| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. poz. 810), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. poz. 2112).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. poz. 2112), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 października 2018 r. (poz. 2145)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady klasyfikacji lotnisk;

2) szczegółowe warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk, z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji rejestrowej;

3) wzór rejestru lotnisk;

4) zmiany cech lotniska, uwzględniając podział na zmiany:

a) wymagające uzyskania zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

b) podlegające tylko wpisowi do rejestru lotnisk;

5) szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotniska i zarządzający lotniskami, w zależności od klasyfikacji lotnisk.

§ 2. Według kryteriów ogólnych lotniska dzielą się, ze względu na:

1) zakres ruchu statków powietrznych, na:

a) międzynarodowe,

b) krajowe;

2) dostępność dla użytkowników, na:

a) użytku publicznego:

- certyfikowane - dla których został wydany certyfikat zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą",

- o ograniczonej certyfikacji - dla których został wydany certyfikat zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 6 ustawy,

-2) niepodlegające certyfikacji,

b) użytku wyłącznego.

§ 3. Według kryteriów technicznych lotniska dzielą się, ze względu na:

1) umiejscowienie:

a) naziemne,

b) nawodne,

c) na obiektach - w szczególności znajdujące się na budynkach, platformach lub statkach;

2) rodzaj drogi startowej, na:

a) o nawierzchni sztucznej,

b) bez nawierzchni sztucznej;

3) kod referencyjny lotniska określony w tomie I "Projektowanie i eksploatacja lotnisk" Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, ogłoszonego w obwieszczeniu nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 4);

4) rodzaj przyjmowanych statków powietrznych, na:

a) dla samolotów,

b) dla śmigłowców;

5) kategorię podejść do lądowania, na:

a) z drogą startową nieprzyrządową,

b) z drogą startową przyrządową z podejściem:

- nieprecyzyjnym z naziemnymi urządzeniami nawigacyjnymi,

- nieprecyzyjnym z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi,

- precyzyjnym kategorii I,

- precyzyjnym kategorii II,

- precyzyjnym kategorii IIIA,

- precyzyjnym kategorii IIIB,

- precyzyjnym kategorii IIIC;

6) kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ustawy.

§ 4. 1. Rejestr lotnisk, zwany dalej "rejestrem", składa się z:

1) księgi rejestru lotnisk;

2) części kartograficznej rejestru lotnisk, zawierającej dokumenty, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 5, 8 i 9 ustawy;

3) teczki rejestracyjnej lotniska.

2. W księdze rejestru lotnisk zamieszcza się:

1) ogólne dane dotyczące lotniska, obejmujące:

a) nazwę lotniska,

b) datę wpisu lotniska do rejestru,

c) numer rejestracyjny lotniska,

d) kategorię lotniska ze względu na dostępność dla użytkowników,

e) umiejscowienie lotniska,

f) nazwę zakładającego lotnisko,

g) nazwę zarządzającego lotniskiem,

h) nazwę posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lotnisko,

i) nazwę użytkowników lotniska;

2) dane techniczne lotniska, obejmujące:

a) wymiary głównej drogi startowej lub głównej strefy końcowego podejścia i startu (FATO), określone w metrach,

b) rodzaj nawierzchni głównej drogi startowej albo głównej strefy końcowego podejścia i startu (FATO),

c) kod referencyjny lotniska, w przypadku lotniska dla samolotów,

d) azymut głównej drogi startowej albo głównej strefy końcowego podejścia i startu (FATO), określony w stopniach,

e) liczbę dróg startowych innych niż główna droga startowa, o której mowa w lit. a, lub stref końcowego podejścia i startu (FATO) innych niż główna strefa końcowego podejścia i startu (FATO), o której mowa w lit. a,

f) wyposażenie nawigacyjne głównej drogi startowej,

g) okres eksploatacji lotniska (całoroczna, sezonowa, okresowa, dzienna albo nocna),

h) położenie punktu odniesienia lotniska według Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84), określone przez szerokość i długość geograficzną,

i) wysokość wyjściową lotniska określoną w metrach nad poziomem morza;

3) dane rejestrowe lotniska, obejmujące:

a) znak i datę wniosku oraz nazwę wnioskodawcy występującego o promesę zezwolenia na założenie lotniska - jeżeli został złożony,

b) znak i datę decyzji w sprawie promesy zezwolenia na założenie lotniska oraz nazwę organu wydającego decyzję - jeżeli została wydana,

c) znak i datę wniosku oraz nazwę wnioskodawcy występującego o zezwolenie na założenie lotniska,

d) znak i datę decyzji w sprawie zezwolenia na założenie lotniska oraz nazwę organu wydającego zezwolenie,

e) znak i datę wniosku oraz nazwę wnioskodawcy występującego o wpis lotniska do rejestru,

f) znak i datę decyzji w sprawie wpisu lotniska do rejestru oraz nazwę organu wydającego decyzję,

g) znak i datę wniosku oraz nazwę wnioskodawcy występującego o wykreślenie lotniska z rejestru,

h) znak i datę decyzji w sprawie wykreślenia lotniska z rejestru oraz nazwę organu wydającego decyzję;

4) adnotacje dotyczące zmian rejestrowych.

3. Wzór karty księgi rejestru lotnisk określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. W teczce rejestracyjnej lotniska zamieszcza się:

1) podstawowe dane rejestrowe lotniska, obejmujące:

a) nazwę lotniska wraz ze wskazaniem powiatu i województwa,

b) numer rejestracyjny lotniska,

c) skróty i oznaczenia zastosowane w rejestrze,

d) nazwę i dane adresowe zakładającego lotnisko,

e) nazwę i dane adresowe posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lotnisko,

f) nazwę i dane adresowe zarządzającego lotniskiem,

g) nazwę i dane adresowe użytkowników lotniska,

h) odległość lotniska od najbliższego miasta oraz rodzaj komunikacji z i do lotniska,

i) nazwę stacji kolejowej położonej najbliżej lotniska;

2) dane techniczne lotniska, obejmujące:

a) położenie punktu odniesienia lotniska według Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84) określone przez szerokość i długość geograficzną,

b) wysokość wyjściową lotniska określoną w metrach nad poziomem morza,

c) powierzchnię lotniska w jego granicach określoną w hektarach,

d) powierzchnię lotniska w granicach części lotniczej lotniska określoną w hektarach,

e) klasyfikację lotniska, określającą:

- zakres ruchu statków powietrznych,

- dostępność dla użytkowników lotniska,

- umiejscowienie lotniska,

- rodzaj nawierzchni głównej drogi startowej,

- kod referencyjny lotniska,

- rodzaj przyjmowanych statków powietrznych,

- kategorię podejścia do lądowania głównej drogi startowej,

- kategorię ochrony przeciwpożarowej,

f) wykaz służb lotniskowych i ich wyposażenia,

g) rodzaj zasilania lotniska w energię elektryczną (dwustronnie, jednostronnie, agregat awaryjny);

3) dane dotyczące pola wzlotów, obejmujące dane wszystkich pasów drogi startowej (pasów startowych) oraz dane wszystkich dróg startowych albo stref końcowego podejścia i startu (FATO) dotyczące:

a) oznaczenia,

b) nazwy,

c) długości referencyjnej określonej w metrach,

d) długości rzeczywistej określonej w metrach,

e) szerokości określonej w metrach,

f) azymutu określonego w stopniach,

g) wzniesienia ich końców nad poziom morza określonego w metrach,

h) rodzaju nawierzchni,

i) nośności określonej przez liczbę klasyfikacyjną nawierzchni (PCN);

4) informacje dotyczące wyposażenia lotniska w urządzenia nawigacyjne, obejmujące:

a) oznaczenie,

b) rodzaj urządzeń radionawigacyjnych,

c) rodzaj urządzeń świetlnych,

d) adnotacje;

5) wykaz przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, zawierający dane dotyczące:

a) rodzaju przeszkody,

b) położenia przeszkody według Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84) określonego przez szerokość geograficzną i długość geograficzną,

c) wysokości przeszkody określonej w metrach nad poziom morza i nad poziom terenu,

d) wysokości przeszkody przekraczającej ograniczenia wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu określonej w metrach,

e) rodzaju oznakowania dziennego i nocnego przeszkody,

f) adnotacji;

6) wykaz obiektów infrastruktury lotniskowej, zawierający dane dotyczące:

a) nazwy obiektu,

b) numeru obiektu,

c) nazwy właściciela obiektu,

d) nazwy użytkownika obiektu,

e) roku budowy obiektu,

f) wysokości obiektu nad poziom morza określonej w metrach,

g) rodzaju konstrukcji obiektu,

h) powierzchni obiektu określonej w metrach kwadratowych i kubatury określonej w metrach sześciennych,

i) adnotacji;

7) wykaz magazynów paliw lotniczych, zawierający dane dotyczące:

a) rodzaju paliw,

b) liczby zbiorników,

c) łącznej pojemności zbiorników określonej w metrach sześciennych,

d) liczby punktów wydawania paliwa,

e) zdolności wydatkowania jednego punktu wydawania paliwa,

f) adnotacji;

8) wykaz urządzeń odwadniających lotnisko, zawierający dane dotyczące:

a) rodzaju urządzenia,

b) lokalizacji urządzenia w odniesieniu do elementów pola wzlotów (numeru drogi startowej, drogi kołowania lub płyty postojowej),

c) części odwadnianej lotniska,

d) adnotacji;

9) wykaz zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska, zawierający dane dotyczące:

a) nazwy zmiany,

b) znaku i daty wniosku o zezwolenie na zmianę,

c) wnioskodawcy,

d) znaku i daty decyzji zezwalającej na zmianę,

e) organu wydającego decyzję zezwalającą na zmianę,

f) znaku i daty wniosku zgłaszającego zmianę w rejestrze lotnisk oraz nazwę wnioskodawcy,

g) adnotacji;

10) wykaz kontroli z tytułu nadzoru, zawierający dane dotyczące:

a) daty kontroli,

b) numeru protokołu kontroli,

c) zakresu kontroli,

d) adnotacji.

5. Wzór teczki rejestracyjnej lotniska określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego.

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość wydruku informacji zawartych w księdze rejestru lotnisk.

3. Dane do księgi rejestru lotnisk oraz teczki rejestracyjnej lotniska wpisuje się na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy.

§ 6. 1. W części kartograficznej rejestru zamieszcza się:

1) projekt zagospodarowania terenu lotniska, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 5 ustawy, opracowany w skali 1:5000 dla lotniska dla samolotów oraz w skali 1:1000 dla lotniska dla śmigłowców, z wykorzystaniem danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669), za pomocą usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472);

2) mapę, o której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 8 ustawy, z naniesionymi ograniczeniami wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych oraz elementów infrastruktury lotniska, granicy lotniska, lokalizacji ogrodzenia lotniska, granicy części lotniczej lotniska oraz granicy pola wzlotów i układu dróg startowych lotniska, opracowaną w skali 1:25 000 dla lotniska dla samolotów oraz w skali 1:5000 dla lotniska dla śmigłowców, z wykorzystaniem danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

3) profile pól wznoszenia i podejścia, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9 ustawy, wykonane w postaci profilu podłużnego po osi drogi startowej oraz strefy podejść w skali 1:1000/25 000 dla lotniska dla samolotów oraz w skali 1:500/5000 dla lotniska dla śmigłowców, co najmniej w ograniczeniach wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, gromadzi się w postaci cyfrowych zbiorów danych, dopuszczając postać nieskompresowanych plików rastrowych, o minimalnej rozdzielczości rastra mapy 400 dpi.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, gromadzi się w postaci cyfrowych zbiorów danych, stosując format danych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).

§ 7. 1. Istotne zmiany eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska, wymagające uzyskania zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem", dotyczą:

1) granicy lotniska;

2) lokalizacji ogrodzenia lotniska;

3) granicy części lotniczej lotniska;

4) granicy pola wzlotów i układu dróg startowych lotniska;

5) parametrów drogi startowej i jej zabezpieczeń, w tym powodujących zmianę kodu referencyjnego lotniska;

6) likwidacji, budowy lub rozbudowy infrastruktury lotniskowej, teletechnicznej lub nawigacyjnej;

7) kategorii podejść do lądowania;

8) kategorii ochrony przeciwpożarowej lotniska, jeżeli skutkuje to zmianą kategorii na okres dłuższy niż 7 dni;

9) ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu.

2. Zmiany eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska podlegające tylko wpisowi do rejestru dotyczą:

1) elementów konstrukcji istniejących obiektów infrastruktury lotniskowej niewpływających na zwiększenie ich wysokości;

2) przeznaczenia istniejących obiektów infrastruktury lotniskowej.

§ 8. Zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem:

1) zapewnia spełnienie przez lotnisko wymagań technicznych i eksploatacyjnych określonych dla danej kategorii lotniska, w tym określa i wdraża procedury uwzględniające bezpieczną eksploatację lotniska określone w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy;

2) po otrzymaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, przekazuje mapę, o której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 8 ustawy, właściwemu miejscowo organowi gminy (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), na terenie której występują ograniczenia wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu;

3) po wpisaniu lotniska do rejestru przekazuje zaktualizowaną mapę, o której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 8 ustawy, właściwemu miejscowo organowi gminy (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), o którym mowa w pkt 2, oraz właściwemu miejscowo wojewodzie, w celu uwzględnienia wskazanych na mapie ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu przy kształtowaniu lokalnego ładu przestrzennego;

4) zgłasza zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru;

5) aktualizuje dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1.

2. Zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji w dokumentach, o których mowa w art. 59 ust. 3 ustawy, uwzględnia dane dotyczące lotniska i statków powietrznych oraz rodzaje lotów, określone przez Prezesa w decyzji, o której mowa w art. 59a ust. 2 ustawy.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).4)


1) Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Dodane przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. poz. 2112), które weszło w życie z dniem 23 grudnia 2016 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 lipca 2013 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. poz. 1273, z 2005 r. poz. 1633 oraz z 2010 r. poz. 1140), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r.

Załącznik nr 1

WZÓR KARTY KSIĘGI REJESTRU LOTNISK

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR TECZKI REJESTRACYJNEJ LOTNISKA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »