REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1197

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 97 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy]

W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy]

1. W przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od dnia 4 maja 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zawierających informację o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika.

2. Wniosek może złożyć:

1) pracownik albo

2) osoba upoważniona przez pracownika, albo

3) małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika – w razie śmierci pracownika w okresie, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4. Nowe świadectwo pracy wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego świadectwa pracy w terminie określonym w ust. 4 nie jest możliwe, w terminie 7 dni od dnia upływu tego terminu nowe świadectwo pracy przesyła się pracownikowi albo osobie określonej w ust. 2 pkt 2 i 3, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051) albo doręcza się je w inny sposób.

6. Najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy usuwa się z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: B. Borys-Szopa


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1054).

Załącznik 1. [WZÓR – ŚWIADECTWO PRACY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 czerwca 2019 r. (poz. 1197)

WZÓR – ŚWIADECTWO PRACY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-28
  • Data wejścia w życie: 2019-06-29
  • Data obowiązywania: 2019-06-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA