reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Określa się warunki uzyskania przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze odpowiednio dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, uwzględniając wykształcenie tej osoby oraz potwierdzone przez nią kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, a także sposób ustalania wyniku zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 2. [Dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika]

1. Dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681), wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, może uzyskać osoba, która posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia oraz

2) certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub świadectwo czeladnicze, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, może uzyskać osoba, która posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia oraz

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub świadectwo czeladnicze, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego]

1. W przypadku osoby ubiegającej się o uzyskanie dyplomu zawodowego, o której mowa w § 2 ust. 1, posiadającej certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przed ustaleniem końcowego wyniku egzaminu zawodowego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala, zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wynik egzaminu zawodowego dla każdej kwalifikacji, w której osoba ta posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. W przypadku osoby ubiegającej się o uzyskanie dyplomu zawodowego, o której mowa w § 2 ust. 1, posiadającej certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz świadectwo czeladnicze, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przed ustaleniem końcowego wyniku egzaminu zawodowego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu zawodowego dla kwalifikacji, której zakres odpowiada zakresowi zawodu, w którym osoba ta posiada świadectwo czeladnicze wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w następujący sposób:

1) ocena dostateczna na świadectwie czeladniczym – 70% punktów możliwych do uzyskania;

2) ocena dobra na świadectwie czeladniczym – 80% punktów możliwych do uzyskania;

3) ocena bardzo dobra na świadectwie czeladniczym – 90% punktów możliwych do uzyskania;

4) ocena celująca na świadectwie czeladniczym –100% punktów możliwych do uzyskania.

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala końcowy wynik egzaminu zawodowego na dyplomie zawodowym, o którym mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z art. 44zzzo ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

1) w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1, na podstawie:

a) wyniku egzaminu zawodowego na certyfikacie kwalifikacji zawodowej wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz

b) wyniku egzaminu zawodowego dla kwalifikacji, w której osoba ta posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub wyników egzaminów zawodowych dla kwalifikacji, w których osoba ta posiada świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ustalonych zgodnie z ust. 1;

2) w przypadku osoby, o której mowa w ust. 2, na podstawie:

a) wyniku egzaminu zawodowego na certyfikacie kwalifikacji zawodowej wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz

b) wyniku egzaminu zawodowego dla kwalifikacji, której zakres odpowiada zakresowi zawodu, w którym osoba ta posiada świadectwo czeladnicze wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ustalonego zgodnie z ust. 2.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).

Załącznik 1. [DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 sierpnia 2019 r. (poz. 1731)

Załącznik nr 1

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO1)

Nazwa i symbol cyfrowy

zawodu nauczanego na

poziomie technika określonego

w klasyfikacji zawodów

szkolnictwa branżowego1)

Certyfikat kwalifikacji zawodowej2) lub świadectwo potwierdzające kwalifikację

w zawodzie3) lub świadectwo czeladnicze w zawodzie4) wymagane do uzyskania

dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika określonym

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego1)

Technik agrobiznesu

331402

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.6.Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Technik analityk

311103

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.59.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CHM.04. Wykonywanie

badań analitycznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.59.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CHM.04. Wykonywanie

badań analitycznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.60. Wykonywanie badań analitycznych albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.60. Wykonywanie badań analitycznych

Technik architektury krajobrazu

314202

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.21.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji OGR.04. Organizacja

prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.21.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji OGR.04. Organizacja

prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji OGR.03. Projektowanie,

urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz świadectwo

potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.22. Organizacja prac

związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji OGR.03. Projektowanie,

urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz świadectwo

potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.22. Organizacja

prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Technik archiwista

441403

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Technik automatyk

311909

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.32. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.33. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Technik budownictwa

311204

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.16. Montaż konstrukcji budowlanych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie betoniarz zbrojarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie murarz-tynkarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie monter konstrukcji budowlanych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik budownictwa kolejowego

311220

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.23. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.24. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

Technik budowy dróg

311216

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Technik budowy jednostek

pływających

311942

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.22. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.33. Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.33. Organizacja budowy i remontu jednostek pływających

Technik budownictwa wodnego

311205

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.09.

Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych oraz certyfikat kwalifikacji

zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją

cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.01. Wykonywanie

robót regulacyjnych i hydrotechnicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację

w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.31. Organizacja robót związanych z regulacją

cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.01. Wykonywanie

robót regulacyjnych i hydrotechnicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację

w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.28. Organizacja robót związanych z regulacją

cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

Technik ceramik

311944

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.2. Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.3. Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.06. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.51. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.51. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

Technik eksploatacji portów

i terminali

333106

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Technik ekonomista

331403

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik elektroenergetyk

transportu szynowego

311302

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.27. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.26. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.28. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Technik elektronik

311408

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik elektryk

311303

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie elektryk oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik fotografii i multimediów

343105

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie fotograf oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Technik garbarz

311912

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.9. Wyprawianie skór oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.11. Wyprawianie skór oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.01. Wyprawianie skór oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.53. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.01. Wyprawianie skór oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.53. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie garbarz skór oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

Technik geodeta

311104

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Technik grafiki i poligrafii

cyfrowej

311943

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.55. Drukowanie cyfrowe

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Technik górnictwa odkrywkowego

311701

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową oraz GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

Technik górnictwa otworowego

311702

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.9. Eksploatacja otworowa złóż oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.08. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.09. Eksploatacja otworowa złóż oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.08. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.01. Eksploatacja

otworowa złóż oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie

kwalifikacji M.40. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.01. Eksploatacja

otworowa złóż oraz MG.40. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

Technik górnictwa podziemnego

311703

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.11.

Eksploatacja złóż podziemnych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie

kwalifikacji GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.11.

Eksploatacja złóż podziemnych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie

kwalifikacji GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.02. Eksploatacja

podziemna złóż oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie

kwalifikacji M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.02. Eksploatacja

podziemna złóż oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie

kwalifikacji MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

Technik handlowiec

522305

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.20. Prowadzenie sprzedaży oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.22. Prowadzenie działalności handlowej

Technik hodowca koni

314203

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.01. Jeździectwo i trening koni albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.19. Organizacja chowu i hodowli koni oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.01. Jeździectwo i trening koni albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.20. Szkolenie i użytkowanie koni albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.27. Jeździectwo i trening koni

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.20. Szkolenie i użytkowanie koni albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.06. Jeździectwo i trening koni

Technik hotelarstwa

422402

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Technik informatyk

351203

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik inżynierii środowiska

i melioracji

311208

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

Technik inżynierii sanitarnej

311218

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych albo świadectwo czeladnicze w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Technik księgarstwa

522306

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.20. Prowadzenie sprzedaży oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Technik logistyk

333107

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.22.

Obsługa magazynów oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji

SPL.04. Organizacja transportu

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów

oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji

AU.32. Organizacja transportu

Technik mechanik

311504

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie ślusarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechanizacji rolnictwa

i agrotroniki

311515

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Technik mechatronik

311410

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELM.03.Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik organizacji turystyki

422104

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik obuwnik

311916

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.8. Wytwarzanie obuwia oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.10. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.10. Wytwarzanie obuwia oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.10. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.05. Wytwarzanie obuwia oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.52. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.05. Wytwarzanie obuwia oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.52. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie obuwnik oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.10. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

Technik odlewnik

311705

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.4.

Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów i świadectwo potwierdzające

kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń

do topienia metali oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji

MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.06.

Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej

w zakresie kwalifikacji MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MTL.01. Wykonywanie

i naprawa oprzyrządowania odlewniczego albo certyfikat kwalifikacji zawodowej

w zakresie kwalifikacji MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych oraz

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.37.

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MTL.01. Wykonywanie

i naprawa oprzyrządowania odlewniczego albo certyfikat kwalifikacji zawodowej

w zakresie kwalifikacji MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych oraz

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.37.

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

Technik ogrodnik

314205

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Technik optyk

325302

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie optyk mechanik oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Technik papiernictwa

311601

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.57. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.57. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji DRM.07. Przetwórstwo wytworów papierniczych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji DRM.06. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych

Technik pojazdów

samochodowych

311513

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pożarnictwa

311919

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MS.20. Wykonywanie działań ratowniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MS.21. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Technik procesów drukowania

311935

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.17. Realizacja procesów drukowania z form drukowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.43. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie drukarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Technik procesów

introligatorskich

311936

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.14.

Realizacja procesów introligatorskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie

kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.16.

Realizacja procesów introligatorskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie

kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.03. Realizacja procesów

introligatorskich i opakowaniowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację

w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji PGF.03. Realizacja procesów

introligatorskich i opakowaniowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację

w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.43. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie introligator oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej

w zakresie kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Technik programista

351406

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Technik przemysłu

metalurgicznego

311708

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.6. Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.7. Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.07. Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.38. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.38. Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych

Technik przemysłu mody

311941

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.12. Wykonywanie usług krawieckich i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.11.Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie krawiec oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik przeróbki kopalin stałych

311706

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.36. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.36. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Technik przetwórstwa

mleczarskiego

314402

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.18. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Technik pszczelarz

314206

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Technik rachunkowości

431103

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.36. Prowadzenie rachunkowości

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Technik realizacji nagrań

352123

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji S.4. Montaż nagrań dźwiękowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji ST.04. Montaż nagrań dźwiękowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji S.5. Realizacja nagrań studyjnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji ST.05. Realizacja nagrań studyjnych

Technik realizacji nagłośnień

352124

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji S.2. Realizacja nagrań oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji ST.02. Realizacja nagrań oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji S.3. Realizacja nagłośnień

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji ST.03. Realizacja nagłośnień

Technik renowacji elementów

architektury

311210

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.26. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.27. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Technik robót wykończeniowych

w budownictwie

311219

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej zabudowy i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Technik rolnik

314207

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Technik rybactwa śródlądowego

314208

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.2. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji RYB.02. Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.02. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji RYB.02. Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturze

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych oraz RL.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturze

Technik szerokopasmowej

komunikacji elektronicznej

311412

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.34. Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.06. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.06. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.05. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.35. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.05. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

Technik technologii chemicznej

311603

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.6. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.08. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Technik technologii drewna

311922

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Technik technologii szkła

311925

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.1. Wytwarzanie wyrobów ze szkła oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.05. Wytwarzanie wyrobów ze szkła oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.47. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

Technik technologii wyrobów

skórzanych

311926

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.7. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.11. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.09. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.13. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.46. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.02. Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.04. Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.48. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie kaletnik oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie kuśnierz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

Technik technologii żywności

314403

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.3. Produkcja wyrobów piekarskich albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.18. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.06. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych albo certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie cukiernik oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie piekarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie przetwórca ryb oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie wędliniarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Technik teleinformatyk

351103

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Technik telekomunikacji

352203

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.09. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.01. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.09. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.06. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

Technik transportu drogowego

311927

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.69. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Technik transportu kolejowego

311928

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Technik turystyki na obszarach

wiejskich

515205

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Technik urządzeń dźwigowych

311940

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.28. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.09. Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.13. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.09. Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.08. Montaż urządzeń dźwigowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.29. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.08. Montaż urządzeń dźwigowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.14. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej

311930

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik usług fryzjerskich

514105

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.26. Projektowanie fryzur

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie fryzjer oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Technik usług kelnerskich

513102

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.9. Wykonywanie usług kelnerskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.10. Wykonywanie usług kelnerskich oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.10. Organizacja usług gastronomicznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.11. Organizacja usług gastronomicznych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie kelner oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

Technik wiertnik

311707

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.8. Wykonywanie prac wiertniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.08. Wykonywanie prac wiertniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.34. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.34. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

Technik weterynarii

324002

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Technik włókienniczych wyrobów

dekoracyjnych

311931

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.16. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.18. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.42. Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.43. Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.45. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Technik włókiennik

311932

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.14. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.07. Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.14. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.41. Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.44. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych

Technik żeglugi śródlądowej

315216

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.37. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.38. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

Technik żywienia i usług

gastronomicznych

343404

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.07. Sporządzanie potraw i napojów oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

albo

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie kucharz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


1) Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681).

2) Certyfikat kwalifikacji zawodowej w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

3) Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie określonym w:

1) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 września 2012 r., a przed dniem 1 września 2017 r., lub

2) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.

4) Świadectwo czeladnicze w zawodzie określonym w:

1) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 września 2012 r., a przed dniem 1 września 2017 r., lub

2) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., lub

3) klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Załącznik 2. [DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO]

Załącznik nr 2

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO1)

Nazwa i symbol cyfrowy

zawodu nauczanego

na poziomie technika

określonego w klasyfikacji

zawodów szkolnictwa

zawodowego1)

Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie2) lub świadectwo

czeladnicze w zawodzie3) wymagane do uzyskania dyplomu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego1)

Kelner

513101

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.9. Wykonywanie usług kelnerskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.11. Organizacja usług gastronomicznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.10. Wykonywanie usług kelnerskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.10. Organizacja usług gastronomicznych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie kelner oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.11. Organizacja usług gastronomicznych

Technik agrobiznesu

331402

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Technik analityk

311103

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.60. Wykonywanie badań analitycznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.60. Wykonywanie badań analitycznych

Technik architektury krajobrazu

314202

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.21.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej

architektury krajobrazu

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.21.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.22.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

krajobrazu

Technik archiwista

441403

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.63.

Organizacja i prowadzenie archiwum oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację

w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.63.

Organizacja i prowadzenie archiwum oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację

w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Technik automatyk

311909

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.32. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.33. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Technik budownictwa

311204

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Technik budowy dróg

311216

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

Technik budowy fortepianów

i pianin

311934

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji S.6. Budowa fortepianów i pianin oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji ST.07. Naprawa fortepianów i pianin

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji ST.06. Budowa fortepianów i pianin oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji S.7. Naprawa fortepianów i pianin

Technik budowy jednostek

pływających

311942

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.33. Organizacja budowy i remontu jednostek pływających

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.22. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.33. Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych

Technik budownictwa wodnego

311205

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.28. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.09. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.31. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

Technik ceramik

311944

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.2. Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.3. Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.51. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.06. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.51. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

311929

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.30. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.31. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

Technik dróg kolejowych

i obiektów inżynieryjnych

311217

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.24. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.23. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Technik ekonomista

331403

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz świadectwo potwierdzające

kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.36. Prowadzenie rachunkowości

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz świadectwo potwierdzające

kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości

Technik eksploatacji portów

i terminali

333106

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Technik elektroenergetyk

transportu szynowego

311302

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.28. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.27. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.26. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Technik elektronik

311408

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik elektryk

311303

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie elektryk oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik energetyk

311307

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Technik fotografii i multimediów

343105

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie fotograf oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

Technik garbarz

311912

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.9. Wyprawianie skór oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.53. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.11. Wyprawianie skór oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.53. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie garbarz skór oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.53. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

Technik gazownictwa

311913

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

Technik geodeta

311104

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Technik grafiki i poligrafii

cyfrowej

311943

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.55. Drukowanie cyfrowe

Technik górnictwa

odkrywkowego

311701

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

Technik górnictwa otworowego

311702

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.9. Eksploatacja otworowa złóż oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.40. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.09. Eksploatacja otworowa złóż oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.40. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

Technik górnictwa podziemnego

311703

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.11. Eksploatacja złóż podziemnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

Technik handlowiec

522305

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.18.

Prowadzenie sprzedaży oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

w zakresie kwalifikacji AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.20.

Prowadzenie sprzedaży oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

w zakresie kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej

Technik hodowca koni

314203

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.20. Szkolenie i użytkowanie koni albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.06. Jeździectwo i trening koni

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.19. Organizacja chowu i hodowli koni oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.20. Szkolenie i użytkowanie koni albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.27. Jeździectwo i trening koni

Technik hotelarstwa

422402

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik hutnik

311704

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.6. Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.7. Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.38. Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.07. Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.38. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

Technik informatyk

351203

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik inżynierii środowiska

i melioracji

311208

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

Technik inżynierii sanitarnej

311218

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych albo świadectwo czeladnicze w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Technik księgarstwa

522306

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.18.

Prowadzenie sprzedaży oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

w zakresie kwalifikacji AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.20.

Prowadzenie sprzedaży oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

w zakresie kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Technik leśnik

314301

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.14. Użytkowanie zasobów leśnych

Technik lotniskowych służb

operacyjnych

315406

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.72. Obsługa operacyjna portu lotniczego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.38. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.37. Obsługa operacyjna portu lotniczego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.73. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Technik mechanik

311504

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie ślusarz oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechanizacji rolnictwa

i agrotroniki

311515

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Technik mechatronik

311410

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik ochrony środowiska

325511

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.7. Ocena stanu środowiska oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.08. Ocena stanu środowiska oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Technik organizacji reklamy

333906

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik obsługi turystycznej

422103

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik obuwnik

311916

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.8. Wytwarzanie obuwia oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.52. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.10. Wytwarzanie obuwia oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.52. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie obuwnik oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.52. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

Technik odlewnik

311705

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.5. Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.06. Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

Technik ogrodnik

314205

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Technik optyk

325302

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie optyk mechanik oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Technik papiernictwa

311601

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.57. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.57. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych

Technik pojazdów

samochodowych

311513

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pożarnictwa

311919

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji Z.22.

Wykonywanie działań ratowniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację

w zawodzie w zakresie kwalifikacji MS.21. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MS.20.

Wykonywanie działań ratowniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację

w zawodzie w zakresie kwalifikacji Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi

Technik procesów drukowania

311935

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.43. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.17. Realizacja procesów drukowania z form drukowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie drukarz oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.43. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Technik procesów

introligatorskich

311936

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.14. Realizacja procesów introligatorskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.43. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.16. Realizacja procesów introligatorskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie introligator oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.43. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Technik przemysłu mody

311941

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.12. Wykonywanie usług krawieckich i A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie krawiec oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik przeróbki kopalin

stałych

311706

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.36. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.36. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Technik przetwórstwa

mleczarskiego

14402

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.18. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Technik pszczelarz

314206

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Technik rachunkowości

431103

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.36.

Prowadzenie rachunkowości oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

w zakresie kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.36.

Prowadzenie rachunkowości oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

w zakresie kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Technik realizacji dźwięku

352120

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji S.4. Montaż nagrań dźwiękowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji ST.05. Realizacja nagrań studyjnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji ST.04. Montaż nagrań dźwiękowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji S.5. Realizacja nagrań studyjnych

Technik realizacji nagrań

i nagłośnień

352122

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji S.2. Realizacja nagrań oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji ST.03. Realizacja nagłośnień

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji ST.02. Realizacja nagrań oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji S.3. Realizacja nagłośnień

Technik renowacji elementów

architektury

311210

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.27. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.26. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Technik robót wykończeniowych

w budownictwie

311219

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej zabudowy i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

Technik rolnik

314207

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Technik rybactwa śródlądowego

314208

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.2. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturze

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.02. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturze

Technik szerokopasmowej

komunikacji elektronicznej

311412

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.34. Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.35. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych

Technik technologii chemicznej

311603

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.6. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.08. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Technik technologii drewna

311922

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie stolarz oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

Technik technologii szkła

311925

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.1. Wytwarzanie wyrobów ze szkła oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.05. Wytwarzanie wyrobów ze szkła oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.47. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

Technik technologii wyrobów

skórzanych

311926

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.7. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.11. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.48. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.09. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.13. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.46. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie kaletnik oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.48. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie kuśnierz oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.48. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

Technik technologii żywności

314403

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.3. Produkcja wyrobów piekarskich albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.18. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.17.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.06. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie cukiernik oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie piekarz oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie przetwórca ryb oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie wędliniarz oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Technik teleinformatyk

351103

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

Technik telekomunikacji

352203

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.06. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.01. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

Technik transportu drogowego

311927

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.69. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Technik transportu kolejowego

311928

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Technik turystyki wiejskiej

515203

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Technik urządzeń dźwigowych

311940

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.28. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.14. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji EE.13. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.29. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej

311930

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik usług fryzjerskich

514105

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.26. Projektowanie fryzur

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie fryzjer oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.26. Projektowanie fryzur

Technik usług kosmetycznych

514207

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Technik usług pocztowych

i finansowych

421108

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

Technik wiertnik

311707

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.8. Wykonywanie prac wiertniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.34. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.08. Wykonywanie prac wiertniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.34. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

Technik weterynarii

324002

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Technik włókienniczych

wyrobów dekoracyjnych

311931

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.16. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.45. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.18. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.42. Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.43. Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Technik włókiennik

311932

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.44. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.07. Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.41. Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych

Technik żeglugi śródlądowej

315216

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.37. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.38. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

Technik żywienia i usług

gastronomicznych

343404

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

albo

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.07. Sporządzanie potraw i napojów oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

albo

świadectwo czeladnicze w zawodzie kucharz oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


1) Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.

2) Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie określonym w:

1) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 września 2012 r., a przed dniem 1 września 2017 r., lub

2) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.

3) Świadectwo czeladnicze w zawodzie określonym w:

1) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 września 2012 r., a przed dniem 1 września 2017 r., lub

2) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama