| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1318, 1955 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe formy i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej „kandydatami”;

2) wzór kwestionariusza osobowego kandydata.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) SWW – Służbę Wywiadu Wojskowego;

2) ustawa – ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

3) ustawa o ochronie informacji niejawnych – ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935).

§ 3. [Postępowanie kwalifikacyjne]

Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ma na celu ustalenie, czy kandydat:

1) spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia służby w SWW;

2) daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 4. [Jednostka właściwa do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata]

1. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata przeprowadza jednostka organizacyjna SWW właściwa w sprawach kadrowych.

2. W razie konieczności zapewnienia szczególnej ochrony danych osobowych kandydata Szef SWW może wyznaczyć do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego inną jednostkę organizacyjną niż określona w ust. 1.

3. Postępowanie sprawdzające przeprowadzane na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych prowadzi pełnomocnik ochrony SWW.

§ 5. [Pisemne podanie o wyznaczenie na stanowisko służbowe w SWW]

1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata pisemnego podania o wyznaczenie na stanowisko służbowe w SWW.

2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2, w każdym czasie bez podania przyczyny może odstąpić od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w przypadku niespełnienia przez kandydata wymogów określonych w ustawie.

§ 6. [Wykaz składanych dokumentów]

Kandydat, którego powiadomiono o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego, składa w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2, następujące dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w SWW, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia;

2) życiorys zawodowy obejmujący przebieg zatrudnienia i nauki oraz kwalifikacje i poziom znajomości języków obcych;

3) świadectwa stwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne, oraz inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe;

4) dokumenty poświadczające poziom znajomości języków obcych;

5) świadectwa służby lub świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc służby lub pracy;

6) kopię poświadczenia bezpieczeństwa lub wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) trzy aktualne zdjęcia.

§ 7. [Odmowa wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa]

Odmowa wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, skutkuje odstąpieniem od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

§ 8. [Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata]

Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata ustala wojskowa komisja lekarska, do której kieruje kandydata Szef SWW.

§ 9. [Egzaminy i badania dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w SWW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji]

1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do służby w SWW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, może być poddany w szczególności:

1) egzaminowi sprawności fizycznej;

2) badaniu psychofizjologicznemu;

3) badaniu psychologicznemu.

2. Na egzamin i badania, o których mowa w ust. 1, kieruje kandydata Szef SWW.

§ 10. [Odstąpienie od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata]

1. Negatywny wynik przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym badań, sprawdzeń lub czynności albo odmowa poddania się im mogą powodować odstąpienie od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do postępowań, o których mowa w § 4 ust. 3 i § 8.

§ 11. [Rozmowa kwalifikacyjna]

1. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przeprowadza kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2, lub osoba przez niego upoważniona.

2. Przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej potwierdza się tożsamość kandydata.

3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się motywacje kandydata, jego cechy osobowe, umiejętności i predyspozycje do służby w SWW.

4. Rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona etapowo, z udziałem osób dokonujących oceny umiejętności zawodowych i specjalistycznych kandydata.

5. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 6 pkt 1.

§ 12. [Ocena końcowa kandydata]

1. Na zakończenie postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2, lub osoba przez niego upoważniona sporządzają ocenę końcową kandydata, obejmującą ocenę jego przydatności do służby w SWW.

2. Formułując ocenę końcową kandydata, bierze się pod uwagę w szczególności wyniki przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w tym zwłaszcza:

1) wiek kandydata;

2) poziom i kierunek jego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych;

3) stopień znajomości języków obcych;

4) doświadczenie w pełnieniu służby lub wykonywaniu pracy poza granicami państwa;

5) umiejętności posługiwania się technikami informatycznymi;

6) posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

§ 13. [Ocena końcowa kandydata oraz wnioski dotyczące możliwości przyjęcia go do służby w jednostkach organizacyjnych SWW]

1. Ocenę końcową kandydata oraz wnioski dotyczące możliwości przyjęcia go do służby w jednostkach (komórkach) organizacyjnych SWW kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2, przedstawia Szefowi SWW, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu wobec kandydata.

2. Ocenę, wnioski i decyzję, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym.

§ 14. [Powiadomienie pisemnie kandydata o odmowie przyjęcia do służby w SWW]

Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1, powiadamia pisemnie kandydata o odmowie przyjęcia go do służby w SWW.

§ 15. [Przepis przejściowy]

Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 16. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 981).

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR – KLAUZULA TAJNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 sierpnia 2017 r. (poz. 1680)

WZÓR – KLAUZULA TAJNOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »