| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego

Na podstawie art. 42 ust. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260 oraz z 2018 r. poz. 317) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 2. [Dofinansowanie z budżetu państwa]

Zakres zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, które mogą być dofinansowywane z budżetu państwa, obejmuje:

1) roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi,

2) pierwsze wyposażenie strzelnicy,

3) wymianę elementów strzelnicy w ramach konserwacji obiektu,

4) pracę instruktorów prowadzących szkolenie strzeleckie,

5) amunicję do prowadzenia szkolenia strzeleckiego,

6) materiały eksploatacyjne niezbędne do prowadzenia szkolenia strzeleckiego,

7) organizację imprez sportowych w zakresie sportu strzeleckiego,

8) wyposażenie strzeleckie

– zwane dalej „zadaniami”.

§ 3. [Oferty realizacji zadań określonych w § 2 niniejszego rozporządzenia]

1. Minister Obrony Narodowej, zwany dalej „Ministrem”, przeprowadza konkurs ofert jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań określonych w § 2, zwany dalej „konkursem”.

2. Jednostki samorządu terytorialnego składają oferty realizacji zadania, zwanego dalej „ofertą”, która zawiera:

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego i adres urzędu ją obsługującego;

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania tej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej adres e-mail i numer telefonu;

3) opis zadania uwzględniający termin, miejsce oraz harmonogram jego realizacji;

4) preliminarz całkowitych kosztów zadania, uwzględniający źródła finansowania;

5) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego oraz jej skarbnika.

§ 4. [Komisja konkursowa]

1. Minister powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, która dokonuje oceny ofert.

2. Komisja po dokonaniu oceny ofert sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne wraz z rekomendacją wyboru ofert, według kolejności ofert najlepiej odpowiadających kryteriom i priorytetom konkursu, i przekazuje ją Ministrowi.

§ 5. [Czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu oferty]

Minister, rozpatrując ofertę, bierze pod uwagę:

1) rekomendacje komisji;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań;

3) priorytety w zakresie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego na dany rok, które zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu;

4) potrzeby szkoleniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. [Informowanie o konkursie]

1. Informacja o ogłoszeniu konkursu wraz z ofertą oraz jego wyniki są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Minister informuje jednostki samorządu terytorialnego, które zostały wyłonione w drodze konkursu, o wynikach konkursu.

§ 7. [Warunki dofinansowania]

Dofinansowanie zadań następuje na podstawie umowy zawartej przez Ministra z jednostką samorządu terytorialnego wyłonioną w drodze konkursu, która zawiera w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, oraz termin realizacji zadania;

2) kwotę dotacji przyznanej jednostce samorządu terytorialnego oraz tryb i termin jej przekazania;

3) wysokość środków własnych przeznaczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na realizację zadania;

4) termin wykorzystania dotacji;

5) tryb kontroli realizacji zadania;

6) termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zasady zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;

7) warunki powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego realizacji części lub całości przyjętych zadań podmiotom trzecim;

8) warunki nieodpłatnego korzystania ze strzelnicy przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, organizacje proobronne oraz uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa;

9) wymogi w zakresie odpłatnego korzystania ze strzelnicy.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »