REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1664

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Szkoła dla dorosłych, branżowa szkoła II stopnia i szkoła policealna prowadzą księgę słuchaczy. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

6. Do księgi słuchaczy nie wpisuje się danych rodziców pełnoletnich słuchaczy.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W przypadku gdy dziecko, uczeń, słuchacz lub wychowanek nie posiada numeru PESEL, do księgi ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, księgi uczniów, księgi słuchaczy i księgi wychowanków zamiast numeru PESEL wpisuje się nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.”;

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Księga ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, księga uczniów, księga słuchaczy i księga wychowanków mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej.

2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę, księga ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, księga uczniów, księga słuchaczy i księga wychowanków mogą być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej.

3. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, w postaci elektronicznej do księgi tej wpisuje się dzieci, których obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny rozpoczął się począwszy od roku, w którym rozpoczęto prowadzenie księgi ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, w postaci elektronicznej.

4. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, wyłącznie w postaci elektronicznej księgę ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, prowadzoną w postaci papierowej prowadzi się dla dzieci wpisanych do tej księgi przed dniem rozpoczęcia prowadzenia księgi ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, wyłącznie w postaci elektronicznej do czasu zakończenia przez nie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego.

5. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi uczniów lub księgi słuchaczy w postaci elektronicznej do ksiąg tych wpisuje się odpowiednio uczniów lub słuchaczy rozpoczynających naukę w danej szkole, począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej księgi w postaci elektronicznej.

6. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi uczniów lub księgi słuchaczy wyłącznie w postaci elektronicznej księgę uczniów lub księgę słuchaczy prowadzoną w postaci papierowej prowadzi się odpowiednio dla uczniów lub słuchaczy wpisanych do tej księgi przed dniem rozpoczęcia prowadzenia księgi uczniów lub księgi słuchaczy wyłącznie w postaci elektronicznej do czasu ukończenia albo opuszczenia przez nich szkoły.

7. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi wychowanków w postaci elektronicznej do księgi tej wpisuje się wychowanków przyjętych do placówki, począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej księgi w postaci elektronicznej.

8. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia księgi wychowanków wyłącznie w postaci elektronicznej księgę wychowanków prowadzoną w postaci papierowej prowadzi się dla wychowanków wpisanych do tej księgi przed dniem rozpoczęcia prowadzenia księgi wychowanków wyłącznie w postaci elektronicznej do czasu skreślenia ich z listy wychowanków.

9. Do prowadzenia księgi ewidencji, o której mowa w § 3 ust. 1, księgi uczniów, księgi słuchaczy i księgi wychowanków w postaci elektronicznej przepisy § 21 ust. 3, ust. 4 pkt 1, ust. 4a i 4b i § 22 stosuje się odpowiednio.”;

4) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz tygodniowy rozkład zajęć, a w szkołach prowadzących kształcenie w formie zaocznej – semestralny rozkład zajęć. W przypadku dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną nie wpisuje się danych rodziców pełnoletnich słuchaczy.”,

b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz „(semestralne)”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży dla klasy wstępnej odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, oceny z egzaminów semestralnych przeprowadzanych w formie ustnej, w formie pisemnej i w formie zadań praktycznych, oceny z egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w formie ustnej, w formie pisemnej i w formie zadań praktycznych oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności słuchaczy na zajęciach edukacyjnych, na których słuchacze potwierdzają podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć.”;

5) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów lub słuchaczy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do dziennika innych zajęć prowadzonego przez szkołę dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną nie wpisuje się danych rodziców pełnoletnich słuchaczy.”;

6) w § 14:

a) w ust. 1 wyrazy „szkoła dla dorosłych” zastępuje się wyrazami „szkoła dla dorosłych, branżowa szkoła II stopnia i szkoła policealna”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje się na podstawie danych zawartych odpowiednio w księdze uczniów, księdze słuchaczy, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów semestralnych, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej, informacji o wyniku egzaminu ósmoklasisty albo o zwolnieniu z tego egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, informacji o wyniku egzaminu zawodowego albo o zwolnieniu z tego egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a także innych dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia albo słuchacza potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.”,

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia albo słuchacza szkoły jest:

1) uchwała rady pedagogicznej,

2) rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 73a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

– których datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia albo słuchacza.

5. Arkusze ocen uczniów albo słuchaczy wypełnia się pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Arkusze ocen wypełniane w postaci elektronicznej przybierają postać papierowego wydruku dokumentu utworzonego i wypełnionego pierwotnie w postaci elektronicznej.”,

d) uchyla się ust. 6 i 7;

7) w § 15 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „szkoły dla dorosłych” zastępuje się wyrazami „szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej”;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Słuchaczom szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej mogą być wydawane indeksy.”;

9) w § 17:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 73a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów;”,

b) w pkt 3 wyrazy „szkół dla dorosłych” zastępuje się wyrazami „szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych”;

10) w § 21:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 1,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych:

1) umożliwia wydruk oraz eksport, w formie dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie XML, danych dzienników, o których mowa w § 2, § 8–13, § 18 i § 20;

2) uwzględnia wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), w zakresie prezentacji zasobów informacji udostępnianych rodzicom uczniów i uczniom albo słuchaczom.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest zgodny ze schematem, określonym we wzorze zdefiniowanym w formacie XSD, opisującym sposób zapisu danych i informacji, o których mowa odpowiednio w § 2, § 8–13, § 18 i § 20, udostępnionym pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4b. Wydruk, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest sporządzany na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 4a, zgodnie z szablonem wizualizacji zdefiniowanym w formacie XSLT, udostępnionym pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”;

11) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, a w przypadku szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych – w terminie 10 dni od dnia zakończenia semestru, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się w formie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego albo na dzień zakończenia semestru.

2. Dokument elektroniczny stanowiący zapis dziennika elektronicznego:

1) jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną albo podpisem osobistym;

2) jest zapisany i przechowywany w sposób zapewniający możliwość jego odczytania w niezmienionej treści w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników, o których mowa w § 2, § 8–13, § 18 i § 20.”.

§ 2. [Wpis w arkuszu ocen ucznia albo słuchacza]

1. W przypadku uczniów branżowej szkoły I stopnia i szkoły policealnej oraz słuchaczy szkoły policealnej, którzy rozpoczęli kształcenie w tych szkołach przed dniem 1 września 2019 r., wpisów w arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje się na podstawie danych zawartych odpowiednio w księdze uczniów, księdze słuchaczy, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów semestralnych, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej, informacji o wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także innych dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia albo słuchacza potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.

2. Arkusze ocen uczniów szkoły policealnej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed dniem 1 września 2019 r., prowadzi się do czasu zakończenia kształcenia przez tych uczniów. Przepisy § 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się odpowiednio.

§ 3. [Dotychczasowa księga uczniów szkoły policealnej]

Założoną przed dniem 1 września 2019 r. księgę uczniów szkoły policealnej prowadzi się dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed dniem 1 września 2019 r., do czasu zakończenia kształcenia przez tych uczniów, zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 4. [Dotychczasowy dziennik lekcyjny w szkole policealnej]

Dziennik lekcyjny w szkole policealnej, w którym dokumentuje się zajęcia edukacyjne prowadzone dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed dniem 1 września 2019 r., jest prowadzony zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 5. [Dotychczasowe arkusze ocen uczniów szkoły policealnej]

Dla arkuszy ocen uczniów szkoły policealnej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole przed dniem 1 września 2019 r., zakłada się odrębną księgę arkuszy ocen zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 6. [Obowiązek udostępnienia schematu i szablonu przez ministra]

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej schemat i szablon, o których mowa w § 21 ust. 4a i 4b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

§ 7. [Termin dostosowania sposobu prowadzenia dzienników elektronicznych]

Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, prowadzące dzienniki, o których mowa w § 2, § 8–13, § 18 i § 20 rozporządzenia zmienianego w § 1, w postaci elektronicznej przed dniem 1 września 2020 r. dostosują ich prowadzenie do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA