| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, ustanowionego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zmienioną uchwałą nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zwanego dalej „Programem”;

2) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie wsparcia finansowego;

3) tryb oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego;

4) sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu;

5) sposób monitorowania i oceny realizacji Programu.

§ 2. [Udzielenie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa]

1. Organom prowadzącym:

1) publiczne i niepubliczne:

a) szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem przedszkoli, branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,

b) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne

– zwane dalej „szkołami”,

2) szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.1)), działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwane dalej „szkołami w ORPEG”,

3) publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne

– udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa, zwanego dalej „wsparciem finansowym”.

2. Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), zwanych dalej „książkami”, do bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG oraz bibliotek pedagogicznych.

3. Organ prowadzący może otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

4. W przypadku nieuzyskania przez organ prowadzący w danym roku wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej, organ prowadzący, a w przypadku szkoły w ORPEG – dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, mogą ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej.

§ 3. [Obowiązki organu prowadzącego szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe]

1. Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:

1) zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;

2) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:

a) planowanie zakupów książek,

b) wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;

3) zorganizowały w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;

4) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

5) zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

6) dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;

7) uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

2. Organ prowadzący szkołę w ORPEG, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby szkoły w ORPEG, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:

1) zasięgnęły opinii rodziców i uczniów w sprawie zakupu książek;

2) zorganizowały w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;

3) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę w ORPEG co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

4) uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

3. Organ prowadzący bibliotekę pedagogiczną, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby biblioteki pedagogiczne, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe, podjęły:

1) współpracę ze szkołami i bibliotekami publicznymi, obejmującą:

a) planowanie zakupów książek,

b) wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;

2) wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli w kształtowaniu postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym pomoc w diagnozowaniu potrzeb lub problemów szkół w zakresie wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy szkół, w których nie tworzy się rady rodziców lub samorządu uczniowskiego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 6 i art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 4. [Organy, którym udziela się wsparcia finansowego]

1. Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne, odpowiednio:

1) jednostkom samorządu terytorialnego;

2) osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego;

3) osobom fizycznym;

4) ministrom:

a) ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

b) ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

c) ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,

d) ministrowi właściwemu do spraw środowiska,

e) Ministrowi Sprawiedliwości,

f) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej,

g) ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej,

h) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa,

i) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

j) Ministrowi Obrony Narodowej,

k) innym niż wymienieni w lit. a–j ministrom właściwym do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o których mowa w art. 8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji dla organów prowadzących, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, oraz w formie dofinansowania dla ministrów, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

3. Wsparcia finansowego udziela się organowi prowadzącemu szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, jeżeli organ ten zapewni finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

4. Do wkładu własnego, o którym mowa w ust. 3, zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 13 ust. 1, do dnia 31 grudnia roku, w którym przyznano wsparcie finansowe.

§ 5. [Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek]

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:

1) dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi do 70, z wyjątkiem szkół polskich – 2480 zł;

2) dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4000 zł;

3) dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;

4) dla bibliotek pedagogicznych – 4600 zł;

5) dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:

a) do 70 – 1600 zł,

b) od 71 do 170 – 2500 zł,

c) więcej niż 170 – 4500 zł.

§ 6. [Podział środków budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowanych na 2020 r.]

1. Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowane na 2020 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między wojewodów oraz ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, w pierwszej kolejności proporcjonalnie do wysokości ponownie wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, jednak w wysokości nie wyższej niż ponownie wnioskowana kwota, a następnie – jeżeli nie zostały wyczerpane środki budżetu państwa zaplanowane na realizację Programu – kolejno proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych odpowiednio przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą kwot wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, jednak w wysokości nie wyższej niż kwota wnioskowana.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje wojewodom i ministrom, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, informację o wysokości środków budżetu państwa przydzielonych na wsparcie finansowe w 2020 r.

§ 7. [Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na 2020 r.]

1. Do dnia 6 grudnia 2019 r. odpowiednio dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej składa do organu prowadzącego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na 2020 r., który zawiera odpowiednio:

1) dane dotyczące szkoły lub biblioteki pedagogicznej:

a) nazwę i adres szkoły lub biblioteki pedagogicznej,

b) numer REGON szkoły lub biblioteki pedagogicznej,

c) liczbę uczniów – w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dotyczy szkoły,

d) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogicznej wniosek jest składany ponownie;

2) zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej lub biblioteki pedagogicznej;

3) opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

4) opis planowanych przez szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

2. Do dnia 6 grudnia 2019 r. dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na 2020 r., który zawiera:

1) liczbę szkół w ORPEG wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;

2) zwięzły opis aktualnego wyposażenia bibliotek szkół w ORPEG wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;

3) opis planowanych przez szkoły w ORPEG działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

4) opis planowanych przez szkoły w ORPEG działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym;

5) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek, w tym ich wysyłkę, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły w ORPEG wniosek jest składany ponownie.

3. Do dnia 12 grudnia 2019 r. z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na 2020 r. organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3, występuje do wojewody.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę lub bibliotekę pedagogiczną;

2) liczbę szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;

3) numery REGON szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;

4) zwięzły opis aktualnego wyposażenia bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;

5) opis planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

6) opis planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną;

7) wnioskowaną, łączną kwotę wsparcia finansowego na zakup książek wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogicznej wniosek jest składany ponownie;

8) informację o finansowym wkładzie własnym.

5. Do dnia 31 grudnia 2019 r. wojewoda oraz ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorczą informację o wysokości wnioskowanych kwot wsparcia finansowego na 2020 r., o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lit. d lub ust. 4 pkt 7, a w przypadku nieuwzględnienia w latach poprzednich wniosków organów prowadzących w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych – także ze wskazaniem ponownie wnioskowanych kwot wsparcia finansowego.

§ 8. [Ocena wniosków o udzielenie wsparcia finansowego]

1. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oceniają zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę lub ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

2. Zespół składa się co najmniej z czterech osób, w tym co najmniej jednego przedstawiciela:

1) w przypadku zespołu powołanego przez wojewodę – kuratora oświaty;

2) w przypadku zespołu powołanego przez ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, z wyjątkiem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) w przypadku zespołu powołanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

3. Wojewoda i ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, zapewniają warunki pracy zespołu.

§ 9. [Okoliczności brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego]

1. Zespół, o którym mowa w § 8, dokonuje oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając:

1) aktualny stan wyposażenia bibliotek szkolnych, bibliotek szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych;

2) zgodność z celami Programu planowanych przez szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

3) zakres planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną, a w przypadku szkół w ORPEG – zakres planowanych przez te szkoły działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym.

2. Ocenie nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

§ 10. [Sporządzenie protokołu]

1. Z przeprowadzonej oceny wniosków zespół sporządza protokół i przedkłada go odpowiednio wojewodzie lub ministrom, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.

2. Protokół zawiera:

1) wykaz szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego, w tym szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, których dotyczyły wnioski złożone ponownie zgodnie z § 2 ust. 4, wraz z wnioskowanymi kwotami wsparcia finansowego, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. d albo ust. 2 pkt 5;

2) wykaz szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, których wnioski nie podlegały ocenie ze względów, o których mowa w § 9 ust. 2;

3) wykaz szkół, szkół w ORPEG lub bibliotek pedagogicznych, których wnioski nie zostały uwzględnione, wraz ze zwięzłą informacją o przyczynie nieudzielenia wsparcia finansowego.

§ 11. [Decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3]

1. Wojewoda, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, w ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających na dane województwo, o której mowa w § 6 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3.

2. Jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 13 ust. 1, w budżecie wojewody pozostają niewykorzystane środki na wsparcie finansowe na 2020 r., wojewoda na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa, o której mowa w § 6 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne w odniesieniu do szkół lub bibliotek pedagogicznych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3.

3. Wojewoda podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej listę organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

4. Jeżeli po podaniu do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, organ prowadzący szkoły lub biblioteki pedagogiczne podejmie decyzję o rezygnacji z realizacji Programu, pisemnie zawiadamia o tym wojewodę.

5. Środki finansowe, które pozostały w budżecie wojewody w wyniku rezygnacji, o której mowa w ust. 4, mogą zostać przyznane przez wojewodę, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa, o której mowa w § 6 ust. 1, organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne w odniesieniu do szkół lub bibliotek pedagogicznych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3.

6. Jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 13 ust. 1, uwzględniając przypadki, o których mowa w ust. 2 i 5, w budżecie wojewody pozostają niewykorzystane środki, wojewoda może ogłosić dodatkowy nabór wniosków, określając terminy ich składania przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne oraz terminy rozpatrywania tych wniosków.

7. Organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym wojewoda udzielił wsparcia finansowego, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych listę szkół lub bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

§ 12. [Decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom, dla których ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, są organem prowadzącym]

1. Ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, w ramach kwoty środków z budżetu państwa przypadających danemu ministrowi, o której mowa w § 6 ust. 1, podejmują decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom, dla których są organem prowadzącym.

2. Ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, podają do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na podstawie oceny, o której mowa w § 9 ust. 1, w ramach kwoty środków z budżetu państwa przypadających temu ministrowi, o której mowa w § 6 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom w ORPEG oraz informuje, za pośrednictwem dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, szkoły w ORPEG o wysokości kwot tego wsparcia.

4. Przepisy § 11 ust. 2, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.

5. Przepis § 11 ust. 4 stosuje się odpowiednio do szkół, których organem prowadzącym są ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

§ 13. [Przekazanie środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek następuje na podstawie umowy]

1. Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek następuje na podstawie umowy zawartej między wojewodą a organem prowadzącym szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).

2. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

4. Ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, przekazują szkołom, dla których są organem prowadzącym, środki otrzymane w formie dofinansowania na zakup książek, w terminach uzgodnionych z tymi szkołami.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą środki w formie dofinansowania na zakup książek dla szkół w ORPEG, w terminach uzgodnionych z tym dyrektorem.

6. W ramach środków, o których mowa w ust. 5, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą pokrywa koszty związane z wysyłką zakupionych książek.

§ 14. [Wystąpienie o wypełnienie i przekazanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji Programu]

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może występować do organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne i szkół lub bibliotek pedagogicznych, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Programu, o wypełnienie i przekazanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji Programu.

2. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą może występować do szkół w ORPEG o wypełnienie i przekazanie drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji Programu.

§ 15. [Rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego]

1. Rozliczenie środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wsparcia finansowego przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3, następuje w terminie i w sposób określony w umowie, o której mowa w § 13 ust. 1, na podstawie przedłożonych wojewodzie dowodów poniesienia wydatków.

2. Organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, przekazują wojewodzie sprawozdanie z realizacji Programu, zawierające:

1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 lub 3;

2) wnioski z realizacji Programu.

3. Wojewoda, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonuje oceny efektów realizacji Programu na terenie województwa oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji Programu, zawierające:

1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu na terenie województwa;

2) wnioski z realizacji Programu.

4. Ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, z wyjątkiem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonują oceny efektów realizacji Programu w szkołach, dla których są organem prowadzącym, oraz przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji Programu, zawierające:

1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu przez szkoły, dla których są organem prowadzącym, oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) wnioski z realizacji Programu.

5. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonuje oceny efektów realizacji Programu w szkołach w ORPEG oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji Programu, zawierające:

1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 3 ust. 2;

2) wnioski z realizacji Programu.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, dokonuje analizy i oceny realizacji Programu i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawozdanie w tej sprawie.

§ 16. [Stosowanie przepisów]

1. Przepisy § 15 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do organów prowadzących dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży: jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych, które otrzymały wsparcie finansowe w 2019 r.

2. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w terminie do dnia 15 lutego 2020 r., dokonuje oceny efektów realizacji Programu w szkołach, zespołach szkół i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, objętych wsparciem finansowym w 2019 r., oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie z realizacji Programu, o którym mowa w § 15 ust. 5.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 1667), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560 oraz z 2019 r. poz. 2020 i 2248).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »