| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

Na podstawie art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495 i 1655) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680), przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, zwane dalej „jednostkami”;

2) sposób sporządzania sprawozdania z realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) pozostałej działalności – rozumie się przez to działalność jednostki inną niż działalność, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

2) kosztach – rozumie się przez to koszty i straty oraz pozostałe koszty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) kosztach pozostałej działalności – rozumie się przez to koszty przypisane do pozostałej działalności, zgodnie z zasadami określonymi w § 3;

4) kategoriach ustawowych – rozumie się przez to informację, publicystykę, kulturę, rozrywkę, edukację i sport, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

§ 3. [Obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji oraz pozostałą działalnością]

1. Jednostki, prowadząc ewidencję przychodów i kosztów związanych z działalnością, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz pozostałą działalnością, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zobowiązane są do:

1) przejrzystego oddzielenia ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz pozostałą działalnością;

2) przypisania kosztów i przychodów odpowiednio do poszczególnych rodzajów działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz pozostałej działalności;

3) wskazania wszystkich źródeł i kwot przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy, uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz pozostałej działalności.

2. W przypadku gdy koszty służą jednocześnie działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, i pozostałej działalności, należy je odpowiednio przypisać proporcjonalnie do danej działalności.

3. W przypadku gdy te same zasoby, w szczególności pracownicy lub współpracownicy, sprzęt i stałe wyposażenie, są wykorzystywane w działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, i pozostałej działalności i nie jest możliwe przypisanie kosztów w sposób jednoznaczny, wówczas wspólne koszty przypisywane są w pełnej kwocie do działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

4. Jednostki dokonują podziału kosztów na poszczególne zadania, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 4. [Sporządzenie sprawozdania]

1. Jednostki sporządzają sprawozdanie, z uwzględnieniem zasad określonych w § 3, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

2. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów ogólnokrajowych wykazywane są oddzielnie dla każdego programu.

3. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem regionalnych programów „Telewizji Polskiej – Spółki Akcyjnej” wykazywane są oddzielnie dla każdego oddziału terenowego.

4. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów dla społeczności lokalnych wykazywane są oddzielnie dla każdego programu.

5. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów wyspecjalizowanych wykazywane są oddzielnie dla każdego programu.

6. Dane dotyczące przedsięwzięć związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem pasm lokalnych przez jednostki, będące spółkami radiofonii regionalnej, wykazywane są oddzielnie dla każdego pasma.

§ 5. [Sporządzenie informacji o całkowitym koszcie realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oraz kosztach realizacji poszczególnych zadań]

1. Jednostki są zobowiązane do sporządzenia informacji o całkowitym koszcie realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz kosztach realizacji poszczególnych zadań, ze wskazaniem kosztów całkowitych, kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich i kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów pozostałych, jeżeli takie wystąpią.

2. Jednostki są zobowiązane do sporządzenia informacji o kosztach tworzenia programów w zakresie kategorii ustawowych ze wskazaniem kosztów całkowitych, kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich i kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów pozostałych, jeżeli takie wystąpią.

3. Kosztami bezpośrednimi tworzenia programu w zakresie danej kategorii ustawowej są wyłącznie koszty, które można przypisać w sposób jednoznaczny do tej kategorii.

4. Przypisując koszty pośrednie, koszty ogólnego zarządu oraz koszty pozostałe tworzenia programu w zakresie poszczególnych kategorii ustawowych, jednostki są zobowiązane stosować klucz udziału kosztów bezpośrednich tworzenia programu w zakresie danej kategorii ustawowej w kosztach bezpośrednich ogółem tworzenia programu.

§ 6. [Waluta kwot w sprawozdaniu]

1. Kwoty w sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, wykazuje się w polskich złotych.

2. W przypadku poniesienia kosztu lub uzyskania przychodu w walucie obcej, dokonuje się przeliczenia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 7. [Forma sprawozdania]

Sprawozdanie, o którym mowa w § 4 ust. 1, składa się w formie pisemnej oraz elektronicznej w postaci plików MsExcel.

§ 8. [Stosowanie przepisów]

Do sporządzania sprawozdań za 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (Dz. U. poz. 515, z 2010 r. poz. 1776, z 2012 r. poz. 429, z 2015 r. poz. 2034 oraz z 2018 r. poz. 722).

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MISJI PUBLICZNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 21 UST. 1 USTAWY]

Załącznik do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 24 września 2019 r. (poz. 2234)

WZÓR – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MISJI PUBLICZNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 21 UST. 1 USTAWY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »