| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z 2016 r. poz. 2170 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb:

1) finansowania lub współfinansowania programów promocyjnych i informacyjnych;

2) współfinansowania działań promocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się do uzyskania na ich realizację wsparcia ze środków Unii Europejskiej;

3) udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e–g, pkt 3 lit. e–g, pkt 4 lit. e–g, pkt 5 lit. e–g, pkt 6 lit. e–g, pkt 7 lit. e–g, pkt 8 lit. e–g oraz pkt 9 lit. e–g ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

§ 2. [Przeznaczenie wsparcia finansowego]

Wsparcie finansowe, o którym mowa w § 1, zwane dalej „wsparciem”, jest udzielane na niemające na celu promocji konkretnego znaku towarowego lub marki zadanie w ramach programów promocyjnych i informacyjnych lub działań promocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się do uzyskania na ich realizację wsparcia ze środków Unii Europejskiej lub zadanie określone w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e–g, pkt 3 lit. e–g, pkt 4 lit. e–g, pkt 5 lit. e–g, pkt 6 lit. e–g, pkt 7 lit. e–g, pkt 8 lit. e–g oraz pkt 9 lit. e–g ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, które:

1) realizuje cele strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, zwane dalej „funduszami promocji”;

2) jest zawarte w planie finansowym danego funduszu promocji;

3) będzie realizowane:

a) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3:

– przez okres nie dłuższy niż 3 lata,

– w jednym etapie, jeżeli jego realizacja będzie trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, lub w kilku etapach, jeżeli jego realizacja będzie trwać dłużej niż 6 miesięcy, a każdy z etapów będzie obejmować co najmniej 3 miesiące,

b) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2:

– przez okres co najmniej jednego roku, jednak nie dłużej niż przez 3 lata, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 56), oraz będzie realizowane w:

– – jednym etapie, jeżeli zadanie jest realizowane przez okres jednego roku,

– – dwóch etapach, jeżeli zadanie jest realizowane przez 2 lata,

– – trzech etapach, jeżeli zadanie jest realizowane przez 3 lata

– zgodnie z art. 14 i art. 15 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz. Urz. UE L 266 z 13.10.2015, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/1831”, albo

– przez okres nie dłuższy niż dwa lata, w nie więcej niż ośmiu etapach, a w przypadku gdy zadanie będzie realizowane przez okres:

– – nie dłuższy niż 270 dni – zadanie będzie realizowane nie więcej niż w dwóch etapach,

– – dłuższy niż 270 dni – zadanie będzie realizowane co najmniej w trzech etapach, a każdy etap będzie realizowany przez co najmniej 90 dni

– zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1080), zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra”.

§ 3. [Forma udzielenia wsparcia]

Wsparcia udziela się w drodze decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”, w formie refundacji kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania:

1) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3 – określonych w załączniku do rozporządzenia i poniesionych od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia złożenia wniosku o płatność,

2) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2 – w części stanowiącej wkład własny podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia przeznaczony na realizację działania, określonych w:

a) art. 4 i art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz. Urz. UE L 266 z 13.10.2015, str. 3) i poniesionych w okresie określonym w umowie, o której mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia 2015/1831,

b) § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra i poniesionych od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy finansowej, o której mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra

– zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.

§ 4. [Wsparcie stanowiące równowartość kosztów kwalifikowalnych brutto zadania]

1. Wsparcie stanowi równowartość kosztów kwalifikowalnych brutto zadania w przypadku:

1) podmiotów niebędących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221);

2) gdy naliczony podatek od towarów i usług związanych z realizacją zadania nie podlega odliczeniu od podatku należnego w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 1.

2. W przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2, wsparcie obejmuje koszty kwalifikowalne brutto od wartości całego zadania.

§ 5. [Wniosek o udzielenie wsparcia]

1. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Centrali Agencji, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję, w terminie:

1) nie później niż na dzień przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania – w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3;

2) nie później niż w dniu zakończenia realizacji działań informacyjnych i promocyjnych – w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia zawiera informacje niezbędne do udzielenia wsparcia, w tym:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia;

2) numer rejestracyjny podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia w centralnym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję;

3) kwotę wnioskowanego wsparcia;

4) wysokość zaliczki – w przypadku gdy podmiot zamierza wystąpić o jej wypłatę;

5) oświadczenie, że:

a) programy oraz działania, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, dotyczą produktu rolno-spożywczego spełniającego wymagania, o którym mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2,

b) wykonawcą zadania nie będzie osoba określona w § 8 ust. 3;

6) informację o załącznikach.

3. Do wniosku o udzielenie wsparcia dołącza się:

1) zestawienie rzeczowo-finansowe zadania;

2) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek w imieniu podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia składa pełnomocnik lub jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia w toku postępowania w sprawie o udzielenie wsparcia będzie reprezentowany przez pełnomocnika;

3) wykaz dostaw lub usług wymagających przeprowadzenia konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców, związanych z realizacją zadania;

4) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do udzielenia wsparcia oraz umożliwiające weryfikację wniosku o udzielenie wsparcia.

§ 6. [Limit środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia]

1. Wsparcie jest udzielane do wyczerpania środków finansowych poszczególnych funduszy promocji przeznaczonych na realizację danego zadania.

2. Dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia jest dzień jego wpływu do Centrali Agencji.

3. Prezes Agencji wydaje decyzję w sprawie udzielenia wsparcia, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

§ 7. [Zaliczka]

1. Zaliczkę na realizację zadania, w wysokości do 40% kwoty wsparcia określonej w decyzji o udzieleniu wsparcia, wypłaca się, jeżeli podmiot wystąpił o jej wypłatę we wniosku o udzielenie wsparcia.

2. Zaliczkę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udzieleniu wsparcia stała się ostateczna, do wysokości środków finansowych dostępnych na dzień wydania tej decyzji, przeznaczonych na realizację danego zadania.

3. W przypadku braku środków finansowych na wypłatę całej zaliczki w terminie, o którym mowa w ust. 2, niewypłaconą część zaliczki wypłaca się niezwłocznie po zgromadzeniu środków finansowych pozwalających na dokonanie wypłaty tej części.

§ 8. [Najkorzystniejsza oferta]

1. Podmiot, któremu udzielono wsparcia:

1) stosując konkurencyjne procedury wyboru wykonawcy zadania, wybiera wykonawcę lub – w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych – wykonawców, na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert, jeżeli wartość zadania przekracza 120 000 zł netto;

2) składa w Centrali Agencji informacje dotyczące zmian terminów lub miejsc realizacji zadania;

3) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3 – umieszcza na wszystkich materiałach sporządzonych w związku z realizacją zadania, w tym przekazach audiowizualnych, w sposób czytelny i wyraźny, informację o udzieleniu wsparcia ze środków finansowych danego funduszu promocji na realizację tego zadania.

2. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez podmiot, któremu udzielono wsparcia.

3. Wykonawcą zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być osoba fizyczna, która:

1) pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;

2) pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;

3) jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;

4) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.

4. Jeżeli wnioskodawca nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1, wsparcie może być wypłacone tylko w części dotyczącej zadania lub jego etapu, która została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami.

§ 9. [Zmiana wysokości kosztów kwalifikowalnych]

Dla każdej pozycji kosztów kwalifikowalnych ujętych w wykazie kosztów kwalifikowalnych zestawienia rzeczowo-finansowego zadania w ramach udzielonego wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3, możliwa jest zmiana ich wysokości, jeżeli zmiana ta wyniesie nie więcej niż 10% poszczególnych pozycji kosztów kwalifikowalnych objętych zmianą i łączna kwota wsparcia określona w decyzji o udzieleniu wsparcia nie zostanie przekroczona.

§ 10. [Wniosek o płatność]

1. Wsparcie jest wypłacane na wniosek o płatność składany po zakończeniu realizacji zadania albo etapu zadania, do wysokości faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

2. Wniosek o płatność składa się w Centrali Agencji, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez tę Agencję, w terminie:

1) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3:

a) przed końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zakończyła się realizacja danego etapu zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w kilku etapach,

b) 4 miesięcy po upływie miesiąca, w którym zakończyła się realizacja zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w jednym etapie, albo w którym zakończyła się realizacja ostatniego etapu zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w kilku etapach;

2) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2:

a) 60 dni od dnia, w którym zakończono pierwszy lub drugi etap realizacji zadania, zgodnie z art. 14 rozporządzenia 2015/1831, lub w terminie 90 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2015/1831, albo

b) po zrealizowaniu każdego z etapów zadania, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym, lub po zrealizowaniu całego zadania, określonych w umowie o przyznaniu pomocy finansowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra.

3. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadania lub jego etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z nim związanych:

1) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3:

a) sprawozdanie z realizacji zadania lub jego etapu, zawierające co najmniej:

– nazwę podmiotu, któremu udzielono wsparcia,

– tytuł zadania, na które udzielono wsparcia,

– okres i miejsce realizacji zadania lub jego etapu,

– opis zrealizowanych działań w ramach zadania lub jego etapu,

– ocenę efektywności działania pod kątem osiągnięcia założonych we wniosku celów,

– nazwę i siedzibę wykonawcy albo zanonimizowane dane osoby fizycznej wybranej do realizacji danego zadania, ze wskazaniem zakresu zrealizowanego zadania lub jego etapu oraz wartości,

– zgodę na udostępnianie przez Prezesa Agencji w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji, informacji zawartych w sprawozdaniu, o których mowa w tiret pierwszym, drugim i szóstym,

b) szczegółowe zestawienie dowodów księgowych oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty na realizację zadania lub jego części,

c) kopie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, które potwierdzają poniesione wydatki na realizację zadania,

d) zdjęcia lub przekazane na nośnikach przekazu materiały informacyjne i promocyjne lub inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadania lub jego części, posiadające informacje o udzieleniu wsparcia ze środków finansowych funduszu promocji,

e) dokumentację z przeprowadzonej konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców dostaw lub usług,

f) oświadczenie, że:

– programy, o których mowa w § 1 pkt 1, dotyczyły produktu rolno-spożywczego spełniającego wymagania, o którym mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1,

– wykonawcą zadania nie była osoba określona w § 8 ust. 3,

g) inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadania lub jego etapu;

2) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2:

a) sprawozdanie okresowe zawierające okresowe sprawozdanie finansowe i okresowe sprawozdanie techniczne obejmujące koszty poniesione w danym roku realizacji zadania, zgodnie z art. 14 rozporządzenia 2015/1831, lub ostatnie sprawozdanie okresowe dotyczące realizacji ostatniego etapu wdrażania zadania oraz badanie oceniające wyniki działań promocyjnych i informacyjnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2015/1831,

b) faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające realizację zadania lub jego etapu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra,

c) działania, o których mowa w § 1 pkt 2, dotyczyły produktu rolno-spożywczego spełniającego wymagania, o którym mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

4. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do ogólnych kosztów kwalifikowalnych określonych w załączniku do rozporządzenia w pkt 16.

5. Prezes Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia:

1) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3 – w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę wsparcia;

2) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2, w terminie:

a) 60 dni od dnia otrzymania wniosku o płatność, zgodnie z art. 16 rozporządzenia 2015/1831,

b) 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra.

6. Prezes Agencji odmawia wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia, jeżeli zadanie lub jego etap nie został zrealizowany lub nie są spełnione warunki wypłaty wsparcia, o których mowa w ust. 3.

7. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu wsparcia.

8. Kwota wsparcia, w tym zaliczki, wypłacona przed zakończeniem realizacji zadania nie może przekroczyć 80% całkowitej kwoty wsparcia określonej w decyzji o udzieleniu wsparcia.

9. W przypadku braku środków finansowych na wypłatę wsparcia w terminie, o którym mowa w ust. 5, wsparcie wypłaca się niezwłocznie po zgromadzeniu tych środków w wysokości pozwalającej na dokonanie wypłaty.

§ 11. [Przepis przejściowy]

Do spraw związanych z udzielaniem i wypłatą wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e–g, pkt 3 lit. e–g, pkt 4 lit. e–g, pkt 5 lit. e–g, pkt 6 lit. e–g, pkt 7 lit. e–g, pkt 8 lit. e–g oraz pkt 9 lit. e–g ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. poz. 327) (w brzmieniu z dnia 14 stycznia 2012 r., Dz. U. poz. 1722).

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. poz. 327 oraz z 2011 r. poz. 1722), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2016 r.

Załącznik 1. [KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE REFUNDACJI, Z TYTULU WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W § 1 PKT 1 I 3]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 czerwca 2017 r. (poz. 1351)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE REFUNDACJI, Z TYTULU WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W § 1 PKT 1 I 3

Koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, które obejmują koszty:

1) reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach;

2) promocji w punktach sprzedaży;

3) przygotowania stoisk i materiałów informacyjno-promocyjnych;

4) udziału w pokazach, wystawach i targach;

5) organizacji szkoleń i konferencji;

6) prowadzenia serwisu internetowego;

7) najmu powierzchni informacyjno-promocyjnych;

8) publikacji i dystrybucji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów informacyjno-promocyjnych;

9) badania efektywności zadania wykonane przez niezależny podmiot;

10) wynagrodzenia dostawcy towarów lub usług niezbędnych do realizacji zadania;

11) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych;

12) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;

13) badań naukowych i prac rozwojowych;

14) w przypadku realizacji zadania poza siedzibą podmiotu wykorzystującego środki finansowe funduszu promocji:

a) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie,

b) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr – do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,

c) zakwaterowania – do wysokości dla jednej osoby:

– 480 zł na jeden dzień – jeżeli zadanie jest realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej zagranicznej – jeżeli zadanie jest realizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych – do wysokości:

– diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej zagranicznej – jeżeli zadanie jest realizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– 160 zł na dzień – jeżeli zadanie jest realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

15) działalności krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami danej branży;

16) ogólne – do wysokości 5% kosztów poniesionych na realizację danego zadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »