reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041 oraz z 2014 r. poz. 1290) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych są organizowane konkursy.

2. Konkursy dla uczniów szkół podstawowych mogą być organizowane ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania szkoły podstawowej dla klas IV–VIII.”,

b) uchyla się ust. 3;

2) w § 4:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Regulamin konkursu nie może być zmieniany w ciągu roku szkolnego.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Zmiany w regulaminie konkursu w ciągu roku szkolnego mogą być dokonane w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu.

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, kurator oświaty niezwłocznie przekazuje uczestnikom konkursu informację o zmianach.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisy ust. 1–4b stosuje się odpowiednio do konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim.”;

3) w § 7:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub dziedziny wiedzy mogą być organizowane:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W olimpiadzie organizowanej dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.”;

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organizator powołuje komitet główny olimpiady, określając w akcie powołania nazwę olimpiady i siedzibę komitetu głównego. W skład komitetu głównego wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół, o których mowa w § 7 ust. 1, oraz specjaliści z zakresu dziedzin nauk objętych programem olimpiady.”;

5) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla uczniów branżowej szkoły I stopnia mogą być organizowane turnieje, jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, obejmujące problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej.”;

6) w § 11 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady lub turnieju, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji danej olimpiady lub turnieju podejmuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.”.

§ 2. [Organizowanie konkursów w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019]

1. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 są organizowane konkursy, o których mowa w § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, zwanych dalej „uczniami dotychczasowych gimnazjów”.

2. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do organizowania i przeprowadzania konkursów dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 2, § 3, § 4 ust. 1–3, § 5 i § 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, a w zakresie możliwości zmiany regulaminów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w ciągu roku szkolnego stosuje się przepisy § 4 ust. 4a–5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Organizowanie olimpiad w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 dla uczniów dotychczasowych gimnazjów]

1. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 są organizowane olimpiady, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, dla uczniów dotychczasowych gimnazjów.

2. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do organizowania i przeprowadzania olimpiad, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 7 ust. 1, § 8, § 9 ust. 1, ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 3–5, § 11 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 oraz § 12–16 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepis § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w skład komitetów głównych olimpiad, o których mowa w ust. 1, wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, nauczyciele dotychczasowych gimnazjów oraz specjaliści z zakresu dziedzin nauki objętych programem olimpiady. W skład komitetu głównego mogą również wchodzić nauczyciele szkół podstawowych.

4. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w olimpiadach, o których mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy § 8, § 9 ust. 1 i 3–5, § 11 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 oraz § 12–16 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepis § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Organizowanie olimpiad w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 dla uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych]

1. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 są organizowane olimpiady, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, dla uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem uczniów klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia.

2. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do organizowania i przeprowadzania olimpiad, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 7 ust. 1, § 9 ust. 1, ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 3–5, § 11 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 oraz § 12–16 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepis § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w skład komitetów głównych olimpiad, o których mowa w ust. 1, wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, specjaliści z zakresu dziedzin nauki objętych programem olimpiady. W skład komitetu głównego mogą również wchodzić nauczyciele branżowych szkół I stopnia, nauczyciele klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, nauczyciele dotychczasowych gimnazjów oraz nauczyciele szkół podstawowych.

4. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w olimpiadach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą uczestniczyć uczniowie:

1) szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę;

2) branżowej szkoły I stopnia i klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

5. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w olimpiadach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą uczestniczyć uczniowie, o których mowa w ust. 4 pkt 1, uczniowie klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę, oraz uczniowie branżowej szkoły I stopnia.

6. W przypadku uczniów, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje się przepisy § 8, § 9 ust. 1 i 3–5, § 11 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 oraz § 12–16 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepis § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

7. W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w olimpiadzie organizowanej dla uczniów czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, mogą uczestniczyć uczniowie klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy § 8, § 9 ust. 1 i 3–5, § 11 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 oraz § 12–16 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepis § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. [Organizowanie turniejów w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019]

1. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 turnieje, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być organizowane dla uczniów klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia.

2. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do organizowania i przeprowadzania turniejów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 8, § 9 ust. 1, ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 3–5, § 11 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 oraz § 12–16 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepis § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w skład komitetu głównego turnieju, o którym mowa w ust. 1, wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele dotychczasowych techników, nauczyciele klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, specjaliści z zakresu dziedzin nauki objętych programem turnieju. W skład komitetu głównego turnieju mogą również wchodzić nauczyciele branżowych szkół I stopnia.

4. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w turniejach, o których mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć uczniowie branżowych szkół I stopnia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy § 8, § 9 ust. 1 i 3–5, § 11 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 oraz § 12–16 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy § 9 ust. 2 i § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

6. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w turniejach, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, organizowanych dla uczniów branżowych szkół I stopnia mogą uczestniczyć uczniowie klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy § 8, § 9 ust. 1 i 3–5, § 11 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 oraz § 12–16 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepis § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

8. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w skład komitetu głównego, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą również wchodzić nauczyciele klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia.

§ 6. [Regulaminy konkursów, olimpiad i turniejów]

1. Regulaminy konkursów, przeprowadzanych w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół podstawowych, o których mowa w § 1 ust. 1, rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, opracowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do przepisów § 4 ust. 4–5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 15 września 2017 r.

2. Regulaminy konkursów, przeprowadzanych w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, opracowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do przepisów § 4 ust. 4–5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 15 września 2017 r.

3. W regulaminach olimpiad, przeprowadzanych w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, oraz opracowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy uwzględnić możliwość uczestniczenia uczniów szkół podstawowych, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszego rozporządzenia. Regulaminy olimpiad należy dostosować odpowiednio w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. lub do dnia 30 czerwca 2018 r.

4. W regulaminach olimpiad, przeprowadzanych w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz opracowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy uwzględnić możliwość uczestniczenia uczniów, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia. Regulaminy olimpiad należy dostosować odpowiednio w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. lub do dnia 30 czerwca 2018 r.

5. W regulaminach olimpiad, przeprowadzanych w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 dla uczniów czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, należy uwzględnić możliwość udziału uczniów klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w § 4 ust. 7 niniejszego rozporządzenia.

6. W regulaminach turniejów, przeprowadzanych w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 dla uczniów klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, oraz opracowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy uwzględnić możliwość uczestniczenia uczniów, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszego rozporządzenia. Regulaminy turniejów należy dostosować odpowiednio w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. lub do dnia 30 czerwca 2018 r.

7. W regulaminach turniejów, przeprowadzanych w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, należy uwzględnić możliwość udziału uczniów klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, o których mowa w § 5 ust. 6 niniejszego rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama