| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 5 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 35 oraz z 2011 r. poz. 838) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 5 grudnia 2018 r. (poz. 2361)

WZÓR – SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

infoRgrafika

Objaśnienia

I. Uzupełniając pola w poszczególnych kolumnach formularza, należy dokonać obliczeń analogicznie dla każdego stopnia awansu zawodowego (wiersze 1–4) według podanej metodologii. Wszystkie dane oraz wyniki obliczeń powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia powinny zostać wykonane na danych z taką samą dokładnością.

1. Średnie wynagrodzenie:

1) obowiązujące od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia obowiązywania kwoty bazowej B1 (kol. 4) ustala się jako iloczyn wskaźnika określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 3) i kwoty bazowej B1 (B1), według wzoru:

kol. 4 = kol. 3 x B1;

przykład: nauczyciel stażysta: 100% x 2752,92 zł = 2752,92 zł (do obliczeń przyjęto kwotę bazową obowiązującą od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2018 r.);

2) obowiązujące od pierwszego dnia obowiązywania kwoty bazowej B2 do dnia 31 grudnia (kol. 5) ustala się jako iloczyn wskaźnika określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 3) i kwoty bazowej B2 (B2), według wzoru:

kol. 5 = kol. 3 x B2;

przykład: nauczyciel mianowany: 144% x 2900,20 zł = 4176,29 zł (do obliczeń przyjęto kwotę bazową obowiązującą od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2018 r.).

2. Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych

Należy obliczyć średnioroczną liczbę etatów odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych:

1) od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia obowiązywania kwoty bazowej B1 (kol. 6) ustaloną jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia obowiązywania kwoty bazowej B1;

2) od pierwszego dnia obowiązywania kwoty bazowej B2 do dnia 31 grudnia (kol. 7) ustaloną jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od pierwszego dnia obowiązywania kwoty bazowej B2 do dnia 31 grudnia.

Średnią arytmetyczną oblicza się, dodając do siebie liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych miesiącach danego okresu sprawozdawczego, a następnie uzyskany wynik dzieląc przez liczbę miesięcy danego okresu sprawozdawczego.

Ustalając średnioroczną liczbę etatów, w przypadku nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, za miesiąc przyjmuje się 30 dni.

Nauczyciela uwzględnia się na danym stopniu awansu zawodowego w dniu dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 39 ust. 1 lub 1a Karty Nauczyciela.

3. Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 8)

Sumę tę należy obliczyć według wzoru:

kol. 8 = n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7)

gdzie:

n – oznacza liczbę miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1;

12-n – oznacza liczbę miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B2.

4. Wydatki poniesione na wynagrodzenia (kol. 9)

Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę. Nie uwzględnia się wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

5. Kwota różnicy (kol. 10)

Kwotę tę należy obliczyć jako różnicę wydatków poniesionych na wynagrodzenia (kol. 9) i sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (kol. 8), według wzoru:

kol. 10 = kol. 9 – kol. 8.

Liczba ujemna informuje o kwocie różnicy, jaką należy podzielić i wypłacić w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

II. Jeżeli w roku podlegającym analizie w ustawie budżetowej została ustalona jedna kwota bazowa dla nauczycieli, należy w formularzu:

1) nad polem B1, w tytule kol. 4 i w tytule kol. 6 wpisać datę końcową „31 grudnia”;

2) w polu B1 wpisać kwotę bazową, w polu B2 wpisać liczbę „0”;

3) w kol. 7 w wierszach od 1 do 4 wpisać liczbę „0”.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »