w formie równoważnika pieniężnego na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 65a ust. 13 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

4. Funkcjonariusze pobierają przedmioty umundurowania w ramach łącznego limitu liczby punktów przeliczeniowych dla umundurowania.

§ 11. [Pomniejszenie norm należności umundurowania]

1. Normę należności umundurowania pomniejsza się w przypadku:

1) wydania funkcjonariuszowi w naturze przedmiotu umundurowania;

2) nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodów, o których mowa w § 15.

2. Normę należności umundurowania pomniejsza się przez pomniejszenie liczby punktów przeliczeniowych dla umundurowania o:

1) liczbę punktów przeliczeniowych dla wydanego funkcjonariuszowi w naturze przedmiotu umundurowania;

2) 1/365 rocznej liczby punktów przeliczeniowych dla umundurowania oraz bielizny za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza w służbie.

§ 12. [Powiększenie norm należności umundurowania]

1. Normę należności umundurowania powiększa się w przypadku:

1) powołania na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta albo zastępcy komendanta oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej;

2) mianowania na stopień generała brygady Straży Granicznej, generała dywizji Straży Granicznej, kontradmirała Straży Granicznej albo wiceadmirała Straży Granicznej.

2. Wykaz przedmiotów umundurowania, o które powiększa się normę należności umundurowania w przypadku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

§ 13. [Wydanie nowego przedmiotu umundurowania]

1. W przypadku niezawinionego zniszczenia lub niezawinionej utraty przedmiotu umundurowania podczas wykonywania obowiązków służbowych kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę, wydaje na pisemny wniosek funkcjonariusza zawierający opis zdarzenia nowy przedmiot umundurowania w miejsce zniszczonego lub utraconego.

2. Wydanie przedmiotu umundurowania w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie pomniejsza liczby punktów przeliczeniowych wynikającej z normy należności umundurowania.

§ 14. [Przydzielenie punktów przeliczeniowych]

Funkcjonariuszowi mianowanemu lub przeniesionemu do służby w Straży Granicznej przydziela się:

1) z dniem mianowania lub przeniesienia normę należności umundurowania obejmującą:

a) całkowitą liczbę punktów przeliczeniowych dla umundurowania do wykorzystania w okresie 48 miesięcy,

b) roczną liczbę punktów przeliczeniowych dla bielizny do wykorzystania w okresie 12 miesięcy;

2) z dniem 1 kwietnia następnego roku kalendarzowego normę należności umundurowania obejmującą roczną liczbę punktów przeliczeniowych dla umundurowania i bielizny.

§ 15. [Okresy niewliczane do okresów używalności umundurowania]

Do okresów używalności umundurowania, na które został przydzielony dany przedmiot i w których właściwości użytkowe tego przedmiotu umożliwiają, w prawidłowych warunkach użytkowania, wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem, nie wlicza się:

1) okresów nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodu urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, o ile suma dni nieobecności przekroczy 30 dni kalendarzowych w ciągu roku zaopatrzeniowego;

2) okresu zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych.

§ 16. [Zwrot przedmiotów umundurowania]

1. Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej zwolniony ze służby w Straży Granicznej lub przenoszony do innej formacji mundurowej zwraca:

1) przedmioty umundurowania wydane po raz pierwszy w związku z mianowaniem lub przeniesieniem do służby w Straży Granicznej, których okres używalności nie upłynął, lub ich równowartość;

2) równowartość niewykorzystanej normy rocznej należności bielizny, o której mowa w § 14 pkt 1 lit. b, liczoną w pełnych miesiącach.

2. Równowartość przedmiotów umundurowania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest ustalana jednostkowo dla każdego przedmiotu umundurowania na podstawie przypisanego mu okresu używalności, jego wartości ewidencyjnej i okresu użytkowania przez funkcjonariusza i wyliczana, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

infoRgrafika

gdzie:

R – oznacza równowartość danego przedmiotu umundurowania do zwrotu,

O – oznacza okres używalności danego przedmiotu umundurowania w miesiącach,

U – oznacza okres użytkowania danego przedmiotu umundurowania przez funkcjonariusza w miesiącach,

W – oznacza wartość ewidencyjną danego przedmiotu umundurowania.

3. Zwrot przedmiotów umundurowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić pod warunkiem, że nie były one używane, mają oryginalną etykietę informacyjną, są zgodne z obowiązującymi wzorami i nadają się do ponownego wydania.

Rozdział 3

Sposób noszenia umundurowania

§ 17. [Szczegółowe zestawy umundurowania funkcjonariuszy]

1. Funkcjonariusze noszą umundurowanie zgodnie z zestawami ubiorczymi.

2. Szczegółowe zestawy umundurowania funkcjonariuszy są określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

3. Umundurowanie funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych jest utrzymywane w stanie zapewniającym przepisowy i estetyczny wygląd.

§ 18. [Podmioty dokonujące wyboru zestawu ubiorczego]

1. Wyboru zestawu ubiorczego dokonują:

1) Komendant Główny Straży Granicznej w Komendzie Głównej Straży Granicznej;

2) komendant oddziału, placówki lub dywizjonu Straży Granicznej odpowiednio w komendzie oddziału, placówce lub dywizjonie Straży Granicznej;

3) komendant ośrodka lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej odpowiednio w ośrodku lub w ośrodku szkolenia Straży Granicznej.

2. W przypadku indywidualnych wystąpień wyboru zestawu ubiorczego dokonuje funkcjonariusz.

§ 19. [Dodatkowe przedmioty noszone przez funkcjonariuszy]

Funkcjonariusz oprócz umundurowania może nosić:

1) okulary przeciwsłoneczne w czarnej lub brązowej oprawie podczas indywidualnych wystąpień;

2) teczkę lub aktówkę koloru czarnego;

3) oznaki żałoby w formie taśmy w kolorze czarnym o szerokości 10 mm, umieszczonej na krawędzi lewej dolnej klapy kołnierza kurtki munduru wyjściowego;

4) parasol w kolorze czarnym;

5) ordery i odznaczenia lub ich baretki;

6) odznaki i oznaki;

7) spinkę do krawata;

8) przepustki służbowe;

9) kordzik do umundurowania galowego – w przypadku funkcjonariusza w korpusie oficerów noszącego umundurowanie typu Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej;

10) przedmioty stanowiące wyposażenie indywidualne, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 9 i 10 oraz art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

§ 20. [Ograniczenia dotyczące noszenia rzeczy przez funkcjonariuszy]

Funkcjonariusz:

1) nosi przedmioty umundurowania zgodnie z ich przeznaczeniem;

2) nie nosi części umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego, w tym z wyeksponowaną biżuterią;

3) nie nosi przedmiotów umundurowania innych niż przewiduje zestaw ubiorczy dotyczący danego rodzaju umundurowania;

4) nosi przedmioty umundurowania z umieszczonymi na tym umundurowaniu właściwymi danemu funkcjonariuszowi oznakami stopni;

5) nosi przedmioty umundurowania, które zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi wzorami, opisami i warunkami technicznymi, z zastrzeżeniem § 37;

6) nie dokonuje samodzielnych przeróbek lub poprawek przedmiotów umundurowania, które by je zniekształcały.

§ 21. [Okoliczności noszenia umundurowania służbowego]

Umundurowanie służbowe nosi się podczas wykonywania obowiązków służbowych, chyba że charakter obowiązków wymaga występowania w innym rodzaju umundurowania.

§ 22. [Okoliczności noszenia umundurowania wyjściowego]

Umundurowanie wyjściowe nosi się:

1) podczas oficjalnych spotkań i uroczystych wystąpień, jeżeli nie ma konieczności występowania w umundurowaniu galowym;

2) podczas meldowania się przełożonemu po przybyciu do nowej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;

3) podczas uroczystych spotkań indywidualnych i zbiorowych o charakterze służbowym lub prywatnym;

4) na polecenie właściwych przełożonych.

§ 23. [Okoliczności noszenia umundurowania galowego]

Umundurowanie galowe nosi się:

1) podczas uroczystości związanych z uczczeniem świąt państwowych oraz Święta Straży Granicznej;

2) podczas uroczystości wręczenia sztandarów, orderów i odznaczeń, mianowania na stopień, ślubowania oraz promocji funkcjonariuszy;

3) podczas uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i w innych miejscach pamięci narodowej;

4) podczas uroczystych spotkań służbowych;

5) podczas innych uroczystości, indywidualnych wystąpień, z wyjątkiem wystąpień, w przypadku których jest przewidziane umundurowanie wyjściowe, na polecenie właściwych przełożonych.

§ 24. [Okoliczności noszenia umundurowania polowego]

Umundurowanie polowe nosi się:

1) podczas wykonywania obowiązków służbowych wymagających wystąpień w umundurowaniu polowym, w szczególności podczas pełnienia służby granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej;

2) podczas alarmów, szkoleń i ćwiczeń, jeżeli charakter wykonywanych czynności nie wymaga noszenia innego rodzaju umundurowania;

3) na polecenie lub za zgodą właściwych przełożonych.

§ 25. [Funkcjonariusze noszący umundurowanie służbowe]

Umundurowanie służbowe:

1) w kolorze oliwkowego melanżu, z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze czarnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie barwionej na kolor oliwkowego melanżu, z oznakami stopni Straży Granicznej wykonanymi metodą haftu komputerowego nitką w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, oraz w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej;

2) w kolorze granatowym, z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze złotym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie barwionej na kolor granatowy, z oznakami stopni Straży Granicznej wykonanymi metodą haftu komputerowego złotą nitką na tkaninie w kolorze granatowym noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

§ 26. [Funkcjonariusze noszący umundurowanie wyjściowe i galowe]

Umundurowanie wyjściowe i galowe:

1) typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze srebrnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie wełnianej barwionej na kolor jasnozielony noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, oraz w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej;

2) typu Marynarki Wojennej z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze złotym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie wełnianej barwionej na kolor jasnozielony noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

§ 27. [Funkcjonariusze noszący umundurowanie polowe]

Umundurowanie polowe:

1) w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym, z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze czarnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym oraz z oznakami stopni Straży Granicznej wykonanymi metodą haftu komputerowego czarną nitką na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, oraz w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej;

2) w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym, z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze czarnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym oraz z oznakami stopni Straży Granicznej typu Marynarki Wojennej wykonanymi metodą haftu komputerowego czarną nitką na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

§ 28. [Noszenie umundurowania w dniach świąt państwowych i Święta Straży Granicznej]

Funkcjonariusz, o którym mowa w art. 65 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, nosi posiadane umundurowanie w sposób niegodzący w jego powagę i zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia w dniach świąt państwowych i Święta Straży Granicznej oraz w przypadku:

1) uczestniczenia w uroczystościach organizowanych przez komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz przez jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane;

2) uczestniczenia w uroczystościach organizowanych przez organy państwowe, organizacje kombatanckie lub stowarzyszenia dla uczczenia rocznic związanych z walką o suwerenność i niepodległość ojczyzny;

3) wygłaszania przez niego prelekcji dotyczących historii lub obronności państwa w instytucjach, szkołach, zakładach pracy lub organizacjach społecznych;

4) spotkań autorskich związanych z własną twórczością nawiązującą do historii lub obronności państwa;

5) uroczystości osobistych i rodzinnych.

Rozdział 4

Wzory oznak i emblematów oraz sposób noszenia umundurowania, oznak, emblematów, odznaki Straży Granicznej i symbolu

§ 29. [Wzory emblematów i oznak Straży Granicznej]

1. Funkcjonariusz na umundurowaniu nosi emblemat Straży Granicznej oraz oznaki Straży Granicznej.

2. Funkcjonariusz na umundurowaniu może nosić emblemat imienny, odznakę Straży Granicznej oraz symbole jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

3. Wzory emblematów Straży Granicznej są określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

4. Wzór oznaki Straży Granicznej oraz jej umiejscowienie są określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

§ 30. [Sposób noszenia odznaki Straży Granicznej]

1. Odznakę Straży Granicznej nosi się do umundurowania wyjściowego i galowego. Przypina się ją do kurtki munduru wyjściowego bez podkładki lub na skórzanym pasku.

2. Funkcjonariusze noszący umundurowanie typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych noszą odznakę Straży Granicznej na środku lewej górnej kieszeni kurtki munduru wyjściowego między guzikiem klapy a dolną krawędzią kieszeni lub na skórzanym pasku przypiętym do guzika lewej górnej kieszeni.

3. Funkcjonariusze noszący umundurowanie typu Marynarki Wojennej noszą odznakę Straży Granicznej na lewej stronie kurtki munduru wyjściowego na wysokości drugiego od góry guzika dekoracyjnego, w pionie pod pierwszym górnym guzikiem dekoracyjnym.

§ 31. [Wzór emblematu imiennego funkcjonariusza]

1. Emblemat imienny nosi się:

1) na umundurowaniu wyjściowym i galowym – po prawej stronie klatki piersiowej bezpośrednio nad prawą kieszenią kurtki munduru wyjściowego oraz bezpośrednio nad lewą kieszenią koszuli;

2) na umundurowaniu służbowym – bezpośrednio nad lewą kieszenią koszuli;

3) na umundurowaniu polowym – po prawej stronie klatki piersiowej bezpośrednio nad prawą kieszenią bluzy polowej oraz bezpośrednio nad lewą kieszenią koszuli.

2. Funkcjonariusze użytkujący umundurowanie wyjściowe i galowe typu Wojsk Lądowych noszą emblemat imienny koloru zielonego z napisem w kolorze złotym, a funkcjonariusze użytkujący umundurowanie wyjściowe i galowe typu Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej – koloru czarnego z napisem w kolorze srebrnym.

3. Do umundurowania polowego funkcjonariusze noszą emblemat imienny wykonany metodą haftu komputerowego z napisem w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym.

4. Emblemat imienny do umundurowania służbowego wykonany metodą haftu komputerowego z napisem:

1) w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy noszą funkcjonariusze w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, oraz w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej;

2) w kolorze złotym na tkaninie barwionej na kolor granatowy noszą funkcjonariusze w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

5. Wzór emblematu imiennego funkcjonariusza jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

§ 32. [Sposób noszenia emblematu imiennego]

Emblemat Straży Granicznej nosi się:

1) na umundurowaniu wyjściowym – na prawym rękawie kurtki munduru wyjściowego oraz kurtki wyjściowej,

2) na umundurowaniu służbowym – na prawym rękawie kurtki służbowej,

3) na umundurowaniu polowym – na prawym rękawie bluzy polowej,

4) na płaszczu sukiennym i płaszczu letnim – na prawym rękawie płaszcza sukiennego i płaszcza letniego

– przytwierdzony w odległości 4,5 cm od wszycia rękawa do górnej krawędzi emblematu.

§ 33. [Sposób noszenia oznaki Straży Granicznej]

1. Oznakę Straży Granicznej nosi się do umundurowania wyjściowego typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych. Przypina się ją na klapach kołnierza kurtki munduru wyjściowego.

2. Funkcjonariusz użytkujący płaszcz sukienny typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych nosi oznakę Straży Granicznej również na klapach kołnierza płaszcza sukiennego.

3. Funkcjonariusz w stopniu generała brygady Straży Granicznej lub generała dywizji Straży Granicznej zamiast oznaki Straży Granicznej nosi wizerunek orła haftowany bajorkiem.

4. Funkcjonariusz w stopniu kontradmirała Straży Granicznej lub wiceadmirała Straży Granicznej na umundurowaniu wyjściowym typu Marynarki Wojennej, na klapach kołnierza kurtki munduru wyjściowego oraz płaszcza sukiennego, nosi wizerunek orła haftowany bajorkiem.

§ 34. [Sposób noszenia symbolu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej]

Symbol jednostki organizacyjnej Straży Granicznej nosi się do umundurowania wyjściowego:

1) typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych – na klapie prawej górnej kieszeni kurtki munduru wyjściowego, na środku między guzikiem a lewą krawędzią klapy;

2) typu Marynarki Wojennej – na prawej stronie kurtki munduru wyjściowego, od 30 do 50 mm w linii prostej nad prawym guzikiem dekoracyjnym.

§ 35. [Sposób noszenia miniaturki oznak okolicznościowych]

Miniaturki oznak okolicznościowych nosi się:

1) na umundurowaniu wyjściowym typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych – na klapie górnej prawej kieszeni kurtki munduru wyjściowego, koszuli wyjściowej z krótkimi rękawami, koszuli wyjściowej z długimi rękawami – pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy;

2) na umundurowaniu wyjściowym typu Marynarki Wojennej – na klapie górnej prawej kieszeni pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy koszuli wyjściowej z krótkimi rękawami, koszuli wyjściowej z długimi rękawami oraz na prawej stronie kurtki munduru wyjściowego nad prawym guzikiem dekoracyjnym – obok symbolu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;

3) na umundurowaniu służbowym – na klapie górnej prawej kieszeni koszuli służbowej z długimi rękawami, koszuli służbowej z krótkimi rękawami – pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 36. [Roczna liczba punktów przeliczeniowych]

1. Funkcjonariuszom mianowanym lub przeniesionym do służby w Straży Granicznej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przydziela się roczną liczbę punktów przeliczeniowych wynikającą z norm należności umundurowania.

2. Niewykorzystana w danym roku zaopatrzeniowym roczna liczba punktów przeliczeniowych wynikająca z norm należności umundurowania jest realizowana w postaci równoważnika pieniężnego.

3. W przypadku nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodu zawieszenia w czynnościach służbowych, urlopu wychowawczego albo urlopu bezpłatnego, w dniu 1 kwietnia danego roku zaopatrzeniowego, w którym powstaje uprawnienie, zawiesza się przydział rocznej liczby punktów przeliczeniowych. Przydział punktów przeliczeniowych wznawia się w terminie miesiąca od dnia ustania przyczyn nieobecności funkcjonariusza w służbie.

4. Zmienia się dotychczasowe nazwy przedmiotów umundurowania:

1) z „mundur wyjściowy z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ” na „mundur wyjściowy”;

2) z „mundur letni z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ” na „mundur wyjściowy letni”;

3) z „mundur galowy generała z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ” na „mundur galowy generała”;

4) z „mundur galowy admirała z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ” na „mundur galowy admirała”;

5) z „mundur letni generała z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ” na „mundur wyjściowy letni generała”;

6) z „mundur letni admirała z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ” na „mundur wyjściowy letni admirała”;

7) z „mundur wyjściowy generała z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ze spodniami do butów generała – bryczesami” na „mundur wyjściowy generała z bryczesami”;

8) z „płaszcz sukienny generała z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ” na „płaszcz sukienny generała”;

9) z „kurtka służbowa Straży Granicznej koloru khaki z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ” oraz z „kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnego z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ” na „kurtka wyjściowa”;

10) z „płaszcz sukienny z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ” na „płaszcz sukienny”;

11) z „płaszcz letni z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ” na „płaszcz letni”;

12) z „kurtka służbowa z podpinką z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” ” na „kurtka służbowa”;

13) z „koszula koloru białego z długimi rękawami i naramiennikami” na „koszula wyjściowa z długimi rękawami”;

14) z „koszula koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami” na „koszula wyjściowa z krótkimi rękawami”;

15) z „taśma otokowa do czapki garnizonowej/kapelusza” na „taśma otokowa”;

16) z „botki zimowe koloru czarnego” na „botki zimowe”;

17) z „obuwie zimowe – kozaki” na „kozaki”;

18) z „czółenka galowe damskie” na „czółenka galowe”;

19) z „pasek do spodni (spódnicy)” na „pasek”;

20) z „pas główny koloru czarnego” na „pas”;

21) z „koszula polowa z krótkimi rękawami” na „koszula polowa”;

22) z „kurtka ubrania na złą pogodę z podpinką” na „kurtka ubrania na złą pogodę”.

§ 37. [Termin noszenia przedmiotów umundurowania dotychczasowych wzorów]

1. Przedmioty umundurowania dotychczasowych wzorów mogą być noszone do dnia 31 marca 2020 r. na dotychczasowych zasadach.

2. Niezrealizowane normy należności przedmiotów umundurowania dotychczasowych wzorów wewnętrzna komórka zaopatrująca właściwa do spraw gospodarki mundurowej oddziału Straży Granicznej, ośrodka Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej zrealizuje do dnia 31 marca 2017 r.:

1) w naturze, po dopasowaniu rozmiarowym – w przypadku ich występowania na stanie magazynowym Straży Granicznej;

2) w formie wypłaty równoważnika – wyłącznie w przypadku braku zapasów magazynowych.

3. W przypadku gdy funkcjonariusz odmówi pobrania w naturze przedmiotu umundurowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, normę należności uważa się za zrealizowaną.

4. Odmowę, o której mowa w ust. 3, funkcjonariusz składa na piśmie, a jednostka zaopatrująca dokumentuje ją w prowadzonej przez siebie ewidencji.

§ 38. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322, 1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 375, z 2013 r. poz. 1117 oraz z 2015 r. poz. 989), które z dniem 1 kwietnia 2016 r. utraci moc na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1336).

Załącznik 1. [WZORY I ZESTAWY UBIORCZE UMUNDUROWANIA SŁUŻBOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 25 marca 2016 r. (poz. 424)

Załącznik nr 1

WZORY I ZESTAWY UBIORCZE UMUNDUROWANIA SŁUŻBOWEGO

Zestaw nr 1 – okres letni. W skład zestawu wchodzą: czapka służbowa letnia, koszula służbowa z długimi rękawami, spodnie służbowe, półbuty służbowe, pas.

infoRgrafika

Zestaw nr 2 – okres letni. W skład zestawu wchodzą: czapka służbowa letnia, koszula służbowa z krótkimi rękawami, spodnie służbowe, półbuty służbowe, pas.

infoRgrafika

Zestaw nr 3 – okres letni. W skład zestawu wchodzą: czapka służbowa letnia, koszula służbowa z długimi rękawami, spodnie służbowe, podpinka kurtki służbowej, półbuty służbowe, pas.

infoRgrafika

Zestaw nr 4 – okres letni. W skład zestawu wchodzą: czapka służbowa letnia, koszulka służbowa polo, spodnie służbowe, półbuty służbowe, pas.

infoRgrafika

Zestaw nr 5 – okres letni. W skład zestawu wchodzą: czapka służbowa letnia, koszula służbowa z długimi rękawami, spodnie służbowe, kurtka służbowa, półbuty służbowe, pas.

infoRgrafika

Zestaw nr 1 – okres zimowy. W skład zestawu wchodzą: czapka służbowa zimowa, koszula służbowa z długimi rękawami, spodnie służbowe, kurtka służbowa, półbuty służbowe, pas.

infoRgrafika

Zestaw nr 2 – okres zimowy. W skład zestawu wchodzą: czapka służbowa zimowa, koszula służbowa z długimi rękawami, spodnie służbowe, podpinka kurtki służbowej, półbuty służbowe, pas.

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZORY I ZESTAWY UBIORCZE UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO I GALOWEGO]

Załącznik nr 2

WZORY I ZESTAWY UBIORCZE UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO I GALOWEGO

1. Umundurowanie wyjściowe

Zestaw nr 1 – okres letni – mężczyźni. W skład kompletu wchodzą: czapka garnizonowa, mundur wyjściowy (kurtka munduru wyjściowego, spodnie munduru wyjściowego), krawat, koszula wyjściowa z długimi rękawami, półbuty galowe lub botki zimowe, pasek.

W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek spodni oraz w rękawy kurtki (z wyjątkiem kurtki typu Marynarki Wojennej) jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typu Sił Powietrznych

Zestaw nr 1 – okres letni – kobiety. W skład kompletu wchodzą: kapelusz, mundur wyjściowy (kurtka munduru wyjściowego, spódnica munduru wyjściowego), krawat, koszula wyjściowa z długimi rękawami, czółenka galowe lub kozaki, pasek.

W rękawy kurtki (z wyjątkiem kurtki typu Marynarki Wojennej) jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typu Sił Powietrznych

Zestaw nr 2 – okres letni – mężczyźni. W skład kompletu wchodzą: czapka garnizonowa, spodnie munduru wyjściowego, koszula wyjściowa z krótkimi rękawami, krawat, półbuty galowe, pasek.

W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek spodni jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typu Sił Powietrznych

Zestaw nr 2 – okres letni – kobiety. W skład kompletu wchodzą: kapelusz, spódnica munduru wyjściowego, koszula wyjściowa z krótkimi rękawami, krawat, czółenka galowe, pasek.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typu Sił Powietrznych

Zestaw nr 3 – okres letni – mężczyźni. W skład kompletu wchodzą: czapka garnizonowa, spodnie munduru wyjściowego, koszula wyjściowa z krótkimi rękawami, półbuty galowe, pasek.

W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek spodni jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typu Sił Powietrznych

Zestaw nr 3 – okres letni – kobiety. W skład kompletu wchodzą: kapelusz, spódnica munduru wyjściowego, koszula wyjściowa z krótkimi rękawami, czółenka galowe, pasek.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typu Sił Powietrznych

Zestaw nr 4 – okres letni – mężczyźni. W skład kompletu wchodzą: czapka garnizonowa, spodnie munduru wyjściowego, koszula wyjściowa z długimi rękawami, krawat, półbuty galowe, pasek.

W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek spodni jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typu Sił Powietrznych

Zestaw nr 4 – okres letni – kobiety. W skład kompletu wchodzą: kapelusz, spódnica munduru wyjściowego, koszula wyjściowa z długimi rękawami, krawat, czółenka galowe, pasek.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typu Sił Powietrznych

Zestaw nr 1 – okres zimowy – mężczyźni. W skład kompletu wchodzą: czapka garnizonowa, mundur wyjściowy (kurtka munduru wyjściowego, spodnie munduru wyjściowego), krawat, koszula wyjściowa z długimi rękawami, kurtka wyjściowa, półbuty galowe lub botki zimowe, pasek, rękawiczki zimowe, szalik zimowy.

W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek spodni oraz w rękawy kurtki munduru wyjściowego (z wyjątkiem kurtki typu Marynarki Wojennej) jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typu Sił Powietrznych

Zestaw nr 1 – okres zimowy – kobiety. W skład kompletu wchodzą: kapelusz, mundur wyjściowy (kurtka munduru wyjściowego, spódnica munduru wyjściowego), krawat, koszula wyjściowa z długimi rękawami, kurtka wyjściowa, kozaki lub czółenka galowe, pasek, rękawiczki zimowe, szalik zimowy.

W rękawy kurtki munduru wyjściowego (z wyjątkiem kurtki typu Marynarki Wojennej) jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typu Sił Powietrznych

2. Umundurowanie galowe

Zestaw nr 1 – mężczyźni. W skład kompletu wchodzą: czapka garnizonowa, mundur wyjściowy (kurtka munduru wyjściowego, spodnie munduru wyjściowego), koszula wyjściowa z długimi rękawami, krawat, półbuty galowe lub botki zimowe, pasek, sznur galowy.

W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek spodni oraz w rękawy kurtki (z wyjątkiem kurtki typu Marynarki Wojennej) jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typu Sił Powietrznych

Zestaw nr 1 – kobiety. W skład kompletu wchodzą: kapelusz, mundur wyjściowy (kurtka munduru wyjściowego, spódnica munduru wyjściowego), koszula wyjściowa z długimi rękawami, krawat, czółenka galowe lub kozaki, pasek, sznur galowy.

W rękawy kurtki (z wyjątkiem kurtki typu Marynarki Wojennej) jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typu Sił Powietrznych

3. Płaszcz letni (typu wojskowego) – z tkaniny w kolorze khaki/granatowym, zapinany na cztery duże guziki mundurowe, ma dwie kieszenie skośne oraz pasek zapinany na klamrę z bolcem, na szwach barkowych ma naramienniki.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

4. Płaszcz sukienny (typu wojskowego) – z tkaniny płaszczowej koloru khaki/stalowego/granatowego, dwurzędowy z wykładanym kołnierzem, zapinany z przodu na trzy guziki mundurowe z godłem/cztery złote guziki w przypadku płaszcza granatowego typu Marynarki Wojennej, naramienniki na ramionach nieco ku przodowi.

infoRgrafika

typu Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typu Marynarki Wojennej

Załącznik 3. [WZORY I OPIS SZNURÓW GALOWYCH]

Załącznik nr 3

WZORY I OPIS SZNURÓW GALOWYCH

Rysunek 1. Sznury galowe noszone przez funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

infoRgrafika

Sznur galowy – korpus szeregowych i podoficerów

infoRgrafika

Sznur galowy – korpus chorążych

infoRgrafika

Sznur galowy – korpus oficerów

infoRgrafika

Sznur galowy generała

Rysunek 2. Sznury galowe noszone przez funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

Sznur galowy – korpus szeregowych i podoficerów

infoRgrafika

Sznur galowy – korpus chorążych

infoRgrafika

Sznur galowy – korpus oficerów

infoRgrafika

Sznur galowy admirała

Opis sznurów galowych

Sznur galowy –

korpus szeregowych

i podoficerów

Sznur galowy szeregowego i podoficera noszącego umundurowanie typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych stanowi warkocz wykonany z trzech plecionek poliamidowych w kolorze srebrnoszarym, który jest zakończony z jednej strony zapinką z taśmy poliamidowej, a z drugiej strony – pętelką i wisiorem z beczułką. Pomiędzy drugim końcem splotu warkocza a wisiorem znajduje się supeł.

Sznur galowy szeregowego i podoficera noszącego umundurowanie typu Marynarki Wojennej stanowi warkocz wykonany z trzech plecionek poliamidowych w kolorze złotym, który jest zakończony z jednej strony metalową zapinką, a z drugiej strony – pętelką i wisiorem z beczułką. Pomiędzy drugim końcem splotu warkocza a wisiorem znajduje się supeł.

Sznur galowy –

korpus chorążych

Sznur galowy chorążego noszącego umundurowanie typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych stanowi jeden warkocz wykonany z trzech plecionek poliamidowych i jedna pojedyncza plecionka poliamidowa w kolorze srebrnoszarym oraz zapinka z taśmy poliamidowej. Pojedyncza plecionka z jednej strony jest wszyta do zapinki wraz z jednym końcem warkocza, a z drugiej strony jest przewleczona przez ostatnie oczko warkocza i zakończona wisiorem z beczułką. Długość pojedynczej plecionki powinna być proporcjonalna do długości warkocza sznura. Pomiędzy drugim końcem splotu warkocza a wisiorem znajduje się supeł.

Sznur galowy chorążego noszącego umundurowanie typu Marynarki Wojennej stanowi jeden warkocz wykonany z trzech plecionek poliamidowych i jedna pojedyncza plecionka poliamidowa w kolorze złotym oraz metalowa zapinka. Pojedyncza plecionka z jednej strony jest przymocowana do zapinki wraz z jednym końcem warkocza, a z drugiej strony jest przewleczona przez ostatnie oczko warkocza i zakończona wisiorem z beczułką. Długość pojedynczej plecionki powinna być proporcjonalna do długości warkocza sznura. Pomiędzy drugim końcem splotu warkocza a wisiorem znajduje się supeł.

Sznur galowy –

korpus oficerów

Sznur galowy oficera noszącego umundurowanie typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych stanowi jeden warkocz wykonany z trzech plecionek poliamidowych i dwie pojedyncze plecionki poliamidowe w kolorze srebrnoszarym oraz zapinka z taśmy poliamidowej. Pojedyncza plecionka z jednej strony jest wszyta do zapinki wraz z jednym końcem warkocza, a z drugiej strony jest przewleczona przez ostatnie oczko warkocza i zakończona wisiorem z beczułką. Długość pojedynczej plecionki powinna być proporcjonalna do długości warkocza sznura. Druga plecionka jest przymocowana do zapinki obydwoma końcami, tworząc pętlę. Pomiędzy drugim końcem splotu warkocza a wisiorem znajduje się supeł.

Sznur galowy oficera noszącego umundurowanie typu Marynarki Wojennej stanowi jeden warkocz wykonany z trzech plecionek poliamidowych i dwie pojedyncze plecionki poliamidowe w kolorze złotym oraz metalowa zapinka. Pojedyncza plecionka z jednej strony jest przymocowana do zapinki wraz z jednym końcem warkocza, a z drugiej strony jest przewleczona przez ostatnie oczko warkocza i zakończona wisiorem z beczułką. Długość pojedynczej plecionki powinna być proporcjonalna do długości warkocza sznura. Druga plecionka jest przymocowana do zapinki obydwoma końcami, tworząc pętlę. Pomiędzy drugim końcem splotu warkocza a wisiorem znajduje się supeł.

Sznur galowy

generała/admirała

Sznur galowy generała noszącego umundurowanie typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych stanowią dwa warkocze różnej długości wykonane z trzech plecionek każdy oraz dwie pojedyncze plecionki poliamidowe w kolorze srebrnoszarym i zapinka z taśmy poliamidowej. Warkocze są zakończone dwoma wisiorami z beczułkami i pętelkami. Pomiędzy drugim końcem splotu warkoczy a wisiorami znajdują się supły.

Sznur galowy admirała noszącego umundurowanie typu Marynarki Wojennej stanowią dwa warkocze różnej długości wykonane z trzech plecionek każdy oraz dwie pojedyncze plecionki poliamidowe w kolorze złotym i metalowa zapinka. Warkocze są zakończone dwoma wisiorami z beczułkami i pętelkami.

Pomiędzy drugim końcem splotu warkoczy a wisiorami znajdują się supły.

 

Załącznik 4. [WZORY I ZESTAWY UMUNDUROWANIA POLOWEGO]

Załącznik nr 4

WZORY I ZESTAWY UMUNDUROWANIA POLOWEGO

Zestaw nr 1 – okres letni. W skład kompletu wchodzą: czapka polowa, bluza polowa, spodnie polowe, trzewiki polowe (lub trzewiki służbowe, półbuty służbowe zamiennie – tylko w przypadku gdy nogawki spodni są opuszczone na cholewki obuwia), pas.

infoRgrafika

infoRgrafika

Zestaw nr 2 – okres letni. W skład kompletu wchodzą: czapka polowa, koszula polowa, spodnie polowe, trzewiki polowe (lub trzewiki służbowe, półbuty służbowe zamiennie – tylko w przypadku gdy nogawki spodni są opuszczone na cholewki obuwia), pas.

infoRgrafika

Zestaw nr 3 – okres letni. W skład kompletu wchodzą: czapka polowa, bluza polowa, spodnie polowe, kurtka ubrania na złą pogodę, trzewiki polowe (lub trzewiki służbowe, półbuty służbowe zamiennie – tylko w przypadku gdy nogawki spodni są opuszczone na cholewki obuwia), pas.

infoRgrafika

Zestaw nr 4 – okres letni. W skład kompletu wchodzą: czapka polowa, bluza polowa, spodnie polowe, podpinka kurtki ubrania na złą pogodę, trzewiki polowe (lub trzewiki służbowe, półbuty służbowe zamiennie – tylko w przypadku gdy nogawki spodni są opuszczone na cholewki obuwia), pas.

infoRgrafika

Zestaw nr 1 – okres zimowy. W skład kompletu wchodzą: czapka służbowa zimowa, bluza polowa, spodnie polowe, kurtka ubrania na złą pogodę, trzewiki polowe (lub trzewiki służbowe, półbuty służbowe zamiennie – tylko w przypadku gdy nogawki spodni są opuszczone na cholewki obuwia), pas.

infoRgrafika

Zestaw nr 2 – okres zimowy. W skład kompletu wchodzą: czapka służbowa zimowa, bluza polowa, spodnie polowe, podpinka kurtki ubrania na złą pogodę, trzewiki polowe (lub trzewiki służbowe, półbuty służbowe zamiennie – tylko w przypadku gdy nogawki spodni są opuszczone na cholewki obuwia), pas.

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR NADRUKU MASKUJĄCEGO DO UMUNDUROWANIA POLOWEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR NADRUKU MASKUJĄCEGO DO UMUNDUROWANIA POLOWEGO

infoRgrafika

Nadruk maskujący ma 4 kolory (czarny, ciemnozielony, brązowy, jasnozielony) i jest wykonany na tkaninie wybarwionej na kolor oliwkowy. Każdy nadruk ma mikronadruk skrótu „SG” umieszczony w 4 miejscach. Na rysunku pokazano miejsca pomiaru zgodności barwy z wzorcem dla każdego z 5 kolorów i miejsca rozmieszczenia skrótu „SG”.

Załącznik 6. [WZORY I OPIS OZNAK STOPNI STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 6

WZORY I OPIS OZNAK STOPNI STRAŻY GRANICZNEJ

1. Wzory i sposób rozmieszczenia oznak stopni na taśmie otokowej czapki garnizonowej i kapelusza:

1) dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie wyjściowe lub galowe typu Wojsk Lądowych – oznaki stopni są wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym (syntetycznymi metalizowanymi) na tkaninie wełnianej barwionej na kolor jasnozielony;

2) dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie wyjściowe typu Sił Powietrznych – oznaki stopni są wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym (syntetycznymi metalizowanymi) na tkaninie wełnianej barwionej na kolor czarny.

infoRgrafika

Rysunek 1. Starszy szeregowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Kapral Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Plutonowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Starszy sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Sierżant sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Podporucznik, podpułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Porucznik, pułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Major Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Generał brygady Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Generał dywizji Straży Granicznej

2. Wzory i sposób rozmieszczenia oznak stopni na pasku czapki garnizonowej i kapelusza dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie wyjściowe typu Marynarki Wojennej – noszone na czarnym pasku czapki garnizonowej lub kapelusza, haftowane złotą nitką na podkładce koloru czarnego.

infoRgrafika

Rysunek 1. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Kontradmirał, komandor podporucznik, chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Wiceadmirał, komandor porucznik, podporucznik, starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Komandor, porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Kapitan, chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

3. Wzory i sposób rozmieszczenia oznak stopni na czapce służbowej letniej i czapce polowej – dla funkcjonariuszy w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Oznaki stopni są wykonane metodą haftu komputerowego nićmi poliestrowymi w kolorze czarnym, na tkaninie w kolorze oliwkowym w przypadku czapki służbowej letniej lub na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym w przypadku czapki polowej.

infoRgrafika

Rysunek 1. Starszy szeregowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Kapral Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Plutonowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Starszy sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Sierżant sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Major Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Podpułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Pułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Generał brygady Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Generał dywizji Straży Granicznej

4. Wzory i sposób rozmieszczenia oznak stopni na czapce polowej dla funkcjonariuszy w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Oznaki stopni są wykonane metodą haftu komputerowego nićmi poliestrowymi w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym.

infoRgrafika

Rysunek 1. Starszy marynarz Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Mat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Bosmanmat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Starszy bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Bosman sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Komandor podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Komandor porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Komandor Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Kontradmirał Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Wiceadmirał Straży Granicznej

5. Wzory i opis oznak stopni na pochewkach umundurowania:

1) do umundurowania wyjściowego dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Wojsk Lądowych – wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym (syntetycznymi metalizowanymi) na tkaninie w kolorze khaki;

2) do umundurowania wyjściowego dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Sił Powietrznych – wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym (syntetycznymi metalizowanymi) na tkaninie w kolorze stalowym;

3) do umundurowania służbowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej – wykonane nićmi poliestrowymi w kolorze czarnym metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze oliwkowym;

4) do umundurowania polowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej – wykonane metodą haftu komputerowego nićmi poliestrowymi w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym.

infoRgrafika

Rysunek 1. Szeregowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Starszy szeregowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Kapral Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Plutonowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Starszy sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Sierżant sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Major Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Podpułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Pułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Generał brygady Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 20. Generał dywizji Straży Granicznej

6. Wzory i opis oznak stopni na pochewkach umundurowania funkcjonariuszy pełniących służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej:

1) do umundurowania służbowego – wykonane metodą haftu komputerowego nićmi poliestrowymi w kolorze złotym na tkaninie w kolorze granatowym;

2) do umundurowania polowego – wykonane metodą haftu komputerowego nićmi poliestrowymi w kolorze czarnym na tkaninie drelichowej barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym;

3) do umundurowania wyjściowego (koszule wyjściowe z długimi i krótkimi rękawami) – wykonane metodą haftu komputerowego nićmi poliestrowymi w kolorze złotym na tkaninie drelichowej barwionej na kolor granatowy.

infoRgrafika

Rysunek 1. Marynarz Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Starszy marynarz Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Mat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Bosmanmat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Starszy bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Bosman sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Komandor podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Komandor porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Komandor Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Kontradmirał Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 20. Wiceadmirał Straży Granicznej

7. Wzory i opis oznak stopni do kurtek:

1) do kurtki wyjściowej dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie wyjściowe typu Wojsk Lądowych – wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym (syntetycznymi metalizowanymi) na tkaninie w kolorze khaki;

2) do kurtki wyjściowej dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Sił Powietrznych – wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym (syntetycznymi metalizowanymi) na tkaninie koloru czarnego;

infoRgrafika

Rysunek 1. Starszy szeregowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Kapral Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Plutonowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Starszy sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Sierżant sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Major Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Podpułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Pułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Generał brygady Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Generał dywizji Straży Granicznej

3) do kurtki wyjściowej dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie wyjściowe typu Marynarki Wojennej – wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze złotym (syntetycznymi metalizowanymi) na tkaninie w kolorze czarnym.

infoRgrafika

Rysunek 1. Starszy marynarz Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Mat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Bosmanmat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Starszy bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Bosman sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Komandor podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Komandor porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Komandor Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Kontradmirał Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Wiceadmirał Straży Granicznej

8. Wzory i opis oznak stopni na rękawach umundurowania wyjściowego dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie wyjściowe typu Marynarki Wojennej – wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze złotym (syntetycznymi metalizowanymi) na tkaninie w kolorze granatowym.

infoRgrafika

Rysunek 1. Marynarz Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Starszy marynarz Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Mat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Bosmanmat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Starszy bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Bosman sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Komandor podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Komandor porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Komandor Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Kontradmirał Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 20. Wiceadmirał Straży Granicznej

Załącznik 7. [WZORY NAKRYĆ GŁOWY ORAZ WIZERUNKÓW ORŁA]

Załącznik nr 7

WZORY NAKRYĆ GŁOWY ORAZ WIZERUNKÓW ORŁA

1. Nakrycia głowy dla funkcjonariuszy mężczyzn noszących umundurowanie wyjściowe i galowe:

1) Czapka garnizonowa typu Wojsk Lądowych – wykonana z tkaniny gabardynowej barwionej na kolor khaki, z taśmą otokową koloru zielonego i lamówką, z czarnym daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”. Czapki przeznaczone dla funkcjonariuszy w stopniu:

a) podporucznika Straży Granicznej, porucznika Straży Granicznej i kapitana Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru srebrnego: 1 galon przyszyty w górnej części taśmy otokowej i 1 przyszyty na daszku,

b) majora Straży Granicznej, podpułkownika Straży Granicznej i pułkownika Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru srebrnego: 2 galony na taśmie otokowej, w tym 1 przyszyty na stałe oraz 2 przyszyte na daszku,

c) generała brygady Straży Granicznej i generała dywizji Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru srebrnego: 1 galon przyszyty w górnej części taśmy otokowej i 2 przyszyte na daszku oraz wężyk generalski na taśmie otokowej.

Czapki przeznaczone dla korpusu szeregowych, podoficerów i chorążych nie mają galonów.

infoRgrafika

korpus szeregowych, podoficerów i chorążych

infoRgrafika

korpus oficerów

infoRgrafika

generał brygady Straży Granicznej

2) Czapka garnizonowa typu Marynarki Wojennej – z białym denkiem, z czarnym otokiem, z czarnym daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”. Oznakę stopnia nosi się na pasku czapki garnizonowej. Czapki przeznaczone dla funkcjonariuszy w stopniu:

a) podporucznika Straży Granicznej, porucznika Straży Granicznej i kapitana Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru złotego: 1 galon przyszyty na daszku,

b) komandora podporucznika Straży Granicznej, komandora porucznika Straży Granicznej i komandora Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru złotego: 2 galony przyszyte na daszku.

Czapki przeznaczone dla korpusu szeregowych, podoficerów i chorążych nie mają galonów.

Czapka garnizonowa funkcjonariuszy w stopniu kontradmirała Straży Granicznej i wiceadmirała Straży Granicznej – z białym denkiem, z czarnym otokiem, paskiem koloru czarnego oraz z wizerunkiem orła haftowanym bajorkiem, umieszczonym na czarnej sukiennej podkładce, z literami „SG” na zielonym tle. Na daszku czapki jest umieszczony wężyk admiralski.

infoRgrafika

korpus szeregowych, podoficerów i chorążych

infoRgrafika

korpus oficerów

infoRgrafika

kontradmirał Straży Granicznej

3) Czapka garnizonowa typu Sił Powietrznych – wykonana z tkaniny gabardynowej barwionej na kolor stalowy, z taśmą otokową koloru czarnego i lamówką w kolorze zielonym, z czarnym daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”. Czapki przeznaczone dla funkcjonariuszy w stopniu:

a) podporucznika Straży Granicznej, porucznika Straży Granicznej i kapitana Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru srebrnego: 1 galon przyszyty w górnej części taśmy otokowej i 1 przyszyty na daszku,

b) majora Straży Granicznej, podpułkownika Straży Granicznej i pułkownika Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru srebrnego: 2 galony na taśmie otokowej, w tym 1 przyszyty na stałe oraz 2 przyszyte na daszku,

c) generała brygady Straży Granicznej i generała dywizji Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru srebrnego: 1 galon przyszyty w górnej części taśmy otokowej i 2 przyszyte na daszku oraz wężyk generalski na taśmie otokowej.

Czapki przeznaczone dla korpusu szeregowych, podoficerów i chorążych nie mają galonów.

infoRgrafika

korpus szeregowych, korpus oficerów podoficerów i chorążych

infoRgrafika

korpus oficerów

infoRgrafika

generał brygady Straży Granicznej

2. Nakrycia głowy dla funkcjonariuszy kobiet noszących umundurowanie wyjściowe i galowe:

1) Kapelusz typu Wojsk Lądowych – wykonany z tkaniny barwionej na kolor khaki, z taśmą otokową koloru zielonego, z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”. Kapelusze przeznaczone dla funkcjonariuszy kobiet w stopniu:

a) podporucznika Straży Granicznej, porucznika Straży Granicznej i kapitana Straży Granicznej mają 1 galon z taśmy koloru srebrnego, przyszyty w górnej części taśmy otokowej,

b) majora Straży Granicznej, podpułkownika Straży Granicznej i pułkownika Straży Granicznej mają umieszczone na taśmie otokowej 2 galony z taśmy koloru srebrnego, w tym 1 przyszyty na stałe.

2) Kapelusz typu Sił Powietrznych – wykonany z tkaniny barwionej na kolor stalowy, z taśmą otokową koloru czarnego, z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”. Kapelusze przeznaczone dla funkcjonariuszy kobiet w stopniu:

a) podporucznika Straży Granicznej, porucznika Straży Granicznej i kapitana Straży Granicznej mają 1 galon z taśmy koloru srebrnego, przyszyty w górnej części taśmy otokowej,

b) majora Straży Granicznej, podpułkownika Straży Granicznej i pułkownika Straży Granicznej mają umieszczone na taśmie otokowej 2 galony z taśmy koloru srebrnego, w tym 1 przyszyty na stałe.

infoRgrafika

3) Kapelusz typu Marynarki Wojennej – wykonany z tkaniny w kolorze białym, z czarnym otokiem, z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”. Oznakę stopnia nosi się na pasku kapelusza (podobnie jak w przypadku czapki garnizonowej typu Marynarki Wojennej). Kapelusze przeznaczone dla funkcjonariuszy kobiet w stopniu:

a) podporucznika Straży Granicznej, porucznika Straży Granicznej i kapitana Straży Granicznej mają naszyty na daszku 1 galon z taśmy koloru złotego,

b) komandora podporucznika Straży Granicznej i komandora porucznika Straży Granicznej, komandora Straży Granicznej mają naszyte na daszku 2 galony z taśmy koloru złotego,

c) kontradmirała Straży Granicznej i wiceadmirała Straży Granicznej na daszku mają wężyk admiralski koloru złotego (stopniowo zwężający się ku obu końcom daszka), haftowany bajorkiem, na podkładce koloru czarnego.

Kapelusze przeznaczone dla korpusu szeregowych, podoficerów i chorążych nie mają galonów.

infoRgrafika

3. Czapka futrzana – wierzchnia część główki jest wykonana z tkaniny poliestrowej powlekanej koloru khaki w przypadku umundurowania typu Wojsk Lądowych, koloru czarnego w przypadku umundurowania typu Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych. Nauszniki oraz część czołowa od strony zewnętrznej są wykonane z dzianiny futerkowej koloru czarnego, od spodu z tkaniny poliestrowej powlekanej koloru khaki w przypadku umundurowania typu Wojsk Lądowych, koloru czarnego w przypadku umundurowania typu Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych. Wewnątrz nauszników oraz części czołowej znajduje się wkład ocieplający. Do wiązania nauszników służy przyszyta na ich końcach taśma. Pośrodku części czołowej jest wpięty metalowy wizerunek orła z tarczą w kolorze zielonym, wewnątrz której jest umieszczony napis „STRAŻ GRANICZNA”.

infoRgrafika

przód

infoRgrafika

bok

infoRgrafika

4. Nakrycia głowy do umundurowania służbowego:

1) Czapka służbowa letnia – dla funkcjonariuszy w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Typu kepi, wykonana w kolorze oliwkowego melanżu. Pośrodku przodu czapki jest naszyta tarcza z tkaniny zasadniczej (tkaniny, z której wykonana jest czapka) z wizerunkiem orła. Daszek jest wykonany z tkaniny zasadniczej, usztywniony tworzywem, umieszczony symetrycznie z przodu czapki. Z tyłu czapki znajduje się symetryczne półokrągłe wycięcie. Z lewej strony wycięcia znajduje się pasek z tkaniny zasadniczej, a z prawej klamerka metalowa typu koperta do regulacji szerokości obwodu. Po bokach czapki znajdują się otwory wentylacyjne.

infoRgrafika

infoRgrafika

tył

2) Czapka służbowa letnia – dla funkcjonariuszy w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Typu baseball, wykonana w kolorze granatowym. Pośrodku przodu czapki jest naszyta tarcza z tkaniny zasadniczej z wizerunkiem orła. Daszek jest wykonany z tkaniny zasadniczej, usztywniony tworzywem, umieszczony symetrycznie z przodu czapki. Z tyłu czapki znajduje się symetryczne półokrągłe wycięcie. Z lewej strony wycięcia znajduje się pasek z tkaniny zasadniczej, a z prawej klamerka metalowa typu koperta do regulacji szerokości obwodu.

infoRgrafika

infoRgrafika

tył

3) Czapka służbowa zimowa – jest wykonana z dwuwarstwowego układu dzianin barwionych na kolor czarny. Główka czapki składa się z 6 klinów połączonych szwem. Zewnętrznym materiałem główki jest dzianina wełniano-akrylowa, a materiałem otoku oraz wewnętrznym główki jest dzianina poliestrowa typu polar. Pośrodku otoku jest umieszczony wizerunek orła.

infoRgrafika

5. Czapka do umundurowania polowego – typu kepi. Wykonana jest z tkaniny barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym. Pośrodku przodu jest naszyta tarcza z tkaniny zasadniczej z wizerunkiem orła. Daszek jest wykonany z tkaniny zasadniczej, usztywniony tworzywem, umieszczony symetrycznie z przodu czapki. Z tyłu czapki znajduje się symetryczne półokrągłe wycięcie. Z lewej strony wycięcia znajduje się pasek z tkaniny zasadniczej, a z prawej klamerka metalowa typu koperta do regulacji szerokości obwodu. Po bokach czapki znajdują się otwory wentylacyjne.

infoRgrafika

infoRgrafika

tył

6. Wizerunek metalowego orła umieszczonego na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA” noszony na czapkach garnizonowych, czapkach futrzanych i kapeluszach.

infoRgrafika

7. Wizerunek orła umieszczonego na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie, noszony na czapkach służbowych letnich:

1) Przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej – tylko przez funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Tarcza jest wykonana z tkaniny zasadniczej. Orzeł ma kolor srebrny, a jego korona, dziób i szpony mają kolor złoty. Napis „STRAŻ GRANICZNA”, umieszczony w dolnej części tarczy w dwóch rzędach, wykonany jest w kolorze srebrnym i obwiedziony linią ciągłą w tym samym kolorze. Orzeł i napis są wykonane metodą haftu komputerowego.

infoRgrafika

2) Przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Tarcza jest wykonana z tkaniny zasadniczej. Orzeł ma kolor srebrny, a jego korona, dziób i szpony mają kolor złoty. Napis „STRAŻ GRANICZNA”, umieszczony w dolnej części tarczy w dwóch rzędach, wykonany jest w kolorze srebrnym i obwiedziony linią ciągłą w tym samym kolorze. Orzeł i napis są wykonane metodą haftu komputerowego.

infoRgrafika

8. Wizerunek orła umieszczonego na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”, wykonany metodą haftu komputerowego w kolorze szarym, noszony na czapkach służbowych zimowych. Orzeł jest wykonany metodą haftu komputerowego w kolorze białym, a jego korona, dziób i szpony w kolorze złotym.

infoRgrafika

9. Wizerunek orła umieszczonego na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym, noszony na czapkach polowych. Orzeł jest wykonany w kolorze srebrnym, a jego korona, dziób i szpony w kolorze złotym. Napis „STRAŻ GRANICZNA”, umieszczony w dolnej części tarczy w dwóch rzędach, jest wykonany w kolorze srebrnym i obwiedziony linią ciągłą w tym samym kolorze. Orzeł i napis są wykonane metodą haftu komputerowego.

infoRgrafika

10. Wizerunek orła umieszczony na czarnej sukiennej podkładce, z literami „SG” na zielonym tle, noszony na czapkach garnizonowych, kapeluszu i czapce futrzanej kontradmirała Straży Granicznej i wiceadmirała Straży Granicznej.

infoRgrafika

Załącznik 8. [NORMY NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA]

Załącznik nr 8

NORMY NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA

Tabela 1. Normy należności umundurowania służbowego funkcjonariuszy służby kandydackiej

Lp.

Przedmiot umundurowania

J.m.

Liczba

Okres używalności w latach

1

Koszula służbowa z długimi rękawami

szt.

2

Na okres służby

2

Koszula służbowa z krótkimi rękawami

szt.

2

Na okres służby

3

Koszulka służbowa polo

szt.

1

Na okres służby

4

Czapka służbowa letnia

szt.

1

Na okres służby

5

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

Na okres służby

6

Spodnie służbowe

szt.

2

Na okres służby

7

Kurtka służbowa

kpl.

1

Na okres służby

8

Półbuty służbowe

para

2

Na okres służby

9

Trzewiki służbowe

para

1

Na okres służby

10

Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki

para

3

Na okres służby

11

Pas

szt.

1

Na okres służby

12

Bielizna

kpl.

1

Na okres służby

 

Uwagi:

1. Przedmioty umundurowania wymienione w tabeli podlegają zwrotowi, z wyjątkiem bielizny.

2. Umundurowanie należne według niniejszej tabeli jest wydawane wyłącznie w naturze.

3. W skład kompletu bielizny wchodzą: slipy – 2 szt., skarpety koloru czarnego – 4 pary i kalesony – 2 szt.

Tabela 2. Normy należności umundurowania wyjściowego, galowego, służbowego i polowego funkcjonariuszy służby przygotowawczej i stałej

Lp.

Przedmiot umundurowania

J.m.

Liczba

Okres

używalności

w latach

Liczba punktów przeliczeniowych

wartość jednostkowa

wartość roczna

wartość całkowita

Umundurowanie wyjściowe i galowe

1

Mundur wyjściowy

kpl.

1

5

475

95

475

2

Spodnie letnie

szt.

1

5

170

34

170

3

Kurtka wyjściowa

kpl.

1

5

305

61

305

4

Czapka garnizonowa/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

5

Krawat

szt.

1

5

10

2

10

6

Szalik zimowy

szt.

1

5

30

6

30

7

Rękawiczki zimowe

para

1

5

40

8

40

8

Koszula wyjściowa z długimi rękawami

szt.

2

5

60

24

120

9

Koszula wyjściowa z krótkimi rękawami

szt.

2

5

55

22

110

10

Oznaki stopni do umundurowania wyjściowego:

kpl.

1

5

 

 

 

pochewki do munduru

para

1

5

10

2

10

pochewki do koszul

para

1

5

10

2

10

oznaka stopnia do kurtki wyjściowej

szt.

1

5

10

2

10

taśma otokowa

szt.

1

5

5

1

5

11

Oznaka Straży Granicznej

para

1

5

5

1

5

12

Botki zimowe/kozaki

para

1

5

130

26

130

13

Półbuty galowe/czółenka galowe

para

1

5

100

20

100

14

Sznur galowy

szt.

1

5

35

7

35

15

Pasek

szt.

1

5

25

5

25

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie wyjściowe

i galowe

333

1665

Umundurowanie służbowe

1

Koszula służbowa z długimi rękawami

szt.

2

3

132

88

264

2

Koszula służbowa z krótkimi rękawami

szt.

2

3

111

74

222

3

Koszulka służbowa polo

szt.

1

3

48

16

48

4

Czapka służbowa letnia

szt.

1

3

30

10

30

5

Oznaka stopnia do czapki służbowej letniej

szt.

1

3

3

1

3

6

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

33

11

33

7

Spodnie służbowe

szt.

2

3

156

104

312

8

Kurtka służbowa

kpl.

1

3

774

258

774

9

Półbuty służbowe

para

2

3

204

136

408

10

Trzewiki służbowe

para

1

3

339

113

339

11

Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki

para

3

3

8

8

24

12

Pas

szt.

1

3

36

12

36

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie służbowe

831

2493

Umundurowanie polowe

1

Bluza polowa

szt.

1

4

188

47

188

2

Spodnie polowe

szt.

1

4

180

45

180

3

Koszula polowa

szt.

1

4

72

18

72

4

Czapka polowa

szt.

1

4

28

7

28

5

Oznaka stopnia na czapkę

szt.

1

4

4

1

4

6

Oznaki stopni, pochewki

para

3

4

8

6

24

7

Kurtka ubrania na złą pogodę

kpl.

1

4

952

238

952

8

Trzewiki polowe

para

1

4

196

49

196

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie polowe

411

1644

Umundurowanie łącznie – należność roczna/całkowita

1575

5802

Pozostałe składniki normy

 

Bielizna:

kpl.

1

X

 

 

 

1

skarpety koloru czarnego do umundurowania wyjściowego/rajstopy koloru beżowego

szt.

5

5

12

12

60

skarpety koloru czarnego do umundurowania służbowego

szt.

7

3

12

28

84

podkoszulek koloru czarnego z krótkimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

podkoszulek koloru czarnego z długimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

kalesony termoaktywne

szt.

3

3

90

90

270

Suma wartości należności rocznej/całkowitej – bielizna

310

954

 

Uwagi:

1. W skład kompletu munduru wyjściowego wchodzi kurtka munduru wyjściowego oraz spodnie munduru wyjściowego (dla funkcjonariuszy mężczyzn) lub spódnica munduru wyjściowego (dla funkcjonariuszy kobiet).

2. Funkcjonariusz kobieta:

1) może nosić jako składnik umundurowania wyjściowego spodnie munduru wyjściowego; zakupu spodni munduru wyjściowego dokonuje we własnym zakresie i z własnych środków finansowych;

2) zamiast czapki garnizonowej nosi kapelusz;

3) zamiast półbutów galowych i botków zimowych nosi odpowiednio czółenka galowe i kozaki;

4) zamiast spodni letnich otrzymuje spódnicę letnią.

3. Bluzę polową można nosić zapiętą pod szyją lub z podwiniętymi rękawami. Spodnie polowe powinny się układać luźno, nogawki mogą być wpuszczone w cholewki obuwia lub opuszczone na cholewki obuwia; dopuszcza się noszenie munduru polowego bez pasa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Funkcjonariusze noszący umundurowanie typu Marynarki Wojennej otrzymują:

1) mundur wyjściowy w kolorze granatowym zamiast munduru wyjściowego w kolorze khaki;

2) oznaki stopni na rękawy do munduru wyjściowego zamiast pochewek z oznakami stopnia do munduru wyjściowego;

3) spodnie letnie w kolorze granatowym zamiast spodni letnich w kolorze khaki;

4) spódnicę w kolorze granatowym zamiast spódnicy w kolorze khaki (dla funkcjonariuszy kobiet);

5) krawat w kolorze czarnym zamiast krawata w kolorze khaki;

6) kurtkę wyjściową koloru czarnego zamiast kurtki wyjściowej koloru khaki;

7) oznakę stopnia do kurtki wyjściowej koloru czarnego wykonaną metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze złotym (syntetycznymi metalizowanymi) na tkaninie w kolorze czarnym zamiast oznaki stopnia wykonanej nićmi w kolorze srebrnym na tkaninie koloru khaki;

8) czapkę garnizonową z białym denkiem i czarnym otokiem zamiast czapki garnizonowej w kolorze khaki;

9) kapelusz dla funkcjonariuszy kobiet z białym denkiem i czarnym otokiem zamiast kapelusza w kolorze khaki;

10) oznaki stopnia do czapki garnizonowej/kapelusza typu Marynarki Wojennej zamiast taśmy otokowej w kolorze zielonym z oznakami stopnia;

11) szalik zimowy koloru białego zamiast szalika zimowego koloru khaki;

12) sznur galowy typu Marynarki Wojennej zamiast sznura galowego typu Wojsk Lądowych;

13) koszule służbowe, spodnie służbowe, kurtkę służbową w kolorze granatowym zamiast w kolorze oliwkowego melanżu;

14) koszulkę służbową polo w kolorze granatowym z granatowymi elementami zamiast koszulki służbowej polo w kolorze czarnym z oliwkowymi elementami;

15) czapkę służbową letnią typu baseball koloru granatowego bez oznaki stopnia zamiast czapki służbowej letniej w kolorze oliwkowego melanżu z oznaką stopnia;

16) oznaki stopni do umundurowania służbowego w postaci pochewek z oznakami stopnia wzoru Marynarki Wojennej haftowane nitką koloru złotego na tkaninie w kolorze granatowym zamiast pochewek haftowanych nitką w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze oliwkowym;

17) oznaki stopni do umundurowania polowego w postaci pochewek z oznakami stopnia wzoru Marynarki Wojennej haftowane nitką koloru czarnego na tkaninie w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym;

18) oznakę stopnia wzoru Marynarki Wojennej haftowaną nitką koloru czarnego na tkaninie w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym do czapki polowej;

19) do kurtki służbowej emblemat z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze złotym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie koloru granatowego zamiast emblematu z napisem w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze oliwkowym;

20) do umundurowania wyjściowego emblemat z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze złotym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie wełnianej barwionej na kolor jasnozielony zamiast emblematu z napisem w kolorze srebrnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie wełnianej barwionej na kolor jasnozielony.

5. Funkcjonariusze noszący umundurowanie typu Sił Powietrznych otrzymują:

1) mundur wyjściowy w kolorze stalowym zamiast munduru wyjściowego w kolorze khaki;

2) spodnie letnie w kolorze stalowym zamiast spodni letnich w kolorze khaki;

3) spódnicę letnią w kolorze stalowym zamiast spódnicy letniej w kolorze khaki, w przypadku funkcjonariuszy kobiet;

4) krawat w kolorze czarnym zamiast krawata w kolorze khaki;

5) kurtkę wyjściową koloru czarnego zamiast kurtki wyjściowej koloru khaki;

6) czapkę garnizonową koloru stalowego zamiast czapki garnizonowej w kolorze khaki;

7) kapelusz dla funkcjonariuszy kobiet koloru stalowego zamiast kapelusza w kolorze khaki;

8) oznaki stopni do umundurowania wyjściowego, w postaci pochewek, wykonane metodą haftu komputerowego srebrną nitką na tkaninie koloru stalowego zamiast oznak stopni haftowanych srebrną nitką na tkaninie koloru khaki;

9) szalik zimowy koloru stalowego zamiast szalika zimowego koloru khaki;

10) oznakę stopnia do kurtki wyjściowej koloru czarnego wykonaną metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym (syntetycznymi metalizowanymi) na tkaninie w kolorze czarnym zamiast oznaki stopnia wykonanej nićmi w kolorze srebrnym na tkaninie koloru khaki;

11) taśmę otokową do czapki garnizonowej/kapelusza w kolorze czarnym zamiast taśmy otokowej w kolorze zielonym.

6. W skład kompletu kurtki wyjściowej wchodzi podpinka.

7. W skład kompletu kurtki służbowej wchodzi podpinka kurtki służbowej. Podpinka ta może być noszona jako ubiór wierzchni.

8. W skład kompletu bielizny wchodzą: skarpety koloru czarnego/rajstopy koloru beżowego do umundurowania wyjściowego – 5 par/sztuk na 5 lat, skarpety koloru czarnego do umundurowania służbowego i polowego – łącznie 7 par na 3 lata, termoaktywny podkoszulek koloru czarnego z długimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termoaktywny podkoszulek koloru czarnego z krótkimi rękawami – 3 szt. na 3 lata oraz kalesony termoaktywne – 3 szt. na 3 lata.

9. Oficerowie do munduru wyjściowego mogą nosić oznaki stopni haftowane bajorkiem; haftu dokonują we własnym zakresie i z własnych środków finansowych.

10. Funkcjonariusz mianowany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej otrzymuje dodatkowo jednorazowo, poza systemem punktów:

1) płaszcz sukienny – 1 kpl.;

2) płaszcz letni – 1 kpl.;

3) szalik letni – 1 szt.;

4) rękawiczki letnie – 1 parę;

5) pokrowiec na mundur i płaszcz – 1 szt.;

6) czapkę futrzaną – 1 szt.

11. Funkcjonariusz mianowany po raz pierwszy do korpusu podoficerów, chorążych lub oficerów oraz funkcjonariusz mianowany na stopień majora/komandora podporucznika Straży Granicznej otrzymuje, w naturze lub w formie równoważnika pieniężnego, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania:

1) na stopień w korpusie podoficerów – oznaki stopni do umundurowania wyjściowego;

2) na stopień w korpusie chorążych – oznaki stopni do umundurowania wyjściowego, sznur galowy;

3) na stopień w korpusie oficerów – czapkę garnizonową/kapelusz, oznaki stopni do umundurowania wyjściowego, sznur galowy;

4) na stopień majora/komandora podporucznika Straży Granicznej – czapkę garnizonową/kapelusz, oznaki stopni do umundurowania wyjściowego.

Tabela 3. Normy należności umundurowania wyjściowego, galowego, służbowego i polowego Komendanta Głównego Straży Granicznej i zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej

Lp.

Przedmiot umundurowania

J.m.

Liczba

Okres

używalności

w latach

Liczba punktów przeliczeniowych

wartość jednostkowa

wartość roczna

wartość całkowita

Umundurowanie wyjściowe i galowe

1

Mundur wyjściowy

kpl.

2

5

475

190

950

2

Mundur wyjściowy letni

kpl.

1

5

475

95

475

3

Spodnie letnie

szt.

1

5

170

34

170

4

Kurtka wyjściowa

kpl.

1

5

305

61

305

5

Oznaki stopni do munduru wyjściowego i munduru wyjściowego letniego

para

3

5

10

6

30

6

Oznaka stopnia do kurtki wyjściowej

szt.

1

5

10

2

10

7

Czapka garnizonowa/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

8

Czapka garnizonowa letnia/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

9

Taśma otokowa

szt.

2

5

5

2

10

10

Koszula wyjściowa z długimi rękawami

szt.

2

5

60

24

120

11

Koszula wyjściowa z krótkimi rękawami

szt.

2

5

55

22

110

12

Oznaki stopni do koszul, pochewki

para

1

5

10

2

10

13

Botki zimowe/kozaki

para

1

5

130

26

130

14

Półbuty galowe/czółenka galowe

para

1

5

100

20

100

15

Krawat

szt.

1

5

10

2

10

16

Szalik zimowy

szt.

1

5

30

6

30

17

Rękawiczki zimowe

para

1

5

40

8

40

18

Oznaka Straży Granicznej

para

4

5

5

4

20

19

Sznur galowy

szt.

1

5

35

7

35

20

Pasek

szt.

1

5

25

5

25

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie wyjściowe

i galowe

546

2730

Umundurowanie służbowe

1

Koszula służbowa z długimi rękawami

szt.

2

3

132

88

264

2

Koszula służbowa z krótkimi rękawami

szt.

2

3

111

74

222

3

Koszulka służbowa polo

szt.

1

3

48

16

48

4

Czapka służbowa letnia

szt.

1

3

30

10

30

5

Oznaka stopnia do czapki służbowej letniej

szt.

1

3

3

1

3

6

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

33

11

33

7

Spodnie służbowe

szt.

2

3

156

104

312

8

Kurtka służbowa

kpl.

1

3

774

258

774

9

Półbuty służbowe

para

2

3

204

136

408

10

Trzewiki służbowe

para

1

3

339

113

339

11

Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki

para

3

3

8

8

24

12

Pas

szt.

1

3

36

12

36

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie służbowe

831

2493

Umundurowanie polowe

1

Bluza polowa

szt.

1

4

188

47

188

2

Spodnie polowe

szt.

1

4

180

45

180

3

Koszula polowa

szt.

1

4

72

18

72

4

Czapka polowa

szt.

1

4

28

7

28

5

Oznaka stopnia na czapkę polową

szt.

1

4

4

1

4

6

Oznaki stopni, pochewki

para

3

4

8

6

24

7

Kurtka ubrania na złą pogodę

kpl.

1

4

952

238

952

8

Trzewiki polowe

para

1

4

196

49

196

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie polowe

411

1644

Umundurowanie łącznie – należność roczna/całkowita

1788

6867

Pozostałe składniki normy

1

Bielizna:

kpl.

1

X

 

 

 

skarpety koloru czarnego do umundurowania wyjściowego/rajstopy koloru beżowego

szt.

5

5

12

12

60

skarpety koloru czarnego do umundurowania służbowego

szt.

7

3

12

28

84

podkoszulek koloru czarnego z krótkimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

podkoszulek koloru czarnego z długimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

kalesony termoaktywne

szt.

3

3

90

90

270

Suma wartości należności rocznej/całkowitej – bielizna

310

954

 

Uwagi:

1. Zaopatrzenie w przedmioty umundurowania wyjściowego i galowego:

1) w ramach pierwszego wyposażenia jest realizowane w naturze lub formie równoważnika pieniężnego;

2) w ramach kolejnego wyposażenia jest realizowane przez wypłacanie równoważnika pieniężnego na zasadach określonych odrębnym trybem.

2. Funkcjonariusz powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej albo zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej otrzymuje w naturze lub formie równoważnika pieniężnego, z zaliczeniem okresu używalności od dnia powołania, następujące przedmioty umundurowania: mundur wyjściowy, mundur wyjściowy letni, czapkę garnizonową letnią/kapelusz, taśmę otokową do czapki garnizonowej letniej/kapelusza, oznaki stopni do munduru wyjściowego i munduru wyjściowego letniego oraz oznakę Straży Granicznej – 2 pary.

3. W skład kompletu munduru wyjściowego/wyjściowego letniego wchodzą kurtka munduru wyjściowego/wyjściowego letniego oraz spodnie munduru (dla funkcjonariuszy mężczyzn) lub spódnica munduru (dla funkcjonariuszy kobiet).

4. Funkcjonariusz kobieta:

1) może nosić jako składnik umundurowania wyjściowego spodnie munduru; zakupu dokonuje we własnym zakresie i z własnych środków finansowych;

2) zamiast czapki garnizonowej i czapki garnizonowej letniej nosi kapelusz;

3) zamiast półbutów galowych i botków zimowych nosi odpowiednio czółenka galowe i kozaki;

4) zamiast spodni letnich otrzymuje spódnicę letnią.

5. W skład kompletu kurtki wyjściowej wchodzi podpinka.

6. W skład kompletu kurtki służbowej wchodzi podpinka kurtki służbowej, która może być noszona jako ubiór wierzchni.

7. W skład kompletu bielizny wchodzą: skarpety koloru czarnego/rajstopy koloru beżowego do umundurowania wyjściowego – 5 par/sztuk na 5 lat, skarpety koloru czarnego do umundurowania służbowego i polowego – łącznie 7 par na 3 lata, termoaktywny podkoszulek koloru czarnego z długimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termoaktywny podkoszulek koloru czarnego z krótkimi rękawami – 3 szt. na 3 lata oraz kalesony termoaktywne – 3 szt. na 3 lata.

8. Funkcjonariusz powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej albo zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej otrzymuje jednorazowo poza systemem punktów:

1) płaszcz sukienny – 1 kpl.;

2) płaszcz letni – 1 kpl.;

3) szalik letni – 1 szt.;

4) rękawiczki letnie – 1 parę;

5) pokrowiec na mundur i płaszcz – 1 szt.;

6) czapkę futrzaną – 1 szt.

9. Funkcjonariuszowi w stopniu generała brygady/kontradmirała Straży Granicznej lub generała dywizji/wiceadmirała Straży Granicznej, który zajmuje stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej albo zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, przysługuje liczba punktów przeliczeniowych wynikająca z normy należności umundurowania w wysokości przewidzianej dla funkcjonariusza w stopniu generała brygady/kontradmirała Straży Granicznej lub generała dywizji/wiceadmirała Straży Granicznej.

Tabela 4. Normy należności umundurowania wyjściowego, galowego, służbowego i polowego funkcjonariuszy w stopniu generała brygady Straży Granicznej i generała dywizji Straży Granicznej

Lp.

Przedmiot umundurowania

J.m.

Liczba

Okres

używalności

w latach

Liczba punktów przeliczeniowych

wartość jednostkowa

wartość roczna

wartość całkowita

Umundurowanie wyjściowe i galowe

1

Mundur wyjściowy

kpl.

1

5

475

95

475

2

Mundur galowy generała

kpl.

1

5

1350

270

1350

3

Mundur wyjściowy letni generała

kpl.

1

5

1350

270

1350

4

Mundur wyjściowy generała z bryczesami

kpl.

1

5

1700

340

1700

5

Płaszcz letni

szt.

1

5

390

78

390

6

Oznaki stopni do munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała, munduru wyjściowego generała z bryczesami, płaszcza letniego – haftowane bajorkiem

kpl.

5

5

110

110

550

7

Orzeł haftowany bajorkiem do munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała, munduru wyjściowego generała z bryczesami

para

4

5

65

52

260

8

Płaszcz sukienny generała

szt.

1

7

994

142

994

9

Oznaki stopni do płaszcza sukiennego generała – haftowane bajorkiem

kpl.

1

7

112

16

112

10

Orzeł haftowany bajorkiem do płaszcza sukiennego generała

para

1

7

70

10

70

11

Spodnie letnie

szt.

1

5

170

34

170

12

Kurtka wyjściowa

kpl.

1

5

305

61

305

13

Oznaka stopnia do kurtki wyjściowej

szt.

1

5

10

2

10

14

Czapka garnizonowa/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

15

Czapka garnizonowa letnia/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

16

Taśma otokowa z oznaką stopnia generała – haftowane bajorkiem

szt.

2

5

460

184

920

17

Koszula wyjściowa z długimi rękawami

szt.

2

5

60

24

120

18

Koszula wyjściowa z krótkimi rękawami

szt.

2

5

55

22

110

19

Oznaki stopni do koszul, pochewki

para

1

5

10

2

10

20

Buty generała z prawidłami

para

1

8

1270

159

1270

21

Botki zimowe/kozaki

para

1

5

130

26

130

22

Półbuty galowe/czółenka galowe

para

1

5

100

20

100

23

Szalik zimowy

szt.

1

5

30

6

30

24

Szalik letni

szt.

1

5

15

3

15

25

Rękawiczki zimowe

para

1

5

40

8

40

26

Rękawiczki letnie

para

1

5

50

10

50

27

Krawat

szt.

1

5

10

2

10

28

Sznur galowy generała

szt.

1

5

160

32

160

29

Pasek

szt.

1

5

25

5

25

30

Pas z koalicyjką

kpl.

1

7

49

7

49

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie wyjściowe

i galowe

2020

10 925

Umundurowanie służbowe

1

Koszula służbowa z długimi rękawami

szt.

2

3

132

88

264

2

Koszula służbowa z krótkimi rękawami

szt.

2

3

111

74

222

3

Koszulka służbowa polo

szt.

1

3

48

16

48

4

Czapka służbowa letnia

szt.

1

3

30

10

30

5

Oznaka stopnia do czapki służbowej letniej

szt.

1

3

3

1

3

6

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

33

11

33

7

Spodnie służbowe

szt.

2

3

156

104

312

8

Kurtka służbowa

kpl.

1

3

774

258

774

9

Półbuty służbowe

para

2

3

204

136

408

10

Trzewiki służbowe

para

1

3

339

113

339

11

Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki

para

3

3

8

8

24

12

Pas

szt.

1

3

36

12

36

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie służbowe

831

2493

Umundurowanie polowe

1

Bluza polowa

szt.

1

4

188

47

188

2

Spodnie polowe

szt.

1

4

180

45

180

3

Koszula polowa

szt.

1

4

72

18

72

4

Czapka polowa

szt.

1

4

28

7

28

5

Oznaka stopnia na czapkę polową

szt.

1

4

4

1

4

6

Oznaki stopni, pochewki

para

3

4

8

6

24

7

Kurtka ubrania na złą pogodę

kpl.

1

4

952

238

952

8

Trzewiki polowe

para

1

4

196

49

196

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie polowe

411

1644

Umundurowanie łącznie – należność roczna/całkowita

3262

15 062

Pozostałe składniki normy

 

Bielizna:

kpl.

1

X

 

 

 

1

skarpety koloru czarnego do umundurowania wyjściowego/rajstopy koloru beżowego

szt.

5

5

12

12

60

skarpety koloru czarnego do umundurowania służbowego

szt.

7

3

12

28

84

podkoszulek koloru czarnego z krótkimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

podkoszulek koloru czarnego z długimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

kalesony termoaktywne

szt.

3

3

90

90

270

Suma wartości należności rocznej/całkowitej – bielizna

310

954

 

Uwagi:

1. Funkcjonariusz w stopniu pułkownika Straży Granicznej mianowany na stopień generała brygady Straży Granicznej otrzymuje, w naturze lub formie równoważnika pieniężnego, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania następujące przedmioty umundurowania: mundur galowy generała, mundur wyjściowy letni generała, mundur wyjściowy generała z bryczesami, płaszcz sukienny generała, płaszcz letni, oznaki stopni do munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała, munduru wyjściowego generała z bryczesami i płaszcza letniego, płaszcza sukiennego generała – haftowane bajorkiem, orła haftowanego bajorkiem do munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała, munduru wyjściowego generała z bryczesami, płaszcza sukiennego generała, czapkę garnizonową letnią/kapelusz, taśmy otokowe do czapki garnizonowej i czapki garnizonowej letniej/kapeluszy z oznaką stopnia – haftowaną bajorkiem, buty generała z prawidłami, rękawiczki letnie, szalik letni, sznur galowy generała, pas z koalicyjką.

2. Funkcjonariusz w stopniu generała brygady Straży Granicznej mianowany na kolejny stopień otrzymuje w naturze lub równoważniku pieniężnym, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania taśmę otokową do czapki garnizonowej/kapelusza – 2 szt.

3. Zaopatrzenie w przedmioty umundurowania wyjściowego i galowego:

1) w ramach pierwszego wyposażenia jest realizowane w naturze lub w formie równoważnika pieniężnego;

2) w ramach kolejnego wyposażenia jest realizowane przez wypłacanie równoważnika pieniężnego, na zasadach określonych odrębnym trybem.

4. W skład kompletu munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała, munduru wyjściowego generała z bryczesami wchodzą kurtka munduru oraz spodnie munduru (dla funkcjonariuszy mężczyzn) lub spódnica munduru (dla funkcjonariuszy kobiet).

5. Funkcjonariusz kobieta:

1) może nosić jako składnik umundurowania wyjściowego spodnie munduru; zakupu dokonuje we własnym zakresie i z własnych środków finansowych;

2) zamiast czapki garnizonowej i czapki garnizonowej letniej nosi kapelusz;

3) zamiast półbutów galowych i botków zimowych nosi odpowiednio czółenka galowe i kozaki;

4) zamiast spodni letnich otrzymuje spódnicę letnią.

6. W skład kompletu kurtki wyjściowej wchodzi podpinka.

7. W skład kompletu kurtki służbowej wchodzi podpinka kurtki służbowej, która może być noszona jako ubiór wierzchni.

8. W skład kompletu bielizny wchodzą: skarpety koloru czarnego/rajstopy koloru beżowego do umundurowania wyjściowego – 5 par/sztuk na 5 lat, skarpety koloru czarnego do umundurowania służbowego i polowego – łącznie 7 par na 3 lata, termoaktywny podkoszulek koloru czarnego z długimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termoaktywny podkoszulek koloru czarnego z krótkimi rękawami – 3 szt. na 3 lata oraz kalesony termoaktywne – 3 szt. na 3 lata.

9. Do munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała, munduru wyjściowego generała z bryczesami, płaszcza sukiennego generała i płaszcza letniego przysługują obszycia oznak stopni haftowane bajorkiem. Bajorkiem są haftowane także oznaki stopni na taśmie otokowej do czapki garnizonowej.

10. Oznakę Straży Granicznej zastępuje się haftowanym orłem. Na klapach płaszcza sukiennego generała i kurtki munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała i munduru wyjściowego generała z bryczesami umieszcza się orła haftowanego bajorkiem, a na spodniach/spódnicy marynarki naszywa się lampasy koloru zielonego po obu stronach lamówki.

11. Funkcjonariuszowi zaopatrywanemu według niniejszej tabeli wydaje się jednorazowo poza systemem punktów:

1) pokrowiec na mundur i płaszcz;

2) czapkę futrzaną;

3) uzupełnienie oznak stopni do umundurowania polowego i służbowego.

12. Funkcjonariuszowi w stopniu generała brygady/dywizji Straży Granicznej użytkującemu umundurowanie Sił Powietrznych wydaje się odpowiednie do tego rodzaju wojsk przedmioty umundurowania.

Tabela 5. Normy należności umundurowania wyjściowego, galowego, służbowego i polowego funkcjonariuszy w stopniu kontradmirała/wiceadmirała Straży Granicznej

Lp.

Przedmiot umundurowania

J.m.

Liczba

Okres

używalności

w latach

Liczba punktów przeliczeniowych

wartość jednostkowa

wartość roczna

wartość całkowita

Umundurowanie wyjściowe i galowe

1

Mundur wyjściowy

kpl.

1

5

475

95 

475

2

Mundur galowy admirała

kpl.

1

5

1350

270

1350

3

Mundur wyjściowy letni admirała

kpl.

1

5

1350

270

1350

4

Oznaki stopni na rękawy typu Marynarki Wojennej do munduru wyjściowego, munduru galowego admirała i munduru wyjściowego letniego admirała

para

3

5

500

300

1500

5

Orzeł haftowany bajorkiem do munduru wyjściowego, munduru galowego admirała i munduru wyjściowego letniego admirała

para

3

5

65

39

195

6

Płaszcz sukienny admirała

szt.

1

7

994

142

994

7

Orzeł haftowany bajorkiem do płaszcza sukiennego admirała

para

1

7

70

10

70

8

Oznaki stopni do płaszcza sukiennego admirała

para

1

7

133

19

133

9

Płaszcz letni

szt.

1

5

390

78

390

10

Oznaki stopni do płaszcza letniego

kpl.

1

5

130

26

130

11

Kurtka wyjściowa

kpl.

1

5

305

61

305

12

Oznaka stopnia do kurtki wyjściowej

szt.

1

5

10

2

10

13

Czapka garnizonowa/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

14

Czapka garnizonowa letnia/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

15

Oznaki stopnia do czapki garnizonowej i czapki garnizonowej letniej/kapeluszy

szt.

2

5

15

6

30

16

Koszula wyjściowa z długimi rękawami

szt.

2

5

60

24

120

17

Koszula wyjściowa z krótkimi rękawami

szt.

2

5

55

22

110

18

Oznaki stopni do koszul, pochewki

para

1

5

10

2

10

19

Botki zimowe/kozaki

para

1

5

130

26

130

20

Półbuty galowe/czółenka galowe

para

1

5

100

20

100

21

Spodnie letnie

szt.

1

5

170

34

170

22

Krawat

szt.

1

5

10

2

10

23

Szalik zimowy

szt.

1

5

30

6

30

24

Rękawiczki zimowe

para

1

5

40

8

40

25

Sznur galowy admirała

szt.

1

5

160

32

160

26

Pasek

szt.

1

5

25

5

25

27

Szalik letni

szt.

1

5

15

3

15

28

Rękawiczki letnie

para

1

5

50

10

50

29

Rękawiczki dziane koloru białego

para

1

5

25

5

25

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie wyjściowe

i galowe

1547

8077

Umundurowanie służbowe

1

Koszula służbowa z długimi rękawami

szt.

2

3

132

88

264

2

Koszula służbowa z krótkimi rękawami

szt.

2

3

111

74

222

3

Koszulka służbowa polo

szt.

1

3

48

16

48

4

Czapka służbowa letnia

szt.

1

3

33

11

33

5

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

33

11

33

6

Spodnie służbowe

szt.

2

3

156

104

312

7

Kurtka służbowa

kpl.

1

3

774

258

774

8

Półbuty służbowe

para

2

3

204

136

408

9

Trzewiki służbowe

para

1

3

339

113

339

10

Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki

para

3

3

8

8

24

11

Pas

szt.

1

3

36

12

36

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie służbowe

831

2493

Umundurowanie polowe

1

Bluza polowa

szt.

1

4

188

47

188

2

Spodnie polowe

szt.

1

4

180

45

180

3

Koszula polowa

szt.

1

4

72

18

72

4

Czapka polowa

szt.

1

4

28

7

28

5

Oznaka stopnia na czapkę polową

szt.

1

4

4

1

4

6

Oznaki stopni, pochewki

para

3

4

8

6

24

7

Kurtka ubrania na złą pogodę

kpl.

1

4

952

238

952

8

Trzewiki polowe

para

1

4

196

49

196

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie polowe

411

1644

Umundurowanie łącznie – należność roczna/całkowita

2789

12 214

Pozostałe składniki normy

 

Bielizna:

kpl.

1

X

 

 

 

1

skarpety koloru czarnego do umundurowania wyjściowego/rajstopy koloru beżowego

szt.

5

5

12

12

60

skarpety koloru czarnego do umundurowania służbowego

szt.

7

3

12

28

84

podkoszulek koloru czarnego z krótkimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

podkoszulek koloru czarnego z długimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

kalesony termoaktywne

szt.

3

3

90

90

270

Suma wartości należności rocznej/całkowitej – bielizna

310

954

 

Uwagi:

1. Funkcjonariusz w stopniu komandora Straży Granicznej mianowany na stopień kontradmirała Straży Granicznej otrzymuje, w naturze lub formie równoważnika pieniężnego, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania następujące przedmioty umundurowania: mundur galowy admirała, mundur wyjściowy letni admirała, płaszcz sukienny admirała, płaszcz letni, oznaki stopni do płaszcza letniego i płaszcza sukiennego admirała, czapkę garnizonową letnią i czapkę garnizonową/kapelusze, oznaki stopni na rękawy do munduru wyjściowego letniego admirała i munduru galowego admirała, orła haftowanego bajorkiem do munduru wyjściowego letniego admirała i munduru galowego admirała oraz płaszcza sukiennego admirała, sznur galowy admirała, szalik letni, rękawiczki letnie i rękawiczki dziane koloru białego.

2. Funkcjonariusz w stopniu kontradmirała Straży Granicznej mianowany na kolejny stopień otrzymuje w naturze lub w formie równoważnika pieniężnego, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania następujące przedmioty umundurowania: oznaki stopni na rękawy munduru galowego admirała i munduru wyjściowego letniego admirała, oznaki stopni do płaszcza letniego i płaszcza sukiennego admirała.

3. Zaopatrzenie w przedmioty umundurowania wyjściowego i galowego:

1) w ramach pierwszego wyposażenia jest realizowane w naturze lub formie równoważnika pieniężnego;

2) w ramach kolejnego wyposażenia jest realizowane przez wypłacanie równoważnika pieniężnego, na zasadach określonych odrębnym trybem.

4. W skład kompletu munduru wyjściowego, munduru galowego admirała, munduru wyjściowego letniego admirała wchodzą kurtka munduru oraz spodnie munduru (dla funkcjonariuszy mężczyzn) lub spódnica munduru (dla funkcjonariuszy kobiet).

5. Funkcjonariusz kobieta:

1) może nosić jako składnik umundurowania wyjściowego spodnie munduru; zakupu dokonuje we własnym zakresie i z własnych środków finansowych;

2) zamiast czapki garnizonowej i czapki garnizonowej letniej nosi kapelusz;

3) zamiast półbutów galowych i botków zimowych nosi odpowiednio czółenka galowe i kozaki,

4) zamiast spodni letnich otrzymuje spódnicę letnią.

6. W skład kompletu kurtki wyjściowej wchodzi podpinka.

7. W skład kompletu kurtki służbowej wchodzi podpinka kurtki służbowej. Podpinka ta może być noszona jako ubiór wierzchni.

8. W skład kompletu bielizny wchodzą: skarpety koloru czarnego/rajstopy koloru beżowego do umundurowania wyjściowego – 5 par/sztuk na 5 lat, skarpety koloru czarnego do umundurowania służbowego i polowego – łącznie 7 par na 3 lata, termoaktywny podkoszulek koloru czarnego z długimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termoaktywny podkoszulek koloru czarnego z krótkimi rękawami – 3 szt. na 3 lata oraz kalesony termoaktywne – 3 szt. na 3 lata.

9. Do munduru galowego admirała, munduru wyjściowego, munduru wyjściowego letniego admirała przysługują oznaki stopni naszywane na rękawach, do płaszcza sukiennego admirała i płaszcza letniego przysługują naramienniki z oznakami stopni.

10. Oznakę Straży Granicznej zastępuje się haftowanym orłem. Na klapach płaszcza sukiennego admirała i kurtki munduru galowego admirała, munduru wyjściowego i munduru wyjściowego letniego admirała umieszcza się orła haftowanego bajorkiem.

11. Funkcjonariuszowi zaopatrywanemu według niniejszej tabeli wydaje się jednorazowo poza systemem punktów:

1) pokrowiec na mundur i płaszcz;

2) czapkę futrzaną;

3) uzupełnienie oznak stopni do umundurowania polowego i służbowego.

Załącznik 9. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA, O KTÓRE POWIĘKSZA SIĘ NORMĘ NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA]

Załącznik nr 9

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA, O KTÓRE POWIĘKSZA SIĘ NORMĘ NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA

Lp.

Opis przypadku

Wykaz przedmiotów umundurowania

1

Powołanie na stanowisko komendanta lub zastępcy komendanta oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej

1) płaszcz sukienny z emblematem Straży Granicznej z oznakami stopni haftowanymi bajorkiem oraz oznaką Straży Granicznej

2) płaszcz letni z emblematem Straży Granicznej z oznakami stopni haftowanymi bajorkiem

3) szalik letni

4) rękawiczki letnie

5) pokrowiec na mundur i płaszcz

6) czapka futrzana

2

Powołanie na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej lub zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej

1) płaszcz sukienny z emblematem Straży Granicznej z oznakami stopni haftowanymi bajorkiem oraz oznaką Straży Granicznej

2) płaszcz letni z emblematem Straży Granicznej z oznakami stopni haftowanymi bajorkiem

3) szalik letni

4) rękawiczki letnie

5) pokrowiec na mundur i płaszcz

6) czapka futrzana

3

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej lub generała dywizji Straży Granicznej

1) pokrowiec na mundur i płaszcz

2) czapka futrzana

4

Mianowanie na stopień kontradmirała Straży Granicznej lub wiceadmirała Straży Granicznej

1) pokrowiec na mundur i płaszcz

2) czapka futrzana

 

Załącznik 10. [SZCZEGÓŁOWE ZESTAWY UMUNDUROWANIA FUNKCJONARIUSZY]

Załącznik nr 10

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWY UMUNDUROWANIA FUNKCJONARIUSZY

Tabela 1. Umundurowanie służbowe

Lp.

Nazwa przedmiotu

Okres letni

Okres zimowy

Uwagi

zestaw 1

zestaw

2

zestaw

3

zestaw

4

zestaw

5

zestaw 1

zestaw

2

zestaw

3

1

Czapka służbowa letnia

x

x

x

x

x

 

 

 

patrz uwaga 6

2

Czapka służbowa zimowa

 

 

 

 

 

x

x

 

patrz uwaga 6

3

Koszula służbowa z długimi rękawami

x

 

x

 

x

x

x

x

 

4

Koszula służbowa z krótkimi rękawami

 

x

 

 

 

 

 

 

 

5

Koszulka służbowa polo

 

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Spodnie służbowe

x

x

x

x

x

x

x

x

 

7

Kurtka służbowa

 

 

 

 

x

x

 

 

 

8

Podpinka kurtki służbowej

 

 

x

 

 

 

x

 

 

9

Półbuty służbowe

x

x

x

x

x

 

 

x

patrz uwaga 5

10

Trzewiki służbowe

 

 

 

 

 

x

x

 

patrz uwaga 5

11

Pas

x

x

x

x

x

x

x

x

 

12

Rękawiczki zimowe

 

 

 

 

 

x

x

 

z norm

umundurowania

wyjściowego

 

Uwagi:

1. Koszule służbowe z długimi rękawami i koszule służbowe z krótkimi rękawami nosi się włożone do spodni. Koszulki służbowe polo mogą być wkładane do spodni lub wykładane na zewnątrz spodni.

2. Spodni służbowych nie wkłada się do obuwia, nosi się je na zewnątrz obuwia.

3. W okresie letnim w razie potrzeby można nosić kurtkę służbową z podpinką kurtki służbowej z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”. Kurtka służbowa może być noszona bez podpinki kurtki służbowej.

4. Podpinkę kurtki służbowej można nosić jako ubiór wierzchni.

5. Półbuty służbowe i trzewiki służbowe można nosić zamiennie, w zależności od potrzeb.

6. Czapkę służbową letnią i czapkę służbową zimową można nosić zamiennie, w zależności od potrzeb.

7. W pomieszczeniach służbowych – w okresie zimowym – można nosić koszulę służbową z krótkimi rękawami oraz koszulkę służbową polo.

8. W pomieszczeniach nie nosi się nakryć głowy.

9. W okresie zimowym zestaw 3 może być stosowany podczas pełnienia służby w pomieszczeniach.

10. Na terenie jednostki organizacyjnej – w okresie zimowym – można występować bez kurtki służbowej.

11. W okresie zimowym do umundurowania służbowego można nosić, w zależności od potrzeb, szalik zimowy i rękawiczki zimowe z norm umundurowania wyjściowego.

Tabela 2. Umundurowanie wyjściowe i galowe

Lp.

Nazwa przedmiotu

Okres letni

Okres zimowy

Galowe

Uwagi

zestaw 1

zestaw

2

zestaw

3

zestaw

4

zestaw 1

zestaw 1

1

Czapka garnizonowa

x

x

x

x

x

x

dla funkcjonariusza kobiety – kapelusz

2

Mundur wyjściowy

x

 

 

 

x

x

 

3

Spodnie letnie

 

x

x

x

 

 

dla funkcjonariusza kobiety – spódnica letnia

4

Koszula wyjściowa z długimi rękawami

x

 

 

x

x

x

 

5

Koszula wyjściowa z krótkimi rękawami

 

x

x

 

 

 

 

6

Kurtka wyjściowa

 

 

 

 

x

 

 

7

Półbuty galowe

x

x

x

x

 

x

dla funkcjonariusza kobiety – czółenka galowe patrz uwaga 5

8

Botki zimowe

 

 

 

 

x

 

dla funkcjonariusza kobiety – kozaki patrz uwaga 5

9

Pasek

x

x

x

x

x

x

 

10

Rękawiczki zimowe

 

 

 

 

x

 

 

11

Sznur galowy

 

 

 

 

 

x

 

12

Krawat

x

x

 

x

x

x

 

13

Szalik zimowy

 

 

 

 

x

 

 

 

Uwagi:

1. Kurtkę munduru wyjściowego dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa sięgała do nasady kciuka dłoni przy opuszczonej ręce; spodnie munduru wyjściowego powinny sięgać krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa obuwia; spódnica munduru wyjściowego powinna sięgać dolną krawędzią nieco za kolana.

2. Na terenie jednostki organizacyjnej – w okresie zimowym – można występować bez kurtki wyjściowej, szalika zimowego i rękawiczek zimowych.

3. W okresie letnim, w razie potrzeby, zezwala się na noszenie kurtki wyjściowej bez podpinki.

4. W pomieszczeniach nie nosi się nakryć głowy.

5. Półbuty galowe/czółenka galowe i botki zimowe/kozaki można nosić zamiennie, w zależności od potrzeb.

6. W okresie zimowym może być stosowany zestaw 4 okresu letniego (bez czapki garnizonowej) podczas pełnienia służby w pomieszczeniach.

7. Komendant oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej oraz jego zastępcy, w zależności od okoliczności, razem z przedmiotami określonymi w zestawie noszą: w okresie letnim płaszcz letni, szalik letni, rękawiczki letnie, a w okresie zimowym płaszcz sukienny.

8. Sznur galowy nosi się na prawym ramieniu kurtki munduru, przypinając go pod naramiennikiem (w umundurowaniu typu Marynarki Wojennej za pomocą zapinki) przy wszyciu rękawa. Pętelkę sznura zapina się na pierwszym górnym guziku zapięcia munduru (pod spodem), a w umundurowaniu typu Marynarki Wojennej pod klapą, na wysokości pierwszego rzędu guzików, tak aby zwisający na końcu warkocza metalowy wisior znajdował się na środku między rzędami guzików. Warkocze sznura galowego generała przeprowadza się w następujący sposób: dłuższy warkocz przeprowadza się pod rękawem i zapina na pierwszy guzik, drugi warkocz ułożony na piersi zapina się na drugi od góry guzik munduru. Sznur galowy admirała zakłada się jak u generała, z tym że jego końcówki są zapięte w jednym miejscu (jak u oficera marynarki wojennej). Pętlę sznura galowego oficerskiego i generała zakłada się pod prawy rękaw kurtki munduru.

9. Komendant Główny Straży Granicznej oraz zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, w zależności od okoliczności, razem z przedmiotami określonymi w zestawie noszą w okresie letnim: mundur wyjściowy letni, płaszcz letni, szalik letni, rękawiczki letnie oraz czapkę garnizonową letnią/kapelusz, a w okresie zimowym płaszcz sukienny.

10. Funkcjonariusz w stopniu generała brygady Straży Granicznej lub generała dywizji Straży Granicznej, w zależności od okoliczności, razem z przedmiotami określonymi w zestawie nosi w okresie letnim: mundur wyjściowy letni generała, płaszcz letni, szalik letni, rękawiczki letnie, czapkę garnizonową letnią/kapelusz, mundur galowy generała, mundur wyjściowy generała z bryczesami i buty generała, a w okresie zimowym: płaszcz sukienny generała, mundur galowy generała, mundur wyjściowy generała z bryczesami i buty generała.

11. Funkcjonariusz w stopniu kontradmirała Straży Granicznej, w zależności od okoliczności, razem z przedmiotami określonymi w zestawie nosi w okresie letnim: mundur wyjściowy letni admirała, płaszcz letni, szalik letni, rękawiczki letnie, rękawiczki dziane koloru białego, czapkę garnizonową letnią/kapelusz, mundur galowy admirała lub mundur wyjściowy, a w okresie zimowym: płaszcz sukienny admirała, mundur galowy admirała lub mundur wyjściowy.

Tabela 3. Umundurowanie polowe

Lp.

Nazwa przedmiotu

Okres letni

Okres zimowy

Uwagi

zestaw 1

zestaw

2

zestaw 1

zestaw

2

zestaw

3

zestaw

4

1

Czapka polowa

x

x

x

 

x

 

 

2

Bluza polowa

x

 

x

x

x

x

 

3

Spodnie polowe

x

x

x

x

x

x

 

4

Koszula polowa

 

x

 

 

 

 

 

5

Kurtka ubrania na złą pogodę

 

 

x

x

 

 

 

6

Podpinka kurtki ubrania na złą pogodę

 

 

 

 

x

x

 

7

Trzewiki polowe

x

x

x

x

x

x

 

8

Czapka służbowa zimowa

 

 

 

x

 

x

z norm umundurowania służbowego

9

Pas

x

x

x

x

x

x

z norm umundurowania służbowego

10

Rękawiczki zimowe

 

 

x

x

x

x

z norm umundurowania wyjściowego

11

Szalik zimowy

 

 

x

x

x

x

z norm umundurowania wyjściowego

 

Uwagi:

1. W okresie letnim w razie potrzeby można nosić kurtkę ubrania na złą pogodę. Kurtka może być noszona bez podpinki.

2. Podpinkę kurtki ubrania na złą pogodę można nosić jako ubiór wierzchni.

3. Na terenie jednostki organizacyjnej – w okresie zimowym – można występować bez kurtki ubrania na złą pogodę.

4. Spodnie polowe można nosić na zewnątrz lub wewnątrz obuwia.

5. W czasie pełnienia służby dyżurnej na bluzie polowej i koszuli polowej z krótkimi rękawami (z wyjątkiem służby dyżurnej operacyjnej) nosi się plakietkę z napisem: „SŁUŻBA DYŻURNA”, przymocowaną do klapki prawej górnej kieszeni.

6. Pas w zestawieniu z kurtką ubrania na złą pogodę/podpinką kurtki ubrania na złą pogodę nosi się pod kurtką/podpinką.

7. Do umundurowania polowego można nosić zamiennie obuwie służbowe z norm umundurowania służbowego, według potrzeb (tylko w przypadku spodni polowych noszonych na zewnątrz obuwia).

8. W okresie zimowym do umundurowania polowego można nosić, w zależności od potrzeb, szalik zimowy i rękawiczki zimowe z norm umundurowania wyjściowego.

9. Dopuszcza się noszenie munduru polowego bez pasa.

10. Pas w zestawie ze spodniami polowymi oraz bluzą polową można nosić na bluzie polowej lub włożony w podtrzymywacze spodni polowych.

Załącznik 11. [WZORY EMBLEMATÓW STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 11

WZORY EMBLEMATÓW STRAŻY GRANICZNEJ

Rysunek 1. Do umundurowania wyjściowego, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie wełnianej barwionej na kolor jasnozielony, z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze srebrnym – dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych.

infoRgrafika

Rysunek 2. Do umundurowania wyjściowego, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie wełnianej barwionej na kolor jasnozielony, z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze złotym – dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Marynarki Wojennej.

infoRgrafika

Rysunek 3. Do umundurowania służbowego, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie barwionej na kolor oliwkowego melanżu, z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze czarnym – dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

infoRgrafika

Rysunek 4. Do umundurowania służbowego, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie granatowej z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze złotym – dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

infoRgrafika

Rysunek 5. Do umundurowania polowego, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym, z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze czarnym.

infoRgrafika

Rysunek 6. Sposób rozmieszczenia emblematu na rękawie.

infoRgrafika

Załącznik 12. [WZÓR OZNAKI STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ JEJ UMIEJSCOWIENIE]

Załącznik nr 12

WZÓR OZNAKI STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ JEJ UMIEJSCOWIENIE

Rysunek 1. Wzór – sposób mocowania: gwintowany sztyft z nakrętką. Średnica 25 mm

infoRgrafika

Rysunek 2. Sposób rozmieszczenia

– na klapach kołnierza kurtki munduru wyjściowego/galowego

infoRgrafika

– na klapach kołnierza płaszcza sukiennego

infoRgrafika

Załącznik 13. [WZÓR EMBLEMATU IMIENNEGO FUNKCJONARIUSZA]

Załącznik nr 13

WZÓR EMBLEMATU IMIENNEGO FUNKCJONARIUSZA

Rysunek 1. Emblemat imienny do umundurowania wyjściowego i galowego ma kształt prostokąta o szerokości 15 mm i długości dostosowanej do liczby liter w nazwisku. Napis składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza. Wysokość liter wynosi 5 mm, grubość – 1 mm. Funkcjonariusze użytkujący umundurowanie wyjściowe i galowe typu Wojsk Lądowych noszą emblemat imienny koloru zielonego z napisem w kolorze złotym, natomiast funkcjonariusze użytkujący umundurowanie typu Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej – w kolorze czarnym z napisem w kolorze srebrnym.

infoRgrafika

Rysunek 2. Emblemat imienny do umundurowania służbowego ma kształt prostokąta o szerokości 25 mm i długości dostosowanej do liczby liter w nazwisku. Napis na emblemacie składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza. Wysokość liter wynosi 8,5 mm. Emblemat dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej, z napisem wykonanym metodą haftu komputerowego w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy, w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej, z napisem wykonanym metodą haftu komputerowego w kolorze złotym na tkaninie barwionej na kolor granatowy.

infoRgrafika

Rysunek 3. Emblemat imienny do umundurowania polowego ma kształt prostokąta o szerokości 25 mm i długości dostosowanej do liczby liter w nazwisku. Napis na emblemacie składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza. Wysokość liter wynosi 8,5 mm, grubość – 1 mm. Wykonany metodą haftu komputerowego z napisem w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama