| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom (Dz. U. poz. 743, z 2016 r. poz. 628 i 2144 oraz z 2018 r. poz. 1836) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli III:

a) wiersze dotyczące naruszenia 2.1–3 otrzymują brzmienie:

Rolnik nie prowadzi księgi rejestracji świń w formie:

1) papierowej albo

2) elektronicznej, w tym przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i dokonywanie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do świń

– dokonując wpisów do księgi rejestracji świń w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu, lub w terminie 2 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu, w przypadku księgi rejestracji świń prowadzonej w siedzibie stada położonej na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie.

Księga rejestracji świń w formie papierowej nie jest prowadzona przez rolnika zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

2.1 Stwierdzono, że rolnik nie prowadzi księgi rejestracji świń ani w formie papierowej, ani w formie elektronicznej.

Stwierdzono, że księga rejestracji świń prowadzona przez rolnika w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

3 pkt 

5 pkt

3 pkt 

5 pkt

3 pkt 

5 pkt

2.2 Stwierdzono, że wpisy w księdze rejestracji świń w formie papierowej albo elektronicznej nie zostały dokonane przez rolnika w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu, lub w terminie 2 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu, w przypadku siedziby stada położonej na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie.-

3 pkt

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt

3 pkt

Rolnik nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji świń przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

Wymóg przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji świń nie dotyczy danych powstałych od dnia 1 stycznia 2019 r., w przypadku rolnika, który prowadzi księgę rejestracji świń w formie elektronicznej, przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do świń.

3. Stwierdzono, że rolnik nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji świń przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

3 pkt 

5 pkt

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt

3 pkt 

5 pkt

 

b) wiersze dotyczące naruszenia 5.1 i 5.2 otrzymują brzmienie:

W siedzibie stada nie wszystkie świnie zostały oznakowane przez rolnika numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w której świnie się urodziły, przez założenie na małżowinę uszną kolczyka z tym numerem albo wytatuowanie tego numeru przed opuszczeniem przez te świnie siedziby stada, w której się urodziły, w terminie 30 dni od dnia urodzenia tych zwierząt.

W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, rolnik bezzwłocznie, nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, dodatkowo nie oznakował tej świni numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w której świnia przebywała powyżej 30 dni, przez założenie na małżowinę uszną kolczyka z tym numerem albo wytatuowanie tego numeru.

5.1 Stwierdzono, że rolnik nie oznakował świni – przed opuszczeniem przez nią siedziby stada, w której się urodziła, w terminie 30 dni od dnia jej urodzenia – ani kolczykiem z numerem identyfikacyjnym, ani tatuażem z numerem identyfikacyjnym.

3 pkt 

5 pkt

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt

3 pkt 

5 pkt

5.2 Stwierdzono, że świnia, która została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, nie została przez rolnika bezzwłocznie dodatkowo oznakowana ani przez założenie na małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym, ani przez wytatuowanie tego numeru zgodnego z numerem siedziby stada, w której ta świnia przebywała powyżej 30 dni.

3 pkt 

5 pkt

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt

3 pkt 

5 pkt

 

c) w przypisie 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 2.1:

a) 3 pkt – księga rejestracji świń w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b) 5 pkt – stwierdzono, że rolnik nie prowadzi księgi rejestracji świń ani w formie papierowej, ani w formie elektronicznej;”;

2) w tabeli IV:

a) wiersze dotyczące naruszenia 2.1–3 otrzymują brzmienie:

Rolnik nie prowadzi księgi rejestracji bydła w formie:

1) papierowej albo

2) elektronicznej, w tym przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i dokonywanie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do bydła.

Rolnik nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji bydła przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

Wymóg przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji bydła nie dotyczy danych powstałych od dnia 1 stycznia 2019 r., w przypadku rolnika, który prowadzi księgę rejestracji bydła w formie elektronicznej, przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do bydła.

Księga rejestracji bydła w formie papierowej nie jest prowadzona przez rolnika zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Księga rejestracji bydła nie jest udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

2.1 Stwierdzono, że rolnik nie prowadzi księgi rejestracji bydła ani w formie papierowej, ani w formie elektronicznej.

Stwierdzono, że księga rejestracji bydła prowadzona przez rolnika w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

3 pkt 

5 pkt

3 pkt 

5 pkt

3 pkt

5 pkt

2.2 Stwierdzono, że rolnik nie udostępnia księgi rejestracji bydła na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

5 pkt

5 pkt

5 pkt

2.3 Stwierdzono, że rolnik nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji bydła przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

3 pkt 

5 pkt

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt

3 pkt 

5 pkt

Rolnik nie prowadzi księgi rejestracji bydła w formie:

1) papierowej albo

2) elektronicznej, w tym przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i dokonywanie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do bydła

– dokonując wpisów do księgi rejestracji bydła w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

3. Stwierdzono, że wpisy w księdze rejestracji bydła w formie papierowej albo elektronicznej nie zostały dokonane przez rolnika w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

3 pkt

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt

3 pkt

 

b) uchyla się wiersz dotyczący naruszenia 6,

c) w przypisie 1 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2.1, 2.3, 4.1–4.3 i 5:”,

d) w przypisie 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 2.1:

a) 3 pkt – księga rejestracji bydła w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b) 5 pkt – stwierdzono, że rolnik nie prowadzi księgi rejestracji bydła ani w formie papierowej, ani w formie elektronicznej;”,

– w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2.3, 4.1–4.3 i 5:”,

e) w przypisie 3 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2.1, 2.3, 4.1–4.3 i 5:”;

3) w tabeli V:

a) wiersze dotyczące naruszenia 2.1–3 otrzymują brzmienie:

Rolnik nie prowadzi księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz w formie:

1) papierowej albo

2) elektronicznej, w tym przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i dokonywanie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do owiec lub kóz.

2.1 Stwierdzono, że rolnik nie prowadzi księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz ani w formie papierowej, ani w formie elektronicznej.

Stwierdzono, że księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz prowadzona przez rolnika w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

3 pkt 

5 pkt

3 pkt 

5 pkt

3 pkt 

5 pkt

Rolnik nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji owiec lub księdze rejestracji kóz przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

Wymóg przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji owiec lub księdze rejestracji kóz nie dotyczy danych powstałych od dnia 1 stycznia 2019 r., w przypadku rolnika, który prowadzi księgę rejestracji owiec lub księgę rejestracji kóz w formie elektronicznej, przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do owiec lub kóz.

Księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz w formie papierowej nie jest prowadzona przez rolnika zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz nie jest udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

2.2 Stwierdzono, że rolnik nie udostępnia księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

5 pkt

5 pkt

5 pkt

2.3 Stwierdzono, że rolnik nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji owiec lub księdze rejestracji kóz przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

3 pkt 

5 pkt

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt

3 pkt 

5 pkt

Rolnik nie prowadzi księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz w formie:

1) papierowej albo

2) elektronicznej, w tym przez uzyskanie dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, i dokonywanie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń w odniesieniu do owiec lub kóz

– dokonując wpisów do księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

3. Stwierdzono, że wpisy w księdze rejestracji owiec lub księdze rejestracji kóz w formie papierowej albo elektronicznej nie zostały dokonane przez rolnika w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

3 pkt

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt

3 pkt

 

b) wiersz dotyczący naruszenia 7 otrzymuje brzmienie:

Rolnik będący posiadaczem owiec lub kóz nie dokonał co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu tych zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt.

7. Stwierdzono, że rolnik będący posiadaczem owiec lub kóz nie dokonał co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu tych zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt.

3 pkt 

5 pkt

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt

3 pkt 

5 pkt

 

c) w przypisie 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 2.1:

a) 3 pkt – księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b) 5 pkt – stwierdzono, że rolnik nie prowadzi księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz ani w formie papierowej, ani w formie elektronicznej;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »