| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2152 oraz z 2019 r. poz. 335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa;”;

2) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień określony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

3) w § 14 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokonuje dodatkowej oceny tego czasopisma lub recenzowanych materiałów, w przypadku gdy różnica wartości przypisanych punktów wynosi co najmniej dwa progi punktowe, i przypisuje im punkty.”;

4) po § 14 dodaje się § 14a i § 14b w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Komisja Ewaluacji Nauki może sporządzić projekt wykazu czasopism także w ten sposób, że zamieszcza w nim:

1) czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych ujęte w ostatnim wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

2) czasopisma naukowe lub recenzowane materiały naukowe z konferencji międzynarodowych, które zostały ujęte w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, po dniu określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism;

3) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie, o której mowa w § 6 ust. 2, po dniu określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism, jeżeli w ocenie Komisji Ewaluacji Nauki posiadają międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.

2. Ujęcie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, ustala się według stanu na dzień określony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Czasopismom naukowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przypisuje się 20 punktów.

4. Recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przypisuje się punkty w sposób określony w § 12.

5. W przypadku uznania, że liczba punktów nie odpowiada rzeczywistemu wpływowi czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na rozwój nauki Komisja Ewaluacji Nauki może zwiększyć tę liczbę o nie więcej niż dwa progi punktowe zgodnie z wartościami, o których mowa w § 8 ust. 2, z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1–3.

§ 14b. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sporządza wykaz czasopism na podstawie projektu wykazu czasopism przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz po zapoznaniu się z propozycjami zespołu, o których mowa w § 11 ust. 1 i § 13 ust. 2, przy czym w przypadku projektu wykazu czasopism sporządzonego w sposób, o którym mowa w § 14a, propozycjami tymi są propozycje zespołu, o których mowa w tych przepisach, zgłoszone przy sporządzaniu ostatniego wykazu czasopism, o którym mowa w § 14a ust. 1 pkt 1."

5) w § 15 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Unikatowy Identyfikator Czasopisma;”.

§ 2. [Pierwszy projekt wykazu czasopism]

Komisja Ewaluacji Nauki, sporządzając pierwszy projekt wykazu czasopism po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w sposób, o którym mowa w § 14a rozporządzenia zmienianego w § 1:

1) za dzień, o którym mowa w § 14a ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, przyjmuje dzień, o którym mowa w § 8 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, na który ustalono stan baz, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, przy sporządzaniu wykazu czasopism udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w dniu 31 lipca 2019 r.;

2) dokonuje dodatkowej oceny czasopism naukowych lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o których mowa w § 14a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2255).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655, 1818, 2020 i 2070.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »