| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej kontrolera, zwanej dalej „legitymacją”;

2) tryb wydawania i wymiany legitymacji.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

2) Generalnym Inspektorze – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

3) kontrolerze – rozumie się przez to upoważnionego przez Generalnego Inspektora pracownika komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, przeprowadzającego kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3. [Wzór legitymacji]

Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wydanie legitymacji kontrolerowi]

1. Generalny Inspektor na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, wydaje kontrolerowi legitymację.

2. Odbiór legitymacji kontroler potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 5. [Obowiązek zgłoszenia utraty legitymacji]

1. Utratę legitymacji kontroler niezwłocznie zgłasza Generalnemu Inspektorowi.

2. Po wyjaśnieniu przyczyn utraty legitymacji Generalny Inspektor wydaje kontrolerowi nową legitymację. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.

§ 6. [Wymiana legitymacji]

1. Generalny Inspektor na wniosek kontrolera złożony za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, może dokonać wymiany legitymacji.

2. Wymiana legitymacji następuje po uprzednim dokonaniu przez kontrolera zwrotu dotychczasowej legitymacji i podaniu przyczyn wymiany. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.

§ 7. [Rejestr wydanych legitymacji]

Generalny Inspektor prowadzi rejestr wydanych legitymacji. W rejestrze odnotowuje się informacje o utracie, zwrocie i wymianie legitymacji.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.

Minister Finansów: wz. T. Robaczyński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ KONTROLERA PRZEPROWADZAJĄCEGO KONTROLĘ WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 czerwca 2018 r. (poz. 1331)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ KONTROLERA PRZEPROWADZAJĄCEGO KONTROLĘ WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

infoRgrafika

Objaśnienia:

Awers:

1) tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego w kolorze niebiesko-beżowym;

2) wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczony na środku pod napisami: RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW;

3) napisy w kolorze czarnym, drukowane różnym krojem czcionki:

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,

b) MINISTERSTWO FINANSÓW,

c) GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ,

d) LEGITYMACJA SŁUŻBOWA KONTROLERA;

4) czterocyfrowy numer legitymacji wykonany w technice typograficznej.

Rewers:

1) tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego w kolorze niebiesko-beżowym, zawierające elementy widoczne w świetle UV;

2) miejsce na zdjęcie o wymiarach 40 x 30 mm, nanoszone w procesie personalizacji, zaznaczone poddrukiem;

3) znak graficzny „GIIF” wykonany farbą wykazującą właściwości optycznie zmienne;

4) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko kontrolera;

5) napisy w kolorze czarnym, drukowane jednym krojem czcionki:

a) IMIĘ,

b) NAZWISKO,

c) Okaziciel niniejszej legitymacji jest uprawniony do prowadzenia kontroli na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.),

d) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

6) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Uwagi

1. Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej obustronnie laminowanej o wymiarach 126 x 86 mm.

2. Karta składa się z rdzenia karty i folii laminującej. Rdzeń karty o wymiarach 120 x 80 mm jest wykonany z papieru zabezpieczonego chemicznie z bieżącym znakiem wodnym oraz włókienkami aktywnymi w świetle UV. Folia zabezpieczająca posiada znaki widoczne w świetle UV.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »