REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2536

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Roczne sprawozdanie z działalności komornika sądowego]

Roczne sprawozdanie z działalności komornika sądowego, zwanego dalej „komornikiem”, o którym mowa w art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, zwanej dalej „ustawą”, zawiera:

1) część opisową zawierającą informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii komorniczej;

2) część tabelaryczną zawierającą dane istotne dla oceny prawidłowości funkcjonowania kancelarii komorniczej oraz dane dotyczące wysokości wyegzekwowanych należności sądowych;

3) część statystyczną.

§ 2. [Zakres informacji zamieszczanych w części opisowej rocznego sprawozdania z działalności komornika]

1. W części opisowej rocznego sprawozdania komornik zamieszcza:

1) imię i nazwisko;

2) sąd rejonowy, przy którym działa i datę ślubowania;

3) numer porządkowy, siedzibę i adres kancelarii komorniczej;

4) dni i godziny przyjmowania interesantów;

5) nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym w roku sprawozdawczym zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą zostać wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 3 ustawy, w tym czynności wykonywanych jako zastępca innego komornika, oraz za szkody, które mogą zostać wyrządzone działaniem lub zaniechaniem pracowników w związku z wykonywaniem tych czynności, jak również za działania lub zaniechania asesorów, wysokość sum ubezpieczenia i okresy obowiązywania tych umów;

6) liczbę zatrudnionych w roku sprawozdawczym przez komornika asesorów i aplikantów komorniczych oraz daty ich zatrudnienia;

7) liczbę innych osób stale pracujących w roku sprawozdawczym przy obsłudze kancelarii komorniczej, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych;

8) okresy działalności zastępcy komornika w roku sprawozdawczym ze wskazaniem trybu jego wyznaczenia i przyczyn ustanowienia zastępstwa oraz osoby zastępcy;

9) liczbę postępowań egzekucyjnych prowadzonych w roku sprawozdawczym przez asesora komorniczego, na podstawie zlecenia komornika w trybie art. 138 ust. 1 ustawy;

10) informacje o zawieszeniu w czynnościach komornika w roku sprawozdawczym, zatrudnionych przez niego asesorów lub aplikantów komorniczych ze wskazaniem przyczyny i czasu trwania oraz organu, który wydał postanowienie o zawieszeniu w czynnościach komornika;

11) informacje o prowadzeniu w roku sprawozdawczym postępowań dyscyplinarnych przeciwko komornikowi lub zatrudnianym przez niego asesorom lub aplikantom komorniczym, ze wskazaniem czasu trwania tych postępowań, ich wyniku oraz oskarżyciela, który złożył wniosek;

12) informacje o prowadzeniu w roku sprawozdawczym postępowań administracyjnych przeciwko komornikowi lub zatrudnianym przez niego asesorom lub aplikantom komorniczym oraz ich wyniku;

13) stan rachunków bankowych kancelarii komorniczej, o których mowa w art. 154 ust. 2 ustawy, na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego;

14) informacje o przeprowadzonych w roku sprawozdawczym wizytacjach, lustracjach i kontrolach kancelarii komorniczej oraz o ich wyniku, a także o uchybieniach wytkniętych w trybie art. 166 ust. 4 ustawy, wydanych zarządzeniach i zaleceniach, ze wskazaniem podmiotu, który je wydał i daty tych czynności;

15) informacje o wykonywanym w roku sprawozdawczym dodatkowym zatrudnieniu, innym zajęciu lub sposobie zarobkowania, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy oraz ich zakresie ze wskazaniem formy prawnej zatrudnienia lub zajęcia, a w szczególności umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, podmiotu, na rzecz którego praca lub inna działalność jest świadczona, z określeniem czy praca, zajęcie lub sposób zarobkowania są wykonywane dorywczo, na czas określony bądź nieokreślony, z ewentualnym określeniem wymiaru czasu pracy, jeżeli jest ona świadczona regularnie, lub dodatkowych informacji o przedmiocie wykonywanej działalności;

16) informacje o wysokości opłat egzekucyjnych wyegzekwowanych w roku sprawozdawczym oraz wysokości prawomocnie ustalonych opłat egzekucyjnych pozostających do ściągnięcia.

2. W części opisowej rocznego sprawozdania komornik może:

1) przedstawić uwagi i wyjaśnienia w odniesieniu do poszczególnych danych i informacji, jak też złożonych sprawozdań statystycznych, w tym może wyjaśnić przyczyny różnic między stanem obecnym i stanem stwierdzonym w poprzednim rocznym sprawozdaniu;

2) zamieścić inne spostrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji ustawowych zadań komornika.

3. Zakres informacji zamieszczanych w części opisowej rocznego sprawozdania z działalności komornika jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Jeżeli między dniem 31 grudnia roku sprawozdawczego, a dniem złożenia rocznego sprawozdania z działalności komornika zaszły zmiany w zakresie informacji wskazanych w ust. 1 pkt 3–6, 12 i 13, komornik wpisuje stosowną wzmiankę w rubryce „uwagi”.

§ 3. [Zakres informacji zamieszczanych w części tabelarycznej rocznego sprawozdania z działalności komornika]

1. W części tabelarycznej rocznego sprawozdania komornik zamieszcza dane liczbowe, które dotyczą:

1) zakończonych i trwających postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75) oraz treści orzeczeń wydanych w tych postępowaniach;

2) liczby skarg na czynność komornika złożonych w roku sprawozdawczym oraz wynikach postępowań rozpatrzonych w tym trybie;

3) liczby wniosków o obniżenie opłaty egzekucyjnej złożonych w roku sprawozdawczym oraz wyniku postępowań rozpatrzonych w tym trybie;

4) liczby zarządzeń wydanych przez sąd w trybie art. 759 § 2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.1));

5) liczby przypadków odebrania dozoru nad ruchomościami w trybie art. 855 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego i czasie trwania tych dozorów;

6) liczby przypadków udzielenia asysty przez Policję w czynnościach komornika;

7) wysokości wyegzekwowanych należności sądowych.

2. Zakres informacji zamieszczanych w części tabelarycznej rocznego sprawozdania z działalności komornika jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Zakres informacji zamieszczanych w części statystycznej rocznego sprawozdania z działalności komornika]

1. W części statystycznej rocznego sprawozdania komornik zamieszcza informacje, które dotyczą ruchu spraw, rodzaju prowadzonych postępowań, wysokości wyegzekwowanych należności oraz wysokości pobranych opłat egzekucyjnych.

2. Zakres informacji zamieszczanych w części statystycznej rocznego sprawozdania z działalności komornika jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Roczne sprawozdanie z działalności komornika za 2018 r.]

Roczne sprawozdanie z działalności komornika za 2018 r., składa się według wzoru ustalonego w dotychczasowych przepisach, z jednoczesnym załączeniem sprawozdań MS-Kom23 za rok 2018.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.2)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544, 1629, 1637, 1693, 2385 i 2432.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego (Dz. U. z 2008 r. poz. 19), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244).

Załącznik 1. [CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 14 grudnia 2018 r. (poz. 2536)

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ OPISOWA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [CZĘŚĆ TABELARYCZNA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO]

Załącznik nr 2

CZĘŚĆ TABELARYCZNA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO

Załącznik 3. [CZĘŚĆ STATYSTYCZNA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO]

Załącznik nr 3

CZĘŚĆ STATYSTYCZNA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
  • Data wejścia w życie: 2019-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-01-01
  • Dokument traci ważność: 2023-02-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA