| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.1), Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się dnia 1 września 2019 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 września 2019 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, składając dokument ratyfikacyjny, złożyły:

1) notyfikacje zgodnie z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii, art. 6 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 17 lit. a), art. 7 ust. 17 lit. b), art. 16 ust. 6 lit. a), art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii), art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii) oraz art. 17 ust. 4,

2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. a), art. 4 ust. 3 lit. a), art. 8 ust. 3 lit. a), art. 9 ust. 6 lit. a), art. 10 ust. 5 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. a), art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a), art. 14 ust. 3 lit. a) oraz art. 15 ust. 2

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Zjednoczone Emiraty Arabskie notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r.2), oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.3).

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie planują objęcie Konwencją następujących umów:

Nr

Tytuł

Druga

Umawiająca się

Jurysdykcja

Tekst pierwotny/Instrument zmieniający

Data podpisania

Data wejścia w życie

844)

Umowa między Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

Polska

Tekst pierwotny

31-01-1993

21-04-1994

Instrument zmieniający

11-12-2013

01-05-2015

 

Article 2 - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention the United Arab Emirates wishes the following agreements to be covered by the Convention:

No

Title

Other Contracting Jurisdiction

Original/Amending Instrument

Date of Signature

Date

of entry

into force

84

Agreement between the Government of the United Arab Emirates and the Government of the Republic of Poland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital

Poland

Original

31-01-1993

21-04-1994

Amending Instrument

11-12-2013

01-05-2015

 

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a)

Artykuł 3 - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają prawo do niestosowania art. 3 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3 - Transparent Entities

Pursuant to Article 3(5)(a) of the Convention the United Arab Emirates reserves the right for the entirety of Article 3 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a)

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają prawo do niestosowania art. 4 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 4 - Dual Resident Entities

Pursuant to Article 4(3)(a) of the Convention the United Arab Emirates reserves the right for the entirety of Article 4 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie wskazują, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer

wymienionej

Umowy

Druga

Umawiająca się

Jurysdykcja

Tekst Preambuły

84

Polska

<Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pragnąc popierać i wzmacniać więzi gospodarcze> przez zawarcie Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, <uzgodniły, co następuje:>

 

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention United Arab Emirates considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambular paragraph is identified below.

Listed

Agreement

Number

Other Contracting Jurisdiction

Preamble Text

84

Poland

<The Government of the United Arab Emirates and the Government of the Republic of Poland desiring to promote and strengthen the economic relations> by concluding an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital, <have agreed as follows:>

 

Notyfikacje zgodnie z art. 6 ust. 6

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie dokonują wyboru stosowania art. 6 ust. 3.

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających w preambule tekstu

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie wskazują, że następujące umowy nie zawierają tekstu preambuły odnoszącego się do pragnienia rozwijania relacji ekonomicznych lub wzmacniania współpracy w zakresie spraw podatkowych.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

84

Polska

 

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 6(6) of the Convention United Arab Emirates hereby chooses to apply Article 6(3).

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Preamble Language

Pursuant to Article 6(6) of the Convention United Arab Emirates considers that the following agreements do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance cooperation in tax matters.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

84

Poland

 

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. a) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie wskazują, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 7 ust. 15 lit. b) oraz zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

84

Polska

art. 23A

 

Article 7 - Prevention of Treaty Abuse Notification of Choice of Optional Provisions

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 7(17)(a) of the Convention the United Arab Emirates considers that the following agreements are not subject to a reservation described in Article 7(15)(b) and contain a provision described in Article 7(2). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

84

Poland

Article 23A

 

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. b)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. b) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie dokonują wyboru stosowania art. 7 ust. 4.

Article 7 - Prevention of Treaty Abuse

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 7(17)(b) of the Convention the United Arab Emirates hereby chooses to apply Article 7(4).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a)

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają prawo do niestosowania art. 8 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 8 - Dividend Transfer Transactions

Pursuant to Article 8(3)(a) of the Convention the United Arab Emirates reserves the right for the entirety of Article 8 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a)

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają prawo do niestosowania art. 9 ust. 1 w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Pursuant to Article 9(6)(a) of the Convention the United Arab Emirates reserves the right for Article 9(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a)

Artykuł 10 - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 10 - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Pursuant to Article 10(5)(a) of the Convention the United Arab Emirates reserves the right for the entirety of Article 10 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a)

Artykuł 11 - Stosowanie przepisów Umów Podatkowych w celu zastrzeżenia prawa Strony do opodatkowania osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na jej terytorium

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają prawo do niestosowania art. 11 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 11 - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents

Pursuant to Article 11(3)(a) of the Convention the United Arab Emirates reserves the right for the entirety of Article 11 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 12 ust. 4

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają prawo do niestosowania art. 12 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Pursuant to Article 12(4) of the Convention the United Arab Emirates reserves the right for the entirety of Article 12 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a)

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają prawo do niestosowania art. 13 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Pursuant to Article 13(6)(a) of the Convention the United Arab Emirates reserves the right for the entirety of Article 13 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a)

Artykuł 14 - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 14 - Splitting-up of Contracts Reservation

Pursuant to Article 14(3)(a) of the Convention the United Arab Emirates reserves the right for the entirety of Article 14 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 15 ust. 2

Artykuł 15 - Definicja osoby ściśle powiązanej z przedsiębiorstwem

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie zastrzegają prawo do niestosowania art. 15 w całości do Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do której zastosowanie mają zastrzeżenia na podstawie art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a) lub c) i art. 14 ust. 3 lit. a).

Article 15 - Definition of a Person Closely Related to an Enterprise Reservation

Pursuant to Article 15(2) of the Convention the United Arab Emirates reserves the right for the entirety of Article 15 not to apply to the Covered Tax Agreement to which the reservations described in Article 12(4), Article 13(6)(a) or (c), and Article 14(3)(a) apply.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie wskazują, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. a) pkt i). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

84

Polska

art. 26 ust. 1 zd. 1

 

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(a) of the Convention the United Arab Emirates considers that the following agreements contain a provision described in Article 16(4)(a)(i). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

84

Poland

Article 26 (1), first sentence

 

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie wskazują, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

84

Polska

art. 26 ust. 1 zd. 2

 

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention the United Arab Emirates considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

84

Poland

Article 26 (1), second sentence

 

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii) Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie wskazują, że następujące umowy nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. b) pkt ii).

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

84

Polska

 

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Provisions

Pursuant to Article 16(6)(c)(ii) of the Convention the United Arab Emirates considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(b)(ii).

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

84

Poland

 

Notyfikacja zgodnie z art. 17 ust. 4

Artykuł 17 - Korekty współzależne

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Konwencji Zjednoczone Emiraty Arabskie wskazują, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Konwencji. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

84

Polska

art. 9 ust. 2

 

Article 17 - Corresponding Adjustments

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 17(4) of the Convention the United Arab Emirates considers that the following agreements contain a provision described in Article 17(2). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

84

Poland

Article 9(2)

 

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czaputowicz


1) Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369.

2) Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1994 r. poz. 373 oraz z 2019 r. poz. 2022.

3) Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisany w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2015 r. poz. 312.

4) Numer wskazany przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) ww. Konwencji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »