| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 marca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z 2016 r. poz. 348 oraz z 2017 r. poz. 523 i 1717) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 2 w:

– pkt 1 w lit. c tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„– grunty orne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1307/2013 ogółem, w tym grunty orne niezgłoszone do płatności – z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 21a ustawy,

– grunty niezgłoszone do płatności – z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 21a ustawy,”,

– pkt 2:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„sposobie wykorzystania działek rolnych zgłaszanych do płatności, z podaniem w szczególności:”,

– – w lit. d:

– – – tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„– gruntów ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013,”,

– – – dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

„– ugorów, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013,”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c tiret trzecie, podaje się powierzchnię:

1) uprawy w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013 – w przypadku obowiązku realizacji praktyki, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013;

2) trwałych użytków zielonych, o których mowa w art. 45 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013;

3) trwałych użytków zielonych innych niż trwałe użytki zielone, o których mowa w art. 45 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013;

4) gruntów ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013;

5) ugorów, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 1307/2013.”,

c) w ust. 4 uchyla się pkt 1;

2) w § 4 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.2)), rolnik:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wskazuje granice działek rolnych, w tym niezgłoszonych do płatności, wraz z ich oznaczeniem – z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 21a ustawy;”;

3) uchyla się § 5;

4) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności, rolnik wraz z wnioskiem o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1, na 2018 r., złożonym w formie papierowej, składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji tego rolnika do przeniesienia informacji ze złożonego wniosku do formularza geoprzestrzennego wniosku, przy czym przeniesienie to powinno zostać dokonane w sposób, który zapewni identyfikację osoby dokonującej tych czynności w systemie wraz z wygenerowaniem dla rolnika informacji, kto i kiedy dokonał tych czynności.

2. W przypadku gdy rolnik nie posiada kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, wraz wnioskiem o przyznanie płatności, o których mowa w § 1 pkt 1, na 2018 r., złożonym w formie papierowej, składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe użycie jego danych, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 353 oraz z 2017 r. poz. 493), do wygenerowania tego kodu.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12. 2017, str. 83 i Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Piotr Rorbach

Kancelaria Adwokacka Piotr Rorbach kieruje swoje usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »