reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419),

2) ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605),

3) ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 września 2017 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 22 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419), który stanowi:

"Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.";

2) art. 15 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605), który stanowi:

"Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) art. 53, art. 57, art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503), które stanowią:

"Art. 53. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustaw zmienianych w art. 20 i art. 22 i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 20 i art. 34 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą."

"Art. 57. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejmuje centralny rejestr przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22.

2. Nadany przedsiębiorcy w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22 numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 1 tej ustawy, zachowuje ważność do czasu uzyskania przez niego wpisu w ewidencji producentów, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 20, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 2, w okresie ważności numeru rejestracyjnego uważa się za podmiot wpisany do odpowiedniej ewidencji w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, prowadzonym na podstawie ustawy zmienianej w art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W kontaktach z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest on obowiązany posługiwać się numerem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku przedsiębiorcy w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22, posiadającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy zmienianej w art. 20, nadany mu numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22, traci ważność z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Agencja Rynku Rolnego przekazuje nieodpłatnie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dane zawarte w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22, w tym dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zapewnienia z dniem przejęcia tego rejestru przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jednorodności zakresu i rodzaju danych zawartych w tym rejestrze z zakresem i rodzajem danych zawartych w odpowiedniej ewidencji w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, prowadzonym na podstawie ustawy zmienianej w art. 20.

6. Dane, o których mowa w ust. 5, są przekazywane:

1) na pisemny wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) w postaci elektronicznej z wykorzystaniem informatycznych nośników danych."

"Art. 60. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 5 ust. 6, art. 20 ust. 6 oraz art. 23a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 6, art. 20 ust. 6 oraz art. 23a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8,

2) art. 19 ust. 2 pkt 2, 14 i 19 ustawy zmienianej w art. 21 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2, 14 i 19 ustawy zmienianej w art. 21,

3) art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 22 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 22,

4) art. 9a ust. 5 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 5 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30,

5) art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 35 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 35,

6) art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 41 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 41

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 24 ust. 8, art. 29a ust. 5, art. 31 ust. 6, art. 32, art. 37, art. 39a ust. 1 oraz art. 43 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 8,

2) art. 12 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 14,

3) art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 20,

4) art. 19 ust. 2 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 21,

5) art. 20 ust. 9, art. 27 ust. 3, art. 38x ust. 1, art. 38y ust. 2 oraz art. 38z ustawy zmienianej w art. 22,

6) art. 134l ustawy zmienianej w art. 23,

7) art. 48a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 25,

8) art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 30,

9) art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 35,

10) art. 35 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 37,

11) art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41

- zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12a ustawy zmienianej w art. 22 zachowują moc i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 6c ustawy zmienianej w art. 34.

Art. 61. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem art. 45, art. 46, art. 49-51, art. 52 ust. 2-5 oraz art. 57 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy.".

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 15 września 2017 r. (poz. 1853)

USTAWA

z dnia 18 grudnia 2003 r.

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia i prowadzenia, zakres oraz przeznaczenie krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Art. 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją", tworzy i prowadzi krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "systemem".

Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) gospodarstwo rolne - gospodarstwo w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1307/2013";

2)1) producent - producenta rolnego, uczestnika funduszy promocji, beneficjenta programów rybackich, organizację producentów, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny oraz potencjalnego beneficjenta;

3) producent rolny - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą:

a) (uchylona)

b) rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, lub

c)2) posiadaczem zwierzęcia lub posiadaczem zwierzęcia w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

3a)3) uczestnik funduszy promocji - wpłacającego na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z 2016 r. poz. 2170 oraz z 2017 r. poz. 624), lub korzystającego ze środków tych funduszy;

3b)3) beneficjent programów rybackich - beneficjenta programów rybackich finansowanych ze środków europejskich i wdrażanych przez Agencję;

4)4) organizacja producentów - grupę producentów rolnych, związek grup producentów rolnych, wstępnie uznaną organizację producentów owoców i warzyw oraz uznane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) organizację producentów, zrzeszenie organizacji producentów, organizację międzybranżową, międzynarodową organizację producentów, międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów oraz międzynarodową organizację międzybranżową;

5) (uchylony)

6)5) podmiot prowadzący zakład utylizacyjny - podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

6a)6) potencjalny beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może:

a) ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich,

b) uczestniczyć w innych współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio Agencja lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania

- niebędącą producentem rolnym, uczestnikiem funduszy promocji, beneficjentem programów rybackich, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny;

7) działka rolna - działkę rolną w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013", o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;

8) zwierzęta - bydło, owce, kozy i świnie;

9) płatności - pomoc finansową dla producentów rolnych, organizacji producentów i potencjalnych beneficjentów, udzielaną w całości lub w części ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz płatność niezwiązaną do tytoniu w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Art. 3a. 1. Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, organ administracji publicznej:

1) stoi na straży praworządności;

2) jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

3) udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń, co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji, umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; przepisu art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

3. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Art. 4. System składa się z:

1) ewidencji producentów;

2) ewidencji gospodarstw rolnych;

3) ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3a) systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. 70 rozporządzenia nr 1306/2013;

4) dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji i systemu, o których mowa w pkt 1-3a.

Art. 5. 1. System wykorzystuje się w zakresie:

1) przyznawania i wypłaty płatności;

2) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących płatności realizowanych przez Agencję;

3) postępowania w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconych płatności;

4) postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych lub zastosowania innych sankcji;

5) identyfikacji producentów.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

3a. (uchylony)

4. Dane zawarte w systemie, określające przebieg granic działek rolnych w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego, mogą być nieodpłatnie udostępniane organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków.

5.7) We współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów.

Art. 6. Ewidencję producentów, ewidencję gospodarstw rolnych, ewidencję wniosków o przyznanie płatności oraz system identyfikacji działek rolnych Agencja prowadzi w formie elektronicznej, zapewniając ochronę i zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym do nich dostępem.

Art. 7. 1. Ewidencja producentów zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę producenta, określenie jego miejsca zamieszkania i adres albo określenie siedziby i adres, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12;

3) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5) imię i nazwisko oraz określenie miejsca zamieszkania i adres pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony, albo osoby uprawnionej do reprezentacji, wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numerem ewidencyjnym powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3;

6)8) numer rachunku bankowego producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5, lub numer rachunku producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5, prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

1a. W przypadku producenta będącego w związku małżeńskim oraz w przypadku producenta będącego współposiadaczem gospodarstwa rolnego ewidencja producentów zawiera ponadto:

1) imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) małżonka producenta, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) imiona i nazwiska oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) współposiadaczy gospodarstwa rolnego będących osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) nazwę oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) współposiadaczy gospodarstwa rolnego niebędących osobami fizycznymi, jeżeli numer taki został nadany.

1b. W przypadku producenta będącego spółką cywilną ewidencja producentów zawiera ponadto:

1) imiona i nazwiska oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wspólników będących osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) nazwę oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wspólników niebędących osobami fizycznymi, jeżeli numer taki został nadany.

2. W przypadku organizacji producentów ewidencja producentów, oprócz danych, o których mowa w ust. 1, zawiera ponadto:

1) wskazanie kategorii produktów, ze względu na które organizacja producentów została wstępnie uznana lub uznana;

2) wykaz członków organizacji producentów, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12, oraz numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli producentem, pełnomocnikiem lub członkiem organizacji producentów jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, ewidencja producentów zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) zawiera numer paszportu tej osoby lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

Art. 8. Ewidencja gospodarstw rolnych zawiera:

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12;

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany;

3) dane dotyczące powierzchni gospodarstwa rolnego, z podaniem identyfikatorów oraz powierzchni wchodzących w jego skład działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne;

4) dane umożliwiające identyfikację działek rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, dotyczące w szczególności:

a) powierzchni działek rolnych wykazanej w hektarach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku,

b) lokalizacji działek rolnych, z podaniem numerów działek ewidencyjnych, na których są one położone,

c) sposobu wykorzystywania działek rolnych.

Art. 9. 1. W ewidencji wniosków o przyznanie płatności zamieszcza się, w odniesieniu do każdego wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie płatności, dane dotyczące:

1) terminów złożenia wniosków o przyznanie płatności;

2) tytułów, na podstawie których wnioskodawca ubiega się o przyznanie płatności, a także powierzchni działek rolnych objętych jego wnioskiem;

3) liczby zwierząt, z podaniem ich gatunku, jeżeli wnioskodawca je posiada;

4) sposobu rozpatrzenia wniosku o przyznanie płatności, ze wskazaniem przyczyn ewentualnej odmowy przyznania płatności, zastosowania redukcji lub sankcji;

5) przeprowadzonych kontroli, w tym wyników tych kontroli;

6) wysokości przyznanych płatności, z podaniem dat ich przyznania;

7) wysokości wypłaconych płatności, z podaniem dat ich wypłacenia;

8) okresów, za które przyznano i wypłacono płatności.

2. Do ustalenia liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wykorzystuje się dane zawarte w rejestrze zwierząt prowadzonym na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.

Art. 9a. 1. System identyfikacji działek rolnych zawiera:

1) wektorowe granice oraz powierzchnię:

a) maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 640/2014",

b) obszarów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 640/2014;

1a) informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 640/2014;

2) identyfikatory działek ewidencyjnych zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do prowadzenia systemu, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się w szczególności:

1) ortofotomapy cyfrowe sporządzane zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

2) dane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

3) dane z wniosków o przyznanie płatności;

4) wyniki kontroli na miejscu, o których mowa w rozporządzeniu nr 640/2014 i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69).

Art. 10. Dane zawarte w systemie oraz dokumentację, o której mowa w art. 4 pkt 4, przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wniosek został zarejestrowany w systemie.

Art. 10a. Właściwy w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów i wykreślenia z tej ewidencji jest kierownik biura powiatowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Art. 11. 1. Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się, w drodze decyzji administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

2. (uchylony)

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności, z tym że:

1) producenci rolni będący posiadaczami zwierząt składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia pierwszego zwierzęcia do rejestru zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;

2) podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż w dniu dokonania pierwszej utylizacji;

3) (uchylony)

4) (uchylony)

5) producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7 oraz 10-18 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań;

6) producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4-6 oraz 8-12 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach tych działań;

7)9) uczestnicy funduszy promocji lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten wniosek.

Art. 12. 1. W decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, producentowi nadaje się numer identyfikacyjny.

2. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego.

3. Wnioskodawcy podlegającemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie kilku tytułów nadaje się jeden numer identyfikacyjny.

4. W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się:

1) jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę;

2) odrębny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, jeżeli wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.

4a. Wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wpisuje się do ewidencji producentów i nadaje mu się odrębny numer identyfikacyjny.

5. W przypadku producentów rolnych, podmiotów prowadzących zakłady utylizacyjne lub potencjalnych beneficjentów, działających w formie spółki cywilnej, nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się spółce.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, do wniosku o wpis do ewidencji producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego.

Art. 13. 1. (uchylony)

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Podmioty wpisane do ewidencji producentów w kontaktach z Agencją są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 12.

Art. 14. 1. Producent jest obowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu wniosku o wpis do ewidencji producentów.

3. Zmiana danych w ewidencji producentów może być dokonywana również z urzędu na podstawie informacji pochodzących z innych ewidencji lub rejestrów publicznych prowadzonych przez organy lub podmioty wykonujące zadania publiczne, do których Agencja ma dostęp z mocy prawa, i nie wymaga rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 15. 1. Agencja może powierzać, na podstawie umowy, wykonywanie czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu wyspecjalizowanym podmiotom.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje czynności technicznych, o których mowa w ust. 1, oraz warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju oraz sprawne funkcjonowanie systemu.

Art. 16. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego udostępnia nieodpłatnie Agencji wykazy gospodarstw rolnych wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej wraz z nadanym w tym rejestrze numerem identyfikacyjnym (REGON) i zakodowanym opisem informacji objętych tym rejestrem.

2.10) Minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rynków rolnych, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodowie, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych udostępniają nieodpłatnie Agencji dane zawarte w rejestrach oraz ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, niezbędne do dokonania płatności.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki oraz tryb udostępniania danych przechowywanych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach, o których mowa w ust. 2, mając na względzie ochronę danych osobowych, zapewnienie jednolitości danych o podmiotach ubiegających się o przyznanie płatności oraz bezpieczeństwo tych rejestrów i ewidencji oraz przechowywanych w nich danych, a także sprawne funkcjonowanie systemu.

Art. 17. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów, uwzględniając dane, o których mowa w art. 7, oraz biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu.

Art. 18. (pominięty)

Art. 19. 1. Posiadacze zwierząt oznakowanych, których zwierzęta zostały zarejestrowane przed dniem wejścia w życie ustawy w rejestrze zwierząt prowadzonym na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza takiego wniosku od Agencji.

2. Podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne w dniu wejścia w życie ustawy są obowiązane do złożenia wniosków o wpis do ewidencji producentów w terminie 21 dni od dnia jej wejścia w życie.

Art. 20. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich, rozumie się przez to krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Art. 21. Dane pozyskane w celu utworzenia ewidencji gospodarstw rolnych, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 23, Agencja wykorzystuje w celu utworzenia ewidencji gospodarstw rolnych, o której mowa w art. 4 pkt 2.

Art. 22. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 15 ust. 2 pozostają w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 23.

Art. 23. Traci moc ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1363).

Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia11).


1) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605), która weszła w życie z dniem 18 października 2016 r.

3) Dodany przez art. 20 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419), która weszła w życie z dniem 3 października 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) Dodany przez art. 20 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) Dodany przez art. 20 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 20 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

11) Ustawa została ogłoszona w dniu 23 stycznia 2004 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama