reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

Na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 3–6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. poz. 1971) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) kod uprawnień dodatkowych pacjenta określony w lp. 1–7 tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia albo kod tytułu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej określony w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli dotyczy,”,

b) po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

„da) kod uprawnienia dodatkowego pacjenta określony w lp. 8 tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli dotyczy,”,

c) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) numer PESEL – jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960 i 1070) wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru PESEL osoby innej niż pacjent i podpisem osoby uprawnionej; w przypadku pacjenta, który ukończył 75. rok życia, nieposiadającego numeru PESEL – jego datę urodzenia,”;

2) w § 16 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kod uprawnień dodatkowych pacjenta albo kod tytułu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej, z wyjątkiem kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta określonego w lp. 8 tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – osoba wydająca określa go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji,”;

3) w § 17 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Termin realizacji recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

3. Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.”;

4) w § 18 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli 1 po lp. 7 dodaje się lp. 8 w brzmieniu:

8

S

Świadczeniobiorca posiadający uprawnienia określone w art. 43a ust. 1 ustawy

 

6) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w objaśnieniach pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w części „Uprawnienia dodatkowe” – kody uprawnień dodatkowych pacjenta określone w tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia albo kody tytułu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej określone w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia; w przypadku wystąpienia wyłącznie uprawnienia dodatkowego określonego w lp. 1–7 tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia albo tytułu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej określonego w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia jest wpisywany wyłącznie kod tego uprawnienia; w przypadku wystąpienia uprawnienia dodatkowego określonego w lp. 8 tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia jest wpisywany kod tego uprawnienia oraz kod uprawnienia dodatkowego określonego w lp. 1–5 i 7 tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia albo kod tytułu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej określonego w lp. 1 tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli dotyczy;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Minister Zdrowia: wz. J. Pinkas


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama