reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 czerwca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892 i 935) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1195) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) który przystąpił do co najmniej jednego systemu jakości spośród wymienionych w pkt 3 lub 4 w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.”;

2) w § 5 w ust. 1 liczbę „90” zastępuje się liczbą „30”;

3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Agencji, w terminie 7 dni po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, o której mowa w ust. 3, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o tej kolejności w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych oraz liczby przyznanych punktów.”;

4) użyty w § 9 w ust. 8 oraz w § 10 w ust. 2 i 3 wyraz „trzech” zastępuje się wyrazem „pięciu”;

5) w § 10 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 1470 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b, z tym że refundacja poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nie może przekroczyć 250 zł;”;

6) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z protokołu kontroli w gospodarstwie, w którym jest prowadzona wyłącznie produkcja roślinna, przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą w okresie pomocy wynika, że produkcja produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi nie obejmuje minimum 0,5 ha użytków rolnych;”.

§ 2. [Postępowania w toku]

Do przyznawania:

1) pomocy finansowej w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, oraz

2) płatności wypłacanej z tytułu przyznanej pomocy, o której mowa w pkt 1

– w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Decyzja o przyznaniu pomocy wydana przed dniem wejścia w życie rozporządzenia]

W przypadku gdy decyzja o przyznaniu pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1, została wydana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, zmienia tę decyzję przez przyznanie tej pomocy w okresie obejmującym pięć kolejnych dwunastomiesięcznych okresów pomocy.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama