| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, organami Krajowej Administracji Skarbowej, Służbą Ochrony Państwa oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa oraz organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia.

§ 2. [Zasady współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze służbami i organami]

Żandarmeria Wojskowa współdziała ze służbami i organami wymienionymi w § 1, w zależności od zakresu ich działania, przez:

1) stałą wymianę informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz porządku publicznego;

2) wzajemne korzystanie ze środków łączności, środków transportu, psów służbowych podczas prowadzenia wspólnych działań lub ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

3) organizowanie i prowadzenie wspólnych patroli;

4) wspólne prowadzenie działań porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych;

5) współpracę przy zabezpieczaniu miejsca przestępstwa w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przybyciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia;

6) udzielanie, w miarę potrzeby, pomocy przy doprowadzaniu do właściwych organów sprawców przestępstw i wykroczeń;

7) wspólne organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych;

8) wspólne realizowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§ 3. [Tryb odbywania współdziałania]

Współdziałanie odbywa się w trybie:

1) okresowych spotkań w celu dokonania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz porządku publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań;

2) wzajemnych, bieżących konsultacji w zakresie wykonywania zadań;

3) wyznaczania żołnierzy zawodowych do utrzymywania bieżących kontaktów;

4) organizowania odpraw w razie konieczności podjęcia wspólnych zadań.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1842), które utraciło moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »