reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. U. poz. 227), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. U. poz. 675).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. U. poz. 675), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 lipca 2017 r. (poz. 1526)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

z dnia 5 lutego 2013 r.

w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”, zwanej dalej „Odznaką”;

2) osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku;

3) wzór graficzny Odznaki;

4) wzór wniosku o nadanie Odznaki;

5) wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki;

6) sposób wręczenia i noszenia Odznaki;

7) sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych Odznaką.

§ 2. 1. Odznaka nadawana jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Odznaka jest wyróżnieniem i może być nadana weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi w uznaniu jego zasług wykazanych podczas działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Odznaką jest krzyż maltański o wymiarach 40 mm × 40 mm, wykonany z metalu srebrzonego i oksydowanego, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia w rozwidleniu górnego ramienia. Ramiona krzyża są pokryte jednostronnie granatową emalią w obramowaniu. Na awersie w części centralnej odznaki znajduje się wizerunek czteropromiennej gwiazdy o wymiarach 25 mm × 25 mm, z umieszczonym na niej stylizowanym wieńcem wawrzynowym, przerwanym u góry, z krzyżową przewiązką u dołu, okalającym wizerunek orła ustalony według wzoru określonego w art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625 i 1948); całość srebrzona i oksydowana. Rewers krzyża jest gładki.

4. Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu jedwabnego barwy granatowej, szerokości 35 mm, z dwoma pionowymi paskami szerokości 5 mm każdy, koloru białego i czerwonego, umieszczonymi w odstępie 2,5 mm od krawędzi wstążki. Wstążka jest przeciągnięta przez kółko znajdujące się na górnym ramieniu krzyża.

5. Udział w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest oznaczony przez nałożenie na wstążkę okucia w kształcie listewki metalowej o szerokości 7 mm, srebrzonej i oksydowanej, z polerowanymi krawędziami, z umieszczoną nazwą kraju, w którym pełniona była misja, w formie wypukłego, polerowanego napisu.

6. Wzór graficzny Odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Z wnioskiem o nadanie Odznaki występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

1) Komendant Główny Policji;

2) Komendant Główny Straży Granicznej;

3) Szef Biura Ochrony Rządu;

4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wniosek o nadanie Odznaki powinien zawierać dane osobowe weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie Odznaki.

3. Wniosek o nadanie Odznaki jest kierowany przez wnioskodawcę, nie później niż 60 dni przed Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych rozpatruje wniosek o nadanie Odznaki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Odznakę wręcza się w Dniu Weterana Działań poza Granicami Państwa.

2. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza minister właściwy do spraw wewnętrznych albo osoba przez niego upoważniona.

3. Odznakę wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

4. Wręczenie Odznaki poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadaniu Odznaki i wypowiedzeniem formuły w brzmieniu: „Wręczam Odznakę Honorową za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” albo w brzmieniu: „W imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Odznakę Honorową za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

§ 5. 1. Odznaka może być nadana pośmiertnie.

2. Terminu określonego w § 3 ust. 3 nie stosuje się w przypadku pośmiertnego nadania Odznaki.

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 Odznakę można nadać w innym niż określony w § 4 ust. 1 terminie.

§ 6. 1. Weteran-funkcjonariusz albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz wraz z Odznaką otrzymuje legitymację potwierdzającą jej nadanie.

2. Legitymacja, o której mowa w § 4 ust. 2, zawiera następujące informacje:

1) numer legitymacji;

2) imię (imiona), nazwisko, imię ojca weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;

3) numer decyzji i datę nadania Odznaki;

4) oznaczenie organu, który wydał legitymację;

5) miejsce i datę wystawienia legitymacji.

3. Wzór legitymacji jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Weteran-funkcjonariusz albo weteran poszkodowany-funkcjonariusz nosi Odznakę na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

§ 8. 1. Ewidencję weteranów-funkcjonariuszy oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy wyróżnionych Odznaką, wydanych Odznak i legitymacji, o których mowa w § 6 ust. 1, prowadzi komórka właściwa w sprawach osobowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Ewidencję prowadzi się w formie papierowej lub w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 5 lutego 2013 r.

Załącznik nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

infoRgrafika

Załącznik nr 23)

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 33)

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

infoRgrafika

Opis:

Legitymacja w układzie pionowym, w formie książkowej, o wymiarach 152 mm × 107 mm, w okładkach w kolorze niebieskim, z wytłoczonym wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

Strona 1:

Napisy w kolorze czarnym:

– „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,

– „LEGITYMACJA NR ...”,

– „WARSZAWA dnia ...”.

Strona 2:

Napisy w kolorze czarnym:

– w środkowej części napis „Decyzją nr .....”,

– poniżej napis „z dnia ..........................”,

– poniżej napis „nadano Pani/Panu”,

– poniżej miejsce na wpisanie danych odznaczonego,

– poniżej napis „(imiona, nazwisko, imię ojca)”,

– poniżej napis „Odznakę Honorową”,

– poniżej napis „ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”,

– poniżej napis „mp.”,

– poniżej napis „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji”,

– poniżej miejsce na podpis i pieczęć organu przyznającego Odznakę Honorową.


1) Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 lutego 2013 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. U. poz. 675), które weszło w życie z dniem 17 maja 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama