REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 69

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60) w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1452) zarządza się, co następuje.

§ 1. [Regulamin urzędowania sądów powszechnych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiązki przewodniczącego wydziału wizytacji lub kierownika referatu do spraw wizytacji pełni prezes lub wiceprezes sądu, a za zgodą Ministra Sprawiedliwości także sędzia wizytator.”;

2) w § 43:

a) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Skład wyznaczony do rozpoznania apelacji rozpoznaje wszystkie środki odwoławcze przedstawione przez sąd I instancji przed zwrotem sprawy temu sądowi. Skład wyznaczony do rozpoznania zażalenia rozpoznaje wszystkie zażalenia przedstawione przez sąd I instancji przed zwrotem sprawy temu sądowi, chyba że przed rozpoznaniem zażalenia został wyznaczony skład do rozpoznania apelacji. Jeżeli kolejny środek odwoławczy podlega rozpoznaniu w składzie jednego sędziego, rozpoznaje go sędzia referent.

10. Przepis ust. 9 stosuje się do wniosków prokuratora oraz zażaleń na postanowienia dotyczących jednego postępowania przygotowawczego lub zażaleń w sprawach wykonawczych dotyczących jednego skazanego, chyba że ze względu na liczbę środków odwoławczych przewodniczący wydziału zarządzi odrębny przydział części zażaleń.”,

b) ust. 12a otrzymuje brzmienie:

„12a. Jeżeli akta sprawy karnej liczą powyżej 50 tomów lub przewidywany zakres postępowania dowodowego w sprawie karnej uzasadnia przypuszczenie, że w sprawie niezbędne będzie wyznaczenie co najmniej 10 terminów rozprawy, prezes sądu może przed losowaniem wyłączyć sędziego pełniącego funkcję, o której mowa w § 48 ust. 1 pkt 2 lit. f i g, lub mającego już w swoim referacie takie sprawy. Prezesa sądu może wyłączyć prezes sądu przełożonego. Przepis stosuje się odpowiednio do ławników oraz w sytuacji, o której mowa w § 43a ust. 8.”,

c) ust. 13 i 13a otrzymują brzmienie:

„13. Sprawy podlegające losowemu przydziałowi rejestruje się w systemie informatycznym obsługującym narzędzie informatyczne, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty wpływu do sądu, chyba że sprawa podlega przydziałowi po uzupełnieniu braków. Przewodniczący wydziału w wybranych urządzeniach ewidencyjnych lub kategoriach spraw może wstrzymać kierowanie spraw do przydziału w przypadku krótkotrwałych nieobecności części sędziów, do zakończenia tych nieobecności.

13a. Jeżeli czas oczekiwania na rozprawę apelacyjną przekracza 6 miesięcy od daty wpływu akt sprawy do sądu drugiej instancji, przewodniczący wydziału może określić czas, po którym apelacje rejestruje się w systemie informatycznym obsługującym narzędzie informatyczne, o którym mowa w ust. 1.”,

d) po ust. 13a dodaje się ust. 13b w brzmieniu:

„13b. Sprawy należy wprowadzać do systemu informatycznego w kolejności dni wpływu. Sprawy pilne lub wymagające podjęcia czynności niecierpiących zwłoki są kierowane do przydziału niezwłocznie, także w przypadku wstrzymania przydziału na podstawie ust. 13 lub 13a.”;

3) w § 43a:

a) ust. 2–5 otrzymują brzmienie:

„2. Na potrzeby przydziału spraw rozpoznawanych w składzie 3 sędziów narzędzie informatyczne losowo tworzy składy, którym przydziela sprawy referentów wyznaczonych w sposób, o którym mowa w § 43. Najpóźniej po 12 miesiącach przewodniczący wydziału zarządza ponowne utworzenie składów.

3. Sędzia nieuwzględniony przy tworzeniu składów, o których mowa w ust. 2, może wejść w nich w miejsce sędziego, w stosunku do którego zaprzestano przydziału spraw rozpoznawanych w składzie 3 sędziów, bez konieczności tworzenia składów na nowo.

4. Składy utworzone w sposób, o którym mowa w ust. 2, mogą zawierać, zamiast imiennie oznaczonego sędziego, miejsce dla sędziów:

1) o zmniejszonych wskaźnikach przydziału lub dla sędziego o zmniejszonym wskaźniku i sędziego o wskaźniku 100%,

2) delegowanych na podstawie art. 77 § 9 ustawy lub na krótkie, następujące po sobie delegacje.

5. Przewodniczący wydziału określa liczbę spraw do przydzielenia przez narzędzie informatyczne referentowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Sprawy referentów, o których mowa w ust. 4, przewodniczący wydziału przydziela do jednego z trzech składów z udziałem miejsca dla sędziów wyłączonych z tworzenia składów 3 sędziów oraz przydziela tych referentów jako członka składu w odpowiedniej liczbie spraw pozostałych referentów. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przydział do jednego z trzech składów może nastąpić także przez narzędzie informatyczne.”;

4) w § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku pisemnej zgody sędziów i asesorów sądowych orzekających w wydziale lub wydziałach objętych przydziałem, o którym mowa w § 54 ust. 2, podział czynności może obejmować zwiększenie lub zmniejszenie sędziemu lub asesorowi sądowemu przydziału spraw określonego rodzaju.”;

5) w § 48 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) co najmniej 10% – Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego,”,

b) po lit. g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) co najmniej 10% i nie więcej niż 25% – sędzia delegowany do pełnienia czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, po zasięgnięciu opinii dyrektora Krajowej Szkoły.”;

6) w § 51:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W sprawach przydzielanych przez narzędzie informatyczne, o którym mowa w § 43 ust. 1, w celu szybszej realizacji przydziału, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący wydziału może zwiększyć udział tego sędziego lub asesora sądowego w przydziale do 75% spraw podlegających przydziałowi w danej kategorii.”,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku zwiększenia wskaźnika przydziału w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji lub rozpoczęcia przydziału w innej kategorii.”;

7) w § 52 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Sprawy, w których już wyznaczono terminy posiedzeń, mogą zostać losowo podzielone według terminów sesji.”;

8) w § 52c:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zastępca zastępuje niebędącego referentem sprawy członka składu w przypadku jego nieobecności, wyłączenia albo odejścia z wydziału i zwolnienia z obowiązku rozpoznania tej sprawy. Jeśli jest to możliwe, nieobecnego ławnika w pierwszej kolejności zastępuje ławnik mający inne posiedzenie w tym samym dniu.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Czynności niewymagające odbycia posiedzenia, o którym zawiadamia się strony lub uczestników postępowania, są podejmowane przez zastępcę, jeżeli ustawowy termin podjęcia czynności upływa przed przewidywanym końcem nieobecności sędziego. Przewodniczący wydziału może zarządzić podjęcie czynności przez zastępcę także w innych przypadkach, jeśli wymaga tego sprawność postępowania, w tym rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie wymagającego rozpoznania przed upływem ustawowego terminu.”,

c) po ust. 9 dodaje się ust. 9a i 9b w brzmieniu:

„9a. Jeśli sprawa może zostać zakończona bez wyznaczenia posiedzenia, o którym mowa w ust. 8, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

9b. W sprawach rozpoznawanych w składzie wieloosobowym czynności za nieobecnego referenta podejmuje w pierwszej kolejności inny sędzia będący członkiem składu.”,

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Przepisy ust. 9–9b stosuje się odpowiednio w przypadku potrzeby podjęcia czynności w sprawie rozpoznawanej przez skład, w którym znajduje się sędzia innego sądu, lub w sprawie oczekującej na przydział.”,

9) po § 52d dodaje się § 52e w brzmieniu:

„§ 52e. Przewodniczący wydziału lub osoba go zastępująca wydaje pisemne zarządzenie, jeżeli nie wykonuje osobiście swoich uprawnień w systemie teleinformatycznym obsługującym narzędzie informatyczne, o którym mowa w § 43 ust. 1.”;

10) w § 273 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wyznaczeniu sędziego, asesora sądowego, sędziów, asesorów sądowych lub ławników do rozpoznania sprawy ze wskazaniem sędziego przewodniczącego składu orzekającego oraz sędziego sprawozdawcy, chyba że skład orzekający jest wyznaczony przez narzędzie informatyczne;”;

11) w § 275 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyznaczeniu sędziego, asesora sądowego, sędziów lub asesorów sądowych do rozpoznania sprawy ze wskazaniem sędziego przewodniczącego posiedzenia oraz sędziego sprawozdawcy, chyba że skład orzekający jest wyznaczony przez narzędzie informatyczne;”;

12) w § 280:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sędziego, asesora sądowego, sędziów lub asesorów sądowych do rozpoznania sprawy ze wskazaniem przewodniczącego posiedzenia i sędziego sprawozdawcy, chyba że skład orzekający jest wyznaczony przez narzędzie informatyczne;”;

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jeżeli potrzeba wyznaczenia posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy tylko niektórych oskarżonych, prezes sądu zarządza odrębne zarejestrowanie i przydzielenie sprawy w tym zakresie.”;

13) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w pkt 22 dodaje się lit d w brzmieniu:

„d) „wyborcze” – sprawy o symbolach statystycznych 290, 291, 292.”,

b) w pkt 35 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) „1” – sprawy o symbolach statystycznych 101, 103, 118, 119, 120, 121, 131, 131a, 132,”,

c) w pkt 46 dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) „wyborcze” – sprawy o symbolach statystycznych 290, 291, 291.”,

d) w pkt 48 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) „wyr. pos.” – sprawy, w których wpłynął wniosek w trybie art. 335 § 1 i 2 k.p.k, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, sprawy, w których wpłynął wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w trybie art. 148 § 1 k.k.s., sprawy, w których wpłynął wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego, lub sprawy wyłączone do odrębnego rozpoznania ze względu na wpływ wniosku w trybie art. 338a lub art. 387 § 1 k.p.k.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: wz. M. Wójcik


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 418, 517, 970 i 2070, z 2017 r. poz. 1527 i 2481 oraz z 2018 r. poz. 1489.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-14
  • Data wejścia w życie: 2019-01-22
  • Data obowiązywania: 2019-01-22
  • Dokument traci ważność: 2019-06-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA