| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 3 października 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 499, 1328, 1670 i 1688) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do okresu niespełniania zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a albo w § 14 ust. 1 pkt 4 lit. a, albo w § 21d ust. 1 pkt 4, nie wlicza się okresu od dnia sprzedaży jałówki lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej, w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 2 pkt 2, do dnia zakupu jałówki lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej.”;

2) w § 35:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 i § 2a ust. 1, nie podlega zwrotowi w sytuacji wystąpienia w gospodarstwie:”,

– w pkt 3 skreśla się kropkę,

– w części wspólnej wyliczenia po wyrazach „siły wyższej” dodaje się wyrazy „i nadzwyczajnych okoliczności”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 1,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, producent mleka lub producent świń jest obowiązany do przechowywania do dnia 31 grudnia 2021 r. kopii zaświadczenia lekarza weterynarii stwierdzającego niepłodność jałówki lub jałówki hodowlanej rasy mlecznej.”;

3) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. W przypadku niespełnienia przez następcę prawnego, o którym mowa w § 35 ust. 4, zobowiązań określonych w § 5 ust. 1 pkt 4, § 9 ust. 1 pkt 3, § 14 ust. 1 pkt 4, § 21a ust. 1 pkt 3 oraz § 21d ust. 1 pkt 4, do zwrotu pomocy przez następcę prawnego stosuje się odpowiednio przepisy § 34 ust. 1 pkt 1–5 i 7.”.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Do postępowań w sprawie zwrotu pomocy, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »