| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504, 1824 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1397) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) o realizacji instrumentów finansowych.”;

2) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdania miesięczne przekazywane przez instytucję pośredniczącą są przygotowywane według stanu na ostatni dzień danego miesiąca i zawierają dane za okres od początku:

1) wdrażania programu w przypadku danych określonych w § 4 ust. 1;

2) realizacji instrumentów finansowych w przypadku danych określonych w § 2 pkt 6.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dane określone w § 4 ust. 1 przedstawia się w podziale na województwa.”,

c) uchyla się ust. 3 i 4;

3) w § 7:

a) w ust. 1 wyrazy „§ 2 pkt 3–5” zastępuje się wyrazami „§ 2 pkt 3–6”,

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) § 2 pkt 6 obejmują okres od początku realizacji instrumentów finansowych;”;

4) w § 8 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „20 marca” zastępuje się wyrazami „15 marca”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »