| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Na podstawie art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”:

a) studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, zwanych dalej „stypendiami dla studentów”,

b) dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, zwanych dalej „stypendiami dla młodych naukowców”

– zwanych dalej łącznie „stypendiami”;

2) rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania;

3) maksymalne liczby stypendiów dla studentów i stypendiów dla młodych naukowców, w tym doktorantów;

4) maksymalne wysokości stypendiów dla studentów i stypendiów dla młodych naukowców;

5) wzory wniosków o przyznanie stypendium dla studenta i stypendium dla młodego naukowca.

Rozdział 2

Rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania

§ 2. [Znaczące osiągnięcia naukowe studenta]

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;

2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;

3) znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;

4) autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;

5) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

§ 3. [Znaczące osiągnięcia artystyczne studenta]

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

1) autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;

2) autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;

3) znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;

4) znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;

5) autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;

6) autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;

7) indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;

8) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

§ 4. [Znaczące osiągnięcia sportowe studenta]

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

1) sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:

a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,

d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,

e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,

f) miejsca, o którym mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

2) rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,

b) akademickich mistrzostwach świata,

c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

§ 5. [Znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca]

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;

2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;

3) kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;

4) zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zagraniczne zgłoszenie patentowe, udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;

5) autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu;

6) udział w międzynarodowym projekcie badawczym realizowanym z partnerem zagranicznym;

7) odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;

8) otrzymane stypendium zagraniczne;

9) działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym lub kulturowym w Polsce i za granicą – w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub nauk społecznych;

10) stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 6–8;

11) działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;

12) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

§ 6. [Dokumentowanie osiągnięć, o których mowa w § 2–4]

1. Osiągnięcia, o których mowa w § 2–4, są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

1) w przypadku osiągnięć naukowych:

a) stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), eISBN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), eISSN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), ISMN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Music Number) lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego),

b) oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim studenta w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,

c) oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,

d) programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,

e) oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,

f) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,

g) oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;

2) w przypadku osiągnięć artystycznych:

a) broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu,

b) oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,

c) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,

d) oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;

3) w przypadku osiągnięć sportowych – oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

2. Osiągnięcia, o których mowa w § 5, są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

1) stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), eISBN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), eISSN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), ISMN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Music Number) lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego);

2) oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim młodego naukowca w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa;

3) potwierdzenia złożenia za granicą zgłoszenia patentowego, udzielenia patentu lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;

4) programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich podmiotów;

5) oświadczenia kierownika międzynarodowego projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez młodego naukowca w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu;

6) potwierdzenia:

a) odbycia zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej,

b) otrzymania stypendium zagranicznego,

c) stałej współpracy z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową;

7) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie;

8) oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej.

Rozdział 3

Przyznawanie stypendiów

§ 7. [Wnioski o przyznanie stypendium oraz terminy ich składania]

1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra – w przypadku stypendium dla:

1) studenta – w terminie do dnia 25 października, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) młodego naukowca – w terminie do dnia 31 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

3. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 albo 2.

§ 8. [Stypendium dla studenta uczelni nadzorowanej przez ministra na dany rok akademicki]

1. Stypendium dla studenta uczelni nadzorowanej przez ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:

1) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz

2) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

2. Wymogów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.

3. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

§ 9. [Formalna i merytoryczna ocena wniosków]

1. Wnioski o przyznanie stypendiów podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 10. [Zakres oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów]

1. Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:

1) rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,

2) rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,

3) 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.3))

– do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

2. Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:

1) w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:

a) monografii naukowej albo artykułu naukowego:

– rodzaj i formę,

– procentowy wkład autorski,

– status i prestiż wydawcy,

– liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,

– innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,

b) projektu badawczego:

– pełnioną rolę,

– okres uczestnictwa,

– liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,

– prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,

– innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,

c) konferencji naukowej:

– prestiż i zasięg,

– liczbę reprezentowanych uczelni,

– liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,

– innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,

– status organizatora,

d) konkursu:

– prestiż,

– uzyskane miejsce,

– procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,

– liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,

– liczbę reprezentowanych uczelni i państw,

– status organizatora;

2) w przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:

a) dzieła artystycznego:

– rodzaj i formę,

– procentowy wkład w jego wykonanie lub autorstwo,

– status i prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji,

– nowatorstwo,

– pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,

– okres trwania prezentacji,

b) konkursu:

– prestiż,

– uzyskane miejsce,

– procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,

– liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów,

– liczbę reprezentowanych państw,

– status organizatora;

3) w przypadku osiągnięć sportowych:

a) miejsce uzyskane w zawodach,

b) rangę zawodów,

c) rodzaj rywalizacji,

d) kategorię wiekową,

e) udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową,

f) obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

§ 11. [Zakres oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców]

1. Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

2. W przypadku przerwy w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 5 ustawy, okres, o którym mowa w ust. 1, wydłuża się o czas jej trwania, łącznie nie dłużej niż o dwa lata.

3. Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:

1) w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe:

a) znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową, oceniane na podstawie liczby:

– monografii naukowych lub artykułów naukowych, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, autorstwa młodego naukowca, lub których współautorem co najmniej w 25% jest młody naukowiec, z uwzględnieniem ich rodzaju i formy, procentowego wkładu autorskiego, statusu i prestiżu wydawcy, liczby punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, Indeksu Hirscha i liczby cytowań według bazy Web of Science, z wyłączeniem autocytowań,

– projektów badawczych o wysokim poziomie innowacyjności kierowanych przez młodego naukowca, z uwzględnieniem okresu ich realizacji i prestiżu konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,

– zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zagranicznych zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie,

– międzynarodowych konferencji naukowych, na których młody naukowiec wygłosił referaty naukowe własnego autorstwa i ich prestiżu,

b) znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej państwa oraz dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu lub kraju,

c) stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej, oceniany na podstawie:

– liczby i prestiżu międzynarodowych projektów badawczych realizowanych z partnerami zagranicznymi, w których młody naukowiec brał udział, z uwzględnieniem pełnionej przez niego roli,

– liczby i czasu trwania zagranicznych staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, w których odbywał te staże lub wizyty,

– liczby i czasu trwania staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu uczelni lub instytucji naukowych, w których odbywał staże lub wizyty studyjne w Polsce – w przypadku ukończenia studiów doktoranckich za granicą,

– liczby i prestiżu otrzymanych stypendiów zagranicznych,

– prestiżu zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej, z którą młody naukowiec współpracuje lub współpracował, oraz czasu trwania tej współpracy,

d) stopień zaangażowania w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym lub kulturowym w Polsce i za granicą – w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub nauk społecznych,

e) prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych;

2) w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej twórczość artystyczną:

a) poziom artystyczny prowadzonej działalności twórczej,

b) znaczenie dorobku artystycznego i jego wpływ na rozwój kultury i sztuki,

c) prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych.

§ 12. [Terminy rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów]

Wnioski o przyznanie stypendiów są rozpatrywane – w przypadku stypendium dla:

1) studenta – w terminie do dnia 31 marca,

2) młodego naukowca – w terminie do dnia 30 czerwca

– roku następującego po roku, w którym zostały złożone.

§ 13. [Ocena merytoryczna wniosków za pomocą metody punktowej]

1. Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.

2. Na podstawie wyników oceny, o której mowa w ust. 1, sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

§ 14. [Limity przydzielanych stypendiów]

Minister przyznaje nie więcej niż:

1) 840 stypendiów dla studentów;

2) 270 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 27 dla młodych naukowców będących doktorantami.

§ 15. [Maksymalna wysokość stypendiów]

Maksymalna wysokość stypendiów nie może przekroczyć:

1) 17 000 zł – w przypadku stypendium dla studenta;

2) 5390 zł miesięcznie – w przypadku stypendium dla młodego naukowca.

§ 16. [Podmiot wypłacający stypendium oraz sposób jego wypłacania]

1. Stypendium wypłaca podmiot, którego wnioskodawca jest kierownikiem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.

2. Stypendium wypłaca się:

1) studentowi – jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu, o którym mowa w ust. 1,

2) młodemu naukowcowi – w terminie do 10 dnia miesiąca

– na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

3. W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

Rozdział 4

Przepisy epizodyczne i przepis końcowy

§ 17. [Terminy składania wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców w roku 2019]

1. W roku 2019 wnioski o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, składa się w terminach:

1) od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.;

2) od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. W roku 2019 wnioski o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. W roku 2019 we wnioskach o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1, jako znaczące osiągnięcie odpowiednio naukowe studenta albo znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są rozpatrywane w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.

§ 18. [Zakres oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców do 31 grudnia 2020 r.]

Do dnia 31 grudnia 2020 r. przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, uwzględnia się znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów Krajowego Programu Badań, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

§ 19. [Obowiązek poinformowania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o podmiocie, w którym kontynuuje się studia doktoranckie, lub w którym podjęto zatrudnienie]

W latach 2019–2027 osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym przyznano stypendium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w przypadku zmiany w okresie pobierania tego stypendium miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca zatrudnienia, niezwłocznie informują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o podmiocie, w którym odpowiednio kontynuują studia doktoranckie lub podjęły zatrudnienie, oraz o dacie tej zmiany.

§ 20. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. P. Müller


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534 i 577.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone w zakresie:

1) stypendiów dla studentów - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050),

2) stypendiów dla młodych naukowców - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. poz. 1051) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 1801)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/ARTYSTYCZNE/SPORTOWE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 1 kwietnia 2019 r. (poz. 658)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/ARTYSTYCZNE/SPORTOWE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA WYBITNEGO MŁODEGO NAUKOWCA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA WYBITNEGO MŁODEGO NAUKOWCA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »