reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 15 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych

Na podstawie art. 130 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221, 1586 i 1893) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych (Dz. U. poz. 1009) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt 6 i 7,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) koszcie obsługi lotów VFR – rozumie się przez to koszt gotowości zapewnienia służb żeglugi powietrznej dla lotów VFR i lotów mieszanych w części wykonywanej według przepisów dla lotów VFR, o których mowa w rozdziale 4 załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.2));”,

c) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) rozporządzeniu nr 391/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, str. 31);

12) kosztach dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR – rozumie się przez to koszty służb żeglugi powietrznej zapewnianych lotom VFR, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 391/2013, przedstawione w tabeli sprawozdawczej dla opłat nawigacyjnych, o której mowa w załączniku II do rozporządzenia nr 391/2013, stanowiącej element planu skuteczności działania, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, str. 1).”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) koszt obsługi lotów VFR ustalony dla okresu, którego rozliczenie dotyczy, na podstawie przypadających na daną instytucję kosztów dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR – w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koszt obsługi lotów VFR, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się za pomocą metody kosztów krańcowych zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 391/2013.”;

3) w § 4:

a) w ust. 3:

– w pkt 2:

– – lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) czynnika masy obliczonego zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 391/2013,”,

– – w lit. e tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– czynnika odległości obliczonego zgodnie z wymogami określonymi w załączniku IV do rozporządzenia nr 391/2013;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku lotów, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy – informacje o przypadającej na dany kwartał wysokości kosztu obsługi lotów VFR obliczonego jako iloraz kosztów dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR dla roku, którego rozliczenie dotyczy, i liczby kwartałów w roku.”,

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokość kosztów dla zwolnionych z opłat nawigacyjnych lotów VFR za loty, o których mowa w art. 130 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy, dla roku, którego koszty dotyczą;”;

4) w § 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykazy, o których mowa w ust. 2, w przypadku zmiany zawartych w nich danych są aktualizowane przez ministra właściwego do spraw transportu i niezwłocznie przekazywane instytucji oraz Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wykazy, o których mowa w ust. 2, są uwzględniane przy rozliczaniu kosztów refundowanych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym instytucja otrzymała wykaz lub jego aktualizację.”;

5) w § 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przy ustalaniu wysokości dotacji kwotę należnej dotacji ogółem zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące:”.

§ 2. [Termin przekazywania aktualnych wykazów Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego]

Aktualne wykazy, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, minister właściwy do spraw transportu przekaże Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama