| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów mających na celu rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów, zwanych dalej „konkursami”, dla uczniów:

1) publicznych szkół artystycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125 oraz z 2018 r. poz. 2485),

2) publicznych placówek artystycznych, o których mowa w art. 124 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2))

– zwanych dalej „szkołami artystycznymi”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) finaliście konkursu – należy przez to rozumieć ucznia, który biorąc udział w konkursie samodzielnie lub w zespole uczniów, został zakwalifikowany do najwyższego etapu tego konkursu;

2) laureacie konkursu – należy przez to rozumieć ucznia, który biorąc udział w konkursie samodzielnie lub w zespole uczniów, został finalistą tego konkursu i uzyskał pierwsze, drugie lub trzecie miejsce;

3) jednostce – należy przez to rozumieć:

a) publiczną szkołę artystyczną,

b) publiczną uczelnię artystyczną,

c) państwową instytucję kultury,

d) fundację w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491),

e) stowarzyszenie w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego

– prowadzące działalność kulturalną lub edukacyjną w zakresie odpowiadającym rodzajowi konkursu.

§ 3. [Organizacja konkursów]

1. Konkursy są organizowane z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej.

2. Konkursy mogą być organizowane jako jednoetapowe lub wieloetapowe i mogą mieć zasięg wojewódzki, ponadwojewódzki, ogólnopolski lub międzynarodowy.

3. Konkursy mogą być podzielone na kategorie lub grupy, w szczególności ze względu na wiek i liczbę uczestników.

§ 4. [Rodzaje konkursów]

Konkurs może być organizowany jako:

1) interdyscyplinarny – obejmujący elementy treści podstaw programowych różnych zajęć edukacyjnych artystycznych;

2) przedmiotowy – obejmujący i poszerzający treści podstawy programowej jednych zajęć edukacyjnych artystycznych.

§ 5. [Organizator konkursu]

Organizatorem konkursu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”, albo specjalistyczna jednostka nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, zwana dalej „Centrum”.

§ 6. [Termin złożenia wniosku w sprawie propozycji przeprowadzenia konkursu]

1. W terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzony konkurs, jednostka może złożyć wniosek do organizatora konkursu dotyczący propozycji przeprowadzenia konkursu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, jednostka dołącza projekt regulaminu zawierający dane, o których mowa w § 11 ust. 1.

§ 7. [Publikacja wykazu konkursów]

1. Do dnia 15 września wykaz przeprowadzanych w danym roku szkolnym konkursów organizator konkursu podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, może zostać zaktualizowany w ciągu danego roku szkolnego.

§ 8. [Czynności organizacyjne]

1. Organizator konkursu może zlecić jednostce realizację czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organizator wskazuje w regulaminie, o którym mowa w § 9 ust. 1, jednostkę, której została zlecona realizacja czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu.

§ 9. [Powołanie komisji konkursowej i opracowanie regulaminu konkursu]

1. Organizator konkursu w celu przeprowadzenia konkursu powołuje komisję konkursową i opracowuje regulamin konkursu.

2. Skład komisji konkursowej i regulamin konkursu organizator konkursu podaje do publicznej widomości na swojej stronie internetowej.

§ 10. [Komisja konkursowa]

1. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej 5 członków powoływanych spośród nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli akademickich uczelni artystycznych i osób posiadających znaczący dorobek artystyczny z zakresu odpowiadającego rodzajowi konkursu.

2. Organizator konkursu wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej spośród członków komisji konkursowej.

3. Członkiem i przewodniczącym komisji konkursowej nie może być osoba:

1) której uczniowie biorą udział w konkursie;

2) spokrewniona z uczniem biorącym udział w konkursie.

4. Zadaniem komisji konkursowej jest dokonanie oceny merytorycznej uczestników konkursu i wyłonienia finalistów oraz laureatów konkursu.

§ 11. [Regulamin konkursu]

1. Regulamin konkursu określa:

1) nazwę konkursu;

2) wskazanie organizatora konkursu;

3) zasięg obszarowy konkursu;

4) datę i miejsce przeprowadzenia konkursu;

5) jednostkę realizującą czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu – w przypadku, o którym mowa w § 8;

6) tryb zgłaszania uczestników do konkursu oraz informacje, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;

7) podział na etapy, kategorie lub grupy, jeżeli jest przewidziany;

8) program merytoryczny konkursu zawierający:

a) zakres tematyczny lub wymagany repertuar,

b) wskazanie materiałów i źródeł objętych zakresem tematycznym konkursu;

9) kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów konkursu, w tym wyłaniania finalistów konkursu;

10) skład komisji konkursowej;

11) tryb pracy komisji konkursowej na poszczególnych etapach konkursu;

12) sposób oceniania uczestników konkursu wraz ze skalą punktacji;

13) warunki uzyskiwania tytułów laureata konkursu i finalisty konkursu;

14) uprawnienia finalisty lub laureata konkursu, o których mowa odpowiednio w art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera:

1) imię i nazwisko uczestnika;

2) wiek uczestnika;

3) nazwę i adres szkoły artystycznej, do której uczestnik uczęszcza;

4) klasę, do której uczestnik uczęszcza, a w przypadku ucznia policealnej szkoły muzycznej lub policealnej szkoły plastycznej – semestr, na który uczestnik uczęszcza;

5) imię i nazwisko nauczyciela uczącego uczestnika konkursu w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych będących przedmiotem konkursu;

6) imię i nazwisko nauczyciela biorącego wraz z uczestnikiem konkursu udział w wykonaniu programu artystycznego – w przypadku udziału takiego nauczyciela;

7) program artystyczny przygotowany przez uczestnika – jeżeli regulamin konkursu przewiduje przygotowanie takiego programu.

3. W przypadku gdy uczestnikiem konkursu jest zespół uczniów, w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie podaje się wieku uczestników.

4. W przypadku konkursu organizowanego jako interdyscyplinarny w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, podaje się imiona i nazwiska nauczycieli wszystkich zajęć edukacyjnych artystycznych uczących uczestnika konkursu będących przedmiotem konkursu.

§ 12. [Sprawozdanie]

1. Przewodniczący komisji konkursowej z przeprowadzonego konkursu sporządza sprawozdanie.

2. Sprawozdanie zawiera:

1) ocenę merytoryczną konkursu;

2) zbiorczą kartę punktacyjną uczestników konkursu lub listę uczestników wraz z uzyskanymi wynikami, ze wskazaniem szkoły i nauczyciela prowadzącego ucznia lub zespół uczniów;

3) listę laureatów i finalistów konkursu ze wskazaniem szkoły i nauczyciela prowadzącego ucznia lub zespół uczniów.

3. Sprawozdanie podpisuje przewodniczący i członkowie komisji konkursowej.

4. Przewodniczący komisji konkursowej przekazuje sprawozdanie organizatorowi konkursu w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu.

§ 13. [Dyplom]

1. Laureat lub finalista konkursu otrzymuje dyplom od organizatora. 2. Dyplom zawiera:

1) oznaczenie organizatora konkursu;

2) nazwę, datę i miejsce przeprowadzenia konkursu;

3) imię i nazwisko laureata lub finalisty konkursu;

4) nazwę szkoły, do której laureat lub finalista uczęszcza;

5) uzyskaną lokatę;

6) imię i nazwisko nauczyciela lub nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych, uczących ucznia lub uczniów – w przypadku zespołu uczniów, w zakresie programu merytorycznego konkursu.

3. Dyplom może zawierać liczbę punktów uzyskaną przez laureata lub finalistę konkursu.

4. Dyplom podpisuje:

1) organizator konkursu;

2) przewodniczący i członkowie komisji konkursowej.

§ 14. [Dotychczasowe konkursy]

Do konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 15. [Wniosek w sprawie propozycji przeprowadzenia konkursu]

W roku szkolnym 2019/2020 jednostka, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu, może złożyć wniosek do organizatora konkursu dotyczący propozycji przeprowadzenia konkursu, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 16. [Publikacja wykazu przeprowadzanych konkursów]

W roku szkolnym 2019/2020 organizator konkursu podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej wykaz przeprowadzanych w tym roku szkolnym konkursów, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1346), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »