reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 65 ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125, 235 i 1091) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 500) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania polowego są:

1) czapka polowa;

2) czapka służbowa zimowa;

3) mundur polowy, w skład którego wchodzą spodnie polowe i bluza polowa;

4) koszula polowa;

5) kurtka ubrania na złą pogodę;

6) podpinka kurtki ubrania na złą pogodę;

7) trzewiki polowe;

8) pas;

9) rękawiczki zimowe.”;

2) w § 12 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) mianowania na stanowisko służbowe w związku z przeniesieniem z urzędu do miejsca pełnienia służby, w którym obowiązuje odmienny typ (kolor) umundurowania;

4) przywrócenia do służby w Straży Granicznej.”;

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby w Straży Granicznej lub przenoszony do innej formacji mundurowej zwraca:

1) przedmioty umundurowania wydane po raz pierwszy w związku z mianowaniem lub przeniesieniem do służby w Straży Granicznej, których okres używalności nie upłynął, lub ich równowartość;

2) równowartość niewykorzystanej normy rocznej należności bielizny, o której mowa w § 14 pkt 1 lit. b, liczoną w pełnych miesiącach;

3) przedmioty umundurowania wydane w ramach kolejnej należności w roku zaopatrzeniowym, tj. w okresie od 1 kwietnia do 31 marca roku kalendarzowego, przypadającego na rok zwolnienia ze służby w Straży Granicznej lub przeniesienia do innej formacji mundurowej, lub przypisaną im wartość całkowitą punktów przeliczeniowych, wyliczoną w sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 65a ust. 13 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

2. Równowartość przedmiotów umundurowania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest ustalana jednostkowo dla każdego przedmiotu umundurowania na podstawie przypisanego mu okresu używalności, jego wartości punktowej i okresu użytkowania przez funkcjonariusza i wyliczana, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

infoRgrafika

gdzie:

R – oznacza równowartość danego przedmiotu umundurowania do zwrotu,

O – oznacza okres używalności danego przedmiotu umundurowania w miesiącach,

U – oznacza okres użytkowania danego przedmiotu umundurowania przez funkcjonariusza w miesiącach,

W – oznacza wartość punktową danego przedmiotu umundurowania.

3. Zwrot przedmiotów umundurowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, może nastąpić pod warunkiem, że nie były one używane, mają oryginalną etykietę informacyjną, są zgodne z obowiązującymi wzorami i nadają się do ponownego wydania.”;

4) w § 18 w ust. 1 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, ośrodka lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej do składania ślubowania odpowiednio w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendzie oddziału, ośrodku lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej.”;

5) w § 19 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) plecak koloru czarnego, oliwkowego lub z nadrukiem maskującym;”;

6) w § 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podczas uroczystości wręczenia sztandarów, orderów i odznaczeń, mianowania na stopień oraz promocji funkcjonariuszy;”;

7) § 25–27 otrzymują brzmienie:

„§ 25. Umundurowanie służbowe:

1) w kolorze oliwkowego melanżu, z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze czarnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze oliwkowego melanżu, z oznakami stopni Straży Granicznej wykonanymi metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze oliwkowego melanżu noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej, z wyjątkiem komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, komend dywizjonów i jednostek pływających Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej;

2) w kolorze granatowym, z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze złotym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze granatowym, z oznakami stopni Straży Granicznej wykonanymi metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze złotym na tkaninie w kolorze granatowym noszą funkcjonariusze pełniący służbę w komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w komendach dywizjonów Straży Granicznej i na jednostkach pływających Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej, z wyjątkiem placówki Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

§ 26. Umundurowanie wyjściowe i galowe:

1) typu Wojsk Lądowych z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze srebrnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze jasnozielonym noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej, z wyjątkiem komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, komend dywizjonów i jednostek pływających Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej;

2) typu Marynarki Wojennej z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze złotym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze jasnozielonym noszą funkcjonariusze pełniący służbę w komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w komendach dywizjonów Straży Granicznej i na jednostkach pływających Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej, z wyjątkiem placówki Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej;

3) typu Sił Powietrznych z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze srebrnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze jasnozielonym noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Lotnictwie Straży Granicznej.

§ 27. Umundurowanie polowe:

1) w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym, z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze czarnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym oraz z oznakami stopni Straży Granicznej wykonanymi metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym noszą funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, w placówce Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej, z wyjątkiem komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, komend dywizjonów i jednostek pływających Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej;

2) w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym, z emblematem Straży Granicznej, z napisem w kolorze czarnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym oraz z oznakami stopni Straży Granicznej typu Marynarki Wojennej wykonanymi metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym noszą funkcjonariusze pełniący służbę w komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w komendach dywizjonów Straży Granicznej i na jednostkach pływających Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej, z wyjątkiem placówki Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej.”;

8) w § 31 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W emblemat imienny funkcjonariusze zaopatrują się w ramach własnych środków finansowych.”;

9) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. 1. Przedmioty umundurowania dotychczasowych wzorów mogą być wydawane i noszone do dnia 31 marca 2020 r. na dotychczasowych zasadach.

2. Czapka służbowa zimowa może być noszona do ubioru polowego typu pantera, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 1.”;

10) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

11) załączniki nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1058).

Załącznik 1. [WZORY I ZESTAWY UBIORCZE UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO I GALOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 10 czerwca 2019 r. (poz. 1361)

Załącznik nr 1

WZORY I ZESTAWY UBIORCZE UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO I GALOWEGO

1. Umundurowanie wyjściowe

Zestaw nr 1 – okres letni – mężczyźni. W skład kompletu wchodzą: czapka garnizonowa, mundur wyjściowy (kurtka munduru wyjściowego, spodnie munduru wyjściowego), krawat, koszula wyjściowa z długimi rękawami, półbuty galowe, pasek.

W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek spodni oraz w rękawy kurtki (z wyjątkiem kurtki typu Marynarki Wojennej) jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typ Sił Powietrznych

Zestaw nr 1okres letni – kobiety. W skład kompletu wchodzą: kapelusz, mundur wyjściowy (kurtka munduru wyjściowego, spódnica munduru wyjściowego), krawat, koszula wyjściowa z długimi rękawami, czółenka galowe, pasek.

W rękawy kurtki (z wyjątkiem kurtki typu Marynarki Wojennej) jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typ Sił Powietrznych

Zestaw nr 2 – okres letni – mężczyźni. W skład kompletu wchodzą: czapka garnizonowa, spodnie munduru wyjściowego, koszula wyjściowa z krótkimi rękawami, krawat, półbuty galowe, pasek.

W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek spodni jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typ Sił Powietrznych

Zestaw nr 2 – okres letni – kobiety. W skład kompletu wchodzą: kapelusz, spódnica munduru wyjściowego, koszula wyjściowa z krótkimi rękawami, krawat, czółenka galowe, pasek.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typ Sił Powietrznych

Zestaw nr 3 – okres letni – mężczyźni. W skład kompletu wchodzą: czapka garnizonowa, spodnie munduru wyjściowego, koszula wyjściowa z krótkimi rękawami, półbuty galowe, pasek.

W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek spodni jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typ Sił Powietrznych

Zestaw nr 3 – okres letni – kobiety. W skład kompletu wchodzą: kapelusz, spódnica munduru wyjściowego, koszula wyjściowa z krótkimi rękawami, czółenka galowe, pasek.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typ Sił Powietrznych

Zestaw nr 4okres letni – mężczyźni. W skład kompletu wchodzą: czapka garnizonowa, spodnie munduru wyjściowego, koszula wyjściowa z długimi rękawami, krawat, półbuty galowe, pasek.

W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek spodni jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typ Sił Powietrznych

Zestaw nr 4 – okres letni – kobiety. W skład kompletu wchodzą: kapelusz, spódnica munduru wyjściowego, koszula wyjściowa z długimi rękawami, krawat, czółenka galowe, pasek.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typ Sił Powietrznych

Zestaw nr 1okres zimowy – mężczyźni. W skład kompletu wchodzą: czapka garnizonowa, mundur wyjściowy (kurtka munduru wyjściowego, spodnie munduru wyjściowego), krawat, koszula wyjściowa z długimi rękawami, kurtka wyjściowa, półbuty galowe lub botki zimowe, pasek, rękawiczki zimowe, szalik zimowy.

W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek spodni oraz w rękawy kurtki (z wyjątkiem kurtki typu Marynarki Wojennej) jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typ Sił Powietrznych

Zestaw nr 1okres zimowy – kobiety. W skład kompletu wchodzą: kapelusz, mundur wyjściowy (kurtka munduru wyjściowego, spódnica munduru wyjściowego), krawat, koszula wyjściowa z długimi rękawami, kurtka wyjściowa, kozaki lub czółenka galowe, pasek, rękawiczki zimowe, szalik zimowy.

W rękawy kurtki (z wyjątkiem kurtki typu Marynarki Wojennej) jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typ Sił Powietrznych

2. Umundurowanie galowe

Zestaw nr 1 – mężczyźni. W skład kompletu wchodzą: czapka garnizonowa, mundur wyjściowy (kurtka munduru wyjściowego, spodnie munduru wyjściowego), koszula wyjściowa z długimi rękawami, krawat, półbuty galowe lub botki zimowe, pasek, sznur galowy.

W zewnętrzne szwy boczne na całej długości nogawek spodni oraz w rękawy kurtki (z wyjątkiem kurtki typu Marynarki Wojennej) jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typ Sił Powietrznych

Zestaw nr 1 – kobiety. W skład kompletu wchodzą: kapelusz, mundur wyjściowy (kurtka munduru wyjściowego, spódnica munduru wyjściowego), koszula wyjściowa z długimi rękawami, krawat, czółenka galowe lub kozaki, pasek, sznur galowy.

W rękawy kurtki (z wyjątkiem kurtki typu Marynarki Wojennej) jest wszyta lamówka koloru zielonego.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

infoRgrafika

typ Sił Powietrznych

3. Płaszcz letni (typu wojskowego) z tkaniny w kolorze khaki/granatowym/stalowym, zapinany na cztery duże guziki mundurowe, ma dwie kieszenie skośne oraz pasek zapinany na klamrę z bolcem, na szwach barkowych ma naramienniki.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

4. Płaszcz sukienny (typu wojskowego) z tkaniny płaszczowej w kolorze khaki/granatowym/stalowym, dwurzędowy z wykładanym kołnierzem, zapinany z przodu na trzy guziki mundurowe z godłem/cztery złote guziki w przypadku płaszcza granatowego typu Marynarki Wojennej, naramienniki na ramionach przesunięte nieco ku przodowi.

infoRgrafika

typ Wojsk Lądowych

infoRgrafika

typ Marynarki Wojennej

Załącznik 2. [WZÓR NADRUKU MASKUJĄCEGO DO UMUNDUROWANIA POLOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR NADRUKU MASKUJĄCEGO DO UMUNDUROWANIA POLOWEGO

infoRgrafika

Nadruk maskujący ma 4 kolory (czarny, ciemnozielony, brązowy, jasnozielony) i jest wykonany na tkaninie wybarwionej na kolor oliwkowy. Każdy nadruk ma mikronadruk skrótu „SG” umieszczony w 4 miejscach. Na rysunku pokazano miejsca pomiaru zgodności barwy z wzorcem dla każdego z 5 kolorów i miejsca rozmieszczenia skrótu „SG”.

Załącznik 3. [WZORY I OPIS OZNAK STOPNI STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 3

WZORY I OPIS OZNAK STOPNI STRAŻY GRANICZNEJ

1. Wzory i sposób rozmieszczenia oznak stopni na taśmie otokowej do czapki garnizonowej i kapelusza funkcjonariuszy noszących umundurowanie wyjściowe i galowe typu:

1) Wojsk Lądowych – oznaki stopni noszone na taśmie otokowej w kolorze jasnozielonym, wykonywane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym;

2) Sił Powietrznych – oznaki stopni noszone na taśmie otokowej w kolorze czarnym, wykonywane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym.

infoRgrafika

Rysunek 1. Starszy szeregowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Kapral Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Plutonowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Starszy sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Sierżant sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Chorąży Straży Granicznej, major Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Starszy chorąży Straży Granicznej, podporucznik Straży Granicznej, podpułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Chorąży sztabowy Straży Granicznej, porucznik Straży Granicznej, pułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej, kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Generał brygady Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Generał dywizji Straży Granicznej

2. Wzory i sposób rozmieszczenia oznak stopni na pasku czapki garnizonowej i kapelusza funkcjonariuszy noszących umundurowanie wyjściowe i galowe typu Marynarki Wojennej – oznaki stopni noszone na czarnym pasku czapki garnizonowej lub kapelusza, haftowane nićmi w kolorze złotym na podkładce koloru czarnego.

infoRgrafika

Rysunek 1. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Kontradmirał, komandor podporucznik, chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Wiceadmirał, komandor porucznik, podporucznik, starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Komandor, porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Kapitan, chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

3. Wzory i sposób rozmieszczenia oznak stopni na czapce służbowej letniej i czapce polowej – dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Oznaki stopni są wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze oliwkowego melanżu w przypadku czapki służbowej letniej lub na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym w przypadku czapki polowej.

infoRgrafika

Rysunek 1. Starszy szeregowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Kapral Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Plutonowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Starszy sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Sierżant sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Major Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Podpułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Pułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Generał brygady Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Generał dywizji Straży Granicznej

4. Wzory i sposób rozmieszczenia oznak stopni na czapce polowej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Oznaki stopni są wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym.

infoRgrafika

Rysunek 1. Starszy marynarz Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Mat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Bosmanmat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Starszy bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Bosman sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Komandor podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek. 16. Komandor porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Komandor Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Kontradmirał Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Wiceadmirał Straży Granicznej

5. Wzory i opis oznak stopni na pochewkach umundurowania:

1) do umundurowania wyjściowego i galowego dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Wojsk Lądowych oznaki stopni wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym na tkaninie w kolorze khaki;

2) do umundurowania wyjściowego i galowego dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Sił Powietrznych oznaki stopni wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym na tkaninie w kolorze stalowym;

3) do umundurowania służbowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej oznaki stopni wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze oliwkowego melanżu;

4) do umundurowania polowego dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej oznaki stopni wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym.

infoRgrafika

Rysunek 1. Szeregowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Starszy szeregowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Kapral Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Plutonowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Starszy sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Sierżant sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Major Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Podpułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Pułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Generał brygady Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 20. Generał dywizji Straży Granicznej

6. Wzory i opis oznak stopni na pochewkach umundurowania funkcjonariuszy pełniących służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej:

1) do umundurowania służbowego – oznaki stopni wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze złotym na tkaninie w kolorze granatowym;

2) do umundurowania polowego – oznaki stopni wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym;

3) do umundurowania wyjściowego i galowego (koszule wyjściowe z długimi i krótkimi rękawami) – oznaki stopni wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze złotym na tkaninie w kolorze granatowym.

infoRgrafika

Rysunek 1. Marynarz Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Starszy marynarz Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Mat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Bosmanmat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Starszy bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Bosman sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Komandor podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek. 17. Komandor porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Komandor Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Kontradmirał Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 20. Wiceadmirał Straży Granicznej

7. Wzory i opis oznak stopni do kurtek:

1) do kurtki wyjściowej funkcjonariuszy noszących umundurowanie wyjściowe typu Wojsk Lądowych oznaki stopni wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym na tkaninie w kolorze khaki;

2) do kurtki wyjściowej funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Sił Powietrznych oznaki stopni wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym na tkaninie w kolorze czarnym;

infoRgrafika

Rysunek 1. Starszy szeregowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Kapral Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Plutonowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Starszy sierżant Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Sierżant sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Major Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Podpułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Pułkownik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Generał brygady Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Generał dywizji Straży Granicznej

3) do kurtki wyjściowej funkcjonariuszy noszących umundurowanie wyjściowe typu Marynarki Wojennej – oznaki stopni wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze złotym na tkaninie w kolorze czarnym.

infoRgrafika

Rysunek 1. Starszy marynarz Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Mat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Bosmanmat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Starszy bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Bosman sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Komandor podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek. 16. Komandor porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 17. Komandor Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Kontradmirał Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Wiceadmirał Straży Granicznej

8. Wzory i opis oznak stopni na rękawach umundurowania wyjściowego funkcjonariuszy noszących umundurowanie wyjściowe typu Marynarki Wojennej – oznaki stopni wykonane z taśm dystynkcyjnych w kolorze złotym.

infoRgrafika

Rysunek 1. Marynarz Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 2. Starszy marynarz Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 3. Mat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 4. Bosmanmat Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 5. Bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 6. Starszy bosman Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 7. Bosman sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 8. Młodszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 9. Chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 10. Starszy chorąży Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 11. Chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 12. Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 13. Podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 14. Porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 15. Kapitan Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 16. Komandor podporucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek. 17. Komandor porucznik Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 18. Komandor Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 19. Kontradmirał Straży Granicznej

infoRgrafika

Rysunek 20. Wiceadmirał Straży Granicznej

Załącznik 4. [WZORY NAKRYĆ GŁOWY ORAZ WIZERUNKÓW ORŁA]

Załącznik nr 4

WZORY NAKRYĆ GŁOWY ORAZ WIZERUNKÓW ORŁA

1. Nakrycia głowy funkcjonariuszy mężczyzn noszących umundurowanie wyjściowe i galowe

1) Czapka garnizonowa typu Wojsk Lądowych w kolorze khaki, z taśmą otokową w kolorze zielonym i lamówką, z czarnym daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”. Czapki przeznaczone dla funkcjonariuszy w stopniu:

a) podporucznika Straży Granicznej, porucznika Straży Granicznej i kapitana Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru srebrnego: 1 galon przyszyty w górnej części otoku i 1 galon przyszyty na daszku,

b) majora Straży Granicznej, podpułkownika Straży Granicznej, pułkownika Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru srebrnego: 1 galon przyszyty w górnej części otoku i 1 galon na taśmie otokowej oraz 2 galony przyszyte na daszku,

c) generała brygady Straży Granicznej, generała dywizji Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru srebrnego: 1 galon przyszyty w górnej części otoku i 2 galony przyszyte na daszku oraz wężyk generalski na taśmie otokowej.

Czapki przeznaczone dla korpusu szeregowych, podoficerów i chorążych nie mają galonów.

infoRgrafika

korpus szeregowych, podoficerów i chorążych

infoRgrafika

korpus oficerów

infoRgrafika

generał brygady Straży Granicznej

2) Czapka garnizonowa typu Marynarki Wojennej z białym denkiem, z taśmą otokową w kolorze czarnym, z czarnym daszkiem, paskiem w kolorze czarnym oraz z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”. Oznakę stopnia nosi się na pasku czapki garnizonowej. Czapki przeznaczone dla funkcjonariuszy w stopniu:

a) podporucznika Straży Granicznej, porucznika Straży Granicznej i kapitana Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru złotego: 1 galon przyszyty na daszku,

b) komandora podporucznika Straży Granicznej, komandora porucznika Straży Granicznej, komandora Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru złotego: 2 galony przyszyte na daszku.

Czapka garnizonowa funkcjonariuszy w stopniu kontradmirała Straży Granicznej i wiceadmirała Straży Granicznej z białym denkiem, z taśmą otokową w kolorze czarnym, paskiem w kolorze czarnym oraz z wizerunkiem orła haftowanym bajorkiem, umieszczonym na czarnej sukiennej podkładce, z literami „SG” na zielonym tle. Na daszku czapki umieszczony jest wężyk admiralski.

Czapki przeznaczone dla korpusu szeregowych, podoficerów i chorążych nie mają galonów.

infoRgrafika

korpus szeregowych, podoficerów i chorążych

infoRgrafika

korpus oficerów

infoRgrafika

kontradmirał Straży Granicznej

3) Czapka garnizonowa typu Sił Powietrznych – w kolorze stalowym, z taśmą otokową w kolorze czarnym i lamówką w kolorze zielonym, z czarnym daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”. Czapki przeznaczone dla funkcjonariuszy w stopniu:

a) podporucznika Straży Granicznej, porucznika Straży Granicznej i kapitana Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru srebrnego: 1 galon przyszyty w górnej części otoku i 1 galon przyszyty na daszku,

b) majora Straży Granicznej, podpułkownika Straży Granicznej, pułkownika Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru srebrnego: 1 galon przyszyty w górnej części otoku i 1 galon na taśmie otokowej oraz 2 galony przyszyte na daszku,

c) generała brygady Straży Granicznej, generała dywizji Straży Granicznej mają przymocowane galony z taśmy koloru srebrnego: 1 galon przyszyty w górnej części otoku i 2 galony przyszyte na daszku oraz wężyk generalski na taśmie otokowej.

Czapki przeznaczone dla korpusu szeregowych, podoficerów i chorążych nie mają galonów.

infoRgrafika

korpus szeregowych, podoficerów i chorążych

infoRgrafika

korpus oficerów

infoRgrafika

generał brygady Straży Granicznej

2. Nakrycia głowy funkcjonariuszy kobiet noszących umundurowanie wyjściowe i galowe

1) Kapelusz typu Wojsk Lądowych – w kolorze khaki, z taśmą otokową koloru zielonego, z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”. Kapelusze przeznaczone dla funkcjonariuszy kobiet w stopniu:

a) podporucznika Straży Granicznej, porucznika Straży Granicznej i kapitana Straży Granicznej mają 1 galon z taśmy koloru srebrnego,

b) majora Straży Granicznej, podpułkownika Straży Granicznej, pułkownika Straży Granicznej mają 2 galony z taśmy koloru srebrnego.

Kapelusze przeznaczone dla korpusu szeregowych, podoficerów i chorążych nie mają galonów.

2) Kapelusz typu Sił Powietrznych – w kolorze stalowym, z taśmą otokową koloru czarnego, z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”. Kapelusze przeznaczone dla funkcjonariuszy kobiet w stopniu:

a) podporucznika Straży Granicznej, porucznika Straży Granicznej i kapitana Straży Granicznej

mają 1 galon z taśmy koloru srebrnego,

b) majora Straży Granicznej, podpułkownika Straży Granicznej, pułkownika Straży Granicznej mają 2 galony z taśmy koloru srebrnego.

Kapelusze przeznaczone dla korpusu szeregowych, podoficerów i chorążych nie mają galonów.

infoRgrafika

3) Kapelusz typu Marynarki Wojennej wykonany z tkaniny w kolorze białym, z taśmą otokową koloru czarnego, z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”. Oznakę stopnia nosi się na pasku kapelusza (tak jak w przypadku czapki garnizonowej typu Marynarki Wojennej). Kapelusze przeznaczone dla funkcjonariuszy kobiet w stopniu:

a) podporucznika Straży Granicznej, porucznika Straży Granicznej i kapitana Straży Granicznej mają naszyty na daszku 1 galon z taśmy koloru złotego,

b) komandora podporucznika Straży Granicznej, komandora porucznika Straży Granicznej, komandora Straży Granicznej mają naszyte na daszku 2 galony z taśmy koloru złotego,

c) kontradmirała Straży Granicznej, wiceadmirała Straży Granicznej mają na daszku wężyk admiralski (stopniowo zwężający się ku obu końcom daszka), haftowany złocistym bajorkiem, na podkładce koloru czarnego.

Kapelusze przeznaczone dla korpusu szeregowych, podoficerów i chorążych nie mają galonów.

infoRgrafika

3. Czapka futrzana w kolorze khaki w przypadku umundurowania typu Wojsk Lądowych, koloru czarnego w przypadku umundurowania typu Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych. Pośrodku części czołowej wpięty jest metalowy wizerunek orła z tarczą w kolorze zielonym, wewnątrz której jest umieszczony napis „STRAŻ GRANICZNA”.

infoRgrafika

przód

infoRgrafika

bok

infoRgrafika

4. Nakrycia głowy do umundurowania służbowego

1) Czapka służbowa letnia – dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Typu kepi, w kolorze oliwkowego melanżu. Pośrodku przodu czapki jest naszyta tarcza z tkaniny zasadniczej z wizerunkiem orła.

infoRgrafika

tył

2) Czapka służbowa letnia – dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Typu baseball, wykonana z tkaniny w kolorze granatowym. Pośrodku przodu czapki jest naszyta tarcza z tkaniny zasadniczej z wizerunkiem orła.

infoRgrafika

infoRgrafika

tył

3) Czapka służbowa zimowa – w kolorze czarnym. Pośrodku otoku jest umieszczony wizerunek orła.

infoRgrafika

5. Czapka do umundurowania polowego – typu kepi, w kolorze oliwkowym, z nadrukiem maskującym. Pośrodku przodu jest naszyta tarcza z tkaniny zasadniczej z wizerunkiem orła.

infoRgrafika

infoRgrafika

tył

6. Wizerunek metalowego orła umieszczonego na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”, noszony na czapkach garnizonowych, czapkach futrzanych i kapeluszach.

infoRgrafika

7. Wizerunek orła umieszczonego na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie, noszony na czapkach służbowych letnich:

1) przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej – tylko przez funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Tarcza ma kolor tkaniny zasadniczej. Orzeł ma kolor srebrny, a jego korona, dziób i szpony mają kolor złoty. Napis „STRAŻ GRANICZNA”, umieszczony w dolnej części tarczy w dwóch rzędach, jest wykonany w kolorze srebrnym i obwiedziony linią ciągłą w tym samym kolorze. Orzeł i napis są wykonane metodą haftu komputerowego;

infoRgrafika

2) przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Tarcza ma kolor tkaniny zasadniczej. Orzeł ma kolor srebrny, a jego korona, dziób i szpony mają kolor złoty. Napis „STRAŻ GRANICZNA”, umieszczony w dolnej części tarczy w dwóch rzędach, jest wykonany w kolorze srebrnym i obwiedziony linią ciągłą w tym samym kolorze. Orzeł i napis są wykonane metodą haftu komputerowego.

infoRgrafika

8. Wizerunek orła umieszczonego na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”, wykonany metodą haftu komputerowego w kolorze szarym, noszony na czapkach służbowych zimowych. Orzeł jest wykonany metodą haftu komputerowego w kolorze białym, a jego korona, dziób i szpony w kolorze złotym.

infoRgrafika

9. Wizerunek orła umieszczonego na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA”, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym, noszony na czapkach polowych. Orzeł jest wykonany w kolorze srebrnym, a jego korona, dziób i szpony w kolorze złotym. Napis „STRAŻ GRANICZNA”, umieszczony w dolnej części tarczy w dwóch rzędach, jest wykonany w kolorze srebrnym i obwiedziony linią ciągłą w tym samym kolorze. Orzeł i napis są wykonane metodą haftu komputerowego.

infoRgrafika

10. Wizerunek orła umieszczony na czarnej sukiennej podkładce, z literami „SG” na zielonym tle, noszony na czapkach garnizonowych, kapeluszach i czapkach futrzanych kontradmirała Straży Granicznej i wiceadmirała Straży Granicznej.

infoRgrafika

Załącznik 5. [NORMY NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA]

Załącznik nr 5

NORMY NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA

Tabela 1. Normy należności umundurowania służbowego funkcjonariuszy służby kandydackiej

Lp.

Przedmiot umundurowania

J.m.

Liczba

Okres używalności w latach

1

Koszula służbowa z długimi rękawami

szt.

2

Na okres służby

2

Koszula służbowa z krótkimi rękawami

szt.

2

Na okres służby

3

Koszulka służbowa polo

szt.

1

Na okres służby

4

Czapka służbowa letnia

szt.

1

Na okres służby

5

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

Na okres służby

6

Spodnie służbowe

szt.

2

Na okres służby

7

Kurtka służbowa

kpl.

1

Na okres służby

8

Półbuty służbowe

para

2

Na okres służby

9

Trzewiki służbowe

para

1

Na okres służby

10

Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki

para

3

Na okres służby

11

Pas

szt.

1

Na okres służby

12

Bielizna

kpl.

1

Na okres służby

 

Uwagi:

1. Przedmioty umundurowania wymienione w tabeli podlegają zwrotowi, z wyjątkiem bielizny.

2. Umundurowanie należne według niniejszej tabeli jest wydawane wyłącznie w naturze.

3. W skład kompletu bielizny wchodzą: slipy – 2 szt., skarpety w kolorze czarnym – 4 pary, kalesony termoaktywne w kolorze czarnym – 2 szt., termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z długimi rękawami – 2 szt., termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z krótkimi rękawami – 2 szt.

Tabela 2. Normy należności umundurowania wyjściowego, galowego, służbowego i polowego funkcjonariuszy służby przygotowawczej i stałej

Lp.

Przedmiot umundurowania

J.m.

Liczba

Okres

używalności

w latach

Liczba punktów przeliczeniowych

wartość jednostkowa

wartość roczna

wartość całkowita

Umundurowanie wyjściowe i galowe

1

Mundur wyjściowy

kpl.

1

5

475

95

475

2

Spodnie letnie

szt.

1

5

170

34

170

3

Kurtka wyjściowa

kpl.

1

5

305

61

305

4

Czapka garnizonowa/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

5

Krawat

szt.

1

5

10

2

10

6

Szalik zimowy

szt.

1

5

30

6

30

7

Rękawiczki zimowe

para

1

5

40

8

40

8

Koszula wyjściowa z długimi rękawami

szt.

2

5

60

24

120

9

Koszula wyjściowa z krótkimi rękawami

szt.

2

5

55

22

110

10

Oznaki stopni do umundurowania wyjściowego:

kpl.

1

5

 

 

 

pochewki do munduru

para

1

5

10

2

10

pochewki do koszul

para

1

5

10

2

10

oznaka stopnia do kurtki wyjściowej

szt.

1

5

10

2

10

taśma otokowa

szt.

1

5

5

1

5

11

Oznaka Straży Granicznej

para

1

5

5

1

5

12

Botki zimowe/kozaki

para

1

5

130

26

130

13

Półbuty galowe/czółenka galowe

para

1

5

100

20

100

14

Sznur galowy

szt.

1

5

35

7

35

15

Pasek

szt.

1

5

25

5

25

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie wyjściowe i galowe

333

1665

Umundurowanie służbowe

1

Koszula służbowa z długimi rękawami

szt.

2

3

132

88

264

2

Koszula służbowa z krótkimi rękawami

szt.

2

3

111

74

222

3

Koszulka służbowa polo

szt.

1

3

48

16

48

4

Czapka służbowa letnia

szt.

1

3

30

10

30

5

Oznaka stopnia do czapki służbowej letniej

szt.

1

3

3

1

3

6

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

33

11

33

7

Spodnie służbowe

szt.

2

3

156

104

312

8

Kurtka służbowa

kpl.

1

3

774

258

774

9

Półbuty służbowe

para

2

3

204

136

408

10

Trzewiki służbowe

para

1

3

339

113

339

11

Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki

para

3

3

8

8

24

12

Pas

szt.

1

3

36

12

36

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – mundurowanie służbowe

831

2493

Umundurowanie polowe

1

Mundur polowy

kpl.

1

4

368

92

368

2

Koszula polowa

szt.

1

4

72

18

72

3

Czapka polowa

szt.

1

4

28

7

28

4

Oznaka stopnia na czapkę

szt.

1

4

4

1

4

5

Oznaki stopni, pochewki

para

3

4

8

6

24

6

Kurtka ubrania na złą pogodę

kpl.

1

4

952

238

952

7

Trzewiki polowe

para

1

4

196

49

196

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie polowe

411

1644

Umundurowanie łącznie – należność roczna/całkowita

1575

5802

Pozostałe składniki normy

1

Bielizna:

kpl.

1

X

 

 

 

skarpety w kolorze czarnym/rajstopy w kolorze beżowym do umundurowania wyjściowego

para/szt.

5

5

12

12

60

skarpety w kolorze czarnym do umundurowania służbowego polowego

para

7

3

12

28

84

termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z krótkimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z długimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

kalesony termoaktywne w kolorze czarnym

szt.

3

3

90

90

270

Suma wartości należności rocznej/całkowitej – bielizna

310

954

 

Uwagi:

1. W skład kompletu munduru wyjściowego wchodzi kurtka munduru wyjściowego oraz spodnie munduru wyjściowego (dla funkcjonariuszy mężczyzn) lub spódnica munduru wyjściowego (dla funkcjonariuszy kobiet).

2. Funkcjonariusz kobieta:

1) może nosić jako składnik umundurowania wyjściowego spodnie munduru wyjściowego; zakupu spodni munduru wyjściowego dokonuje we własnym zakresie i z własnych środków finansowych;

2) zamiast czapki garnizonowej nosi kapelusz;

3) zamiast półbutów galowych i botków zimowych nosi odpowiednio czółenka galowe i kozaki;

4) zamiast spodni letnich otrzymuje spódnicę letnią.

3. W skład kompletu munduru polowego wchodzi bluza i spodnie polowe. Bluzę polową można nosić zapiętą pod szyją lub z podwiniętymi rękawami. Spodnie polowe powinny się układać luźno, nogawki mogą być wpuszczone w cholewki obuwia lub opuszczone na cholewki obuwia; dopuszcza się noszenie munduru polowego bez pasa, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Funkcjonariusze noszący umundurowanie typu Marynarki Wojennej otrzymują:

1) mundur wyjściowy w kolorze granatowym zamiast munduru wyjściowego w kolorze khaki;

2) oznaki stopni na rękawy do munduru wyjściowego zamiast pochewek z oznakami stopnia do munduru wyjściowego;

3) spodnie letnie w kolorze granatowym zamiast spodni letnich w kolorze khaki;

4) spódnicę w kolorze granatowym zamiast spódnicy w kolorze khaki (dla funkcjonariuszy kobiet);

5) krawat w kolorze czarnym zamiast krawata w kolorze khaki;

6) kurtkę wyjściową w kolorze czarnym zamiast kurtki wyjściowej w kolorze khaki;

7) oznakę stopnia do kurtki wyjściowej w kolorze czarnym wykonaną metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze złotym na tkaninie w kolorze czarnym zamiast oznaki stopnia wykonanej nićmi w kolorze srebrnym na tkaninie w kolorze khaki;

8) czapkę garnizonową z białym denkiem i taśmą otokową w kolorze czarnym zamiast czapki garnizonowej w kolorze khaki;

9) kapelusz dla funkcjonariuszy kobiet z białym denkiem i taśmą otokową w kolorze czarnym zamiast kapelusza w kolorze khaki;

10) oznaki stopnia do czapki garnizonowej/kapelusza typu Marynarki Wojennej zamiast taśmy otokowej w kolorze zielonym z oznakami stopnia;

11) szalik zimowy w kolorze białym zamiast szalika zimowego w kolorze khaki;

12) sznur galowy typu Marynarki Wojennej zamiast sznura galowego typu Wojsk Lądowych;

13) koszule służbowe, spodnie służbowe, kurtkę służbową w kolorze granatowym zamiast koszul służbowych, spodni służbowych, kurtki służbowej w kolorze oliwkowego melanżu;

14) koszulkę służbową polo w kolorze granatowym z granatowymi elementami zamiast koszulki służbowej polo w kolorze czarnym z oliwkowymi elementami;

15) czapkę służbową letnią typu baseball w kolorze granatowym bez oznaki stopnia zamiast czapki służbowej letniej w kolorze oliwkowego melanżu z oznaką stopnia;

16) oznaki stopni do umundurowania służbowego w postaci pochewek z oznakami stopnia wzoru Marynarki Wojennej haftowane nićmi w kolorze złotym na tkaninie w kolorze granatowym zamiast pochewek haftowanych nićmi w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze oliwkowym;

17) oznaki stopni do umundurowania polowego w postaci pochewek z oznakami stopnia wzoru Marynarki Wojennej haftowane nićmi w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym;

18) oznakę stopnia wzoru Marynarki Wojennej haftowaną nićmi w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym do czapki polowej;

19) do kurtki służbowej emblemat z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze złotym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze granatowym zamiast emblematu z napisem w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze oliwkowym;

20) do umundurowania wyjściowego emblemat z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze złotym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze jasnozielonym zamiast emblematu z napisem w kolorze srebrnym wykonanym metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze jasnozielonym.

5. Funkcjonariusze noszący umundurowanie typu Sił Powietrznych otrzymują:

1) mundur wyjściowy w kolorze stalowym zamiast munduru wyjściowego w kolorze khaki;

2) spodnie letnie w kolorze stalowym zamiast spodni letnich w kolorze khaki;

3) spódnicę letnią w kolorze stalowym zamiast spódnicy letniej w kolorze khaki (dla funkcjonariuszy kobiet);

4) krawat w kolorze czarnym zamiast krawata w kolorze khaki;

5) kurtkę wyjściową w kolorze czarnym zamiast kurtki wyjściowej w kolorze khaki;

6) czapkę garnizonową w kolorze stalowym zamiast czapki garnizonowej w kolorze khaki;

7) kapelusz dla funkcjonariuszy kobiet w kolorze stalowym zamiast kapelusza w kolorze khaki;

8) oznaki stopni do umundurowania wyjściowego, w postaci pochewek, wykonane metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym na tkaninie w kolorze stalowym zamiast oznak stopni haftowanych nićmi w kolorze srebrnym na tkaninie w kolorze khaki;

9) szalik zimowy w kolorze stalowym zamiast szalika zimowego w kolorze khaki;

10) oznakę stopnia do kurtki wyjściowej w kolorze czarnym wykonaną metodą haftu komputerowego nićmi w kolorze srebrnym na tkaninie w kolorze czarnym zamiast oznaki stopnia wykonanej nićmi w kolorze srebrnym na tkaninie w kolorze khaki;

11) taśmę otokową do czapki garnizonowej/kapelusza w kolorze czarnym zamiast taśmy otokowej w kolorze zielonym.

6. W skład kompletu kurtki wyjściowej wchodzi podpinka.

7. W skład kompletu kurtki służbowej wchodzi podpinka kurtki służbowej. Podpinka ta może być noszona jako ubiór wierzchni.

8. W skład kompletu kurtki ubrania na złą pogodę wchodzi podpinka. Podpinka ta może być noszona jako ubiór wierzchni.

9. W skład kompletu bielizny wchodzą: skarpety w kolorze czarnym/rajstopy w kolorze beżowym do umundurowania wyjściowego – 5 par/sztuk na 5 lat, skarpety w kolorze czarnym do umundurowania służbowego i polowego – łącznie 7 par na 3 lata, termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z długimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z krótkimi rękawami – 3 szt. na 3 lata oraz kalesony termoaktywne w kolorze czarnym – 3 szt. na 3 lata.

10. Funkcjonariuszowi mianowanemu, przeniesionemu do służby w Straży Granicznej, wydaje się oznaki stopnia według stopnia służbowego posiadanego przez funkcjonariusza w dacie ich wydania.

11. Oficerowie do munduru wyjściowego mogą nosić oznaki stopni haftowane bajorkiem; haft wykonują we własnym zakresie i z własnych środków finansowych.

12. Funkcjonariusz mianowany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej otrzymuje dodatkowo jednorazowo, poza systemem punktów:

1) płaszcz sukienny – 1 kpl.;

2) płaszcz letni – 1 kpl.;

3) szalik letni – 1 szt.;

4) rękawiczki letnie – 1 parę;

5) pokrowiec na mundur i płaszcz – 1 szt.;

6) czapkę futrzaną –1 szt.

13. Funkcjonariusz mianowany po raz pierwszy do korpusu podoficerów, chorążych lub oficerów oraz funkcjonariusz mianowany na stopień majora/komandora podporucznika Straży Granicznej otrzymuje, w naturze lub w formie równoważnika pieniężnego, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania:

1) na stopień w korpusie podoficerów – oznaki stopni do umundurowania wyjściowego;

2) na stopień w korpusie chorążych – oznaki stopni do umundurowania wyjściowego, sznur galowy;

3) na stopień w korpusie oficerów – czapkę garnizonową/kapelusz, oznaki stopni do umundurowania wyjściowego, sznur galowy;

4) na stopień majora/komandora podporucznika Straży Granicznej – czapkę garnizonową/kapelusz, oznaki stopni do umundurowania wyjściowego.

Tabela 3. Normy należności umundurowania wyjściowego, galowego, służbowego i polowego Komendanta Głównego Straży Granicznej i zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej

Lp.

Przedmiot umundurowania

J.m.

Liczba

Okres

używalności

w latach

Liczba punktów przeliczeniowych

wartość jednostkowa

wartość roczna

wartość całkowita

Umundurowanie wyjściowe i galowe

1

Mundur wyjściowy

kpl.

2

5

475

190

950

2

Mundur wyjściowy letni

kpl.

1

5

475

95

475

3

Spodnie letnie

szt.

1

5

170

34

170

4

Kurtka wyjściowa

kpl.

1

5

305

61

305

5

Oznaki stopni do munduru wyjściowego i munduru wyjściowego letniego

para

3

5

10

6

30

6

Oznaka stopnia do kurtki wyjściowej

szt.

1

5

10

2

10

7

Czapka garnizonowa/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

8

Czapka garnizonowa letnia/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

9

Taśma otokowa

szt.

2

5

5

2

10

10

Koszula wyjściowa z długimi rękawami

szt.

2

5

60

24

120

11

Koszula wyjściowa z krótkimi rękawami

szt.

2

5

55

22

110

12

Oznaki stopni do koszul, pochewki

para

1

5

10

2

10

13

Botki zimowe/kozaki

para

1

5

130

26

130

14

Półbuty galowe/czółenka galowe

para

1

5

100

20

100

15

Krawat

szt.

1

5

10

2

10

16

Szalik zimowy

szt.

1

5

30

6

30

17

Rękawiczki zimowe

para

1

5

40

8

40

18

Oznaka Straży Granicznej

para

4

5

5

4

20

19

Sznur galowy

szt.

1

5

35

7

35

20

Pasek

szt.

1

5

25

5

25

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie wyjściowe i galowe

546

2730

Umundurowanie służbowe

1

Koszula służbowa z długimi rękawami

szt.

2

3

132

88

264

Koszula służbowa z krótkimi rękawami

szt.

111 

74

222 

3

Koszulka służbowa polo

szt.

1

3

48

16

48

4

Czapka służbowa letnia

szt.

1

3

30

10

30

5

Oznaka stopnia do czapki służbowej letniej

szt.

1

3

3

1

3

6

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

33

11

33

7

Spodnie służbowe

szt.

2

3

156

104

312

8

Kurtka służbowa

kpl.

1

3

774

258

774

9

Półbuty służbowe

para

2

3

204

136

408

10

Trzewiki służbowe

para

1

3

339

113

339

11

Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki

para

3

3

8

8

24

12

Pas

szt.

1

3

36

12

36

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie służbowe

 831

2493

Umundurowanie polowe

1

Mundur polowy

kpl.

1

4

368

92

368

2

Koszula polowa

szt.

1

4

72

18

72

3

Czapka polowa

szt.

1

4

28

7

28

4

Oznaka stopnia na czapkę polową

szt.

1

4

4

1

4

5

Oznaki stopni, pochewki

para

3

4

8

6

24

6

Kurtka ubrania na złą pogodę

kpl.

1

4

952

238

952

7

Trzewiki polowe

para

1

4

196

49

196

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie polowe

411

1644

Umundurowanie łącznie – należność roczna/całkowita

1788

6867

Pozostałe składniki normy

 

Bielizna:

kpl.

1

X

 

 

 

1

skarpety w kolorze czarnym /rajstopy w kolorze beżowym do umundurowania wyjściowego

para /szt.

5

5

12

12

60

skarpety w kolorze czarnym do umundurowania służbowego i polowego

para

7

3

12

28

84

termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z krótkimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z długimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

kalesony termoaktywne w kolorze czarnym

szt.

3

3

90

90

270

Suma wartości należności rocznej/całkowitej – bielizna

310

954

 

Uwagi:

1. Funkcjonariusz powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej albo zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej:

1) otrzymuje w naturze lub formie równoważnika pieniężnego, z zaliczeniem okresu używalności od dnia powołania, następujące przedmioty umundurowania: mundur wyjściowy, mundur wyjściowy letni, czapkę garnizonową letnią/kapelusz, taśmę otokową do czapki garnizonowej letniej/kapelusza, oznaki stopni do munduru wyjściowego i munduru wyjściowego letniego oraz oznakę Straży Granicznej – 2 pary;

2) nie otrzymuje przedmiotów wyszczególnionych w zestawie, jeżeli zostały mu już wcześniej wydane w związku z pełnieniem przez niego służby w Straży Granicznej.

2. W skład kompletu munduru wyjściowego/wyjściowego letniego wchodzą kurtka munduru wyjściowego/wyjściowego letniego oraz spodnie munduru (dla funkcjonariuszy mężczyzn) lub spódnica munduru (dla funkcjonariuszy kobiet).

3. Funkcjonariusz kobieta:

1) może nosić jako składnik umundurowania wyjściowego spodnie munduru; zakupu dokonuje we własnym zakresie i z własnych środków finansowych;

2) zamiast czapki garnizonowej i czapki garnizonowej letniej nosi kapelusz;

3) zamiast półbutów galowych i botków zimowych nosi odpowiednio czółenka galowe i kozaki;

4) zamiast spodni letnich otrzymuje spódnicę letnią.

4. W skład kompletu kurtki wyjściowej wchodzi podpinka.

5. W skład kompletu kurtki służbowej wchodzi podpinka kurtki służbowej, która może być noszona jako ubiór wierzchni.

6. W skład kompletu kurtki ubrania na złą pogodę wchodzi podpinka. Podpinka ta może być noszona jako ubiór wierzchni.

7. W skład kompletu bielizny wchodzą: skarpety w kolorze czarnym/rajstopy w kolorze beżowym do umundurowania wyjściowego – 5 par/sztuk na 5 lat, skarpety w kolorze czarnym do umundurowania służbowego i polowego – łącznie 7 par na 3 lata, termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z długimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z krótkimi rękawami – 3 szt. na 3 lata oraz kalesony termoaktywne w kolorze czarnym – 3 szt. na 3 lata.

8. Funkcjonariuszowi mianowanemu, przeniesionemu do służby w Straży Granicznej, wydaje się oznaki stopnia według stopnia służbowego posiadanego przez funkcjonariusza w dacie ich wydania.

9. Funkcjonariusz powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej albo zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej otrzymuje jednorazowo poza systemem punktów:

1) płaszcz sukienny – 1 kpl.;

2) płaszcz letni – 1 kpl.;

3) szalik letni – 1 szt.;

4) rękawiczki letnie – 1 parę;

5) pokrowiec na mundur i płaszcz – 1 szt.;

6) czapkę futrzaną – 1 szt.

Funkcjonariusz nie otrzymuje wymienionych przedmiotów, jeżeli zostały mu wcześniej wydane w związku z mianowaniem na stanowisko komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej.

10. Funkcjonariuszowi w stopniu generała brygady/kontradmirała Straży Granicznej lub generała dywizji/wiceadmirała Straży Granicznej, który zajmuje stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej albo zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, przysługuje liczba punktów przeliczeniowych wynikająca z normy należności umundurowania w wysokości przewidzianej dla funkcjonariusza w stopniu generała brygady/kontradmirała Straży Granicznej lub generała dywizji/wiceadmirała Straży Granicznej.

Tabela 4. Normy należności umundurowania wyjściowego, galowego, służbowego i polowego funkcjonariuszy w stopniu generała brygady Straży Granicznej i generała dywizji Straży Granicznej

Lp.

Przedmiot umundurowania

J.m.

Liczba

Okres

używalności

w latach

Liczba punktów

przeliczeniowych

wartość jednostkowa

wartość

roczna

wartość całkowita

Umundurowanie wyjściowe i galowe

1

Mundur wyjściowy

kpl.

1

5

475

95

475

2

Mundur galowy generała

kpl.

1

5

1350

270

1350

3

Mundur wyjściowy letni generała

kpl.

1

5

1350

270

1350

4

Mundur wyjściowy generała z bryczesami

kpl.

1

5

1700

340

1700

5

Płaszcz letni

szt.

1

5

390

78

390

6

Oznaki stopni do munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała, munduru wyjściowego generała z bryczesami, płaszcza letniego – haftowane bajorkiem

kpl.

5

5

110

110

550

7

Orzeł haftowany bajorkiem do munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała, munduru wyjściowego generała z bryczesami

para

4

5

65

52

260

8

Płaszcz sukienny generała

szt.

1

7

994

142

994

9

Oznaki stopni do płaszcza sukiennego generała – haftowane bajorkiem

kpl.

1

7

112

16

112

10

Orzeł haftowany bajorkiem do płaszcza sukiennego generała

para

1

7

70

10

70

11

Spodnie letnie

szt.

1

5

170

34

170

12

Kurtka wyjściowa

kpl.

1

5

305

61

305

13

Oznaka stopnia do kurtki wyjściowej

szt.

1

5

10

2

10

14

Czapka garnizonowa/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

15

Czapka garnizonowa letnia/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

16

Taśma otokowa z oznaką stopnia generała – haftowane bajorkiem

szt.

2

5

460

184

920

17

Koszula wyjściowa z długimi rękawami

szt.

2

5

60

24

120

18

Koszula wyjściowa z krótkimi rękawami

szt.

2

5

55

22

110

19

Oznaki stopni do koszul, pochewki

para

1

5

10

2

10

20

Buty generała z prawidłami

para

1

8

1270

159

1270

21

Botki zimowe/kozaki

para

1

5

130

26

130

22

Półbuty galowe/czółenka galowe

para

1

5

100

20

100

23

Szalik zimowy

szt.

1

5

30

6

30

24

Szalik letni

szt.

1

5

15

3

15

25

Rękawiczki zimowe

para

1

5

40

8

40

26

Rękawiczki letnie

para

1

5

50

10

50

27

Krawat

szt.

1

5

10

2

10

28

Sznur galowy generała

szt.

1

5

160

32

160

29

Pasek

szt.

1

5

25

5

25

30

Pas z koalicyjką

kpl.

1

7

49

7

49

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie wyjściowe i galowe

2020

10 925

Umundurowanie służbowe

1

Koszula służbowa z długimi rękawami

szt.

2

3

132

88

264

2

Koszula służbowa z krótkimi rękawami

szt.

2

3

111

74

222

3

Koszulka służbowa polo

szt.

1

3

48

16

48

4

Czapka służbowa letnia

szt.

1

3

30

10

30

5

Oznaka stopnia do czapki służbowej letniej

szt.

1

3

3

1

3

6

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

33

11

33

7

Spodnie służbowe

szt.

2

3

156

104

312

8

Kurtka służbowa

kpl.

1

3

774

258

774

9

Półbuty służbowe

para

2

3

204

136

408

10

Trzewiki służbowe

para

1

3

339

113

339

11

Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki

para

3

3

8

8

24

12

Pas

szt.

1

3

36

12

36

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie służbowe

831

2493

Umundurowanie polowe

1

Mundur polowy

kpl.

1

4

368

92

368

2

Koszula polowa

szt.

1

4

72

18

72

3

Czapka polowa

szt.

1

4

28

7

28

4

Oznaka stopnia na czapkę polową

szt.

1

4

4

1

4

5

Oznaki stopni, pochewki

para

3

4

8

6

24

6

Kurtka ubrania na złą pogodę

kpl.

1

4

952

238

952

7

Trzewiki polowe

para

1

4

196

49

196

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie polowe

411

1644

Umundurowanie łącznie – należność roczna/całkowita

3262

15 062

Pozostałe składniki normy

 

Bielizna:

kpl.

1

X

 

 

 

1

skarpety w kolorze czarnym /rajstopy w kolorze beżowym do umundurowania wyjściowego

para/szt.

5

5

12

12

60

skarpety w kolorze czarnym do umundurowania służbowego i polowego

para

7

3

12

28

84

termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z krótkimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z długimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

kalesony termoaktywne w kolorze czarnym

szt.

3

3

90

90

270

Suma wartości należności rocznej/całkowitej – bielizna

310

954

 

Uwagi:

1. Funkcjonariusz w stopniu pułkownika Straży Granicznej mianowany na stopień generała brygady Straży Granicznej otrzymuje, w naturze lub formie równoważnika pieniężnego, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania następujące przedmioty umundurowania: mundur galowy generała, mundur wyjściowy letni generała, mundur wyjściowy generała z bryczesami, płaszcz sukienny generała, płaszcz letni, oznaki stopni do munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała, munduru wyjściowego generała z bryczesami i płaszcza letniego, płaszcza sukiennego generała – haftowane bajorkiem, orła haftowanego bajorkiem do munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała, munduru wyjściowego generała z bryczesami, płaszcza sukiennego generała, czapkę garnizonową letnią/kapelusz, taśmy otokowe do czapki garnizonowej i czapki garnizonowej letniej/kapeluszy z oznaką stopnia – haftowaną bajorkiem, buty generała z prawidłami, rękawiczki letnie, szalik letni, sznur galowy generała, pas z koalicyjką.

2. Funkcjonariusz w stopniu generała brygady Straży Granicznej mianowany na kolejny stopień otrzymuje, w naturze lub w formie równoważnika pieniężnego, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania taśmę otokową do czapki garnizonowej/kapelusza – 2 szt.

3. W skład kompletu munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała, munduru wyjściowego generała z bryczesami wchodzą kurtka munduru oraz spodnie munduru (dla funkcjonariuszy mężczyzn) lub spódnica munduru (dla funkcjonariuszy kobiet).

4. Funkcjonariusz kobieta:

1) może nosić jako składnik umundurowania wyjściowego spodnie munduru; zakupu dokonuje we własnym zakresie i z własnych środków finansowych;

2) zamiast czapki garnizonowej i czapki garnizonowej letniej nosi kapelusz z wężykiem generalskim na taśmie otokowej;

3) zamiast półbutów galowych i botków zimowych nosi odpowiednio czółenka galowe i kozaki;

4) zamiast spodni letnich otrzymuje spódnicę letnią.

5. W skład kompletu kurtki wyjściowej wchodzi podpinka.

6. W skład kompletu kurtki służbowej wchodzi podpinka kurtki służbowej, która może być noszona jako ubiór wierzchni.

7. W skład kompletu kurtki ubrania na złą pogodę wchodzi podpinka. Podpinka ta może być noszona jako ubiór wierzchni.

8. W skład kompletu bielizny wchodzą: skarpety w kolorze czarnym/rajstopy w kolorze beżowym do umundurowania wyjściowego – 5 par/sztuk na 5 lat, skarpety w kolorze czarnym do umundurowania służbowego i polowego – łącznie 7 par na 3 lata, termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z długimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z krótkimi rękawami – 3 szt. na 3 lata oraz kalesony termoaktywne w kolorze czarnym – 3 szt. na 3 lata.

9. Funkcjonariuszowi mianowanemu, przeniesionemu do służby w Straży Granicznej, wydaje się oznaki stopnia według stopnia służbowego posiadanego przez funkcjonariusza w dacie ich wydania.

10. Do munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała, munduru wyjściowego generała z bryczesami, płaszcza sukiennego generała i płaszcza letniego przysługują obszycia oznak stopni haftowane bajorkiem. Bajorkiem są haftowane także oznaki stopni na taśmie otokowej do czapki garnizonowej/kapelusza.

11. Oznakę Straży Granicznej zastępuje się haftowanym orłem. Na klapach płaszcza sukiennego generała i kurtki munduru wyjściowego, munduru galowego generała, munduru wyjściowego letniego generała i munduru wyjściowego generała z bryczesami umieszcza się orła haftowanego bajorkiem, a na spodniach/spódnicy naszywa się lampasy w kolorze zielonym po obu stronach lamówki.

12. Funkcjonariuszowi zaopatrywanemu według niniejszej tabeli wydaje się jednorazowo poza systemem punktów:

1) pokrowiec na mundur i płaszcz;

2) czapkę futrzaną;

3) uzupełnienie oznak stopni do umundurowania polowego i służbowego.

13. Funkcjonariuszowi w stopniu generała brygady/dywizji Straży Granicznej użytkującemu umundurowanie Sił Powietrznych wydaje się odpowiednie do tego rodzaju wojsk przedmioty umundurowania. Funkcjonariusz nie otrzymuje wymienionych przedmiotów, jeżeli zostały mu wcześniej wydane w związku z mianowaniem na stanowisko komendanta oddziału/ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zastępcy komendanta oddziału /ośrodka/ośrodka szkolenia Straży Granicznej, powołaniem na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej.

14. Funkcjonariusz zaopatrywany na podstawie tabeli nie otrzymuje przedmiotów wyszczególnionych w zestawie, jeżeli zostały mu już wcześniej wydane w związku z pełnieniem przez niego służby w Straży Granicznej.

Tabela 5. Normy należności umundurowania wyjściowego, galowego, służbowego i polowego funkcjonariuszy w stopniu kontradmirała/wiceadmirała Straży Granicznej

Lp.

Przedmiot umundurowania

J.m.

Liczba

Okres

używalności

w latach

Liczba punktów przeliczeniowych

wartość jednostkowa

wartość roczna

wartość całkowita

Umundurowanie wyjściowe i galowe

1

Mundur wyjściowy

kpl.

1

5

475

95

475

2

Mundur galowy admirała

kpl.

1

5

1350

270

1350

3

Mundur wyjściowy letni admirała

kpl.

1

5

1350

270

1350

4

Oznaki stopni na rękawy typu Marynarki Wojennej do munduru wyjściowego, munduru galowego admirała i munduru wyjściowego letniego admirała

para

3

5

500

300

1500

5

Orzeł haftowany bajorkiem do munduru wyjściowego, munduru galowego admirała i munduru wyjściowego letniego admirała

para

3

5

65

39

195

6

Płaszcz sukienny admirała

szt.

1

7

994

142

994

7

Orzeł haftowany bajorkiem do płaszcza sukiennego admirała

para

1

7

70

10

70

8

Oznaki stopni do płaszcza sukiennego admirała

para

1

7

133

19

133

9

Płaszcz letni

szt.

1

5

390

78

390

10

Oznaki stopni do płaszcza letniego

kpl.

1

5

130

26

130

11

Kurtka wyjściowa

kpl.

1

5

305

61

305

12

Oznaka stopnia do kurtki wyjściowej

szt.

1

5

10

2

10

13

Czapka garnizonowa/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

14

Czapka garnizonowa letnia/kapelusz

szt.

1

5

75

15

75

15

Oznaki stopnia do czapki garnizonowej i czapki garnizonowej letniej/kapeluszy

szt.

2

5

15

6

30

16

Koszula wyjściowa z długimi rękawami

szt.

2

5

60

24

120

17

Koszula wyjściowa z krótkimi rękawami

szt.

2

5

55

22

110

18

Oznaki stopni do koszul, pochewki

para

1

5

10

2

10

19

Botki zimowe/kozaki

para

1

5

130

26

130

20

Półbuty galowe/czółenka galowe

para

1

5

100

20

100

21

Spodnie letnie

szt.

1

5

170

34

170

22

Krawat

szt.

1

5

10

2

10

23

Szalik zimowy

szt.

1

5

30

6

30

24

Rękawiczki zimowe

para

1

5

40

8

40

25

Sznur galowy admirała

szt.

1

5

160

32

160

26

Pasek

szt.

1

5

25

5

25

27

Szalik letni

szt.

1

5

15

3

15

28

Rękawiczki letnie

para

1

5

50

10

50

29

Rękawiczki dziane w kolorze białym

para

1

5

25

5

25

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie wyjściowe i galowe

1547

8077

Umundurowanie służbowe

1

Koszula służbowa z długimi rękawami

szt.

2

3

132

88

264

2

Koszula służbowa z krótkimi rękawami

szt.

2

3

111

74

222

3

Koszulka służbowa polo

szt.

1

3

48

16

48

4

Czapka służbowa letnia

szt.

1

3

33

11

33

5

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

33

11

33

6

Spodnie służbowe

szt.

2

3

156

104

312

7

Kurtka służbowa

kpl.

1

3

774

258

774

8

Półbuty służbowe

para

2

3

204

136

408

9

Trzewiki służbowe

para

1

3

339

113

339

10

Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki

para

3

3

8

8

24

11

Pas

szt.

1

3

36

12

36

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie służbowe

831

2493

Umundurowanie polowe

1

Mundur polowy

kpl.

1

4

368

92

368

2

Koszula polowa

szt.

1

4

72

18

72

3

Czapka polowa

szt.

1

4

28

7

28

4

Oznaka stopnia na czapkę polową

szt.

1

 4

4

1

4

5

Oznaki stopni, pochewki

para

3

4

8

6

24

6

Kurtka ubrania na złą pogodę

kpl.

1

4

952

238

952

7

Trzewiki polowe

para

1

4

196

49

196

Suma punktów przeliczeniowych należności rocznej/całkowitej – umundurowanie polowe

411

1644

Umundurowanie łącznie – należność roczna/całkowita

2789

12 214

Pozostałe składniki normy

 

Bielizna:

kpl.

1

X

 

 

 

1

skarpety w kolorze czarnym/rajstopy w kolorze beżowym do umundurowania wyjściowego

para/szt.

5

5

12

12

60

skarpety w kolorze czarnym do umundurowania służbowego i polowego

para

7

3

12

28

84

teromoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z krótkimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z długimi rękawami

szt.

3

3

90

90

270

kalesony termoaktywne w kolorze czarnym

szt.

3

3

90

90

270

Suma wartości należności rocznej/całkowitej – bielizna

310

954

 

Uwagi:

1. Funkcjonariusz w stopniu komandora Straży Granicznej mianowany na stopień kontradmirała Straży Granicznej otrzymuje, w naturze lub formie równoważnika pieniężnego, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania następujące przedmioty umundurowania: mundur galowy admirała, mundur wyjściowy letni admirała, płaszcz sukienny admirała, płaszcz letni, oznaki stopni do płaszcza letniego i płaszcza sukiennego admirała, czapkę garnizonową letnią i czapkę garnizonową/kapelusze, oznaki stopni na rękawy do munduru wyjściowego letniego admirała i munduru galowego admirała, orła haftowanego bajorkiem do munduru wyjściowego letniego admirała i munduru galowego admirała oraz płaszcza sukiennego admirała, sznur galowy admirała, szalik letni, rękawiczki letnie i rękawiczki dziane w kolorze białym.

2. Funkcjonariusz w stopniu kontradmirała Straży Granicznej mianowany na kolejny stopień otrzymuje, w naturze lub w formie równoważnika pieniężnego, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania następujące przedmioty umundurowania: oznaki stopni na rękawy munduru galowego admirała i munduru wyjściowego letniego admirała, oznaki stopni do płaszcza letniego i płaszcza sukiennego admirała.

3. W skład kompletu munduru wyjściowego, munduru galowego admirała, munduru wyjściowego letniego admirała wchodzą kurtka munduru oraz spodnie munduru (dla funkcjonariuszy mężczyzn) lub spódnica munduru (dla funkcjonariuszy kobiet).

4. Funkcjonariusz kobieta:

1) może nosić jako składnik umundurowania wyjściowego spodnie munduru; zakupu dokonuje we własnym zakresie i z własnych środków finansowych;

2) zamiast czapki garnizonowej i czapki garnizonowej letniej nosi kapelusz;

3) zamiast półbutów galowych i botków zimowych nosi odpowiednio czółenka galowe i kozaki;

4) zamiast spodni letnich otrzymuje spódnicę letnią.

5. W skład kompletu kurtki wyjściowej wchodzi podpinka.

6. W skład kompletu kurtki służbowej wchodzi podpinka kurtki służbowej. Podpinka ta może być noszona jako ubiór wierzchni.

7. W skład kompletu kurtki ubrania na złą pogodę wchodzi podpinka. Podpinka ta może być noszona jako ubiór wierzchni.

8. W skład kompletu bielizny wchodzą: skarpety w kolorze czarnym/rajstopy w kolorze beżowym do umundurowania wyjściowego – 5 par/sztuk na 5 lat, skarpety w kolorze czarnym do umundurowania służbowego i polowego – łącznie 7 par na 3 lata, termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z długimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termoaktywny podkoszulek w kolorze czarnym z krótkimi rękawami – 3 szt. na 3 lata oraz kalesony termoaktywne w kolorze czarnym – 3 szt. na 3 lata.

9. Funkcjonariuszowi mianowanemu, przeniesionemu do służby w Straży Granicznej, wydaje się oznaki stopnia według stopnia służbowego posiadanego przez funkcjonariusza w dacie ich wydania.

10. Do munduru galowego admirała, munduru wyjściowego, munduru wyjściowego letniego admirała przysługują oznaki stopni naszywane na rękawach, do płaszcza sukiennego admirała i płaszcza letniego przysługują naramienniki z oznakami stopni.

11. Oznakę Straży Granicznej zastępuje się haftowanym orłem. Na klapach płaszcza sukiennego admirała i kurtki munduru galowego admirała, munduru wyjściowego i munduru wyjściowego letniego admirała umieszcza się orła haftowanego bajorkiem.

12. Funkcjonariuszowi zaopatrywanemu według niniejszej tabeli wydaje się jednorazowo poza systemem punktów:

1) pokrowiec na mundur i płaszcz;

2) czapkę futrzaną;

3) uzupełnienie oznak stopni do umundurowania polowego i służbowego.

13. Funkcjonariusz zaopatrywany na podstawie tabeli nie otrzymuje przedmiotów wyszczególnionych w zestawie, jeżeli zostały mu już wcześniej wydane w związku z pełnieniem przez niego służby w Straży Granicznej.

Załącznik 6. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA, O KTÓRE POWIĘKSZA SIĘ NORMĘ NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA]

Załącznik nr 6

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA, O KTÓRE POWIĘKSZA SIĘ NORMĘ NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA

Lp.

Opis przypadku

Wykaz przedmiotów umundurowania

1

Powołanie na stanowisko Komendanta lub zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta lub zastępcy komendanta oddziału, ośrodka lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej

1) płaszcz sukienny z emblematem Straży Granicznej z oznakami stopni haftowanymi bajorkiem oraz oznaką Straży Granicznej

2) płaszcz letni z emblematem Straży Granicznej z oznakami stopni haftowanymi bajorkiem

3) szalik letni

4) rękawiczki letnie

5) pokrowiec na mundur i płaszcz

6) czapka futrzana

2

Powołanie na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej lub zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej

1) płaszcz sukienny z emblematem Straży Granicznej z oznakami stopni haftowanymi bajorkiem oraz oznaką Straży Granicznej

2) płaszcz letni z emblematem Straży Granicznej z oznakami stopni haftowanymi bajorkiem

3) szalik letni

4) rękawiczki letnie

5) pokrowiec na mundur i płaszcz

6) czapka futrzana

3

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej lub

generała dywizji Straży Granicznej

1) pokrowiec na mundur i płaszcz

2) czapka futrzana

4

Mianowanie na stopień kontradmirała Straży Granicznej lub wiceadmirała Straży Granicznej

1) pokrowiec na mundur i płaszcz

2) czapka futrzana

5

Mianowanie na stanowisko służbowe

w związku z przeniesieniem z urzędu do

miejsca pełnienia służby, w którym

obowiązuje odmienny typ (kolor)

umundurowania:

zmiana umundurowania

z umundurowania typu Wojsk

Lądowych na umundurowanie typu

Marynarki Wojennej oraz

z umundurowania typu Marynarki

Wojennej na umundurowanie typu

Wojsk Lądowych

1) mundur wyjściowy

2) czapka garnizonowa/kapelusz

3) kurtka wyjściowa

4) koszula służbowa z długimi rękawami

5) koszula służbowa z krótkimi rękawami

6) koszulka służbowa polo

7) spodnie służbowe

8) kurtka służbowa

9) czapka służbowa letnia

6

Mianowanie na stanowisko służbowe w związku z przeniesieniem z urzędu do miejsca pełnienia służby, w którym obowiązuje odmienny typ (kolor) umundurowania: zmiana umundurowania z umundurowania typu Sił Powietrznych na umundurowanie typu Marynarki Wojennej oraz z umundurowania typu Marynarki Wojennej na umundurowanie typu Sił Powietrznych

1) mundur wyjściowy

2) czapka garnizonowa/kapelusz

3) koszula służbowa z długimi rękawami

4) koszula służbowa z krótkimi rękawami

5) koszulka służbowa polo

6) spodnie służbowe

7) kurtka służbowa

8) czapka służbowa letnia

7

Mianowanie na stanowisko służbowe w związku z przeniesieniem z urzędu do miejsca pełnienia służby, w którym obowiązuje odmienny typ (kolor) umundurowania: zmiana umundurowania z umundurowania typu Wojsk Lądowych na umundurowanie typu Sił Powietrznych oraz z umundurowania typu Sił Powietrznych na umundurowanie typu Wojsk Lądowych

1) mundur wyjściowy

2) czapka garnizonowa/kapelusz

3) kurtka wyjściowa

8

Przywrócenie do służby w Straży Granicznej

Przedmioty umundurowania, których funkcjonariusz nie otrzymał w związku z pełnieniem służby w Straży Granicznej, według wzorów obowiązujących w dacie przywrócenia do służby w Straży Granicznej

 

Załącznik 7. [SZCZEGÓŁOWE ZESTAWY UMUNDUROWANIA FUNKCJONARIUSZY]

Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWY UMUNDUROWANIA FUNKCJONARIUSZY

Tabela 1. Umundurowanie służbowe

Lp.

Nazwa przedmiotu

Okres letni

Okres zimowy

Uwagi

zestaw 1

zestaw 2

 zestaw 3

zestaw 4

zestaw 5

zestaw 1

zestaw

2

zestaw 3

1

Czapka służbowa letnia

x

x

x

x

x

 

 

 

patrz uwaga 6

2

Czapka służbowa zimowa

 

 

 

 

 

x

x

 

patrz uwaga 6

3

Koszula służbowa z długimi rękawami

x

 

x

 

x

x

x

x

 

4

Koszula służbowa z krótkimi rękawami

 

x

 

 

 

 

 

 

 

5

Koszulka służbowa polo

 

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Spodnie służbowe

x

x

x

x

x

x

x

x

 

7

Kurtka służbowa

 

 

 

 

x

x

 

 

 

8

Podpinka kurtki służbowej

 

 

x

 

 

 

x

 

 

9

Półbuty służbowe

x

x

x

x

x

 

 

x

patrz uwaga 5

10

Trzewiki służbowe

 

 

 

 

 

x

x

 

patrz uwaga 5

11

Pas

x

x

x

x

x

x

x

x

 

12

Rękawiczki zimowe

 

 

 

 

 

x

x

 

z norm

umundurowania

wyjściowego

13

Szalik zimowy

 

 

 

 

 

x

x

 

z norm

umundurowania

wyjściowego

14

Bielizna

 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

Uwagi:

1. Koszule służbowe z długimi rękawami i koszule służbowe z krótkimi rękawami nosi się włożone do spodni. Koszulki służbowe polo mogą być wkładane do spodni lub wykładane na zewnątrz spodni.

2. Spodni służbowych nie wkłada się do obuwia, nosi się je na zewnątrz obuwia.

3. W okresie letnim w razie potrzeby można nosić kurtkę służbową z podpinką kurtki służbowej z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”. Kurtka służbowa może być noszona bez podpinki kurtki służbowej.

4. Podpinkę kurtki służbowej można nosić jako ubiór wierzchni.

5. Półbuty służbowe i trzewiki służbowe można nosić zamiennie, w zależności od potrzeb.

6. Czapkę służbową letnią i czapkę służbową zimową można nosić zamiennie, w zależności od potrzeb.

7. W pomieszczeniach służbowych – w okresie zimowym – można nosić koszulę służbową z krótkimi rękawami oraz koszulkę służbową polo.

8. W pomieszczeniach nie nosi się nakryć głowy.

9. W okresie zimowym zestaw 3 może być stosowany podczas pełnienia służby w pomieszczeniach.

10. Na terenie jednostki organizacyjnej – w okresie zimowym – można występować bez kurtki służbowej.

11. Koszule służbowe z długimi rękawami można nosić z podwiniętymi rękawami. Do podwinięcia rękawów należy wykorzystać pasek oraz pętelkę, które zostały przyszyte do rękawa.

12. Do umundurowania służbowego funkcjonariusze mogą nosić plecak w kolorze czarnym, oliwkowym lub z nadrukiem maskującym.

Tabela 2. Umundurowanie wyjściowe i galowe

Lp.

Nazwa przedmiotu

Okres letni

Okres zimowy

Galowe

Uwagi

zestaw 1

zestaw 2

zestaw 3

zestaw 4

zestaw 1

zestaw 1

1

Czapka garnizonowa

x

x

x

x

x

x

dla funkcjonariusza kobiety – kapelusz

2

Mundur wyjściowy

x

 

 

 

x

x

 

3

Spodnie letnie

 

x

x

x

 

 

dla funkcjonariusza kobiety – spódnica letnia

4

Koszula wyjściowa z długimi rękawami

x

 

 

x

x

x

 

5

Koszula wyjściowa z krótkimi rękawami

 

x

x

 

 

 

 

6

Kurtka wyjściowa

 

 

 

 

x

 

 

7

Półbuty galowe

x

x

x

x

 

x

dla funkcjonariusza kobiety – czółenka galowe, patrz uwaga 5

8

Botki zimowe

 

 

 

 

x

 

dla funkcjonariusza kobiety – kozaki, patrz uwaga 5

9

Pasek

x

x

x

x

x

x

 

10

Rękawiczki zimowe

 

 

 

 

x

 

 

11

Sznur galowy

 

 

 

 

 

x

 

12

Krawat

x

x

 

x

x

x

 

13

Szalik zimowy

 

 

 

 

x

 

 

14

Bielizna

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

Uwagi:

1. Kurtkę munduru wyjściowego dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa sięgała do nasady kciuka dłoni przy opuszczonej ręce; spodnie munduru wyjściowego powinny sięgać krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa obuwia; spódnica munduru wyjściowego powinna sięgać dolną krawędzią nieco za kolana.

2. Na terenie jednostki organizacyjnej – w okresie zimowym – można występować bez kurtki wyjściowej, szalika zimowego i rękawiczek zimowych.

3. W okresie letnim, w razie potrzeby, zezwala się na noszenie kurtki wyjściowej bez podpinki.

4. W pomieszczeniach nie nosi się nakryć głowy.

5. Półbuty galowe/czółenka galowe i botki zimowe/kozaki można nosić zamiennie, w zależności od potrzeb.

6. W okresie zimowym może być stosowany zestaw 3 i 4 okresu letniego (bez czapki garnizonowej) podczas pełnienia służby w pomieszczeniach.

7. Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej oraz jego zastępcy, w zależności od okoliczności, razem z przedmiotami określonymi w zestawie noszą: w okresie letnim płaszcz letni, szalik letni, rękawiczki letnie, a w okresie zimowym płaszcz sukienny i czapkę futrzaną.

8. Sznur galowy nosi się na prawym ramieniu kurtki munduru wyjściowego, przypinając go pod naramiennikiem (w umundurowaniu typu Marynarki Wojennej za pomocą zapinki) przy wszyciu rękawa. Pętelkę sznura zapina się na pierwszym górnym guziku zapięcia munduru (pod spodem), a w umundurowaniu typu Marynarki Wojennej pod klapą, na wysokości pierwszego rzędu guzików, tak aby zwisający na końcu warkocza metalowy wisior znajdował się na środku między rzędami guzików. Warkocze sznura galowego generała przeprowadza się w następujący sposób: dłuższy warkocz przeprowadza się pod rękawem i zapina na pierwszy guzik, drugi warkocz ułożony na piersi zapina się na drugi od góry guzik munduru. Sznur galowy admirała zakłada się jak u generała, z tym że jego końcówki są zapięte w jednym miejscu (jak u oficera marynarki wojennej). Pętlę sznura galowego oficerskiego i generała zakłada się pod prawy rękaw kurtki munduru.

9. Komendant Główny Straży Granicznej oraz zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, w zależności od okoliczności, razem z przedmiotami określonymi w zestawie noszą w okresie letnim: mundur wyjściowy letni, płaszcz letni, szalik letni, rękawiczki letnie oraz czapkę garnizonową letnią/kapelusz, a w okresie zimowym płaszcz sukienny i czapkę futrzaną.

10. Funkcjonariusz w stopniu generała brygady Straży Granicznej lub generała dywizji Straży Granicznej, w zależności od okoliczności, razem z przedmiotami określonymi w zestawie nosi w okresie letnim: mundur wyjściowy letni generała, płaszcz letni, szalik letni, rękawiczki letnie, czapkę garnizonową letnią/kapelusz, mundur galowy generała, mundur wyjściowy generała z bryczesami i buty generała, a w okresie zimowym: płaszcz sukienny generała, czapkę futrzaną, mundur galowy generała, mundur wyjściowy generała z bryczesami i buty generała.

11. Funkcjonariusz w stopniu kontradmirała Straży Granicznej, w zależności od okoliczności, razem z przedmiotami określonymi w zestawie nosi w okresie letnim: mundur wyjściowy letni admirała, płaszcz letni, szalik letni, rękawiczki letnie, rękawiczki dziane koloru białego, czapkę garnizonową letnią/kapelusz, mundur galowy admirała lub mundur wyjściowy, a w okresie zimowym: płaszcz sukienny admirała, czapkę futrzaną, mundur galowy admirała lub mundur wyjściowy.

Tabela 3. Umundurowanie polowe

Lp.

Nazwa przedmiotu

Okres letni

Okres zimowy

Uwagi

 zestaw 1

zestaw 2

zestaw 1

zestaw

2

zestaw

3

zestaw 4

1

Czapka polowa

x

x

x

 

x

 

 

2

Bluza polowa

x

 

x

x

x

x

 

3

Spodnie polowe

x

x

x

x

x

x

 

4

Koszula polowa

 

x

 

 

 

 

 

5

Kurtka ubrania na złą pogodę

 

 

x

x

 

 

 

6

Podpinka kurtki ubrania na złą pogodę

 

 

 

 

x

x

 

7

Trzewiki polowe

x

x

x

x

x

x

 

8

Czapka służbowa zimowa

 

 

 

x

 

x

z norm umundurowania służbowego

9

Pas

x

x

x

x

x

x

z norm umundurowania służbowego

10

Rękawiczki zimowe

 

 

x

x

x

x

z norm umundurowania wyjściowego

11

Szalik zimowy

 

 

x

x

x

x

z norm umundurowania wyjściowego

12

Bielizna

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

Uwagi:

1. W okresie letnim w razie potrzeby można nosić kurtkę ubrania na złą pogodę. Kurtka może być noszona bez podpinki.

2. Podpinkę kurtki ubrania na złą pogodę można nosić jako ubiór wierzchni.

3. Na terenie jednostki organizacyjnej – w okresie zimowym – można występować bez kurtki ubrania na złą pogodę.

4. Spodnie polowe można nosić na zewnątrz lub wewnątrz obuwia.

5. W czasie pełnienia służby dyżurnej na bluzie polowej i koszuli polowej (z wyjątkiem służby dyżurnej operacyjnej) nosi się plakietkę z napisem: „SŁUŻBA DYŻURNA”, przymocowaną do klapki prawej górnej kieszeni.

6. Pas w zestawieniu z kurtką ubrania na złą pogodę/podpinką kurtki ubrania na złą pogodę nosi się pod kurtką/podpinką.

7. Do umundurowania polowego można nosić zamiennie obuwie służbowe z norm umundurowania służbowego, według potrzeb (tylko w przypadku spodni polowych noszonych na zewnątrz obuwia).

8. W okresie zimowym do umundurowania polowego można nosić, w zależności od potrzeb, szalik zimowy i rękawiczki zimowe z norm umundurowania wyjściowego.

9. Dopuszcza się noszenie munduru polowego bez pasa.

10. Pas w zestawie ze spodniami polowymi oraz bluzą polową można nosić na bluzie polowej lub włożony w podtrzymywacze spodni polowych.

11. Do umundurowania polowego funkcjonariusze mogą nosić plecak w kolorze czarnym, oliwkowym lub z nadrukiem maskującym.

Załącznik 8. [WZORY EMBLEMATÓW STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 8

WZORY EMBLEMATÓW STRAŻY GRANICZNEJ

Rysunek 1. Do umundurowania wyjściowego, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze jasnozielonym, z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze srebrnym – dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych.

infoRgrafika

Rysunek 2. Do umundurowania wyjściowego, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze jasnozielonym, z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze złotym – dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Marynarki Wojennej.

infoRgrafika

Rysunek 3. Do umundurowania służbowego, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze oliwkowego melanżu, z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze czarnym – dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

infoRgrafika

Rysunek 4. Do umundurowania służbowego, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie granatowej, z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze złotym – dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

infoRgrafika

Rysunek 5. Do umundurowania polowego, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie w kolorze oliwkowym z nadrukiem maskującym, z napisem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” w kolorze czarnym.

infoRgrafika

Rysunek 6. Sposób umieszczenia emblematu na rękawie.

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR EMBLEMATU IMIENNEGO FUNKCJONARIUSZA]

Załącznik nr 9

WZÓR EMBLEMATU IMIENNEGO FUNKCJONARIUSZA

Rysunek 1. Emblemat imienny do umundurowania wyjściowego i galowego ma kształt prostokąta o szerokości 15 mm i długości dostosowanej do liczby liter w nazwisku. Napis składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza. Wysokość liter wynosi 5 mm, grubość – 1 mm. Funkcjonariusze użytkujący umundurowanie wyjściowe i galowe typu Wojsk Lądowych noszą emblemat imienny koloru zielonego z napisem w kolorze złotym, natomiast funkcjonariusze użytkujący umundurowanie typu Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej – w kolorze czarnym z napisem w kolorze srebrnym.

infoRgrafika

Rysunek 2. Emblemat imienny do umundurowania służbowego ma kształt prostokąta o szerokości 25 mm i długości dostosowanej do liczby liter w nazwisku. Napis na emblemacie składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza. Wysokość liter wynosi 8,5 mm, grubość – 1 mm. Emblemat dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko dla funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej, z napisem wykonanym metodą haftu komputerowego w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy, w Morskim Oddziale Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej, z napisem wykonanym metodą haftu komputerowego w kolorze złotym na tkaninie barwionej na kolor granatowy.

infoRgrafika

Rysunek 3. Emblemat imienny do umundurowania polowego ma kształt prostokąta o szerokości 25 mm i długości dostosowanej do liczby liter w nazwisku. Napis na emblemacie składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza. Wysokość liter wynosi 8,5 mm, grubość – 1 mm. Wykonany metodą haftu komputerowego z napisem w kolorze czarnym na tkaninie barwionej na kolor oliwkowy z nadrukiem maskującym.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama