| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 956) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dyrektora okręgowego Służby Więziennej, Rektora – Komendanta uczelni Służby Więziennej, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej oraz komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej bezpośrednio podległego Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, które prowadzi się w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku oddelegowania funkcjonariusza do pełnienia służby poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa jego akta osobowe niezwłocznie przekazuje się do Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

4b. W przypadku oddelegowania funkcjonariusza do wykonywania zadań służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości jego akta osobowe prowadzi jednostka organizacyjna, w której pełnił on służbę przed oddelegowaniem.”;

2) w § 6:

a) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz wynik testu sprawności fizycznej kandydata do służby;

3) orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej;”,

b) uchyla się ust. 4;

3) w § 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W karcie przebiegu służby funkcjonariusza w Służbie Więziennej odnotowuje się każdą zmianę stosunku służbowego funkcjonariusza oraz zmianę składników jego uposażenia, mianowanie na stopnie służbowe, nadanie odznaczeń, otrzymanie wyróżnienia, dane dotyczące ukończonych studiów i studiów podyplomowych na uczelni Służby Więziennej, zakończonego szkolenia wstępnego, zawodowego i specjalistycznego oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariusza.”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokumenty dotyczące studiów i studiów podyplomowych na uczelni Służby Więziennej, szkolenia wstępnego, zawodowego i specjalistycznego oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariusza;”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia tabela „Szkolenie i doskonalenie zawodowe” otrzymuje brzmienie:

STUDIA I STUDIA PODYPLOMOWE NA UCZELNI SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Rodzaj kształcenia:

studia i studia podyplomowe na uczelni Służby Więziennej,

szkolenia wstępne, zawodowe i specjalistyczne,

doskonalenie zawodowe

Miejsce

i okres odbywania

Podpis osoby

dokonującej wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. [Dotychczasowe druki karty przebiegu służby]

1. Dotychczasowe druki karty przebiegu służby część II będące w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej mogą być wykorzystywane do czasu wyczerpania zapasów, pod warunkiem odręcznego wpisania w tytule tabeli „Szkolenie i doskonalenie zawodowe” oraz w treści tytułu kolumny pierwszej tej tabeli brzmienia nadanego tytułowi tabeli oraz tytułowi kolumny pierwszej tej tabeli w § 1 w pkt 4 niniejszego rozporządzenia.

2. Karty przebiegu służby część II prowadzone w dniu wejścia w życie rozporządzenia wykorzystuje się do czasu zakończenia ich prowadzenia, zachowując ciągłość dotychczasowej numeracji.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »