reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego – Koordynatora Służb Specjalnych

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowy zakres działania ministra]

1. Minister – Członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński – Koordynator Służb Specjalnych, zwany dalej „ministrem”, w zakresie nadzoru, kontroli i koordynacji służb specjalnych, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm.1)), wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Do szczegółowego zakresu działania ministra należy:

1) sprawowanie nadzoru i kontroli działalności służb specjalnych;

2) koordynowanie działalności służb specjalnych;

3) wspomaganie Rady Ministrów w kształtowaniu głównych kierunków polityki rządu dotyczącej działalności służb specjalnych.

§ 2. [Zadania ministra w zakresie nadzoru nad działalnością służb specjalnych]

Do zadań ministra w zakresie nadzoru nad działalnością służb specjalnych należy:

1) wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju i funkcjonowania służb specjalnych;

2) badanie, ocenianie i monitorowanie poprawności realizacji przez służby specjalne zadań określonych w przepisach prawa, wytycznych, planach i programach;

3) opracowywanie programów działalności służb specjalnych w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa, stanowiących podstawę wydawania wytycznych Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687);

4) zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań przygotowywanych przez szefów służb specjalnych, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

5) dokonywanie oceny stopnia realizacji rocznych planów działalności służb specjalnych oraz formułowanie wniosków i rekomendacji wynikających z tej oceny;

6) wyznaczanie celów i kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej służb specjalnych oraz dokonywanie oceny efektów tej współpracy;

7) wyznaczanie standardów i minimalnych wymagań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i mieniem w służbach specjalnych;

8) analizowanie i dokonywanie oceny działań podejmowanych przez:

a) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie nadzoru funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742),

b) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie pełnienia funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

9) dokonywanie czynności wynikających ze stosunku służbowego szefów służb specjalnych, z wyłączeniem ich powoływania i odwoływania;

10) rozpatrywanie skarg na działalność służb specjalnych.

§ 3. [Zadania ministra w zakresie kontroli działalności służb specjalnych]

Do zadań ministra w zakresie kontroli działalności służb specjalnych należy:

1) przeprowadzanie kontroli w służbach specjalnych na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092 oraz z 2019 r. poz. 730);

2) przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego na zasadach i w trybie określonych w art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

3) analizowanie i dokonywanie oceny stosowania przez służby specjalne uprawnień umożliwiających ingerencję w prawa i wolności człowieka i obywatela, w szczególności w drodze uprawnień określonych w art. 27–29 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 31–33 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego i art. 17–19 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

§ 4. [Zadania ministra w zakresie koordynowania działalności służb specjalnych]

Do zadań ministra w zakresie koordynowania działalności służb specjalnych należy:

1) podejmowanie działań służących zapewnieniu współdziałania służb specjalnych w ramach przyznanych im kompetencji i postawionych przed nimi zadań, a także organizowanie i zapewnienie współpracy służb specjalnych z innymi służbami i instytucjami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa;

2) zapewnianie optymalnych warunków dla współpracy służb specjalnych ze służbami specjalnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi;

3) wyrażanie zgody na współdziałanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu z właściwymi organami i służbami innych państw, a w przypadku Centralnego Biura Antykorupcyjnego – także z organizacjami międzynarodowymi;

4) organizowanie warunków prawidłowego funkcjonowania systemu wywiadowczego państwa, w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie informacji dotyczących strategicznych interesów państwa przez konstytucyjne organy państwa;

5) opracowywanie i przygotowywanie:

a) projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa państwa, z zastrzeżeniem kompetencji właściwych ministrów,

b) programów służących zbudowaniu zintegrowanego systemu służb specjalnych;

6) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między służbami specjalnymi;

7) opracowywanie, prowadzenie procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania oraz wnoszenie do rozpatrzenia: założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projektów rozporządzeń i innych aktów prawnych oraz dokumentów rządowych dotyczących służb specjalnych.

§ 5. [Inne zadania ministra]

Do zadań ministra należy również:

1) prowadzenie współpracy międzynarodowej z organami innych państw oraz instytucjami międzynarodowymi zajmującymi się nadzorem, koordynacją i kontrolą służb specjalnych;

2) organizowanie polityki informacyjnej systemu służb specjalnych oraz wyznaczanie założeń i kierunków działań podejmowanych w tej dziedzinie przez służby specjalne;

3) prowadzenie badań i studiów nad systemami zarządzania służbami specjalnymi oraz ich kontroli w celu optymalizacji rozwiązań stosowanych w Polsce.

§ 6. [Uprawnienia ministra w związku z wykonywaniem zadań]

W celu wykonywania zadań, o których mowa w § 2–5, minister ma prawo:

1) żądać informacji, w tym niejawnych, dokumentów, analiz i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od szefów służb specjalnych;

2) żądać informacji dotyczących planowania budżetu i jego wykonywania oraz polityki kadrowej prowadzonej w poszczególnych służbach specjalnych;

3) żądać informacji i opinii, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4–6 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

4) żądać informacji, o których mowa w art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

5) wydawać szefom służb specjalnych wiążące ich wytyczne i polecenia, o których mowa w art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

6) wydawać decyzje, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

7) wydawać zgody, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego i art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

8) występować do członków Rady Ministrów oraz organów administracji rządowej o przedstawienie informacji niezbędnych w sprawach nadzoru, kontroli i koordynacji działalności służb specjalnych;

9) zapoznawać się z informacjami:

a) mogącymi mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,

b) mogącymi mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170),

c) pełnomocnika do spraw kontroli przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych osobowych o naruszeniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz przepisów o ochronie danych osobowych,

d) Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze jego właściwości;

10) zapoznawać się i opiniować roczne sprawozdania przedstawiane przez pełnomocnika do spraw kontroli przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych osobowych;

11) analizować składane przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz jego zastępców Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia, o których mowa w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

12) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań;

13) wydawać w imieniu Prezesa Rady Ministrów postanowienia i decyzje, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 4, art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

§ 7. [Współdziałanie z innymi organami]

1. Minister współdziała z innymi właściwymi organami, w szczególności z ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, administracji publicznej, spraw zagranicznych, finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości.

2. Organy administracji rządowej udzielają ministrowi pomocy w realizacji jego zadań.

§ 8. [Obsługa ministra]

Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125, 1091 i 1726.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama