reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe

Na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006 i 1503) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zadania dyrektorów szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia lub ogólnokształcących szkół baletowych]

1. Dyrektorzy szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia lub ogólnokształcących szkół baletowych, zwani dalej „dyrektorami szkół”, które uczestniczą w programie dla szkół ustanowionym zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2)), zapewniają wykonanie przez szkołę działań kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe uczniów, wzbogacających wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz wiedzę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.

2. W ramach działań, o których mowa w ust. 1, dyrektorzy szkół realizują w danym semestrze roku szkolnego co najmniej dwa z następujących środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym:

1) organizowanie konkursów i festynów tematycznych;

2) organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, w tym gospodarstw ekologicznych lub zakładów przetwarzających produkty mleczne, a także wycieczek na lokalne rynki, na których produkty te są oferowane;

3) organizowanie warsztatów kulinarnych;

4) zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych, w tym w formie grządek na parapecie, upraw w workach i donicach;

5) wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, z możliwością spożywania produktów regionalnych i ekologicznych;

6) stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców, warzyw, mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek.

3. Wykonywanie środków towarzyszących, o których mowa w ust. 2, obejmuje każdorazowo edukację z zakresu:

1) zasad zdrowego żywienia;

2) pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych;

3) przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym upowszechnianie wiedzy, jak przechowywać i przygotowywać żywność oraz jak postępować z odpadami spożywczymi i kuchennymi.

4. Wykonywanie środków towarzyszących, o których mowa w ust. 2, w zależności od ich rodzaju, może obejmować upowszechnianie informacji o zasadach rolnictwa ekologicznego, w tym znakowania produktów ekologicznych.

5. Wykonywanie środków towarzyszących, o których mowa w ust. 2, może odbywać się z udziałem rodziców, w zależności od możliwości organizacyjnych.

§ 2. [Opracowanie informacji o zrealizowanych przez szkołę w danym roku szkolnym środkach towarzyszących]

Dyrektorzy szkół na formularzu udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opracowują informację o zrealizowanych przez szkołę w danym roku szkolnym środkach towarzyszących, o których mowa w § 1 ust. 2, a następnie przekazują ją do dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie do dnia 30 września w roku szkolnym następującym po roku szkolnym, w którym był realizowany program dla szkół ustanowiony zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

§ 3. [Przekazanie informacji o wykonanych działaniach towarzyszących za rok szkolny 2016/2017]

1. Dyrektorzy szkół uczestniczących w programie „Owoce i warzywa w szkole” przekazują informację o wykonanych działaniach towarzyszących za rok szkolny 2016/2017 dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie do dnia 30 września 2017 r., na formularzu udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy dyrektorów szkół uczestniczących w programie „Owoce i warzywa w szkole”, którzy informację o wykonanych działaniach towarzyszących za rok szkolny 2016/2017 przekazali do dnia 31 sierpnia 2017 r. dyrektorowi właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama