| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa

Na podstawie art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ewidencjonowania, w tym dokumenty stanowiące podstawę wpisu do ewidencji, sposób prowadzenia i szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencjach i w tych dokumentach:

1) przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tymi towarami koncesjonowanymi;

2) zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) towarze koncesjonowanym – należy przez to rozumieć materiał wybuchowy, broń, amunicję oraz wyrób lub technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

2) kodzie klasyfikacyjnym – należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy składający się z klasy i podklasy oraz litery grupy zgodności materiału lub przedmiotu wybuchowego określony w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., ustalonym w oświadczeniu rządowym z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. poz. 769);

3) numerze rozpoznawczym UN – należy przez to rozumieć numer przyporządkowany niebezpiecznym materiałom lub przedmiotom, poprzedzony literowym symbolem UN, wymieniony w załączniku A do umowy, o której mowa w pkt 2.

§ 3. [Dokumentacja]

1. Dokumentacja związana z ewidencją przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis towarów koncesjonowanych, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tymi towarami koncesjonowanymi składa się z:

1) księgi ewidencyjnej;

2) dokumentu przychodu;

3) dokumentu rozchodu;

4) dokumentu przekazania towaru koncesjonowanego między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy;

5) dokumentu zużycia towaru koncesjonowanego, w przypadku gdy jego zużycia wymaga wykonywana działalność gospodarcza.

2. Dokumentację związaną z ewidencją zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa stanowi księga ewidencyjna.

§ 4. [Księga ewidencyjna]

1. Księgę ewidencyjną przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis towarów koncesjonowanych, zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tymi towarami oraz zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Wpisów w księdze ewidencyjnej dokonują na bieżąco i chronologicznie przedsiębiorca, osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji lub osoby upoważnione na piśmie.

3. Wpis w księdze ewidencyjnej nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.

4. Księgę ewidencyjną oznacza się numerem oraz datą jej założenia, a karty księgi ewidencyjnej prowadzonej w postaci papierowej dodatkowo numeruje się.

5. Dane zawarte w księdze ewidencyjnej chroni się przed zmianą lub dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą.

6. W księdze ewidencyjnej prowadzonej w postaci papierowej wpisu dokonuje się w sposób trwały i czytelny, a zmiany nanosi się kolorem czerwonym, z podaniem daty i podpisem osoby, która dokonuje tych zmian.

7. Księgę ewidencyjną w postaci elektronicznej prowadzi się na podstawie dokumentów przechowywanych przez przedsiębiorcę.

8. W księdze ewidencyjnej prowadzonej w postaci elektronicznej, po oznaczeniu jej numerem oraz datą założenia, wprowadzone dane podlegające wpisowi zabezpiecza się w sposób zapewniający rejestrację dokonanych zmian.

9. Księga ewidencyjna prowadzona w postaci elektronicznej:

1) umożliwia korektę błędów w danych podlegających wpisowi przez ponowne wpisanie danych z adnotacją o korekcie i z powiązaniem korygowanych danych z wpisem ponownym;

2) jest prowadzona w systemie teleinformatycznym zapewniającym uwierzytelnienie jego użytkowników oraz rozliczalność ich działań na ewidencjonowanych danych z możliwością ustalenia czasu tych działań;

3) jest archiwizowana, z możliwością jej odczytu i wydruku od dnia założenia.

§ 5. [Ewidencja]

1. Ewidencję przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót materiałami wybuchowymi prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju oraz typu materiału wybuchowego w sposób pozwalający na identyfikację materiału wybuchowego ze względu na nazwę handlową, oznaczenie wytwórcy, numer partii oraz rok wytworzenia.

2. Ewidencję przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis broni i zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tą bronią prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju broni w sposób pozwalający na identyfikację broni ze względu na kategorię i podkategorię, rodzaj, typ, markę, kaliber, serię, numer i rok wytworzenia, państwo wytworzenia i nazwę wytwórcy.

3. Ewidencję przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i zawartych transakcji mających za przedmiot obrót takimi wyrobami prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju wyrobu w sposób pozwalający na identyfikację wyrobów ze względu na nazwę, oznaczenie wytwórcy, numer partii, rok wytworzenia i numer seryjny, jeżeli występuje.

4. Ewidencję przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis amunicji, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót amunicją prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju amunicji w sposób pozwalający na identyfikację amunicji ze względu na nazwę wytwórcy, numer identyfikacyjny partii, kaliber i typ amunicji oraz markę.

5. Ewidencję przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zawartych transakcji dotyczących obrotu technologią prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację technologii ze względu na jej nazwę lub rodzaj.

6. Ewidencję transakcji zawartych w zakresie pośrednictwa prowadzi się odrębnie dla każdego zakresu pośrednictwa.

7. Towary koncesjonowane przeznaczone do obrotu ewidencjonuje się w jednostkach masy, długości, objętości, kompletach lub sztukach, stosownie do ich rodzaju oraz typu.

§ 6. [Wpis w księdze ewidencyjnej przeznaczonych do obrotu towarów koncesjonowanych, z wyłączeniem technologii]

Wpis w księdze ewidencyjnej przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis towarów koncesjonowanych, z wyłączeniem technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tymi towarami koncesjonowanymi zawiera:

1) oznaczenia identyfikujące towar koncesjonowany zgodnie z § 5 ust. 1–4;

2) nazwę materiału lub przedmiotu niebezpiecznego określoną w załączniku A do umowy, o której mowa w § 2 pkt 2, oraz jego numer rozpoznawczy UN albo kod klasyfikacyjny i numer rozpoznawczy UN, jeżeli są one wymagane przepisami odrębnymi;

3) datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej operacji przychodu albo rozchodu towaru koncesjonowanego;

4) jednostkę miary;

5) numer i datę dokumentu przychodu;

6) oznaczenie dostawcy;

7) ilość lub liczbę przyjętego lub wydanego towaru koncesjonowanego;

8) numer i datę dokumentu rozchodu, dokumentu przekazania towaru koncesjonowanego między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy lub dokumentu zużycia towaru koncesjonowanego;

9) oznaczenie odbiorcy;

10) oznaczenie dokumentu uprawniającego do zakupu, numer dokumentu oraz organ będący jego wystawcą;

11) ilość lub liczbę towaru koncesjonowanego po operacji przychodu albo rozchodu;

12) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu.

§ 7. [Wpis do księgi ewidencyjnej przeznaczonej do obrotu technologii]

Wpis do księgi ewidencyjnej przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tą technologią zawiera:

1) nazwę lub rodzaj technologii;

2) datę i numer zawartej umowy, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 1;

3) datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej;

4) oznaczenie przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży technologii, ze wskazaniem dokumentu uprawniającego do obrotu, numeru tego dokumentu oraz organu, który jest jego wystawcą;

5) oznaczenie przedsiębiorcy dokonującego zakupu technologii ze wskazaniem dokumentu uprawniającego do zakupu, numeru tego dokumentu oraz organu, który jest jego wystawcą;

6) wskazanie źródła pochodzenia technologii, w szczególności umów o badania naukowe i prace rozwojowe, uzyskanych patentów lub licencji oraz opracowań własnych;

7) nazwę lub rodzaj dokumentów przekazanych nabywcy, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2–5;

8) wykaz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, które mogą być wytwarzane na podstawie nabytej technologii;

9) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu.

§ 8. [Wpis do księgi ewidencyjnej transakcji zawartych w zakresie pośrednictwa]

Wpis do księgi ewidencyjnej transakcji zawartych w zakresie pośrednictwa zawiera:

1) datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej;

2) określenie przedmiotu i opis transakcji;

3) datę i numer umowy pośrednictwa;

4) oznaczenie kontrahentów, ze wskazaniem dokumentów uprawniających tych kontrahentów do obrotu towarami koncesjonowanymi;

5) imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu.

§ 9. [Podstawa dokonania wpisu w księdze ewidencyjnej]

1. Podstawą dokonania wpisu w księdze ewidencyjnej przeznaczonych do obrotu towarów koncesjonowanych, z wyłączeniem technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tymi towarami oraz zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa jest odpowiednio dokument przychodu, dokument rozchodu, dokument przekazania towaru koncesjonowanego między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy, dokument zużycia towaru koncesjonowanego oraz umowa zawarta w zakresie pośrednictwa.

2. Podstawą dokonania wpisu w księdze ewidencyjnej przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tą technologią oraz zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa są odpowiednio:

1) umowa sprzedaży lub przekazania technologii, umowa licencyjna oraz umowa o przekazaniu praw do patentu, dotyczące technologii będącej przedmiotem ewidencjonowanej transakcji;

2) dokumentacja procesów technologicznych;

3) instrukcja technologiczna, instrukcja użytkowania lub inne dokumenty dotyczące korzystania z technologii będącej przedmiotem ewidencjonowanej transakcji;

4) opis patentowy;

5) protokół odbytej konsultacji, instruktażu lub pokazu technicznego.

§ 10. [Dokument przychodu albo rozchodu]

Dokument przychodu albo rozchodu zawiera:

1) numer i datę sporządzenia dokumentu oraz oznaczenie przedsiębiorcy sporządzającego dokument;

2) oznaczenia identyfikujące towar koncesjonowany zgodnie z § 5 ust. 1–4 albo określenie nazwy lub rodzaju technologii lub transakcji pośrednictwa;

3) nazwę materiału lub przedmiotu niebezpiecznego określoną w załączniku A do umowy, o której mowa w § 2 pkt 2, oraz jego numer rozpoznawczy UN albo kod klasyfikacyjny i numer rozpoznawczy UN, jeżeli są one wymagane przepisami odrębnymi;

4) ilość lub liczbę przyjętego lub wydanego towaru koncesjonowanego;

5) oznaczenie dostawcy lub nabywcy;

6) numer i serię dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru towaru koncesjonowanego;

7) datę przyjęcia lub wydania towaru koncesjonowanego;

8) informację o posiadaniu koncesji na obrót towarem koncesjonowanym przez przedsiębiorcę wystawiającego dokument rozchodu;

9) imię i nazwisko osoby:

a) sporządzającej dokument,

b) wydającej towar koncesjonowany,

c) upoważnionej do odbioru towaru koncesjonowanego.

§ 11. [Dokument przekazania towaru koncesjonowanego między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy]

Dokument przekazania towaru koncesjonowanego między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy zawiera:

1) numer i datę sporządzenia dokumentu;

2) nazwę lub symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy przekazującej i otrzymującej towar koncesjonowany;

3) oznaczenia identyfikujące towar koncesjonowany zgodnie z § 5 ust. 1–4;

4) przekazaną ilość lub liczbę towaru koncesjonowanego;

5) imię i nazwisko oraz podpis osoby:

a) sporządzającej dokument,

b) wydającej towar koncesjonowany,

c) upoważnionej do odbioru towaru koncesjonowanego.

§ 12. [Dokument zużycia towaru koncesjonowanego]

Dokument zużycia towaru koncesjonowanego zawiera:

1) numer i datę sporządzenia dokumentu;

2) nazwę i symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy;

3) oznaczenia identyfikujące towar koncesjonowany zgodnie z § 5 ust. 1–4;

4) ilość lub liczbę zużytego towaru koncesjonowanego;

5) przyczynę lub cel zużycia towaru koncesjonowanego;

6) imię i nazwisko oraz podpis osoby:

a) sporządzającej dokument,

b) dokonującej zużycia,

c) potwierdzającej dokonanie zużycia towaru koncesjonowanego.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. S. Tułajew


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1008), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2019 r. na podstawie art. 174 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »